Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0077(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0395/2012

Pateikti tekstai :

A7-0395/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0014

Priimti tekstai
PDF 416kWORD 28k
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d. - Strasbūras
Daugiametis Baltijos jūros menkių išteklių planas ***I
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2013 m. sausio 16 d.Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0155),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0090/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2012 m. liepos 11 d. nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7-0395/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 299, 2012 10 4, p. 145.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą
P7_TC1-COD(2012)0077

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  siekiant išvengti neaiškumų ir užtikrinti suderinamumą su Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais užtikrinti, kad išeikvotų išteklių būklė atitiktų didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio lygį, reikėtų atitinkamai patikslinti Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1098/2007(3) nustatyto Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiamečio plano tikslus;

(2)  Reglamente (EB) Nr. 1098/2007 numatyta, kad tais atvejais, kai jame nustatyti mažiausi mirtingumo dėl žvejybos koeficientai neatitinka plano tikslų, imamasi atitinkamų veiksmų ir minėti koeficientai yra tikslinami;

(3)  pagal Sutarties 290 straipsnį Komisija gali būti įgaliota deleguotaisiais aktais papildyti arba iš dalies pakeisti neesmines įstatymo teisę turinčio teisės akto nuostatas; [1 pakeit.]

(4)  siekiant veiksmingai įgyvendinti Reglamente (EB) Nr. 1098/2007 nustatytus tikslus ir turėti galimybę skubiai reaguoti į išteklių arba žvejybos būklės pokyčius, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus dėl mažiausių mirtingumo dėl žvejybos koeficientų patikslinimo, jei mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad tie koeficientai nebetinkami ir priemonių nebepakanka plano tikslams įgyvendinti;laikotarpių, per kuriuos tam tikruose geografiniuose rajonuose leidžiama žvejoti tam tikros rūšies žvejybos įrankiais, nustatymo. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi su Baltijos jūros regionine patariamąja taryba ir su susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, taip pat ekspertų lygmeniu. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai; [2 pakeit.]

(6)  siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 29 straipsnio įgyvendinimo sąlygas, įgyvendinimo įgaliojimai turėtų būti suteikti Komisijai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(4); [3 pakeit.]

(7)  siekiant užtikrinti veiksmingą plano įgyvendinimo rezultatų vertinimą, Reglamente (EB) Nr. 1098/2007 numatytas vertinimo atlikimo terminas turėtų būti pakoreguotas;

(8)  be to, įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, reikėtų patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1098/2007 nurodytą sprendimų dėl žvejybos galimybių nustatymo priėmimo procedūrą;

(9)  siūlomais pakeitimais visų pirma siekiama užtikrinti, kad planą būtų galima veiksmingai taikyti pagal naują Lisabonos sutartimi nustatytą sprendimų priėmimo sistemą;

(10)  todėl Reglamentą (EB) Nr. 1098/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)  4 straipsnis pakeičiamas taip:"

4 straipsnis

Tikslas ir uždaviniai

Planu užtikrinamas didžiausią galimą tausios žvejybos laimikio lygį atitinkantis tausus atitinkamų menkių išteklių naudojimas laipsniškai mažinant žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientus ir išlaikant tokį jų lygį, kuris yra ne mažesnisdidesnis nei: [4 pakeit.]

   a) 0,25 3–6 metų amžiaus menkių ištekliams A rajone; ir [5 pakeit.]
   b) 0,3 4–7 metų amžiaus menkių ištekliams B ir C rajonuose.

"

2)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

1.  Kiekvienais metais Taryba, remdamasi Sutartimi, nusprendžia dėl atitinkamų menkių išteklių DLSK kitiems metams.

"

[6 pakeit.]

3)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

[8 pakeit.]

[9 pakeit.]

   a) 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"
3.  Kiekvienais metais Taryba, remdamasi Sutartimi, nusprendžia dėlPagal 29a straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos apibrėžiamas kasmetinis taikomo didžiausiodidžiausias nebuvimo uoste dienų skaičiausskaičius laikotarpiais, nepatenkančiais į nurodytuosius 1 dalyje, kai leidžiama žvejyba 1 dalyje nurodytais žvejybos įrankiais pagal 4 ir 5 dalyse nustatytas taisykles. [7 pakeit.]
4.  Kai Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto skaičiavimais vienų iš susijusių menkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos koeficientas yra bent 10 % didesnis už 4 straipsnyje nustatytą tikslinį mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, visas dienų, kai leidžiama žvejoti 1 dalyje nurodytais žvejybos įrankiais, skaičius sumažinamas 10 % palyginti su visu einamaisiais metais leidžiamu dienų skaičiumi."
   b) 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"
Nukrypstant nuo to, kas išdėstyta 1 dalyje, žvejybos laivams, kurių bendras ilgis mažesnis negu 12 metrų, leidžiama žvejoti stacionariaisiais žvejybos įrankiais rajone iki 10 jūrmylių matuojant nuo bazinių linijų. Minėtųjų stacionariųjų žvejybos įrankių panardinimo laikas neviršija 48 valandų."

4)  26 straipsnis pakeičiamas taip:"

26 straipsnis

Plano vertinimas

„Nuo 2007 m. rugsėjo 18 d. kas penkerius metus Komisija įvertina šio daugiamečio plano taikymą ir įgyvendinimo rezultatus. PrireikusKomisija šio vertinimo tikslu kreipiasi patarimo į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetą ir į Baltijos jūros regioninę patariamąją tarybą. Jei būtina, Komisija gali pasiūlytipateikia atitinkamus pasiūlymus, kurie svarstomi pagal įprastą teisėkūros procedūrą, dėl daugiamečio plano korekcijas arba pagal 27 straipsnį priimti deleguotuosius aktusdalinio pakeitimo.

"

[10 pakeit.]

5)  27 straipsnis pakeičiamas taip:"

27 straipsnis

Mažiausių mirtingumo dėl žvejybos koeficientų patikslinimas

Kai Komisija įgaliojama pagal 29a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėlnustato, kad 4 straipsnyje nustatyti tiksliniai mirtingumo dėl žvejybos koeficientai nebetinkami valdymo plano tikslams siekti, remdamasi Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto patarimu ir pasikonsultavusi su Baltijos jūros regioninės patariamąja taryba bei susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, pateikia pasiūlymą, priimamą pagal įprastą teisėkūros procedūrą, dėl tikslinių 4 straipsnyje pateiktų mažiausių mirtingumo dėl žvejybos koeficientų patikslinimo, jei remiantis moksliniais duomenimis jų dydžiai neatitinka valdymo plano tikslų.

"

[11 pakeit.]

6)  29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

2.   8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3, 4 bei 5 dalys netaikomos ICES 27 ir (arba) 28.2 pakvadračiams, jeigu esama įrodymų, kad juose sugauti menkių kiekiai yra mažesni nei 3 % visų B rajone sugautų menkių kiekių. Komisija, remdamasiKomisijai suteikiami įgaliojimai kasmet pagal 29a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, remiantis 1 dalyje nurodytomis valstybių narių ataskaitomis ir moksliniais duomenimis, kasmet įgyvendinimo aktais patvirtina,kuriais būtų patvirtinta, ar esama minėtų įrodymų ir, atitinkamai, ar 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3, 4 ir 5 dalyse numatyti apribojimai taikomi minėtiems pakvadračiams. Įgyvendinimo aktai priimami taikant 29b straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. [12 pakeit.]

3.   8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3, 4 bei 5 dalys ICES 28.1 pakvadračiui taikomos tik tuomet, jeigu esama įrodymų, kad juose sugauti menkių kiekiai yra didesni nei 1,5% visų B rajone sugautų menkių kiekių. Komisija, remdamasiKomisijai suteikiami įgaliojimai kasmet pagal 29a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, remiantis 1 dalyje nurodytomis valstybių narių ataskaitomis ir moksliniais duomenimis, kasmet įgyvendinimo aktais patvirtina, kuriais būtų patvirtinta, ar esama minėtų įrodymų ir, atitinkamai, ar 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 3, 4 ir 5 dalyse numatyti apribojimai taikomi minėtam pakvadračiui. Įgyvendinimo aktai priimami taikant 29b straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. [13 pakeit.]

4.   2 ir 3 dalyse nurodyti įgyvendinimodeleguotieji aktai taikomi kitų metų sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

"

[14 pakeit.]

7)  Įterpiamas šis skyrius:"

VIa skyrius

29a straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   26 ir 27 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimtiĮgaliojimai priimti 8 straipsnio 3 dalyje ir 29 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotamtrejų metų laikotarpiui nuo ...(5). Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.[15 pakeit.]

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 26 ir 27 straipsniuose8 straipsnio 3 dalyje ir 29 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. [16 pakeit.]

4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.  Pagal 26 ir 27 straipsnius8 straipsnio 3 dalį ir 29 straipsnio 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

„29b straipsnis“

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsniu įsteigtas Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.„[17 pakeit.]

29c straipsnis

Tarybos sprendimai

Jei šiame reglamente numatyta, kad sprendimus priima Taryba, ji tai daro vadovaudamasi Sutartimi.„.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) OL C 299, 2012 10 4, p. 145.
(2) 2013 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 248, 2007 9 22, p. 1.
(4) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(5)* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika