Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0077(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0395/2012

Esitatud tekstid :

A7-0395/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0014

Vastuvõetud tekstid
PDF 312kWORD 35k
Kolmapäev, 16. jaanuar 2013 - Strasbourg
Läänemere tursavarude mitmeaastane kava ***I
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0155),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0090/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2012. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0395/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 299, 4.10.2012, lk 145.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. jaanuaril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega muudetakse nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava
P7_TC1-COD(2012)0077

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

pärast õigusakti eelnõu esitamist riikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

järgides seadusandlikku tavamenetlust(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Selleks et vältida mitmetimõistetavust ja tagada järjepidevus liidu rahvusvahelise kohustusega saavutada kriitiliselt kahanenud kalavarude maksimaalne jätkusuutlik saagikus, tuleks vastavalt selgitada nõukogu määrusega (EÜ) nr 1098/2007(3) kehtestatud Läänemere tursavarude majandamise ja püügi mitmeaastase kava eesmärke.

(2)  Määruses (EÜ) nr 1098/2007 on sätestatud, et kui selles kindlaks määratud kalastussuremuse miinimumtasemed ei ole kava eesmärkide saavutamiseks piisavad, tuleb need tasemed läbi vaadata ja võtta järelmeetmed.

(3)  Komisjonile võib asutamislepingu artikli 290 kohaselt anda õiguse täiendada või muuta seadusandliku akti mitteolemuslikke osi delegeeritud aktidega.[ME 1]

(4)  Määruses (EÜ) nr 1098/2007 sätestatud eesmärkide tulemuslikuks saavutamiseks ning selleks, et kiiresti reageerida varude või püügipiirkonna tingimuste muutumisele, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile õigusaktide vastuvõtmise õigus seoses kalastussuremuse miinimumtasemete läbivaatamisega, kui teaduslikest andmetest nähtub, et need tasemed ei ole enam asjakohased ja meetmed ei ole kava eesmärkide saavutamiseks piisavadajavahemike sätestamisega, mil teatavates geograafilistes piirkondades on lubatud kalapüük teatud tüüpi püügivahenditega. Eriti oluline on, et komisjon korraldaks ettevalmistustöö käigus asjakohaseid konsultatsioone Läänemere piirkondliku nõuandekomisjoni ja asjaomaste huvirühmadega, kaasa arvatud ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. [ME 2]

(6)  Selleks et tagada ühetaolised tingimused määruse (EÜ) nr 1098/2007 artikli 29 rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes(4).[ME 3]

(7)  Kava tulemuslikkuse tõhusaks hindamiseks tuleks muuta määrusega (EÜ) nr 1098/2007 kehtestatud hindamise ajakava.

(8)  Lisaks tuleks selgitada määruses (EÜ) nr 1098/2007 osutatud kalapüügivõimaluste kindlaksmääramise menetlust pärast Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist.

(9)  Kavandatavad muudatused on seega eelkõige sellised, mis võimaldavad kava tõhusat rakendamist uues otsustamisraamistikus, mis on kehtestatud Lissaboni lepinguga.

(10)  Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1098/2007 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1098/2007 muudetakse järgmiselt.

1)  Artikli 4 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:"

Artikkel 4

Eesmärk ja sihid

Kavaga tagatakse asjaomaste tursavarude säästev kasutamine maksimaalse jätkusuutliku saagikuse alusel, vähendades järk-järgult kalastussuremust vähemalt nii, et see ei ületaks allpool nimetatud tasemeteni tasemeid, ning hoides seda nimetatud tasemetel: [ME 4]

   a) 0,25 piirkonna A tursapopulatsiooni kolme kuni kuueaastaste isendite puhul ning [ME 5]
   b) 0,3 piirkondade B ja C tursapopulatsiooni nelja kuni seitsmeaastaste isendite puhul.

"

2)  Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:"

1.  Igal aastal võtab nõukogu kooskõlas asutamislepinguga vastu otsuse asjaomaste tursavarude järgmise aasta lubatud kogupüügi kohta.

"

[ME 6]

3)  Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

[ME 8]

[ME 9]

   a) lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:"
3.  Nõukogu otsustab Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas asutamislepinguga igal aastalartikliga 29a, et määrata iga aasta kohta vastavalt lõigetes 4 ja 5 sätestatud eeskirjadele, milline on järgmisel aastal sadamast äraoleku päevade maksimaalne arv väljaspool lõikes 1 osutatud ajavahemikke, kui on lubatud kalapüük lõikes 1 nimetatud püügivahenditega. [ME 7]
4.  Piirkondades, kus ühe asjaomase tursavaru kalastussuremus on STECFi hinnangul vähemalt 10% kõrgem artiklis 4 sätestatud kalastussuremuse sihttasemest, vähendatakse lõikes 1 nimetatud püügivahenditega püügi lubatud päevade arvu 10% võrra jooksva aasta lubatud päevade koguarvust."
   b) lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:"
Erandina lõikest 1 on kalalaevadel, mille kogupikkus on alla 12 meetri, lubatud püüda passiivpüünistega kuni 10 meremiili kaugusel lähtejoonest. Nimetatud passiivpüüniseid ei tohi vees hoida üle 48 tunni."

