Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0077(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0395/2012

Teksty złożone :

A7-0395/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0014

Teksty przyjęte
PDF 407kWORD 44k
Środa, 16 stycznia 2013 r. - Strasburg
Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowu tych zasobów ***I
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0155),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0090/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2012 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0395/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 145.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów
P7_TC1-COD(2012)0077

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Aby uniknąć wszelkich niejasności i zapewnić spójność z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii dotyczącymi osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do uszczuplonych zasobów, cele wieloletniego planu w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007(3), powinny zostać odpowiednio doprecyzowane.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007 określa działania następcze i przegląd minimalnych poziomów śmiertelności połowowej, o których mowa w rozporządzeniu, w przypadku poziomów nieodpowiednich do realizacji celów tego planu.

(3)  Zgodnie z art. 290 Traktatu Komisja może zostać upoważniona do uzupełnienia lub zmiany innych niż istotne elementów aktu prawnego w drodze aktów delegowanych. [Popr. 1]

(4)  Aby osiągnąć w skuteczny sposób cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 i być w stanie szybko reagować na zmiany w stanie zasobów lub w połowach, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funckjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do korekty minimalnych poziomów śmiertelności połowowej, w przypadku gdy z danych naukowych wynika, że poziomy te nie są już odpowiednie i środki nie są wystarczające do osiągnięcia celów planuwyznaczania okresów, w których połowy niektórych gatunków ryb za pomocą niektórych rodzajów sprzętu są dozwolone w niektórych rejonach geograficznych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego oraz odnośnymi zainteresowanymi podmiotami, w tym z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. [Popr. 2]

(6)  Aby zapewnić jednolite warunki wdrożenia art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(4) [Popr. 3]

(7)  W celu zapewnienia skutecznej oceny wyników planu, należy zmienić harmonogram oceny przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007.

(8)  Ponadto w związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, należy wyjaśnić procedurę podejmowania decyzji dotyczących ustalania uprawnień do połowów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007.

(9)  Proponowana nowelizacja ma więc na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian umożliwiających skuteczną realizację planu w nowych ramach decyzyjnych ustanowionych traktatem lizbońskim.

(10)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1098/2007,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 wprowadza się następujące zmiany:

(1)  art. 4 otrzymuje brzmienie:"

Artykuł 4

Cele

Plan zapewnia zrównoważoną eksploatację przedmiotowych zasobów dorsza opartą na maksymalnym podtrzymywalnym połowie poprzez stopniowe zmniejszanie i utrzymywanie śmiertelności połowowej na poziomach nieprzekraczających.nie wyższych niż:[Popr. 4]

   a) 0,25 dla ryb w wieku 3–6 lat dla zasobu dorsza w obszarze A; oraz [Popr. 5]
   b) 0,3 dla ryb w wieku 4–7 lat dla zasobu dorsza w obszarach B i C.

"

(2)  art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

1.  Każdego roku Rada podejmuje zgodnie z Traktatem decyzję o TAC dla przedmiotowych zasobów dorsza w kolejnym roku.

"

[Popr. 6]

(3)  w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

[Popr. 8]

[Popr. 9]

   a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:"
3.  Każdego roku Rada podejmujeKomisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z Traktatem decyzję o maksymalnej liczbieart. 29a, określających dla każdego roku maksymalną liczbę dni poza portem w kolejnym roku poza okresami, o których mowa w ust. 1, gdy dozwolone są połowy z użyciem narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5. [Popr. 7]
4.   W przypadku, gdy według szacunków STECF poziom śmiertelności połowowej jednego z przedmiotowych zasobów dorsza przekracza o co najmniej 10% docelowy poziom śmiertelności połowowej określony w art. 4, łączną liczbę dni, kiedy połowy z użyciem narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1, są dozwolone, zmniejsza się o 10% w stosunku do łącznej liczby dni, kiedy połowy są dozwolone w roku bieżącym."
   b) ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
W drodze odstępstwa od ust. 1 statki rybackie o całkowitej długości mniejszej niż 12 metrów mają prawo do połowów z wykorzystaniem narzędzi biernych w obszarze do 10 mil morskich mierzonych od linii podstawowych. Czas zanurzenia wspomnianych narzędzi biernych nie może przekraczać 48 godzin."

