Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2503(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0001/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0001/2013

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0019

Pieņemtie teksti
PDF 771kWORD 71k
Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris - Strasbūra
Finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām (Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu)
P7_TA(2013)0019B7-0001/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. janvāra lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu,

  nolemj sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu mandātu:

MANDĀTS

Normatīvās rezolūcijas projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)
1.a norāda, ka finansējuma apjoms tiesību akta priekšlikumā ir norādīts tikai likumdevējas iestādes zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;
Grozījums Nr. 2
Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)
1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē ‐ jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1; atkārtoti uzsver, ka nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami daudz papildu līdzekļu, lai Savienība varētu īstenot pašreizējās politikas prioritātes un Lisabonas līgumā noteiktos jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt uz neparedzētiem notikumiem; norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS resursu apjomu vismaz par 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, nav iespējams pilnībā nodrošināt Savienības saskaņoto mērķu un saistību un Savienības solidaritātes principa īstenošanu; ja Padome nepiekrīt šai pieejai, aicina to precīzi norādīt tās politiskās prioritātes vai projektus, no kuru īstenošanas tā varētu atteikties, pat ja nav šaubu, ka tie patiesi spēj nodrošināt Eiropas pievienoto vērtību;
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
Grozījums Nr. 3
Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)
1.c uzsver, ka, ņemot vērā Savienības jau noteiktos un apstiprinātos uzdevumus, Komisijai šīs politikas prioritātes ir tālredzīgi un atbilstīgi jāatspoguļo minētajā priekšlikumā;
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Savienības mērķis ‐ nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 67. panta 3. punkts) ‐ būtu jāsasniedz, inter alia veicot kopīgus pasākumus attiecībā uz personām, kuras šķērso iekšējās robežas, un īstenojot robežkontroli pie ārējām robežām un kopēju vīzu politiku daudzpakāpju sistēmas ietvaros nolūkā atvieglot likumīgu ceļošanu un risināt nelikumīgas imigrācijas jautājumus.
(1)  Savienības mērķis ‐ nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. panta 3. punkts) ‐ būtu jāsasniedz, inter alia veicot kopīgus pasākumus attiecībā uz personām, kuras šķērso iekšējās robežas, un īstenojot robežkontroli pie ārējām robežām un kopēju vīzu politiku tādas konverģentas sistēmas ietvaros, kas ļautu apmainīties ar datiem, pilnībā izprast situāciju un ir veidota, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu Savienībā un starptautiskas apmaiņas, tādējādi veicinot un attīstot kultūras daudzveidību un kultūru sapratni, un risinātu nelikumīgas imigrācijas jautājumus. Īstenojot šo mērķi, ir jānodrošina pamattiesību ievērošana (LESD 67. panta 1. punkts) un cilvēka cieņas neaizskaramība saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECHR) noteikumiem un saistībā ar kopējas patvēruma, imigrācijas un ārējās robežas kontroles politikas attīstību ‐ taisnīga attieksme pret trešo valstu valstspiederīgajiem (LESD 67. panta 2. punkts), šo personu patvēruma un starptautiskās aizsardzības tiesību ievērošana, neizraidīšanas princips un migrantu glābšana jūrā, kā arī atbilstība Savienības un dalībvalstu starptautiskajām saistībām, kas izriet no to parakstītajiem starptautiskajiem dokumentiem, piemēram, 1951. gada 28. jūlija Ženēvas Konvencijas par bēgļu statusu, kas papildināta ar 1967. gada 31. janvāra Ņujorkas protokolu (“Ženēvas konvencija”).
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Savienībai nepieciešama daudz saskaņotāka pieeja iekšējās drošības un migrācijas vadības iekšējiem un ārējiem aspektiem un būtu jāpanāk atbilstība starp cīņu pret nelikumīgo migrāciju un drošības stāvokļa uzlabošanos pie ārējām robežām, kā arī labāka sadarbība un dialogs ar trešām valstīm, vēršoties pret nelikumīgo migrāciju un veicinot likumīgo migrāciju.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
(1b)  Ir jāizstrādā integrēta pieeja, ar kuru risināt jautājumus, kas saistīti ar migrācijas un patvēruma pieteikumu izraisīto spiedienu, kā arī Savienības ārējo robežu pārvaldībai, un jānodrošina līdzekļi un atbilstīgi resursi ārkārtas gadījumu pārvaldībai, ievērojot cilvēktiesības un saglabājot visu dalībvalstu solidaritāti, vienlaikus apzinoties valstu pienākumus un nodrošinot skaidru uzdevumu sadali.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)
(1c) Eiropas Parlaments 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā1 uzsvēra arī nepieciešamību panākt labāku sinerģiju starp dažādiem fondiem un programmām un norādīja, ka, vienkāršojot fondu pārvaldību un atļaujot šķērsfinansēšanu, varētu piešķirt vairāk līdzekļu kopējiem mērķiem, Parlaments atzinīgi vērtēja Komisijas ieceri samazināt budžeta instrumentu kopējo skaitu iekšlietu politikas jomā, izveidojot divu pīlāru struktūru un visos iespējamos gadījumos īstenojot dalītu pārvaldību, kā arī pauda viedokli, ka ar šādu pieeju var būtiski veicināt pašreizējo fondu un programmu vienkāršošanu, racionalizāciju, konsolidāciju un pārredzamību. Tomēr Parlaments uzsvēra ‐ ir jānodrošina, lai netiktu sajaukti dažādie iekšlietu politikas mērķi.
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
Pamatojums
109. punkts 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē ‐ jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Saskaņā ar Savienības iekšējās drošības stratēģiju brīvība, drošība un tiesiskums ir paralēli īstenojami mērķi un lai sasniegtu brīvību un tiesiskumu, drošība vienmēr būtu jānodrošina saskaņā ar Līgumu principiem, tiesiskumu un Savienības saistībām pamattiesību jomā.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Dalībvalstu solidaritātei, skaidrībai par uzdevumu sadali, pamattiesību ievērošanai un tiesiskumam, kā arī stingrai virzībai uz globālo perspektīvu un nesaraujamajai saiknei ar ārējo drošību vajadzētu būt galvenajiem principiem, kas dod ievirzi Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanā.
(3)  Dalībvalstu solidaritātei, skaidrībai par uzdevumu sadali, pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanai un tiesiskumam, kā arī stingrai virzībai uz globālo perspektīvu un pilnīgai atbilstībai ES ārpolitikas mērķiem, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā, vajadzētu būt galvenajiem principiem, kas dod ievirzi Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Iekšējās drošības fondam būtu īpaši jāņem vērā tās dalībvalstis, kurām to ģeogrāfiskā novietojuma dēļ ir nesamērīgs migrācijas plūsmu slogs.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Kopējiem resursiem, kas atvēlēti šīs regulas īstenošanai un Regulai (ES) Nr. XXX/2012, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, kopā būtu jāveido finansējums visam fonda darbības periodam, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 201z. gada xxx Iestāžu nolīguma par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 17. punktu budžeta lēmējinstitūcijai minētais finansējums ir galvenā atsauce ikgadējās budžeta procedūras laikā.
Pamatojums
Šis apsvērums iekļauts, atspoguļojot 8. apsvērumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulā, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (COM(2011)0753).
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Iekšējās drošības fondam būtu jāapliecina solidaritāte, sniedzot finansiālu palīdzību tām dalībvalstīm, kuras pilnībā piemēro Šengenas noteikumus par ārējām robežām, kā arī tām, kuras gatavojas pilnvērtīgai dalībai Šengenas zonā.
(8)  Iekšējās drošības fondam būtu jāapliecina solidaritāte, sniedzot finansiālu palīdzību tām dalībvalstīm, kuras pilnībā piemēro Šengenas noteikumus par ārējām robežām, kā arī tām, kuras gatavojas pilnvērtīgai dalībai Šengenas zonā un kuras ievēro starptautiskās tiesības, sniedzot palīdzību un aizsardzību personām, kurām tā ir nepieciešama.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
(11)  Pildot uzdevumus pie ārējām robežām un konsulātos saskaņā ar Šengenas acquis par robežām un vīzām, dalībvalstis veic pasākumus Šengenas zonā visu pārējo dalībvalstu interesēs un to vārdā un tādējādi sniedz Savienībai sabiedriskos pakalpojumus. Lai apliecinātu solidaritāti, Instrumentam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kas saistītas ar robežkontroli un vīzu politiku, un jānodrošina dalībvalstīm iespēja sistemātiski uzturēt spējas, kas šim vispārējam pakalpojumam ir visbūtiskākās. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga izvēlēto izmaksu atlīdzināšana saistībā ar šā instrumenta mērķiem, un tas būs neatņemama valstu programmu sastāvdaļa.
(11)  Pildot uzdevumus pie ārējām robežām un konsulātos saskaņā ar Šengenas acquis par robežām un vīzām, dalībvalstis veic pasākumus Šengenas zonā visu pārējo dalībvalstu interesēs un to vārdā un tādējādi sniedz Savienībai sabiedriskos pakalpojumus. Instrumentam būtu jāpalīdz segt darbības izmaksas, kas saistītas ar robežkontroli un vīzu politiku, un jānodrošina dalībvalstīm iespēja sistemātiski uzturēt spējas, kas šim vispārējam pakalpojumam ir visbūtiskākās. Minētais atbalsts izpaužas kā pilnīga izvēlēto konkrēto izmaksu atlīdzināšana saistībā ar šā instrumenta mērķiem, un tas būs neatņemama valstu programmu sastāvdaļa. Lai izvairītos no dublēšanās, sadrumstalošanās un izmaksu neefektivitātes, Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex aģentūrai) būtu jākoordinē dalībvalstu darbības, kuras tiek finansētas saskaņā ar darbības atbalstu.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Šis instruments būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.
(13)  Migrantu un bēgļu cilvēktiesību ievērošana Savienībai ir ļoti svarīga. Instruments būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Ženēvas konvencijā, ANO Jūras tiesību konvencijā, ANO līgumos cilvēktiesību jomā un starptautiskajās humanitārajās tiesībās.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nostiprināšanai ir nepieciešama viendabīga un kvalitatīva ārējās robežas kontrole. Tādēļ Komisijai būtu jāizstrādā konkrētas vadlīnijas, kas nodrošinātu to, ka dalībvalstis saskaņo savas darbības attiecībā uz infrastruktūru, iekārtām, transporta līdzekļiem, IT sistēmām, un dod ieguldījumu kopīgu drošības standartu ievērošanā.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
(13b) Saskaņā ar LES 3. pantu Instrumentam būtu jāatbalsta darbības, kas nodrošina aizsardzību bērniem, kurus apdraud kaitējums pie ārējām robežām.
Instrumenta darbībām vajadzētu jo īpaši veicināt riskam pakļauto bērnu atklāšanu, tūlītējas palīdzības sniegšanu šādiem bērniem un viņu nodošanu aizsardzības dienestiem, tostarp īpašas aizsardzības un palīdzības sniegšanu bērniem bez pavadoņa.

Regulāri būtu jāveic uzraudzīšana un novērtēšana, tostarp jāuzrauga izdevumi, lai novērtētu to, kā ar instrumenta darbībām tiek īstenota bērnu aizsardzība.

Pamatojums
ES ir apņēmusies aizsargāt bērna tiesības. Šie centieni ir jāpadara redzami šīs regulas īstenošanā un izpildē.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Lai nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu ārējo robežu kontroli un atvieglotu likumīgu ceļošanu pār ārējām robežām ES iekšējās drošības stratēģijas ietvaros, Instrumentam būtu jāsekmē Eiropas kopīgās integrētās robežu pārvaldības sistēmas izveide, ietverot visus pasākumus saistībā ar politiku, tiesību aktiem, sistemātisku sadarbību, sloga sadali, personālu, aprīkojumu un tehnoloģijām, ko dažādos līmeņos veic dalībvalstu kompetentās iestādes, sadarbojoties ar Frontex aģentūru, trešām valstīm un vajadzības gadījumā ‐ citiem dalībniekiem, izmantojot inter alia četru pakāpju robežas drošības modeli un veicot integrētu Eiropas Savienības risku analīzi.
(14)  Lai saskaņā ar ES iekšējās drošības stratēģiju nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu ārējo robežu kontroli, organizētu un atvieglotu likumīgo migrāciju un mobilitāti, Instrumentam būtu jāsekmē Eiropas kopīgās integrētās robežu pārvaldības sistēmas izveide, ietverot visus pasākumus saistībā ar politiku, tiesību aktiem, sistemātisku sadarbību, sloga sadali, situācijas un mainīgo apstākļu novērtējumu saistībā ar nelegālo migrantu robežšķērsošanas punktiem, personālu, aprīkojumu un tehnoloģijām, ko dažādos līmeņos veic dalībvalstu kompetentās iestādes, sadarbojoties ar Frontex aģentūru, trešām valstīm un vajadzības gadījumā ‐ citiem dalībniekiem, izmantojot, inter alia, četru pakāpju robežas drošības modeli un veicot integrētu Eiropas Savienības risku analīzi.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Tajā būtu jāparedz atbalsts valstu pasākumiem un dalībvalstu sadarbībai vīzu politikas jomā, kā arī citām pirms robežas veicamām darbībām, kas notiek pirms ārējās robežkontroles. Dalībvalstu dienestu trešās valstīs organizēto pasākumu efektīva pārvaldība atbilst kopējās vīzu politikas interesēm, jo tā ir daļa no daudzpakāpju sistēmas ar mērķi atvieglot likumīgu ceļošanu un risināt nelikumīgas imigrācijas jautājumus Eiropas Savienībā, un tā ir arī kopīgās integrētās robežu pārvaldības sistēmas neatņemama sastāvdaļa.
(16)  Tajā būtu jāparedz atbalsts valstu pasākumiem un dalībvalstu sadarbībai vīzu politikas jomā, kā arī citām pirms robežas veicamām darbībām, kas notiek pirms ārējās robežkontroles, jo īpaši pasākumiem, kuru prioritāte ir jūras robežu drošība un kuri atvieglo likumīgo migrāciju un mobilitāti, pilnībā izmantojot Vīzu informācijas sistēmu (VIS), lai veicinātu rentabilitāti un izvairītos no dubultiem izdevumiem. Dalībvalstu dienestu trešās valstīs organizēto pasākumu efektīva pārvaldība atbilst kopējās vīzu politikas interesēm, jo tā ir daļa no daudzpakāpju sistēmas ar mērķi atvieglot likumīgu migrāciju un mobilitāti un novērst nelikumīgu imigrāciju Eiropas Savienībā, glābt cilvēkus, kuri jūrā ir nokļuvuši briesmās, un tā ir arī kopīgās integrētās robežu pārvaldības sistēmas neatņemama sastāvdaļa.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Turklāt būtu jāatbalsta Šengenas valstu teritorijā veiktie pasākumi, lai palīdzētu izstrādāt kopīgu integrētās robežu pārvaldības sistēmu, kas stiprina Šengenas zonas vispārējo darbību.
(17)  Turklāt būtu jāatbalsta Šengenas valstu teritorijā veiktie pasākumi, lai palīdzētu izstrādāt kopīgu integrētās robežu pārvaldības sistēmu, kas stiprina Šengenas zonas vispārējo darbību. Dalībvalstīm jo īpaši būtu jāpiešķir EUROSUR nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu šā tīkla labu darbību.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Instrumentam būtu arī jāatbalsta Eiropas Savienības veidotās IT sistēmas, lai sniegtu dalībvalstīm rīkus, ar ko efektīvāk pārvaldīt trešo valstu valstspiederīgo pārvietošanos pāri robežām un nodrošināt ceļotāju labāku identifikāciju un pārbaudīšanu (“viedrobežas”). Tādēļ būtu jāveido programma, kuras mērķis ir segt izmaksas, ko rada minēto sistēmu centrālo un valstu elementu izveide, nodrošinot tehnisko savietojamību, izmaksu ietaupījumus un netraucētu īstenošanu dalībvalstīs.
(18)  Instrumentam būtu arī jāatbalsta Savienības veidotās jaunās lielapjoma IT sistēmas, lai sniegtu dalībvalstīm rīkus, ar ko efektīvāk pārvaldīt trešo valstu valstspiederīgo pārvietošanos pāri robežām un nodrošināt ceļotāju efektīvāku identifikāciju un pārbaudīšanu (“viedrobežas”), tādējādi uzlabojot robežu drošību un radot pozitīvu ietekmi uz ekonomiku. Tādēļ būtu jāveido programma, kuras mērķis ir segt izmaksas, ko rada minēto sistēmu centrālo un valstu elementu izveide, nodrošinot tehnisko savietojamību, sadarbspēju ar citām Savienības informācijas tehnoloģijas sistēmām, izmaksu ietaupījumus un netraucētu īstenošanu dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Lai nekavējoties novērstu neparedzētu migrācijas spiedienu un draudus robežu drošībai, būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Regulā Nr. …/2012/ES, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un migrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai.
(19)  Lai nekavējoties novērstu neparedzētu migrācijas spiedienu un risku robežu drošībai, būtu jārada iespēja sniegt ārkārtas palīdzību saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Regulā Nr. …/2012/ES, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un migrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Turklāt, lai veicinātu plašāku solidaritāti Šengenas zonā kopumā, ja kādā jomā ir atklāti trūkumi vai iespējams apdraudējums, jo īpaši pēc Šengenas novērtējuma, attiecīgai dalībvalstij uz to būtu atbilstoši jāreaģē, prioritārā secībā izmantojot tās programmā paredzētos resursus, vajadzības gadījumā papildinot ar ārkārtas palīdzības pasākumiem.
(20)  Turklāt, lai veicinātu plašāku solidaritāti Šengenas zonā kopumā, ja kādā jomā ir atklāti trūkumi vai iespējams risks, jo īpaši pēc Šengenas novērtējuma, attiecīgai dalībvalstij uz to būtu atbilstoši jāreaģē, prioritārā secībā izmantojot tās programmā paredzētos resursus, vajadzības gadījumā papildinot ar ārkārtas palīdzības pasākumiem.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
21. apsvērums
(21)  Lai veicinātu solidaritāti un dalītu atbildību, dalībvalstis būtu jāmudina izmantot daļu programmās pieejamo resursu konkrētām Savienības noteiktām prioritātēm, piemēram, lai iegādātos tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams Frontex aģentūrai, un attīstītu konsulāro sadarbību visas Savienības labā.
(21)  Lai veicinātu solidaritāti un dalītu atbildību, dalībvalstis būtu jāmudina izmantot daļu programmās pieejamo resursu konkrētām Savienības noteiktām prioritātēm, piemēram, lai iegādātos tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams Frontex aģentūrai, un attīstītu konsulāro sadarbību visas Savienības labā, kā arī palīdzētu personām, kuras vēlas saņemt starptautisku aizsardzību.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
(21a)  Dalībvalstīm, izmantojot no šā Instrumenta piešķirtos līdzekļus valsts programmas īstenošanai, nebūtu jācenšas realizēt savus nacionālos mērķus.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
22. apsvērums
(22)  Lai nodrošinātu Šengenas acquis piemērošanu visā Šengenas zonā, kā būtisks rīks, lai papildinātu politikas, kas nodrošina, ka personām neveic nekādu kontroli, saskaņā ar šo regulu būtu jāatbalsta arī regulas par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, īstenošana.
(22)  Lai nodrošinātu Šengenas acquis piemērošanu visā Šengenas zonā, kā būtisks rīks, lai papildinātu politikas, kas nodrošina augstu ārējo robežu aizsardzības līmeni un to, ka personām Šengenas zonā neveic nekādu kontroli, saskaņā ar šo regulu būtu jāatbalsta arī regulas par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, īstenošana.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
23. apsvērums
(23)  Ņemot vērā pieredzi, ko devis Ārējo robežu fonds un SIS un VIS izveide, par piemērotu ir uzskatāma zināma elastība attiecībā uz resursu iespējamo pārdalīšanu starp dažādiem Instrumenta mērķu īstenošanas līdzekļiem, neskarot principu, ka jau no paša sākuma jānodrošina kritiskā masa un finanšu stabilitāte programmām un darbības atbalsts dalībvalstīm.
(23)  Ņemot vērā pieredzi, ko devis Ārējo robežu fonds un SIS II un VIS izveide, par piemērotu ir uzskatāms noteikts elastības līmenis attiecībā uz resursu iespējamo pārdalīšanu starp dažādiem Instrumenta mērķu īstenošanas līdzekļiem, neskarot principu, ka jau no paša sākuma jānodrošina kritiskā masa un finanšu stabilitāte programmām un darbības atbalsts dalībvalstīm, kā arī budžeta iestādes veikta kontrole.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
24. apsvērums
(24)  Gluži tāpat būtu jāpalielina pasākumu apjoms un jāpaaugstina to resursu maksimālā robeža, kas paliek Savienības rīcībā (“Savienības pasākumi”), lai veicinātu Savienības spēju attiecīgajā budžeta gadā veikt dažādas darbības ārējo robežu pārvaldības un kopējās vīzu politikas jomā Savienības kopējās interesēs, ja un ciktāl rodas tāda vajadzība. Šādi Savienības līmeņa pasākumi ietver pētījumus un izmēģinājuma projektus, kas veicina politiku izstrādi un piemērošanu, pasākumus vai mehānismus trešās valstīs, lai novērstu migrācijas spiedienu no šīm valstīm un varētu efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas virzienā uz Savienību un efektīvi organizēt saistītos uzdevumus pie ārējām robežām un konsulātos.
(24)  Gluži tāpat būtu jāpalielina pasākumu apjoms un jāpaaugstina to resursu maksimālā robeža, kas paliek Savienības rīcībā (“Savienības pasākumi”), lai veicinātu Savienības spēju attiecīgajā budžeta gadā veikt dažādas darbības ārējo robežu pārvaldības un kopējās vīzu politikas jomā Savienības kopējās interesēs, ja un ciktāl rodas tāda vajadzība. Šādi Savienības līmeņa pasākumi ietver pētījumus un izmēģinājuma projektus, kas veicina politiku izstrādi un piemērošanu, robežsardzes darbinieku apmācību cilvēktiesību aizsardzībā, pasākumus vai mehānismus trešās valstīs, lai novērstu migrācijas spiedienu no šīm valstīm un varētu efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas virzienā uz Savienību un efektīvi organizēt saistītos uzdevumus pie ārējām robežām un konsulātos.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)
(26a)  LESD ir paredzēts, ka deleģētie akti ir tikai neleģislatīvi akti vispārējai piemērošanai attiecībā uz nebūtiskiem tiesību aktu elementiem. Visi būtiskie elementi būtu jānosaka konkrētajā tiesību aktā.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)
(26b)  Līdzekļu izmantošanu šajā jomā vajadzētu labāk koordinēt, lai garantētu papildinošu ietekmi, efektīvāku izlietojumu un lielāku atpazīstamību, kā arī panāktu labāku sinerģiju starp budžetiem.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
26.c apsvērums (jauns)
(26c)  Līdzsvaroti izmantojot un apvienojot publiskos un privātos finanšu resursus, ir maksimāli jāpalielina Savienības finansējuma ietekme.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
26.d apsvērums (jauns)
(26d)  Būtu jānodrošina maksimāla pārredzamība, atbildība un demokrātiska kontrole attiecībā uz novatoriskiem finanšu instrumentiem un mehānismiem, kuru darbībā tiek izmantoti Savienības budžeta līdzekļi.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
26.e apsvērums (jauns)
(26e)  Sekmīgāka īstenošana un kvalitatīvāka līdzekļu izmantošana būtu jānosaka par instrumenta mērķu sasniegšanas pamatprincipiem, kas vienlaikus nodrošinātu finanšu resursu optimālu izlietojumu.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
26.f apsvērums (jauns)
(26f)  Ir svarīgi nodrošināt pareizu šā instrumenta finanšu pārvaldību, kā arī iespējami efektīvāku un lietotājam draudzīgāku tā īstenošanu, vienlaikus nodrošinot arī juridisko noteiktību un to, ka instruments ir pieejams visiem dalībniekiem.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
26.g apsvērums (jauns)
(26g)  Komisijai ik gadu būtu jāuzrauga šā Instrumenta īstenošana, izmantojot pamatrādītājus rezultātu un ietekmes vērtēšanai. Rādītājiem, tostarp attiecīgajai bāzes situācijai, vajadzētu būt obligātam pamatam, pēc kura tiek vērtēts, cik lielā mērā ir sasniegti šā Instrumenta mērķi.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
26.h apsvērums (jauns)
(26h)  Ja Komisija budžeta izpildi nodrošina, īstenojot dalītu pārvaldību, budžeta izpildes funkcijas vajadzētu uzticēt dalībvalstīm. Komisijai un dalībvalstīm Savienības līdzekļu pārvaldība būtu jānodrošina, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības un diskriminācijas aizlieguma principus un garantējot Savienības darbības atpazīstamību. Šim nolūkam Komisijai un dalībvalstīm būtu jāizpilda katrai savi kontroles un revīzijas pienākumi un jāuzņemas izrietošie pienākumi, kas noteikti šajā regulā. Papildu noteikumi būtu jānosaka nozaru noteikumos.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
28. apsvērums
(28)  Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos tiesību aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.
(28)  Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos tiesību aktus, būtu jānodrošina visu attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
2. pants – aa punkts (jauns)
aa) “kopīgi drošības standarti” ir operatīvu pasākumu īstenošana vienotā un nesadrumstalotā veidā, lai sasniegtu precīzi definētu drošības līmeni robežu kontroles jomā, sekojot pamatnostādnēm par labu robežu un vīzu pārvaldību atbilstīgi Šengenas katalogam par ārējo robežkontroli, Robežsargu rokasgrāmatai un Vīzu rokasgrāmatai, kā arī Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) pamatnostādnēm;
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Instrumenta vispārīgais mērķis ir veicināt augsta drošības līmeņa nodrošināšanu Eiropas Savienībā.
1.  Instrumenta vispārīgais mērķis ir veicināt augsta drošības līmeņa un ārējo robežu viendabīgas un augstas kvalitātes kontroles nodrošināšanu, vienlaikus atvieglojot mobilitāti drošā vidē, pārliecinoties, ka tiek īstenota Savienības apņemšanās attiecībā uz pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu. Šo mērķi sasniedz saskaņā ar Savienības un tās dalībvalstu starptautiskajām saistībām attiecībā uz pamatbrīvību un cilvēktiesību ievērošanu, tostarp trešo valstu valstspiederīgo bērnu aizsardzību, neizraidīšanas principu, patvēruma tiesībām, kuras atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Ženēvas konvencijā, kā arī saskaņā ar Savienības datu aizsardzības noteikumiem.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2. Ievērojot 1. punktā norādīto mērķi, saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas attiecīgās ES stratēģijās, programmās un apdraudējumu un risku novērtējumos, ar Instrumentu veicina šādu konkrēto mērķu sasniegšanu:
2. Ievērojot 1. punktā norādīto mērķi, saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas attiecīgās ES stratēģijās, programmās un risku novērtējumos, ar Instrumentu veicina šādu konkrēto mērķu sasniegšanu:
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. daļa
a) atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem un novērstu nelikumīgu migrāciju;
a) atbalstīt kopējo vīzu politiku, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu un mobilitāti, nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus vīzu pieteikumu iesniedzējiem, nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret Savienības pilsoņiem, no vienas puses, un pret trešo valstu valstspiederīgajiem, no otras puses, un nepieļautu nelikumīgu migrāciju;
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa
Šā mērķa sasniegšanu vērtē pēc tādiem rādītājiem kā, cita starpā, aprīkoto, nodrošināto un/vai uzlaboto konsulātu skaits, lai nodrošinātu vīzu pieteikumu efektīvu apstrādi un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus vīzu pieteikumu iesniedzējiem.

Šā mērķa sasniegšanu vērtē arī pēc tādiem rādītājiem kā aprīkoto, nodrošināto un/vai uzlaboto konsulātu procentuālā daļa, lai nodrošinātu vīzu pieteikumu efektīvu apstrādi un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus vīzu pieteikumu iesniedzējiem, uzturēšanās termiņu pārsniegušo personu procentuālā daļa, norādot valstspiederību, kopējo vīzas pieteikumu iesniegšanas centru skaits, kā arī vidējais vīzas lēmuma gaidīšanas laiks, vairākkārtējas ieceļošanas vīzu procentuālā daļa un vidējās vīzu pieteikuma iesniedzēju izmaksas katrā konsulātā.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa
b) atbalstīt robežu pārvaldību, lai nodrošinātu ārējo robežu augsta līmeņa aizsardzību, no vienas puses, un ārējo robežu raitu šķērsošanu saskaņā ar Šengenas acquis, no otras puses;
b) atbalstīt ES robežu integrētu pārvaldību, kas veicina turpmāku saskaņošanu un standartizāciju, lai nodrošinātu ārējo robežu augsta līmeņa kontroli, no vienas puses, un ārējo robežu raitu šķērsošanu saskaņā ar Šengenas acquis, no otras puses, vienlaikus nodrošinot starptautisko aizsardzību personām, kam tā ir vajadzīga, saskaņā ar dalībvalstu līgumos noteiktajām saistībām attiecībā uz cilvēktiesībām, tostarp neizraidīšanas principu;
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa
Šā mērķa sasniegšanu vērtē pēc tādiem rādītājiem kā, cita starpā,robežkontrolei paredzēta aprīkojuma attīstība un nelikumīgi ieceļojošu trešo valstu valstspiederīgo aizturēšana pie ārējām robežām atbilstoši ārējās robežas attiecīgā posma riska līmenim.

Šā mērķa sasniegšanu vērtē arī pēc tādiem rādītājiem kā to robežšķērsošanas punktu skaits, kas aprīkoti ar IT sistēmām, sakaru infrastruktūru un iekārtām migrācijas pūsmu pārvaldībai, nelikumīgi ieceļojošu trešo valstu valstspiederīgo aizturēšana pie ārējām robežām atbilstoši ārējās robežas attiecīgā posma riska līmenim un vidējais gaidīšanas laiks robežšķērsošanas punktos.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
ba) uzlabot robežu pārraudzību, dalībvalstīm un Frontex aģentūrai apmainoties ar operatīvo informāciju, lai samazinātu dzīvību zaudēšanu jūrā un nelikumīgo imigrantu skaitu, kā arī palielinātu iekšējo drošību, novēršot pārrobežu noziedzību, piemēram, cilvēku tirdzniecību un narkotiku kontrabandu.
Šā mērķa sasniegšanu vērtē arī pēc tādiem rādītājiem kā pasākumu efektivitāte, meklējot un glābjot personas, kuras mēģina nelikumīgi šķērsot robežu, cilvēku tirdzniecības un kontrabandas pārtveršanas gadījumu skaits un Eiropas situācijas aina attiecībā uz atklāto trauksmes gadījumu skaitu.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – pēdējā daļa (jauns)
Dalībvalstis nodrošina Komisijai nepieciešamo informāciju, lai novērtētu sasniegto atbilstīgi rādītājiem. Komisija ir atbildīga par sasniegumu novērtēšanu.

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
a) veicināt tādu politiku izstrādi un īstenošanu, kas nodrošina, ka neatkarīgi no valstspiederības nekādu kontroli neveic personām, kas šķērso iekšējās robežas, bet pie ārējām robežām veic personu pārbaudes un efektīvi uzrauga šo robežu šķērsošanu,
a) veicināt tādu politiku izstrādi un īstenošanu, kā arī piemērošanu, kas nodrošina, ka neatkarīgi no valstspiederības nekādu kontroli neveic personām, kas šķērso iekšējās robežas, bet pie ārējām robežām veic personu pārbaudes un efektīvi uzrauga šo robežu šķērsošanu,
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
aa) veicināt riskam pakļauto bērnu atklāšanu, tūlītējas palīdzības sniegšanu šādiem bērniem un viņu novirzīšanu aizsardzības dienestiem, tostarp īpašas aizsardzības un palīdzības sniegšanu bērniem bez pavadoņa;
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
b) pakāpeniski izveidot integrētu ārējo robežu pārvaldības sistēmu, tostarp pastiprināt iestāžu sadarbību starp dalībvalstu migrācijas un tiesībaizsardzības iestādēm pie ārējām robežām un veikt pasākumus attiecīgā teritorijā, kā arī nepieciešamos papildpasākumus saistībā ar dokumentu drošību un identitātes pārvaldību;
b) pakāpeniski izveidot ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmu, kas pamatojas arī uz solidaritāti un atbildību, tostarp pastiprināt Savienības robežpārbaudes un uzraudzības sistēmas, iestāžu sadarbību starp dalībvalstu migrācijas, par patvēruma jautājumiem atbildīgajām un tiesībaizsardzības iestādēm pie ārējām robežām un veikt pasākumus attiecīgā teritorijā, tostarp jūras robežzonā, kā arī nepieciešamos papildpasākumus, kas saistīti ar personu glābšanu jūrā, dokumentu drošību, identitātes pārvaldību un pieejamā tehniskā aprīkojuma savietojamību, vienlaikus nodrošinot pilnīgu atbilstību Savienības datu aizsardzības noteikumiem, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā iekļauto tiesību un principu pilnīgu ievērošanu;
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
c) veicināt kopīgas politikas izstrādi un īstenošanu jautājumā par vīzām un citām īstermiņa uzturēšanās atļaujām, ietverot konsulāro sadarbību;
c) veicināt kopīgas politikas izstrādi un īstenošanu jautājumā par vīzām un citām īstermiņa uzturēšanās atļaujām, ietverot konsulāro sadarbību un konsulāro pārstāvību, veicināt kopēju izmeklēšanas praksi attiecībā uz vīzas pieteikumiem, vienotas administratīvās procedūras un lēmumus par vīzām un veidot kopējus vīzas pieteikumu pieņemšanas centrus, pilnībā izmantojot praktiskos uzlabojumus un Vīzu kodeksā paredzēto elastību;
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
d) izveidot un ekspluatēt IT sistēmas, sakaru infrastruktūru un aprīkojumu migrācijas plūsmu pārvaldībai pie Savienības ārējām robežām;
d) izveidot un ekspluatēt IT sistēmas, sakaru infrastruktūru un aprīkojumu robežšķērsošanas kontrolei pie Savienības ārējām robežām, pilnībā ievērojot tiesību aktus personas datu aizsardzības jomā;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)
da) saskaņot dalībvalstīs izveidoto robežu pārvaldības sistēmu kvalitāti;
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)
db) palielināt informētību par situāciju pie ārējām robežām un dalībvalstu spēju reaģēt;
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – dc apakšpunkts (jauns)
dc) uzlabot visu iestāžu un robežsardzes darbinieku, kas strādā robežšķērsošanas vietās, spējas un kvalifikāciju attiecībā uz to uzraudzības īstenošanu un konsultāciju un kontroles uzdevumu veikšanu saistībā ar starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā;
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts
e) nodrošināt Savienības acquis par robežām un vīzām efektīvu un vienotu piemērošanu, ieskaitot Šengenas novērtēšanas un uzraudzības mehānisma darbību;
e) nodrošināt Savienības acquis par robežām, patvērumu un vīzām efektīvu un vienotu piemērošanu, jo īpaši nodrošinot Šengenas novērtēšanas un uzraudzības mehānisma efektīvu darbību;
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – f apakšpunkts
f) pastiprināt sadarbību starp dalībvalstīm, kas darbojas trešās valstīs, attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo plūsmām uz dalībvalstu teritoriju, kā arī sadarbību ar trešām valstīm šajā jautājumā.
f) pastiprināt sadarbību starp dalībvalstīm, kas darbojas trešās valstīs, attiecībā uz trešo valstu iestāžu īstenoto pasākumu finansēšanu trešās valstīs, trešo valstu valstspiederīgo plūsmām uz dalībvalstu teritoriju, kā arī sadarbību ar trešām valstīm šajā jautājumā, pilnībā ievērojot Savienības ārējās darbības un humānās palīdzības politikas mērķus un principus.
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1. Ievērojot 3. pantā noteiktos mērķus un ņemot vērā saskaņotos secinājumus pēc politiskā dialoga, kā noteikts Regulas (ES) Nr. .../2012 [horizontālā regula] 13. pantā, ar Instrumentu atbalsta pasākumus dalībvalstīs vai dalībvalstu veiktos pasākumus un jo īpaši turpmāk minēto:
1. Ievērojot 3. pantā noteiktos mērķus un ņemot vērā saskaņotos secinājumus pēc politiskā dialoga, kā noteikts Regulas (ES) Nr. .../2012 [horizontālā regula] 13. pantā, ar Instrumentu atbalsta pasākumus dalībvalstīs vai dalībvalstu veiktos pasākumus, kas dod ieguldījumu atbilstoša ārējo robežu aizsardzības līmeņa sasniegšanā saskaņā ar kopējiem drošības standartiem, un jo īpaši turpmāk minēto:
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
a) robežšķērsošanas infrastruktūra, ēkas un sistēmas, kas nepieciešamas robežšķērsošanas vietās un uzraudzībai starp robežšķērsošanas vietām, kā arī ārējo robežu nelikumīgas šķērsošanas efektīvai novēršanai;
a) robežšķērsošanas infrastruktūra, ēkas un sistēmas, kas nepieciešamas robežšķērsošanas vietās un uzraudzībai starp robežšķērsošanas vietām, kā arī ārējo robežu prettiesiskas šķērsošanas efektīvai novēršanai;
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
b) darbības aprīkojums, transportlīdzekļi un sakaru sistēmas, kas nepieciešamas efektīvai robežkontrolei un personu atklāšanai, piemēram, stacionārie VIS, SIS un Eiropas attēlu arhivēšanas sistēmas (FADO) termināļi, tostarp modernās tehnoloģijas;
b) darbības aprīkojums, transportlīdzekļi un sakaru sistēmas, kas nepieciešamas efektīvai un drošai robežkontrolei un personu meklēšanai, glābšanai un atklāšanai, piemēram, stacionārie VIS, SIS un Eiropas attēlu arhivēšanas sistēmas (FADO) termināļi, tostarp modernās tehnoloģijas;
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
d) infrastruktūra, ēkas un darbības aprīkojums, kas nepieciešams vīzu pieprasījumu apstrādei un konsulārajai sadarbībai;
d) infrastruktūra, ēkas un darbības aprīkojums, kas nepieciešams vīzu pieprasījumu apstrādei, konsulārajai sadarbībai un citām darbībām, kas paredzētas, lai uzlabotu vīzu pieteikumu iesniedzējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti;
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
da) apmācība saistīto sistēmu lietošanas apguvei un kvalitātes vadības standartu ievērošanas sekmēšanai;
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
e) pētījumi, izmēģinājuma projekti un pasākumi, kuru mērķis ir sekmēt iestāžu sadarbību dalībvalstīs un starp dalībvalstīm, kā arī ieteikumu, darbības standartu un paraugprakses ieviešanu, kas izriet no operatīvās sadarbības starp dalībvalstīm un Savienības aģentūrām.
e) pētījumi, projekti, kopējas iniciatīvas, apmācība un pasākumi par transversālām tēmām, piemēram, pamattiesībām, tostarp trešo valstu valstspiederīgo bērnu aizsardzību, kuru mērķis ir sekmēt iestāžu sadarbību dalībvalstīs un starp dalībvalstīm, robežu pārvaldības sistēmu savietojamību un saskaņošanu, kā arī ieteikumu, darbības standartu un paraugprakses ieviešanu, kas izriet no operatīvās sadarbības starp dalībvalstīm un Savienības aģentūrām.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
ea) iniciatīvas attiecībā uz robežapsardzes apmācību cilvēktiesību aizsardzības jautājumos, tostarp cilvēku tirdzniecības identificēšanā;
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2. Ievērojot 3. pantā noteiktos mērķus, ar Instrumentu atbalsta pasākumus, kas attiecas uz trešām valstīm un notiek trešās valstīs, un jo īpaši turpmāk minēto:
2. Ievērojot 3. pantā noteiktos mērķus un ņemot vērā politiskā dialoga rezultātā pieņemtos secinājumus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. .../2012 [horizontālā regula] 13. pantā, ar Instrumentu atbalsta pasākumus, kas attiecas uz trešām valstīm un notiek trešās valstīs, un jo īpaši turpmāk minēto:
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
ba) projekti trešās valstīs, kurus īsteno, lai uzlabotu uzraudzības sistēmas nolūkā nodrošināt sadarbību ar EUROSUR tīklu;
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
c) pētījumi, pasākumi, mācības, aprīkojums un izmēģinājuma projekti, lai nodotu trešām valstīm ad hoc tehnisko un operatīvo kompetenci;
c) pētījumi, mācības, aprīkojums un izmēģinājuma projekti, lai nodotu trešām valstīm ad hoc tehnisko un operatīvo kompetenci;
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
d) pētījumi, pasākumi, mācības, aprīkojums un izmēģinājuma projekti, lai ieviestu konkrētus ieteikumus, darbības standartus un paraugpraksi, kas izriet no operatīvās sadarbības starp dalībvalstīm un Savienības aģentūrām trešās valstīs.
d) pētījumi, mācības, aprīkojums un izmēģinājuma projekti par transversālām tēmām, piemēram, pamattiesībām, tostarp trešo valstu valstspiederīgo bērnu aizsardzību, lai ieviestu konkrētus ieteikumus, darbības standartus un paraugpraksi, kas izriet no operatīvās sadarbības starp dalībvalstīm un Savienības aģentūrām trešās valstīs.
Pamatojums
Padarot stingrākas robežkontroles, vienlaicīgi var būt vajadzīgs neaizmirst par neaizsargātu cilvēku un grupu, piemēram, nepilngadīgo bez pavadības, īpašām vajadzībām.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
da) iniciatīvas attiecībā uz robežapsardzes apmācību cilvēktiesību aizsardzības jautājumos;
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
Komisija un dalībvalstis kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu nodrošina to darbību koordināciju, kuras tiek veiktas trešās valstīs un saistībā ar tām, kā noteikts Regulas (ES) Nr. …/2013 [Horizontālās regulas] 3. panta 4.a punktā.

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
2.  Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, ņemot vērā finanšu shēmas ierobežojumus.
2.  Fondam piešķiramās gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, neskarot noteikumus, kuri paredzēti Padomes regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 201z. gada xxx Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 1. daļa
4.  Instrumentam piešķirtā budžeta izpildi pārvalda dalīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2012 [jaunā Finanšu regula] 55. panta 1. punkta b) apakšpunktu, izņemot Savienības pasākumus, kas minēti 13. pantā, ārkārtas palīdzību, kas minēta 14. pantā, un tehnisko palīdzību, kas minēta 16. panta 1. punktā.
4.  Instrumentam piešķirtā budžeta izpildi nodrošina, īstenojottiešu pārvaldību (jo īpaši, ja tie ir 13. pantā minētie Savienības pasākumi, 14. pantā minētā ārkārtas palīdzība un 16. panta 1. punktā minētā tehniskā palīdzība) vai dalītu pārvaldību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2012 [jaunā Finanšu regula] 55. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
Pamatojums
ES budžeta izpilde dalītas pārvaldības režīmā nedrīkst būt ierasta kārtība ‐ tā pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts – 2. daļa
Budžeta izpildes metodi(-es) attiecībā uz jaunu IT sistēmu izstrādes programmu nosaka īstenošanas aktā, kas minēts 15. panta 2. punktā.

Budžeta izpildes metodi(-es) attiecībā uz jaunu IT sistēmu izstrādes programmu nosaka deleģētajā(-os) aktā(-os).

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Komisija joprojām ir atbildīga par Savienības budžeta izpildi saskaņā ar LESD 317. pantu un informē Eiropas Parlamentu un Padomi par darbībām, ko veikuši subjekti, kas nav dalībvalstis.
Pamatojums
Teksta redakcija tiek saskaņota ar pārskatīto Finanšu regulu.
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – ievaddaļa
5.  Kopējos resursus orientējoši izmanto šādi:
5.  Neskarot budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas, kopējos resursus izmanto šādi:
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1. 2000 miljonus euro dalībvalstīm orientējoši piešķir šādi:
1. 67 % no valsts programmām paredzētajiem kopējiem līdzekļiem dalībvalstīm piešķir šādi:
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
a) 1200 miljonus euro, kā norādīts I pielikumā;
a) 34 % šādi:
i) pamatsumma EUR 5 miljoni, kuru katrai dalībvalstij piešķir finanšu perioda sākumā, un
ii) mainīgā summa, kuru katrai dalībvalstij aprēķina, pamatojoties uz vidējo summu, kas saskaņā ar Lēmumu 574/2007/EK saņemta 2011., 2012. un 2013. gadā;
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
b) 450 miljonus euro, pamatojoties uz 7. pantā raksturotā mehānisma rezultātiem;
b) 13 %, pamatojoties uz 7. pantā raksturotā mehānisma rezultātiem;
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
c) starpposma pārskatīšanas ietvaros un attiecībā uz laikposmu no 2018. gada budžeta gada 350 miljonus euro, saskaņā ar šo pantu pieejamo apropriāciju atlikumu, vai citu summu, kas noteikta saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem un mehānismu, kas paredzēts 8. pantā.
c) starpposma pārskatīšanas ietvaros un attiecībā uz laikposmu no 2018. gada budžeta gada ‐ 10 %, saskaņā ar šo pantu pieejamo apropriāciju atlikumu, vai citu summu, kas noteikta saskaņā ar 2. punktu, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem un mehānismu, kas paredzēts 8. pantā.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem finanšu lēmumu, ar kuru īsteno 1. punkta a) apakšpunktu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)
1.b Dalībvalstis piešķir EUROSUR nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu labu šīs sistēmas darbību.
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
1.  Papildus piešķīrumiem, kas aprēķināti saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis var saņemt papildu summas ar nosacījumu, ka šīs summas kā tādas ir paredzētas programmā un tiks izmantotas konkrētiem pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā.
1.  Papildus piešķīrumiem, kas aprēķināti saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis var saņemt papildu summas ar nosacījumu, ka šīs summas kā tādas ir paredzētas valsts programmā un tiks izmantotas konkrētiem pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā.
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 17. pantu, lai pārskatītu konkrētās darbības, kas norādītas II pielikumā, ja tas atzīts par nepieciešamu. Pamatojoties uz jauniem konkrētiem pasākumiem, dalībvalstis var saņemt papildu summas, kā paredzēts 1. punktā, ja ir pieejami resursi.
2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 17. pantu, lai pārskatītu konkrētās darbības, kas norādītas II pielikumā. Pamatojoties uz jauniem konkrētiem pasākumiem, dalībvalstis var saņemt papildu summas, kā paredzēts 1. punktā, ja ir pieejami resursi un tiek savlaicīgi informēta budžeta lēmējiestāde.
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa
1.  Lai piešķirtu summu, kas norādīta 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā, Komisija līdz 2017. gada 1. jūnijam, pamatojoties uz Frontex aģentūras sniegtajiem datiem un apspriežoties ar to, sagatavo ziņojumu, kas saskaņā ar Frontex veikto riska analīzi nosaka apdraudējuma līmeņus pie ārējām robežām 2017.–2020. gadam. Apdraudējuma līmeņi tiks balstīti uz noslogojumu robežu pārvaldībā un apdraudējumiem, kas ietekmējuši drošību pie dalībvalstu ārējām robežām 2014.–2016. gadā, un tajos inter alia ņems vērā migrācijas plūsmu iespējamās nākotnes tendences un nelikumīgās darbības pie ārējām robežām, ievērojot iespējamos politiskos, ekonomiskos un sociālos pavērsienus attiecīgajās trešās valstīs, jo īpaši kaimiņvalstīs.
1.  Lai piešķirtu summu, kas norādīta 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā, Komisija līdz 2017. gada 1. janvārim, pamatojoties uz Frontex aģentūras sniegtajiem datiem un apspriežoties ar to, sagatavo ziņojumu, kas saskaņā ar Frontex un EASO veikto riska analīzi nosaka apdraudējuma līmeņus pie ārējām robežām 2017.–2020. gadam. Apdraudējuma līmeņi tiks balstīti uz noslogojumu robežu pārvaldībā, novērtējuma ziņojumiem, kas sagatavoti kā daļa no Šengenas novērtēšanas un uzraudzības mehānisma, un apdraudējumiem, kas ietekmējuši drošību un drošumu, tostarp meklēšanas un glābšanas operācijas uz jūras, pie dalībvalstu ārējām robežām 2014.–2016. gadā, un tajos ņems vērā arī migrācijas plūsmu iespējamās nākotnes tendences un nelikumīgās darbības pie ārējām robežām, ievērojot iespējamos politiskos, ekonomiskos un sociālos pavērsienus attiecīgajās trešās valstīs, jo īpaši kaimiņvalstīs.
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa
Ziņojumā nosaka apdraudējuma līmeni katram ārējās robežas posmam, reizinot attiecīgā robežas posma garumu ar tam piesaistīto svērto koeficientu šādā veidā:

Ziņojumā nosaka riska līmeni katram ārējās robežas posmam, reizinot attiecīgā robežas posma garumu ar tam piesaistīto svērto koeficientu šādā veidā:

Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts – i punkts
i) koeficients 1 parastam apdraudējumam;
i) koeficients 1 parastam riskam;
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts – ii punkts
ii) koeficients 3 vidēja līmeņa apdraudējumam;
ii) koeficients 3 vidēja līmeņa riskam;
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts – iii punkts
iii) koeficients 5 lielam apdraudējumam;
iii) koeficients 5 lielam riskam;
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts – i punkts
i) koeficients 1 parastam apdraudējumam;
i) koeficients 1 parastam riskam;
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts – ii punkts
ii) koeficients 3 vidēja līmeņa apdraudējumam;
ii) koeficients 3 vidēja līmeņa riskam;
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts – iii punkts
iii) koeficients 5 lielam apdraudējumam.
iii) koeficients 5 lielam riskam.
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 3. daļa
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija nosaka, kuras dalībvalstis saņems papildu summas. Dalībvalstis, kurām būs augstāks apdraudējuma līmenis, salīdzinot ar to apdraudējuma līmeni, kas noteikts aprēķinu vajadzībām 2013. budžeta gadam saskaņā ar Lēmumu 574/2007/EK, proporcionāli saņems papildu resursus.

Pamatojoties uz šo ziņojumu un pēc informācijas sniegšanas Eiropas Parlamentam, Komisija nosaka, kuras dalībvalstis saņems papildu summas. Dalībvalstis, kurām būs augstāks riska līmenis, salīdzinot ar to riska līmeni, kas paredzēts aprēķinu vajadzībām 2013. budžeta gadam saskaņā ar Lēmumu Nr. 574/2007/EK, proporcionāli saņems papildu resursus.

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
b) ārējās jūras robežas ir dalībvalstu teritoriālo jūras ūdeņu ārējās robežas, kā definēts saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 4.–16. pantu. Tomēr gadījumos, kad ir nepieciešamas regulāras tālās distances operācijas, lai novērstu nelikumīgu migrāciju/nelikumīgu ieceļošanu, tās ir liela apdraudējuma zonu ārējās robežas. Tās nosaka, ņemot vērā attiecīgus datus par šīm operācijām 2014.–2016. gadā, ko sniedz iesaistītās dalībvalstis.
b) ārējās jūras robežas ir dalībvalstu teritoriālo jūras ūdeņu ārējās robežas, kā definēts saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 4.–16. pantu. Tomēr gadījumos, kad augsta riska teritorijās ir nepieciešamas regulāras tālās distances operācijas, tās var būt pie to piekrastes zonu ārējās robežas, kas definētas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas 33. pantā. Tās nosaka, ņemot vērā attiecīgus datus par šīm operācijām 2014.–2016. gadā, ko sniedz iesaistītās dalībvalstis.
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2. daļa
Tādēļ Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 17. pantu pieņemt deleģētos tiesību aktus, lai pārskatītu konkrētos pasākumus, kas norādīti II pielikumā.

svītrots
Pamatojums
Šī daļa tiek svītrota, jo šāds teksts jau ir 7. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
1.  Valsts programmu, kas jāsagatavo saskaņā ar šo Instrumentu, un tās programmas, kas jāsagatavo saskaņā ar Regulu Nr. .../2012/ES, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, dalībvalstis izstrādā kopā un piedāvā Komisijai kā vienu vienotu valsts programmu attiecībā uz Fondu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2012 [horizontālā regula] 14. pantu.
1.  Valsts programmu, kas, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. …/2012 [horizontālā regula] 13. pantā minētā politiskā dialoga secinājumiem, jāsagatavo saskaņā ar šo Instrumentu, un programmu, kas jāsagatavo saskaņā ar Regulu Nr. .../2012/ES, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai, dalībvalstis izstrādā kopā un piedāvā Komisijai kā vienu vienotu valsts programmu attiecībā uz Fondu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../2012 [Horizontālā regula] 14. pantu.
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
b) ārējo robežu pārvaldības esošo spēju atbalstīšana un paplašināšana valstu līmenī, ņemot vērā inter aliajaunās tehnoloģijas, sasniegumus un/vai standartus saistībā ar migrācijas plūsmu pārvaldību;
b) vīzu politikas un ārējo robežu pārvaldības esošo spēju atbalstīšana un paplašināšana valstu līmenī, lai novērstu nelikumīgu migrāciju un cilvēku bojāeju uz jūras un lai veicinātu likumīgu ceļošanu, tostarp to, ka robežu šķērso personas, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība, ņemot vērā arī sasniegumus un/vai standartus saistībā ar migrācijas plūsmu pārvaldību;
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
c) migrācijas plūsmu pārvaldības turpmākās attīstības atbalstīšana dalībvalstu konsulārajos un citos dienestos trešās valstīs, lai atvieglotu likumīgu ceļošanu un novērstu nelikumīgu migrāciju uz Savienību;
c) migrācijas plūsmu pārvaldības turpmākās attīstības atbalstīšana dalībvalstu konsulārajos un citos dienestos trešās valstīs, lai atvieglotu ceļošanu Savienībā saskaņā ar Savienības vai attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem un novērstu nelikumīgu migrāciju uz Savienību;
Pamatojums
Termins “likumīgu” ir ļoti neskaidrs, un ir nepieciešams to precizēt.
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
da) projektu izstrādāšana saskaņā ar atbilstīgo Savienības aģentūru ieteikumiem, lai nodrošinātu vienotu un kvalitatīvu ārējo robežu kontroli un standartizētu dalībvalstu robežu pārvaldības sistēmas un nodrošinātu to savietojamību;
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns)
db) atbalsta pasākumi, ko pārrauga un saskaņo Frontex aģentūra, ar mērķi Savienības līmenī saskaņot ārējo robežu pārvaldības tehniskās iespējas;
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
ea) starptautisko un Eiropas līmeņa saistību, tostarp saistību cilvēktiesību jomā, pilnīga ievērošana un to uzraudzības nodrošināšana ciešā sadarbībā ar trešām valstīm un pilsonisko sabiedrību;
Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
f) spēju palielināšana risināt turpmākās problēmas, tostarp novērst pašreizējos un nākotnes apdraudējumus un spiedienu pie Savienības ārējām robežām, jo īpaši ņemot vērā Frontex veikto riska analīzi.
f) spēju veidošana risināt turpmākās problēmas, tostarp novērst pašreizējos un nākotnes apdraudējumus un spiedienu pie Savienības ārējām robežām, jo īpaši ņemot vērā Frontex veikto riska analīzi.
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalsts var izmantot līdz 50 % no summas, kas valsts programmai piešķirta no Instrumenta, lai finansētu darbības atbalstu valsts iestādēm, kuras atbildīgas par to uzdevumu izpildi un pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski pakalpojumi Savienībai. Šie uzdevumi un pakalpojumi attiecas uz vienu vai vairākiem mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktā.
1.  Dalībvalsts var izmantot līdz 30 % no summas, kas valsts programmai piešķirta no Instrumenta, lai finansētu darbības atbalstu valsts iestādēm, kuras atbildīgas par to uzdevumu izpildi un pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski pakalpojumi Savienībai. Šie uzdevumi un pakalpojumi attiecas uz vienu vai vairākiem mērķiem, kas minēti 3. panta 3. punkta a), b), c) un d) apakšpunktā.
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
a) atbilstība Savienības acquis par robežām un vīzām;
a) atbilstība Savienības acquis par robežām, patvērumu un vīzām;
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
aa) atbilstība valsts programmas mērķiem;
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
ab) atbilstība Frontex aģentūras sniegtajam prioritāšu uzskaitījumam, lai izstrādātu vienotus drošības standartus un nodrošinātu koordināciju starp dalībvalstīm, izvairītos no dublēšanās, fragmentācijas un izmaksu neefektivitātes robežkontroles jomā;
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
10. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a Ja Šengenas novērtējuma mehānisma īstenošanas rezultātā tiek konstatēti trūkumi, atbalsts darbībai tiek pārtraukts, un šos līdzekļus var pārdalīt, lai novērstu konstatētos trūkumus saskaņā ar šīs regulas 12. panta noteikumiem.
Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts
6.  Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka ziņošanas procedūras par šā noteikuma piemērošanu un citus praktiskos mehānismus, kas jāizveido starp dalībvalstīm un Komisiju, lai nodrošinātu atbilstību šim pantam. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.
6.  Komisija ar deleģētiem aktiem nosaka ziņošanas procedūras par šā noteikuma piemērošanu un citus praktiskos mehānismus, kas jāizveido starp dalībvalstīm un Komisiju, lai nodrošinātu atbilstību šim pantam. Šos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 17. pantu.
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
10. pants – 6.a punkts (jauns)
6.a Frontex aģentūra nodrošina koordināciju starp dalībvalstīm attiecībā uz pasākumiem, kurus finansē no līdzekļiem, kas paredzēti darbības atbalstam.
Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts
2.  Līdzekļi, kurus šim nolūkam saskaņā ar 1. punktu piešķir Lietuvai, nedrīkst pārsniegt 150 miljonus euro par 2014.–2020. gadu, un tos nodod Lietuvai kā īpašu papildu darbības atbalstu.
2.  Līdzekļi, kurus šim nolūkam saskaņā ar 1. punktu piešķir Lietuvai, nedrīkst pārsniegt 4 % no 2014.–2020. gadā paredzētajiem kopējiem resursiem, un tos nodod Lietuvai kā īpašu papildu darbības atbalstu.
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa
Saņemot Šengenas novērtējuma ziņojumu, kas pieņemts saskaņā ar regulu par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, attiecīgā dalībvalsts kopā ar Komisiju un Frontex aģentūru attiecīgā gadījumā izvērtē, kā savas valsts programmas ietvaros ievērot secinājumus un īstenot sniegtos ieteikumus.

Saņemot Šengenas novērtējuma ziņojumu, kas pieņemts saskaņā ar regulu par novērtēšanas un uzraudzības mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu, attiecīgā dalībvalsts kopā ar Komisiju un Frontex aģentūru attiecīgā gadījumā izvērtē, kā saskaņā ar savas valsts programmunovērst trūkumus un īstenot sniegtos ieteikumus.

Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
12. pants – 2. daļa
Vajadzības gadījumā šī dalībvalsts pārskata valsts programmu, lai ņemtu vērā minētos secinājumus un ieteikumus.

Dalībvalsts pārskata valsts programmu, lai ņemtu vērā minētos secinājumus un ieteikumus.

Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. daļa
Ja nepieciešams, apspriežoties ar Komisiju un Frontex aģentūru, dalībvalsts pārdala savas programmas resursus, tostarp vajadzības gadījumā arī tos, kas programmā paredzēti darbības atbalstam, un/vai ievieš vai maina pasākumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus saskaņā ar Šengenas novērtējuma ziņojuma secinājumiem un ieteikumiem.

Īpašu uzmanību velta korektīvo darbību finansēšanai. Apspriežoties ar Komisiju un Frontex aģentūru, attiecīgā dalībvalsts pārdala savas programmas resursus, tostarp arī tos, kas programmā paredzēti darbības atbalstam, un/vai ievieš vai maina pasākumus, kuru mērķis ir novērst trūkumus saskaņā ar Šengenas novērtējuma ziņojuma secinājumiem un ieteikumiem. Jebkuras papildu izmaksas sedz no Instrumenta līdzekļiem.

Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
b) uzlabot dalībvalstu situācijas pārzināšanu un izpratni, veicot analīzi, novērtēšanu un ciešu politikas uzraudzību;
b) uzlabot dalībvalstu un trešo valstu situācijas pārzināšanu un izpratni, veicot analīzi, novērtēšanu un ciešu politikas uzraudzību;
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
c) atbalstīt statistikas rīku un metožu, kā arī kopīgu rādītāju izstrādi;
c) atbalstīt vispārēju statistikas rīku un metožu, kā arī kopīgu rādītāju izstrādi;
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
d) atbalstīt un uzraudzīt Savienības tiesību aktu un Savienības politikas mērķu īstenošanu dalībvalstīs, novērtēt to efektivitāti un ietekmi;
d) atbalstīt un uzraudzīt Savienības tiesību aktu un Savienības politikas mērķu īstenošanu dalībvalstīs, novērtēt to efektivitāti un ietekmi, tostarp attiecībā uz cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;
Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
e)  Eiropas līmenī veicināt tīklu veidošanu, savstarpējas mācības, paraugprakses un novatorisku metožu apzināšanu un izplatīšanu;
e)  Eiropas līmenī veicināt tīklu veidošanu, savstarpējas mācības, paraugprakses un novatorisku metožu apzināšanu un izplatīšanu dažādu ieinteresēto personu starpā;
Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
ea) veicināt projektus, kuru mērķis ir standartizācija, saskaņošana un savietojamība, lai izstrādātu integrētu Eiropas robežu pārvaldības sistēmu;
Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – g apakšpunkts
g) attīstīt Eiropas tīklu spējas veicināt, atbalstīt un tālāk attīstīt Savienības politikas un mērķus;
g) attīstīt Eiropas tīklu spējas novērtēt, veicināt, atbalstīt un tālāk attīstīt Savienības politikas un mērķus;
Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ia apakšpunkts (jauns)
ia) atbalstīt koordinācijas pasākumus un informācijas apmaiņu starp Eiropolu, Frontex aģentūru un Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai.
Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts
1.  Orientējošā summa, kas piešķirta programmai par jaunu IT sistēmu izstrādi, lai pārvaldītu trešo valstu valstspiederīgo pārvietošanos pāri robežām, ir noteikta 1100 miljonu euro apmērā. Šo programmu īsteno saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kuros noteiktas jaunās IT sistēmas un to sakaru infrastruktūra, jo īpaši ar mērķi uzlabot robežšķērsošanas plūsmu pārvaldību un kontroli uz ārējām robežām, pastiprinot pārbaudes un vienlaicīgi paātrinot robežšķērsošanu regulāri ceļojošām personām.
1.  Programma par jaunu IT izstrādi var balstīties uz pašreizējām struktūrām, un to īsteno saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kuros noteiktas jaunās IT sistēmas un to sakaru infrastruktūra, jo īpaši ar mērķi uzlabot robežšķērsošanas plūsmu pārvaldību un kontroli uz ārējām robežām, pastiprinot pārbaudes un vienlaicīgi paātrinot robežšķērsošanu regulāri ceļojošām personām un nodrošinot sinerģijas ar pašreizējām IT sistēmām, un izvairoties no dubultiem izdevumiem.
Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa
Galvenajiem veicamajiem pasākumiem būtu jo īpaši jāietver centrālā komponenta un tādu lietojumprogrammu, kas kopīgas valstu sistēmu komponentiem, izstrāde un testēšana, sakaru infrastruktūras izveide starp centrālo un valstu komponentiem, koordinācija to nodošanai ekspluatācijā un sistēmu drošības pārvaldība.

Galvenajiem veicamajiem pasākumiem būtu jo īpaši jāietver centrālā komponenta un tādu lietojumprogrammu, kas kopīgas valstu sistēmu komponentiem, izstrāde un testēšana, sakaru infrastruktūras izveide starp centrālo un valstu komponentiem, koordinācija to nodošanai ekspluatācijā, to saskaņošana un savietojamības nodrošināšana ar citām robežu pārvaldībā izmantotajām IT sistēmām un sistēmu drošības pārvaldība.

Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem stratēģisko shēmu un jebkādus pārskatītos variantus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 17. pantu attiecībā uz stratēģisko shēmu un jebkādiem pārskatītajiem variantiem.

Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)
Komisija vismaz reizi gadā un attiecīgā gadījumā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par panākto progresu jaunu IT sistēmu izstrādāšanā.

Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts
2.  Šajā regulā minētās deleģēšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem, sākot no regulas spēkā stāšanās dienas. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome vēlākais trīs mēnešus pirms attiecīgā laikposma beigām neiebilst pret šādu pagarināšanu.
2.  Šajā regulā minētās deleģēšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem, sākot no regulas spēkā stāšanās dienas.
Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts
5.  Deleģēts tiesību akts, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu, stājas spēkā tikai tad, ja Eiropas Parlaments vai Padome neizsaka pret to iebildumusdivumēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei vai ja Eiropas Parlaments un Padome pirms šā laikposma beigām abi ir informējuši Komisiju, ka tiem nav iebildumu. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt vēl uzdiviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar šo regulu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīsmēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina partrim mēnešiem.
Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
22. pants
21. pants
22. pants
Pārskatīšana

Pārskatīšana

Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlaments un Padome šo regulu pārskata vēlākais līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam ierosina pārskatīt šo regulu saistībā ar jauno finanšu periodu.

Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
I pielikums
Pielikums svītrots

Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. mērķis – 2. ievilkums
– personāla izmaksas;
– personāla izmaksas, tostarp apmācības izmaksas;
Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. mērķis – 2. ievilkums
– personāla izmaksas;
– personāla izmaksas, tostarp apmācības izmaksas;
Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. mērķis – 2. ievilkums
– personāla izmaksas;
– personāla izmaksas, tostarp apmācības izmaksas;
Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. mērķis – ievaddaļa
3. mērķis: izveidot un ekspluatēt IT sistēmas, sakaru infrastruktūru un aprīkojumu migrācijas plūsmu pārvaldībai pie Savienības ārējām robežām:
3. mērķis: izveidot un ekspluatēt drošas IT sistēmas, sakaru infrastruktūru un aprīkojumu migrācijas plūsmu pārvaldībai pie Savienības ārējām robežām:
Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums
III pielikums – 3. mērķis – 4. ievilkums
– sakaru infrastruktūra un ar drošību saistītie jautājumi;
– sakaru infrastruktūra un ar drošību, kā arī datu aizsardzību saistītie jautājumi;
Juridisks paziņojums - Privātuma politika