4)  Artikkel 26 asendatakse järgmisega:"

Artikkel 26

Kava hindamine

Alates 18. septembrist 2007 hindab komisjon mitmeaastase kava toimimist ja tulemuslikkust iga viie aasta järel. Selliseks hindamiseks küsib komisjon nõu kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteelt ja Läänemere piirkondlikult nõuandekomisjonilt. Vajaduse korral võib teeb komisjon teha ettepanekuid mitmeaastase kava kohandamiseks või võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 27muutmiseks asjakohased ettepanekud, mis võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

"

[ME 10]

5)  Artikkel 27 asendatakse järgmisega:"

Artikkel 27

Kalastussuremuse miinimumtasemete läbivaatamine

Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 29a, et vaadata läbiKui komisjon leiab, et artiklis 4 sätestatud kalastussuremuse miinimumtasemed, kui teaduslikest andmetest nähtub, et kalastussuremuse tasemete miinimumväärtused ei vasta majandamiskava eesmärkidelesihttasemed ei ole enam majandamiskava eesmärkide saavutamiseks asjakohased, teeb komisjon kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee nõuannete põhjal ning pärast Läänemere piirkondliku nõuandekomisjoni ja asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist ettepaneku artiklis 4 sätestatud kalastussuremuse sihttasemed seadusandliku tavamenetluse korras läbi vaadata.

"

[ME 11]

6)  Artikli 29 lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmisega:"

2.  Artikli 8 lõike 1 punkti b, lõikeid 3, 4 ja 5 ei kohaldata ICES alarajoonide 27 ja/või 28.2 suhtes, kui on tõendeid selle kohta, et tursasaak neis ICES alarajoonides moodustab vähem kui 3 % tursa kogusaagist piirkonnas B. Komisjonil on õigus võtta igal aastal kinnitab komisjon rakendusaktidega ja lõikes 1 osutatud liikmesriikide aruannete ning teaduslike andmete põhjal artikli 29a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, millega kinnitatakse selliste tõendite olemasolu või puudumine ning sedastatakse, kas sellest tulenevalt, kaskohaldatakse asjaomastes alarajoonides kohaldatakse artikli 8 lõike 1 punktis b ning lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud piiranguid. Sellised rakendusaktid võetakse vastu artikli 29b lõikes 2 sätestatud kontrollimenetluse kohaselt.[ME 12]

3.  Artikli 8 lõike 1 punkti b ning lõikeid 3, 4 ja 5 kohaldatakse ainult ICES alarajooni 28.1 suhtes, kui on tõendeid selle kohta, et tursasaak seal moodustab üle 1,5 % tursa kogusaagist piirkonnas B. Komisjonil on õigus võtta igal aastal kinnitab komisjon rakendusaktidega ja lõikes 1 osutatud liikmesriikide aruannete ning teaduslike andmete põhjal artikli 29a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, millega kinnitatakse selliste tõendite olemasolu või puudumine ning sedastatakse, kas sellest tulenevalt, kaskohaldatakse asjaomases alarajoonis kohaldatakse artikli 8 lõike 1 punktis b ning lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud piiranguid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 29b lõikes 2 sätestatud kontrollimenetluse kohaselt.[ME 13]

4.  Lõigetes 2 ja 3 osutatud rakendusakte delegeeritud õigusakte kohaldatakse alates järgneva aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

"

[ME 14]

7)  Lisatakse järgmine peatükk:"

VIa peatükk

Artikkel 29a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 8 lõikes 3 ja artikli 29 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte määramata ajaks volitused artiklites 26 ja 27 antakse komisjonile kolmeks aastaks alates ...(5). Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.[ME 15]

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 26 ja 27artikli 8 lõikes 3 ning artikli 29 lõigetes 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tühistamisotsusega Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 16]

4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Artikli 8 lõike 3 ning artikli 29 lõigete 2 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt artiklitega 26 ja 27 , jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 29b

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 alusel loodud kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.[ME 17]

Artikkel 29c

Nõukogu otsused

Kui käesoleva määrusega on ette nähtud, et otsuse teeb nõukogu, teeb nõukogu otsuse vastavalt aluslepingule.

"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja

(1) ELT C 299, 4.10.2012, lk 145.
(2) Euroopa Parlamendi 16. jaanuar 2013. aasta seisukoht.
(3) ELT L 248, 22.9.2007, lk 1.
(4) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(5)* Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika