Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2901(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0007/2013

Внесени текстове :

B7-0007/2013

Разисквания :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Гласувания :

PV 16/01/2013 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0016

Приети текстове
PDF 290kWORD 25k
Сряда, 16 януари 2013 г. - Страсбург
Гаранция за младите хора
P7_TA(2013)0016B7-0007/2013

Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта (2012/2901(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за препоръка на Съвета за създаване на гаранция за младежта (COM(2012)0729),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно прилагането на инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2012)0727),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Инициатива “Възможности за младежта„ (COM(2011)0933), и резолюцията на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно инициативата “Възможности за младежта„(1), както и въпроса с искане за устен отговор към Комисията относно инициативата “Възможности за младежта„ (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

–  като взе предвид изявлението на членовете на Европейския съвет от 30 януари 2012 г., озаглавено „Към благоприятстваща растежа консолидация и благоприятстващ работните места растеж“,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците(2),

–  като взе предвид доклада на Eurofound от 13 юни 2012 г., озаглавен „Гаранция за младежта: опитът на Финландия и Швеция“(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Младежта в движение“ (COM(2010)0477),

–  като взе предвид документа на Международната организация на труда от септември 2012 г., озаглавен „Преглед на заетостта в света: мрачни перспективи за младежта на пазара на труда“(4), и резолюцията и заключенията на 101-вата сесия на Международната конференция на труда, Женева, 2012 г., озаглавени „Кризата с младежката безработица: призив за действие“(5),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че поради икономическата криза до октомври 2012 г. общият процент на безработицата се беше увеличил до безпрецедентното равнище от 10,7 %, като 25,91 милиона души търсят работа(6);

Б.  като има предвид, че безработицата сред младежта се е покачила до 23,4 %, оставяйки 5,68 милиона млади хора без работа, което отчасти отразява несъответствия между предлаганите умения и търсенето на пазара на труда, често независимо от образователната степен на търсещите работа; като има предвид, че проучвания сочат, че младежката безработица често оставя трайни белези като повишен риск от безработица в бъдещето и трайно социално изключване;

В.  като има предвид, че членовете на Европейския съвет призоваха настоятелно в изявлението си от 29 юни 2012 г. държавите членки да удвоят усилията си за увеличаване на заетостта сред младите с „цел няколко месеца след завършването на училище младите да получават качествени предложения за работа, продължаване на обучението, чиракуване или стаж“;

Г.  като има предвид, че гаранцията за младежта би допринесла за постигането на три от стратегическите цели на „Европа 2020“, а именно заетост за 75 % от населението на възраст между 20 и 64 години, намаляване на процента на преждевременно напускащите училище под 10 % и извеждане на поне 20 милиона души от състоянието на бедност и социално изключване;

Д.  като има предвид, че кризата е довела до зачестяване на несигурните форми на заетост сред младите, като съществуващи работни места нерядко се заместват с краткосрочни договори, договори за работа на непълно работно време и схеми за набиране за труд без заплащане;

Е.  като има предвид, че разходите от бездействието на ЕС по въпроса за безработните млади хора без образование или квалификация се оценяват на 153 милиарда евро, което отговаря на 1,2 % от БВП на ЕС, а тези хора в ЕС са понастоящем 7,5 милиона на възраст под 25 години;

Ж.  като има предвид, че Комисията в пакета за заетостта на младежта отправя искане за създаване на гаранция за младежта;

1.  Решително подкрепя инициативата на Комисията за предложение за препоръка на Съвета за схеми за гаранции за младежта;

2.  Призовава министрите на заетостта и социалните въпроси на държавите членки да постигнат споразумение за препоръка на Съвета по време на заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси през февруари 2013 г. с цел прилагане на схеми за гаранции за младежта във всички държави членки; изтъква, че гаранцията за младежта не е гаранция за намиране на работа, а инструмент, гарантиращ, че всички граждани на ЕС и пребиваващи в ЕС под 25 години, както и неотдавна завършилите своето образование на възраст под 30 години, получават качествени предложения за работа, продължаващо обучение или чиракуване в срок от 4 месеца след оставането си без работа или приключването на официалното образование; подчертава, че схемите за гаранции за младежта следва да подобряват действително положението на безработните млади хора без образование или квалификация; подчертава, че схемите за гаранции за младежта следва да отговарят на условията за получаване на конкретни форми на европейско финансиране, особено в държавите членки с най-висок процент на безработица сред младежта;

3.  Застъпва становището, че финансирането от Съюза за схемите за гаранции за младежта следва да играе решаваща роля, че Европейският социален фонд (ЕСФ) по-конкретно следва да бъде структуриран така, че да позволява финансиране на гаранции за младежта, както и че ЕСФ следва следователно да получи поне 25 % от структурните фондове и Кохезионния фонд; счита обаче, че следва да се работи усилено за подходящ баланс между финансирането от ЕС и това от държавите членки;

4.  Признава, че младите хора не представляват хомогенна група, а са изправени в различни социални среди и затова държавите членки имат различни равнища на готовност за приемане на гаранция за младежта; в този контекст всички млади хора следва първо да получават индивидуална оценка на техните нужди, която да бъде последвана от специално изготвени за тях услуги;

5.  Подчертава, че тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки и, на национално равнище, сред (секторните) социални партньори, местни и регионални органи, публичноправни и частноправни служби по заетостта и местни и регионални образователни и квалификационни институти е от съществено значение за ефективното прилагане на схемите за гаранции за младежта;

6.  Отбелязва, че схемите за гаранции за младежта следва да се придружават от качествена рамка, за да се гарантира, че предложенията за образование, квалификация и работа включват подходящо заплащане, условия на труд и стандарти за здраве и безопасност;

7.  Приветства предложението на Комисията чрез Комитета по заетостта да се осигури многостранният надзор на прилагането на схемите за гаранции за младежта и иска да бъде асоцииран към работата на този комитет;

8.  Призовава държавите членки да реформират по-конкретно образователните и квалификационните стандарти за младите хора, за да увеличат значително техните възможности в работата и живота;

9.  Признава, че държавите членки имат различна степен на готовност за приемане на гаранция за младежта, и призовава Комисията да подкрепя по-конкретно онези държави членки, които са изправени пред финансови ограничения; призовава Комисията да наблюдава отблизо в рамките на европейския семестър и да докладва за изпълнението на гаранциите за младежта и, когато е необходимо, да посочва поименно държавите членки, които не се справят със създаването на гаранции за младежта;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и Съвета.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0224.
(2) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.
(3) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf.
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf.
(5). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
(6) Евростат, ноември 2012 г.: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF

Правна информация - Политика за поверителност