Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0360(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0220/2012

Внесени текстове :

A7-0220/2012

Разисквания :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Гласувания :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0013

Приети текстове
PDF 280kWORD 22k
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ***I
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на прекомерното използване на кредитни рейтинги (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0746),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е представено от Комисията (C7-0419/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 2 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23 май 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0220/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 167, 13.6.2012 г., стр. 2.
(2) ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 64.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 януари 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването на кредитни рейтинги
P7_TC1-COD(2011)0360

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/14/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност