Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2901(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0007/2013

Texte depuse :

B7-0007/2013

Dezbateri :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Voturi :

PV 16/01/2013 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0016

Texte adoptate
PDF 205kWORD 24k
Miercuri, 16 ianuarie 2013 - Strasbourg
Garanţia pentru tineret
P7_TA(2013)0016B7-0007/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 16 ianuarie 2013 referitoare la înființarea unei garanții pentru tineret (2012/2901(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2012 referitoare la o propunere de recomandare a Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret (COM(2012)0729),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei cu privire la punerea în aplicare a inițiativei privind oportunitățile pentru tineri (COM(2012)0727),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei „Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri” (COM(2011)0933), precum și rezoluția Parlamentului European din 24 mai 2012 referitoare la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri(1) și întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

–  având în vedere Declarația membrilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012 intitulată „Spre o consolidare favorabilă creșterii și o creștere favorabilă ocupării forței de muncă”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la promovarea accesului tinerilor pe piața muncii și la consolidarea statutului stagiarilor, stagiilor și uceniciilor(2),

–  având în vedere raportul Eurofound din 13 iunie 2012 intitulat „Înființarea unei garanții pentru tineret: Experiențe din Finlanda și Suedia”(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tineretul în mișcare” (COM(2010)0477),

–  având în vedere raportul Organizației Internaționale a Muncii din septembrie 2012 intitulat „Perspective privind ocuparea forței de muncă la nivel mondial: viitor sumbru pe piața muncii pentru tineret”(4) și rezoluția și concluziile celei de-a 101-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii intitulate „Criza șomajului în rândul tinerilor: un apel la acțiune”(5),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, ca urmare a crizei economice, rata globală a șomajului crescuse în octombrie 2012 la un nivel fără precedent de 10,7 % , adică 25,91 milioane de persoane în căutarea unui loc de muncă(6);

B.  întrucât rata șomajului în rândul tinerilor a crescut la 23,4 %, 5,68 milioane de tineri fiind șomeri, în parte din cauza neconcordanțelor între oferta de calificări și cererile de pe piața locurilor de muncă, dar adeseori indiferent de nivelul de educație celor care caută un loc de muncă; întrucât cercetările arată că șomajul în rândul tinerilor, provoacă efecte permanente, cum ar fi creșterea riscului șomajului în viitor și excluziunea socială permanentă;

C.  întrucât membrii Consiliului European au îndemnat statele membre, în declarația lor din 29 iunie 2012, să-și intensifice eforturile de a mări ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor cu „obiectivul ca, în câteva luni de la terminarea studiilor, tinerii să primească o ofertă de angajare de bună calitate, opțiunea continuării studiilor, un contract de ucenicie sau un stagiu”;

D.  întrucât o garanție pentru tineri ar contribui la atingerea a trei obiective ale strategiei Europa 2020, adică angajarea în câmpul muncii a 75 % din populația cuprinsă între 20 și 64 de ani, scăderea sub 10 % a ratei abandonului școlar timpuriu și ieșirea din sărăcie și excluziune socială a cel puțin 20 de milioane de oameni;

E.  întrucât criza a dus la accentuarea formelor precare de angajare pentru tineri, contractele pe termen scurt sau cu normă parțială și sistemele de angajare neremunerată înlocuind de prea multe ori locuri de muncă existente;

F.  întrucât costul inacțiunii UE în privința tinerilor fără loc de muncă, educație sau formare este estimat la aproximativ 153 de miliarde EUR, adică în jur de 1,2 % din PIB-ul UE și întrucât există în prezent 7,5 milioane de tineri sub 25 de ani în această situație;

G.  întrucât Comisia solicită în, Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, înființarea unei garanții pentru tineret;

1.  sprijină ferm inițiativa Comisiei de a propune o recomandare a Consiliului privind sisteme de garanție pentru tineret;

2.  solicită ministerelor muncii și afacerilor sociale din statele membre să convină asupra unei recomandări a Consiliului în cadrul Consiliului EPSCO din februarie 2013 care să vizeze punerea în aplicare a unor sisteme de garanție pentru tineret în toate statele membre; subliniază faptul că garanția pentru tineret nu este o garanție pentru obținerea unui loc de muncă, ci un instrument care garantează că toți tinerii sub 25 de ani și proaspeții absolvenți sub 30 de ani primesc o ofertă de angajare de bună calitate ori își continuă educația sau ucenicia în termen de patru luni de când devin șomeri sau își termină studiile; subliniază că sistemele de garanție pentru tineret ar trebui să amelioreze efectiv situația tinerilor fără loc de muncă, educație sau formare; subliniază că sistemele de garanție pentru tineret ar trebui să fie eligibile pentru forme specifice de finanțare europeană, în special în statele membre cu cele mai mari rate ale șomajului;

3.  consideră că finanțarea din fonduri europene a sistemelor de garanție pentru tineret ar trebui să joace un rol esențial; în special Fondul social european ar trebui structurat pentru a permite finanțarea garanției pentru tineret şi, de aceea, cel puțin 25 % din fondurile de coeziune şi structurale ar trebui alocate Fondului social european; totuși consideră că ar trebui căutat un echilibru adecvat între fondurile UE și cele ale statelor membre;

4.  recunoaște că tinerii nu reprezintă un grup omogen, că se confruntă cu medii sociale diferite și, prin urmare, statele membre au niveluri de pregătire diferite în vederea adoptării unei garanții pentru tineret; în acest context, întâi ar trebui făcută o evaluare personalizată a nevoilor tuturor tinerilor, care ar trebui urmată de servicii specifice;

5.  subliniază faptul că o strânsă cooperare între Comisie și statele membre și, la nivel național, între partenerii sociali (sectoriali), autoritățile locale și regionale, serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și instituțiile locale și regionale de învățământ și formare este esențială pentru o punere în aplicare eficientă a sistemelor de garanție pentru tineret;

6.  atrage atenția că sistemele de garanție pentru tineret ar trebui însoțite de un cadru privind calitatea pentru a garanta că educația, formarea și locurile de muncă oferite includ remunerare, condiții de muncă și standarde de sănătate și siguranță adecvate;

7.  salută sugestia Comisiei de a furniza, printr-un Comitet pentru ocuparea forței de muncă, o supraveghere multilaterală a punerii în aplicare a sistemelor de garanție pentru tineret și solicită să participe la activitatea acestui comitet;

8.  îndeamnă statele membre să reformeze, în special standardele în materie de educație și formare pentru tineri, în scopul de a mări semnificativ oportunitățile lor în viață și în vederea angajării;

9.  recunoaște că statele membre au niveluri de pregătire diferite în vederea adoptării unei garanții pentru tineret și solicită Comisiei, în special, să sprijine statele care trec prin dificultăți financiare; îndeamnă Comisia să monitorizeze atent în cadrul Semestrului european și să prezinte rapoarte privind punerea în aplicare a garanțiilor pentru tineret și, în cazul în care este necesar, să indice statele membre care nu au înființat garanții pentru tineret;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2012)0224.
(2) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 29.
(3) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
(5) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
(6) Eurostat, noiembrie 2012 - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF

Aviz juridic - Politica de confidențialitate