Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0360(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0220/2012

Ingivna texter :

A7-0220/2012

Debatter :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Omröstningar :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0013

Antagna texter
PDF 195kWORD 22k
Onsdagen den 16 januari 2013 - Strasbourg
Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0746),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0419/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 2 april 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 23 maj 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 december 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0220/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 167, 13.6.2012, s. 2.
(2) EUT C 229, 31.7.2012, s. 64.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg
P7_TC1-COD(2011)0360

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/14/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy