Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0077(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0395/2012

Texte depuse :

A7-0395/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0014

Texte adoptate
PDF 409kWORD 33k
Miercuri, 16 ianuarie 2013 - Strasbourg
Planul multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective ***I
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0155),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0090/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2012(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0395/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 299, 4.10.2012, p. 145.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective
P7_TC1-COD(2012)0077

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Pentru a se evita orice ambiguitate și a se asigura coerența cu angajamentele internaționale ale Uniunii privind atingerea unui randament maxim durabil pentru stocurile epuizate, obiectivele planului multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului(3), ar trebui clarificate în consecință.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 prevede monitorizarea și revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit specificate în acesta, în caz de inadecvare a ratelor respective cu privire la îndeplinirea obiectivelor planului respectiv.

(3)  În conformitate cu articolul 290 din tratat, se poate delega Comisiei competența de a completa sau modifica elemente neesențiale ale unui act legislativ prin intermediul unor acte delegate. [AM 1]

(4)  Pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 și pentru a putea reacționa rapid la schimbările legate de condițiile stocurilor sau ale pescăriilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit, atunci când datele științifice indică faptul că ratele nu mai sunt adecvate și că măsurile existente nu sunt suficiente pentru a atinge obiectivele planuluistabilirea perioadelor în care pescuitul cu anumite tipuri de echipamente este permis în anumite zone geografice. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate cu Consiliul consultativ regional pentru Marea Baltică și părțile interesate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.[AM 2]

(6)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, Comisiei trebuie să i se confere competențe de punere în aplicare. Respectivele competențe trebuie exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de punere în aplicare de către Comisie(4). [AM 3]

(7)  Pentru a asigura eficiența evaluării performanței planului, calendarul de evaluare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 ar trebui modificat.

(8)  În plus, procedura de decizie privind stabilirea posibilităților de pescuit menționate în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 ar trebui clarificată ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

(9)  Așadar, modificările propuse vizează în primul rând schimbările care permit planului să funcționeze eficient în noul cadru decizional instituit prin Tratatul de la Lisabona.

(10)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 4

Obiectiv și ținte

Planul asigură exploatarea viabilă a rezervelor de cod vizate, pe baza randamentului durabil maxim, prin reducerea treptată și menținerea ratelor mortalității prin pescuit la niveluri care să nu fie mai micimari decât: [AM 4]

   (a) 0,25 pentru vârstele de la trei la șase ani pentru rezervele de cod din zona A; și [AM 5]
   (b) 0,3 pentru vârstele 4-7 ani pentru rezervele de cod din zonele B și C.

"

2.  La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

(1)  În fiecare an, Consiliul decide, în conformitate cu dispozițiile tratatului, asupra capturilor totale admisibile pentru rezervele de cod vizate pentru anul următor.

"

[AM 6]

3.  Articolul 8se modifică după cum urmează:

[AM 8]

[AM 9]

   (a) alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text"
  ₫(3) Consiliul decide în fiecare an, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile tratatului, cu privire laarticolul 29a, definind, pentru fiecare an, numărul maxim de zile de absență din port din afara perioadelor specificate la alineatul (1) din anul următor în care pescuitul cu echipamentele menționate la alineatul (1) este autorizat, în conformitate cu normele prevăzute la alineatele (4) și (5). [AM 7]
(4)  În cazul în care rata mortalității prin pescuit pentru una din rezervele de cod vizate a fost estimată de către CSTEP ca depășind cu cel puțin 10 % rata-țintă a mortalității prin pescuit prevăzută la articolul 4, numărul total de zile în care este permis pescuitul cu echipamentele menționate la alineatul (1) se reduce cu 10 % față de numărul total de zile permise în anul curent.₫"
   (b) la alineatul (6) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"
Prin derogare de la alineatul (1), navele de pescuit cu lungimea totală mai mică de 12 metri au dreptul să pescuiască cu echipamente statice într-o zonă de până la 10 mile marine măsurată de la liniile de bază. Timpul de scufundare a respectivelor echipamente statice nu poate depăși 48 de ore."