(4)  art. 26 otrzymuje brzmienie:"

Artykuł 26

Ocena planu

Co pięć lat od dnia 18 września 2007 r. Komisja ocenia realizację i wyniki planu wieloletniego. Dla potrzeb tej oceny Komisja zwraca się o opinię do STECF i Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego. W odpowiednich przypadkachrazie potrzeby Komisja może zaproponować dostosowanie przedkłada odpowiednie wnioski – przyjmowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą – w celu zmiany planu wieloletniego lub przyjąć akty delegowane zgodnie z art. 27.

"

[Popr. 10]

(5)  art. 27 otrzymuje brzmienie:"

Artykuł 27

Korekta minimalnych poziomów śmiertelności połowowej

W przypadku gdy Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie zustali, że docelowe wartości śmiertelności połowowej określone w art. 29a4 nie są już odpowiednie, aby realizować cele planu zarządzania, przedkłada wniosek – na podstawie opinii STECF i po przeprowadzeniu konsultacji z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego oraz odpowiednimi zainteresowanymi stronami, przyjmowany zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą – w sprawie korekty minimalnych poziomów śmiertelności połowowej określonych w art. 4, w przypadku gdy z danych naukowych wynika, że wartości dotyczące minimalnych poziomów śmiertelności połowowej nie są zgodne z celami planu zarządzania.

"

[Popr. 11]

(6)  art. 29 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:"

2.  Artykuł 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 nie mają zastosowania do podobszarów ICES 27 lub 28.2, jeżeli istnieją dowody, że połowy dorsza w tych podobszarach ICES są niższe niż 3% połowów dorsza w obszarze B ogółem. Komisja jest uprawniona do przyjmowania –co roku w drodze aktów wykonawczych i na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, a także na podstawie danych naukowych, potwierdza – aktów delegowanych zgodnie z art. 29a, potwierdzających, czy takie dowody istnieją, a co za tym idzie, czy ograniczenia określone w art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie w danych podobszarach. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29b ust. 2. [Popr. 12]

3.  Artykuł 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie do podobszaru ICES 28.1 wyłącznie wtedy, jeżeli istnieją dowody, że połowy dorsza w tym podobszarze ICES są wyższe niż 1,5% połowów dorsza w obszarze B ogółem. Komisja jest uprawniona do przyjęcia – co roku w drodze aktów wykonawczych i na podstawie przedstawionych przez państwa członkowskie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, a także na podstawie danych naukowych, potwierdza – aktów delegowanych zgodnie z art. 29a, potwierdzających, czy takie dowody istnieją, a co za tym idzie, czy ograniczenia określone w art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, ust. 4 i ust. 5 mają zastosowanie w danym podobszarze. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 29b ust. 2. [Popr. 13]

4.  Akty wykonawczedelegowane, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia kolejnego roku.

"

[Popr. 14]

(7)  dodaje się rozdział VIa w brzmieniu:"

Rozdział VIa

Artykuł 29a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Przekazanie uprawnieńUprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o którymktórych mowa w art. 26 i 27, przyznaje8 ust. 3 i art. 29 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślonyokres trzech lat od dnia ...(5). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. [Popr. 15]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 26 i 278 ust. 3 i art. 29 ust. 2 i 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. [Popr. 16]

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 26 i 27art. 8 ust. 3 i art. 29 ust. 2 i 3 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

»Artykuł 29b

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury, powołany w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.» [Popr. 17]

Artykuł 29c

Decyzje Rady

Jeżeli w niniejszym rozporządzeniu przewidziano, że decyzje podejmuje Rada, Rada stanowi zgodnie z Traktatem.».

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 145.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2013 r.
(3) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1.
(4) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(5)* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności