Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2901(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0007/2013

Předložené texty :

B7-0007/2013

Rozpravy :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Hlasování :

PV 16/01/2013 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0016

Přijaté texty
PDF 213kWORD 24k
Středa, 16. ledna 2013 - Štrasburk
Záruka pro mladé lidi
P7_TA(2013)0016B7-0007/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2013 o zřízení záruky pro mladé lidi (2012/2901(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi ze dne 5. prosince 2012, který předložila Komise (COM(2012)0729),

  s ohledem na sdělení Komise o provádění Iniciativy „Příležitosti pro mladé“ (COM(2012)0727),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ (COM(2011) 0933) a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 o Iniciativě „Příležitosti pro mladé“(1) a otázku k ústnímu zodpovězení položenou Komisi o Iniciativě „Příležitosti pro mladé“ (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

  s ohledem na prohlášení členů Evropské rady ze dne 30. ledna 2012 s názvem „Na cestě ke konsolidaci podporující růst a k růstu podporujícímu tvorbu pracovních míst“,

  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy(2),

  s ohledem na zprávu nadace Eurofound ze dne 13. června 2012 nazvanou „Zřízení záruky pro mladé lidi: zkušenosti z Finska a Švédska“(3),

  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Mládež v pohybu“ (COM(2010)0477),

  s ohledem na studii Mezinárodní organizace práce ze září 2012 s názvem „Globální výhled v oblasti zaměstnanosti: bezútěšná perspektiva na trhu práce pro mládež“(4) a na usnesení a závěry 101. zasedání Mezinárodní konference práce, konaného v roce 2012 v Ženevě, zveřejněné pod názvem „Kritický problém nezaměstnanosti mladých lidí: výzva k přijetí opatření“(5),

  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v důsledku hospodářské krize se celková míra nezaměstnanosti v říjnu 2012 zvýšila na bezprecedentní úroveň 10,7 %, kdy hledalo práci 25 910 000 lidí(6);

B.  vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti mladých lidí se vyšplhala na 23,4 %, takže bylo bez práce 5 680 000 mladých lidí, což zčásti odráží nesoulad mezi nabídkou dovedností a požadavky trhu práce, i když často bez ohledu na úroveň vzdělání uchazečů o zaměstnání; vzhledem k tomu, že výzkum ukazuje, že nezaměstnanost mladých lidí často zanechává trvalé stopy, jako je například zvýšené riziko nezaměstnanosti v budoucnu a trvalé sociální vyloučení;

C.  vzhledem k tomu, že členové Evropské rady ve svém prohlášení ze dne 29. června 2012 vyzvali členské státy k intenzivnějšímu úsilí o zvýšení zaměstnanosti této skupiny obyvatel, „aby mladí lidé do několika měsíců po ukončení školní docházky získali kvalitní nabídku zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání, učňovské místo v podniku či stáž“;

D.  vzhledem k tomu, že zřízení záruky pro mladé lidi by přispělo k dosažení tří cílů strategie Evropa 2020, zejména že by 75 % populace ve věku 20 až 64 let mělo být zaměstnáno, že by míra předčasného ukončování školní docházky měla být nižší než 10 % a že by nejméně 20 milionů lidí mělo být zbaveno chudoby a sociálního vyloučení;

E.  vzhledem k tomu, že krize vedla k nárůstu nejistých forem zaměstnání pro mladé lidi, se  smlouvami uzavíranými na krátkou dobu, smlouvami na částečný úvazek a neplacenými programy pracovních stáží, které až příliš často nahrazují existující pracovní místa;

F.  vzhledem k tomu, že se náklady EU související s neřešením problému mladých lidí bez zaměstnání, dalšího vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. NEETs) odhadují na přibližně 153 miliard EUR, což odpovídá 1,2 % HDP EU, a vzhledem k tomu, že v současné době je v EU takových mladých lidí ve věku do 25 let 7,5 milionu;

G.  vzhledem k tomu, že Komise požaduje ve svém balíčku pro zaměstnanost mladých lidí zřízení záruky pro mladé lidi;

1.  rozhodně podporuje iniciativu Komise předložit návrh doporučení Rady o systémech záruky pro mladé lidi;

2.  vyzývá ministry práce a sociálních věcí členských států, aby se dohodli na doporučení Rady během zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v únoru 2013 s cílem zavést systémy záruk pro mladé lidi ve všech členských státech; zdůrazňuje, že záruka pro mladé lidi není zárukou pracovního místa, nýbrž nástrojem, který má zajistit, aby všichni mladí občané EU a osoby s trvalým pobytem v EU mladší 25 let a také čerství absolventi vysokých škol mladší 30 let získali kvalitní nabídku zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání nebo učňovské místo v podniku, a to do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání; zdůrazňuje, že systémy záruk pro mladé lidi by měly situaci této skupiny obyvatel účinně zlepšit; zdůrazňuje, že systémy záruk pro mladé lidi by měly mít možnost využívat specifické formy financování ze zdrojů EU, zejména v členských státech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí;

3.  je toho názoru, že financování systémů záruk pro mladé lidi ze zdrojů Unie by mělo hrát klíčovou roli, že zejména Evropský sociální fond (ESF) by měl být strukturován tak, aby umožnil financování záruky pro mladé lidi a že do ESF by proto mělo být přiděleno alespoň 25 % strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; domnívá se však, že by se mělo usilovat o vhodnou rovnováhu mezi financováním ze zdrojů EU a členských států;

4.  uznává, že mladí lidé nejsou stejnorodá skupina a že žijí v různém sociálním prostředí, a proto jsou členské státy na přijetí záruky pro mladé lidi připraveny v různé míře; vzhledem k tomu by se mělo všem mladým lidem nejprve dostat individualizovaného posouzení svých potřeb, po němž by měly následovat konkrétní služby šité na míru;

5.  zdůrazňuje, že úzká spolupráce mezi Komisí a členskými státy, a na vnitrostátní úrovni mezi (odvětvovými) sociálními partnery, místními a regionálními orgány, veřejnými a soukromými službami zaměstnanosti a místními a regionálními vzdělávacími zařízeními a zařízeními pro odbornou přípravu, je pro efektivní provádění systémů záruk pro mladé lidi naprosto nezbytná;

6.  konstatuje, že systémy záruky pro mladé lidi by měly být doplněny o kvalitní rámec, aby zajistily, že nabízené vzdělávání, odborná příprava a zaměstnání bude zahrnovat odpovídající plat, pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy;

7.  vítá návrh Komise zajistit prostřednictvím „Výboru pro zaměstnanost“ mnohostranný dohled nad prováděním systémů záruk pro mladé lidi a žádá, aby měl v tomto výboru své zastoupení;

8.  vyzývá členské státy, aby provedly především reformu standardů vzdělávání a odborné přípravy pro mladé lidi, aby se výrazně zvýšily jejich šance v zaměstnání i v životě;

9.  je si vědom toho, že členské státy jsou na přijetí záruky pro mladé lidi připraveny v různé míře, a vyzývá Komisi, aby zejména poskytla podporu těm členským státům, které se potýkají s finančními obtížemi; naléhavě žádá Komisi, aby v rámci evropského semestru pozorně sledovala provádění záruk pro mladé lidi a podávala o tom zprávy a aby v případě potřeby jmenovitě upozornila na ty členské státy, kterým se nepodařilo záruky pro mladé lidi zavést;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.

(1) Přijaté texty P7_TA(2012)0224.
(2) Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
(3) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
(5) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
(6) Eurostat, listopad 2012: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF

Právní upozornění - Ochrana soukromí