4.  Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 26

Evaluarea planului

O dată la cinci ani, începând cu 18 septembrie 2007, Comisia evaluează funcționarea și rezultatele planului multianual. În scopul realizării acestei evaluări, Comisia solicită recomandări din partea CSTEP și a Consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică. Dacă este cazulnecesar, Comisia poate propune modificări aletransmite propuneri adecvate pentru modificarea planului multianual sau poate adopta acte delegate, care este adoptată în conformitate cu articolul 27procedura legislativă ordinară.

"

[AM 10]

5.  Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 27

Revizuirea ratelor minime ale mortalității prin pescuit

Atunci când Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29a, pentru a revizui nivelurile minimeconstată că ratele-țintă ale ratei mortalității prin pescuit prevăzute la articolul 4, în cazul în care datele științifice indică faptul că valorile pentru nivelul minim al rateinu mai sunt corespunzătoare pentru a atinge obiectivele planului de gestionare, Comisia transmite o propunere, bazată pe recomandările CSTEP și după consultarea Consiliului consultativ regional pentru Marea Baltică și a altor părți interesate, care este adoptată în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pentru a revizui ratele-țintă ale mortalității prin pescuit sunt în dezacord cu obiectivele din planul de gestionareprevăzute la articolul 4.

"

[AM 11]

6.  La articolul 29, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:"

(2)  Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunilor ICES 27 și/sau 28.2 dacă există dovezi conform cărora capturile de cod în subdiviziunile ICES respective reprezintă mai puțin de 3% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia confirmăeste împuternicită să adopte, în fiecare an, prin intermediul actelor de punere în aplicare și pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, acte delegate, în conformitate cu articolul 29a, confirmând dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunilor în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare la care se face referire la articolul 29b alineatul (2). [AM 12]

(3)  Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatele (3), (4) și (5) nu se aplică subdiviziunii ICES 28.1 decât dacă există dovezi conform cărora capturile de cod reprezintă mai mult de 1,5% din totalul capturilor de cod din zona B. Comisia confirmăeste împuternicită să adopte, în fiecare an, prin intermediul actelor de punere în aplicare și pe baza rapoartelor din partea statelor membre menționate la alineatul (1) și a datelor științifice, acte delegate, în conformitate cu articolul 29a, confirmând dacă există astfel de dovezi și, în consecință, dacă restricțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la alineatele (3), (4) și (5) se aplică subdiviziunii în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare la care se face referire la articolul 29b alineatul (2). [AM 13]

(4)  Actele de punere în aplicaredelegate la care se face referire la alineatele (2) și (3) se aplică de la 1 ianuarie la 31 decembrie a anului următor.

"

[AM 14]

7.  Se introduce următorul capitol :"

Capitolul VIa

Articolul 29a

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite la prezentul articol.

(2)  Delegarea competenței menționate la articolele 26 și 27Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3) și articolul 29 alineatele (2) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminatătrei ani de la …(5). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 15]

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolele 26 și 27articolul 8 alineatul (3) și articolul 29 alineatele (2) și (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. [AM 16]

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 26 și 27articolului 8 alineatul (3) și al articolului 29 alineatele (2) și (3) intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de două luni de la comunicarea actului Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 29b

Procedura comitetelor

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 17]

Articolul 29c

Deciziile Consiliului

În cazul în care prezentul regulament prevede decizii care trebuie luate de Consiliu, acesta hotărăște în conformitate cu tratatul.

"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la …, .

Pentru Parlamentul European,

Președintele

Pentru Consiliu,

Președintele

(1) JO C 299, 4.10.2012, p. 145.
(2) Poziţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013.
(3) JO L 248, 22.9.2007, p. 1
(4) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(5)* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate