Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0077(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0395/2012

Ingivna texter :

A7-0395/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0014

Antagna texter
PDF 335kWORD 33k
Onsdagen den 16 januari 2013 - Strasbourg
Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden ***I
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0155),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0090/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2012(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0395/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 299, 4.10.2012, s. 145.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden
P7_TC1-COD(2012)0077

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  För att motverka dubbeltydigheter och säkra att unionen efterlever sina internationella åtaganden vad gäller maximalt hållbart uttag av utfiskade bestånd är det lämpligt att förtydliga de mål som anges i den fleråriga planen för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, vilken infördes genom rådets förordning (EG) nr 1098/2007(3).

(2)  I förordning (EG) nr 1098/2007 föreskrivs uppföljning och revidering av de lägsta nivåer för fiskedödligheten som anges i planen i de fall då nivåerna inte visar sig tillräckliga för att planens mål ska kunna uppnås.

(3)  I enlighet med artikel 290 i fördraget kan kommissionen genom delegerade akter ges befogenhet att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt.[Ändr. 1]

(4)  I syfte att säkerställa att de mål som anges i förordning (EG) nr 1098/2007 kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt och för att möjliggöra snabba reaktioner på förändringar i beståndens tillstånd eller i fisket bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att revidera nivåerna för lägsta fiskedödlighet, i de fall då den vetenskapliga rådgivningen visar att nivåerna inte längre är lämpliga och åtgärderna inte är tillräckliga för att planens mål ska kunna uppnåsfastställa perioder när fiske med vissa typer av redskap är tillåtet i vissa geografiska områden. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd med den regionala rådgivande nämnden för Östersjön och berörda parter under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 2]

(6)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artikel 29 i förordning (EG) nr 1098/2007 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(4). [Ändr. 3]

(7)  För att säkra att utvärderingen av hur planen fungerar görs på ett ändamålsenligt sätt bör den tidsfrist för utvärderingen som anges i förordning (EG) nr 1098/2007 ändras.

(8)  Dessutom bör det förtydligas hur beslutsprocessen för fastställandet av de fiskemöjligheter som avses i förordning (EG) nr 1098/2007 fungerar efter det att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har trätt i kraft.

(9)  Syftet med de föreslagna ändringarna är därför huvudsakligen att se till att planen kan fungera ändamålsenligt inom den nya ram för beslutsfattande som fastställs i Lissabonfördraget.

(10)  Förordning (EG) nr 1098/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1098/2007 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 4 ska ersättas med följande:"

Artikel 4

Syfte och mål

Syftet med planen är att på grundval av principen om maximalt hållbart uttag garantera att de berörda torskbestånden utnyttjas på ett hållbart sätt genom att fiskedödligheten minskas och därefter hålls kvar på nivåer som inte är lägre högre än [Ändr. 4]

   (a) 0,25 för åldrarna 3–6 år för torskbeståndet i område A, [Ändr. 5]
   b) 0,3 för åldrarna 4–7 år för torskbeståndet i områdena B och C.

"

(2)  I artikel 5 ska punkt 1 ersättas med följande:"

1.  Rådet ska varje år i enlighet med fördraget besluta om TAC för det kommande året för de berörda torskbestånden.

"

[Ändr. 6]

(3)  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

[Ändr. 8]

[Ändr. 9]

   (a) punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:"
3.  RådetKommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 29a, som för varje år i enlighet med fördraget fatta beslut om fastställer det högsta antalet dagar ute ur hamn utanför de perioder som anges i punkt 1 under det kommande året när fiske med den utrustning som anges i punkt 1 är tillåtet i enlighet med de regler som anges i punkterna 4 och 5. [Ändr. 7]
4.  Om fiskedödligheten för ett av de berörda torskbestånden enligt STECF:s beräkningar är minst 10 % högre än det mål för fiskedödlighet som anges i artikel 4, ska det totala antalet dagar när fiske med sådana redskap som anges i punkt 1 är tillåtet minskas med 10 % jämfört med det totala antalet dagar som tillåts under innevarande år."
   (b) I punkt 6 ska det första stycket ersättas med följande:"
Genom undantag från punkt 1 ska fiskefartyg vars totala längd understiger 12 meter ha rätt att fiska med fasta redskap i området inom 10 sjömil från baslinjerna. Nedsänkningstiden för dessa fasta redskap får inte överstiga 48 timmar."

(4)  Artikel 26 ska ersättas med följande:"

Artikel 26

Utvärdering av planen

Vart femte år från och med den 18 september 2007 ska kommissionen utvärdera hur denna fleråriga plan har fungerat och vilka resultat den har gett. Med avseende på denna utvärdering ska kommissionen rådfråga STECF och den regionala rådgivande nämnden för Östersjön. NärOm så är lämpligt kan nödvändigt ska kommissionen föreslå anpassningarlämpliga ändringar av den fleråriga planen,eller anta delegerade akter i enlighet med artikel 27vilka ska antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

"

[Ändr. 10]

(5)  Artikel 27 ska ersättas med följande:"

Artikel 27

Översyn av gränserna för lägsta fiskedödlighet

När kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a i syfte att anpassa de anser att de mål för fiskedödlighetsnivåer som anges i artikel 4 inte längre är förenliga med förvaltningsplanens mål, ska den, på grundval av rådgivning från STECF och efter samråd med den regionala rådgivande nämnden för Östersjön och berörda parter, lägga fram ett förslag, som ska antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, om att anpassa de mål för fiskedödlighetsnivåer som anges i artikel 4 i de fall då den vetenskapliga rådgivningen visar att de fastställda lägsta fiskedödlighetsnivåerna inte är förenliga med förvaltningsplanens mål.

"

[Ändr. 11]

(6)  I artikel 29 ska punkterna 2, 3 och 4 ersättas med följande:"

2.  Punkterna 3, 4 och 5 i artikel 8.1 b ska inte tillämpas i Ices delområden 27 och/eller 28.2 om det finns bevis för att fångsterna av torsk i de delområdena är mindre än 3 % av de sammanlagda fångsterna av torsk i område B. Kommissionen ska ges befogenhet att, varje år, i form av genomförandeakter och på grundval av de rapporter från medlemsstaterna som avses i punkt 1 och vetenskapliga uttalanden, anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a, för att bekräfta huruvida det föreligger några sådana bevis och huruvida de begränsningar som avses i artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska tillämpas i de berörda delområdena. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 29b.2. [Ändr. 12]

3.  Artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska inte tillämpas i Ices delområde 28,1 om det finns bevis för att fångsterna av torsk i de delområdena är större än 1,5 % av de sammanlagda fångsterna av torsk i område B. Kommissionen ska ges befogenhet att, varje år, i form av genomförandeakter och på grundval av de rapporter från medlemsstaterna som avses i punkt 1 och vetenskapliga uttalanden, anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a, för att bekräfta huruvida det föreligger några sådana bevis och huruvida de begränsningar som avses i artikel 8.1 b, 8.3, 8.4 och 8.5 ska tillämpas i de berörda delområdena. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 29b.2. [Ändr. 13]

4.  De genomförandeakterdelegerade akter som avses i punkterna 2 och 3 ska tillämpas från den 1 januari till den 31 december efterföljande år.

"

[Ändr. 14]

(7)  Följande kapitel ska införas:"

Kapitel VIa

Artikel 29a

Delegeringens utövande

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter Kommissionen ska ges de befogenheter som avses i artiklarna 26 ochartikel 8.3,27 på obestämd tid,och artikel 29.2 och 29.3 ska ges till kommissionen för en period av tre år från och med…(5). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av tre år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 15]

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 26 och 27artikel 8.3 och artikel 29.2 och 29.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. [Ändr. 16]

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 26 och 27artikel 8.3 och artikel 29.2 och 29.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

’Artikel 29b

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för fiske och vattenbruk som inrättats genom artikel 30 i förordning (EG) nr 2371/2002. Kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.’ [Ändr. 17]

Artikel 29c

Rådets beslut

När det i denna förordning föreskrivs att beslut ska fattas av rådet, ska rådet fatta beslut i enlighet med fördraget.

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C 299, 4.10.2012, s.145.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 januari 2013.
(3) EUT L 248, 22.9.2007, s. 1.
(4) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5)* Datum för denna förordnings ikraftträdande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy