Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0360(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0220/2012

Indgivne tekster :

A7-0220/2012

Forhandlinger :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Afstemninger :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0013

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 23k
Onsdag den 16. januar 2013 - Strasbourg
Visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og forvaltere af alternative investeringsfonde ***I
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0746),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0419/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 2. april 2012(1),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 2012(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. december 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0220/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 167 af 13.6.2012, s. 2.
(2) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 64.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. januar 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/.../EU om ændring af direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger
P7_TC1-COD(2011)0360

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/14/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik