Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0077(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0395/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0395/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0014

Hyväksytyt tekstit
PDF 305kWORD 31k
Keskiviikko 16. tammikuuta 2013 - Strasbourg
Itämeren turskakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. tammikuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0155),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0090/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0395/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 299, 4.10.2012, s. 145.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. tammikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2012)0077

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Jotta vältettäisiin mahdollinen monitulkintaisuus ja varmistettaisiin johdonmukaisuus suhteessa siihen, että unioni on kansainvälisesti sitoutunut saavuttamaan kestävän enimmäistuoton uhanalaisissa kannoissa, neuvoston asetuksella (EY) N:o 1098/2007(3) vahvistetun, Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevan monivuotisen suunnitelman tavoitteita olisi vastaavasti selkeytettävä.

(2)  Asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 säädetään siinä täsmennetyn alhaisimman kalastuskuolevuuden seurannasta ja tarkistuksesta, jos kalastuskuolevuuden taso ei täytä suunnitelman tavoitteita.

(3)  Perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti komissiolle voidaan siirtää valta täydentää tai muuttaa delegoiduilla säädöksillä säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. [tark. 1]

(4)  Jotta asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 vahvistettuihin tavoitteisiin päästäisiin tehokkaasti ja voitaisiin reagoida nopeasti kannan tilan tai kalastuksen muutoksiin, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti alhaisimman kalastuskuolevuuden tarkistamiseksi, jos tieteelliset tiedot osoittavat, ettei tämä taso ole enää tarkoituksenmukainen eivätkä toimenpiteet riitä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksisellaisten kausien vahvistamiseksi, jolloin kalastus tietyillä pyydystyypeillä on sallittua tietyillä maantieteellisillä alueilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. [tark. 2]

(6)  Jotta voitaisiin varmistaa asetuksen (EY) N:o 1098/2007 29 artiklan yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä noudattaen yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 182/2011(4). [tark. 3]

(7)  Jotta varmistettaisiin tehokkuus arvioitaessa suunnitelman toimintaa, asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 säädettyä arvioinnin aikataulua olisi muutettava.

(8)  Asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 tarkoitettua, kalastusmahdollisuuksien vahvistamista koskevaa päätöksentekomenettelyä olisi selkeytettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulon seurauksena.

(9)  Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on lähinnä mahdollistaa se, että suunnitelma voi toimia tehokkaasti Lissabonin sopimuksella käyttöönotetun uuden päätöksentekomenettelyn puitteissa.

(10)  Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1098/2007 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1098/2007 seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artikla seuraavasti:"

4 artikla

Tarkoitus ja tavoitteet

Suunnitelmalla varmistetaan kyseisten turskakantojen kestävä hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton perusteella vähentämällä asteittain kalastuskuolevuus vähintäänenintään seuraaville tasoille ja pitämällä se siinä: [tark. 4]

   a) 0,25 3–6-vuotiaista alueen A turskakannan osalta; ja [tark. 5]
   b) 0,3 4–7-vuotiaista alueiden B ja C turskakannan osalta.

"

2)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.  Neuvosto päättää vuosittain perussopimuksen mukaisesti kyseisten turskakantojen TACeista seuraavaksi vuodeksi.

"

[tark. 6]

3)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

[tark. 8]

[tark. 9]

   a) korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"
3.  Neuvosto päättääSiirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään vuosittain perussopimuksen mukaisesti ja noudattaen 4 ja 5 kohdassa vahvistettuja sääntöjä noudattaen seuraavan vuoden satamastapoissaolopäivien enimmäismäärästäenimmäismäärä muina kun 1 kohdassa tarkoitettuina kausina; kyseisinä päivinä kalastaminen 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä on sallittua. [tark. 7]
4.  Jos tieteellis-teknis-taloudellinen kalatalouskomitea arvioi, että kalastuskuolevuus on kyseisistä turskakannoista toisen osalta vähintään 10 prosenttia suurempi kuin 4 artiklassa säädetty kalastuskuolevuuden tavoitetaso, niiden päivien kokonaismäärää, jolloin kalastus on sallittu 1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä, vähennetään 10 prosenttia suhteessa kuluvana vuonna sallittujen päivien kokonaismäärään."
   b) korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kokonaispituudeltaan alle 12-metristen alusten sallitaan käyttää seisovia pyydyksiä alueella, joka ulottuu 10 meripeninkulman etäisyydelle perusviivoista mitattuna. Kyseisten seisovien pyydysten vedessäoloaika saa olla enintään 48 tuntia."

4)  Korvataan 26 artikla seuraavasti:"

26 artikla

Suunnitelman arviointi

Viiden vuoden välein 18 päivästä syyskuuta 2007 lähtien komissio arvioi monivuotisen suunnitelman toimintaa ja toimivuutta. Komissio pyytää tätä arviointia varten STECF:ltä ja Itämeren alueelliselta neuvoa-antavalta toimikunnalta lausunnon. Tarvittaessa se voi ehdottaatekee asianmukaisia ehdotuksia monivuotisen suunnitelman mukauttamista tai antaa delegoituja säädöksiä 27 artiklan mukaisestimuutosten hyväksymiseksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

"

[tark. 10]

5)  Korvataan 27 artikla seuraavasti:"

27 artikla

Alhaisimman kalastuskuolevuuden tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarkistetaan 4 artiklassa vahvistettua alhaisinta kalastuskuolevuutta, kun tieteelliset tiedot osoittavatKun komissio katsoo, etteivät alhaisimman kalastuskuolevuuden tasot4 artiklassa säädetyt kalastuskuolevuuden tavoitetasot ole tarkoituksenmukaisia hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisiasaavuttamisen kannalta, komissio tekee STECF:n lausunnon perusteella ja Itämeren alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa kuultuaan 4 artiklassa vahvistettuja kalastuskuolevuuden tavoitetasojen tarkistamiseksi ehdotuksen, joka hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

"

[tark. 11]

6)  Korvataan 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

2.  Edellä olevaa 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta ICES-osa-alueisiin 27 ja/tai 28.2, jos on olemassa näyttöä siitä, että turskasaaliiden osuus näillä ICES-osa-alueilla on alle 3 prosenttia alueella B pyydetyn turskan kokonaissaaliista. Komissio vahvistaaSiirretään komissiolle valta hyväksyä vuosittain täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan, onko tällaista näyttöä, ja näin ollen, sovelletaanko 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia asianomaisilla osa-alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. [tark. 12]

3.  Edellä olevaa 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa sovelletaan ICES-osa-alueeseen 28.1 ainoastaan, jos on olemassa näyttöä siitä, että turskasaaliiden osuus on yli 1,5 prosenttia alueella B pyydetyn turskan kokonaissaaliista. Komissio vahvistaaSiirretään komissiolle valta hyväksyä vuosittain täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ilmoitusten ja tieteellisten tietojen perusteella 29 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan, onko tällaista näyttöä, ja näin ollen, sovelletaanko 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia asianomaisella osa-alueella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. [tark. 13]

4.  Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiädelegoituja säädöksiä sovelletaan seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta.

"

[tark. 14]

7)  Lisätään luku seuraavasti:"

VI a luku

29 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään 26 ja 27 artiklassa8 artiklan 3 kohdassasekä 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksikolmeksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta ...(5). Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kolmen vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.[tark. 15]

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 26 ja 27 artiklassa8 artiklan 3 kohdassa sekä 29 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. [tark. 16]

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 8 artiklan 3 kohdan sekä 29 artiklan 2 ja 3 kohdan 26 ja 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

29 b artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. [tark. 17]

29 c artikla

Neuvoston päätökset

Kun tässä asetuksessa säädetään, että neuvosto hyväksyy asiassa päätöksen, neuvosto menettelee perussopimuksen mukaisesti.

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) EUVL C 299, 4.10.2012, s. 145.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. tammikuuta 2013.
(3) EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1.
(4) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5)* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö