Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2504(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0002/2013

Внесени текстове :

B7-0002/2013

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P7_TA(2013)0020

Приети текстове
PDF 735kWORD 85k
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
Фонд „Убежище и миграция“ (Решение относно започването на междуинституционални преговори).
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Решение на Европейския парламент от 17 януари 2013 г. относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тах мандат във връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (COM(2011)0751 ‐ C7-0443/2011 ‐ 2011/0366(COD) ‐ (2013/2504(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид член 70, параграф 2 и член 70а от своя правилник,

решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

МАНДАТ

Проект на законодателна резолюция   Изменение
Изменение 1
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 6 a (ново)
като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване1, а именно параграфите относно създаването на Европейски орган по презаселването;
1 OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 1
Изменение 2
Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)
1а. изтъква, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет съставлява единствено указание до законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент за установяване на многогодишната финансова рамка за периода 2014‐2020 г.;
Изменение 3
Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)
1б. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне настоящите си политически приоритети, като също така изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и да реагира на непредвидени събития; изтъква, че дори при увеличаване на средствата за следващата МФР с поне 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да се допринесе само в ограничена степен за постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и на принципа за солидарност на Съюза; призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло спрени, въпреки доказаната си добавена стойност за Европа;
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
Изменение 4
Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 в (нов)
1в. изтъква, че предвид вече идентифицираните и осъществени от Съюза задачи, Комисията трябва да отрази в предложението тези приоритети на политиката по един предвидлив и подходящ начин;
Изменение 5
Предложение за регламент
Позоваване 1
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от него,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, член 79, параграфи 2 и 4 и член 80 от него,
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2а)  В своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1 Европейският парламент подчерта необходимостта от интегриран подход към наболелите въпроси в областта на имиграцията и на убежището, както и към управлението на външните граници на Съюза, с достатъчно финансиране и инструменти за помощ при извънредни ситуации, в дух на зачитане на правата на човека и солидарност между всички държави членки, при зачитане на националните отговорности и с ясно определяне на задачите. Той отбеляза също така, че във връзка с това трябва надлежно да се вземат предвид увеличените предизвикателства пред FRONTEX, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и фондовете за солидарност и управление на миграционните потоци.
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
Обосновка
Параграф 107 от резолюцията от 8 юни 2011 г. „Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)  В своята резолюция от 8 юни 2011 г.1 Европейският парламент подчерта също така необходимостта от повишаване на положителните ефекти от взаимодействието между различните фондове и програми и изтъкна факта, че опростяването на управлението на фондовете и допускането на кръстосано финансиране дават възможност за разпределяне на повече средства за общи цели, приветства намерението на Комисията да намали общия брой на бюджетните инструменти в областта на вътрешните работи в двустълбова структура, а когато е възможно – под споделено управление и изрази своето убеждение, че този подход следва значително да допринесе за по-голямо опростяване, рационализиране, консолидиране и прозрачност на действащите фондове и програми. Той подчерта обаче, че е необходимо да се гарантира, че няма да се стигне до объркване на различните цели на политиките в областта на вътрешните работи.
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
Обосновка
Параграф 109 от резолюцията от 8 юни 2011 г. „Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9а)  Фондът следва да осигури подкрепа за установяване на мерки, които да осигурят на лицата, търсещи убежище, достъп до европейската система за убежище по безопасен начин, без да се прибягва до трафиканти на хора или криминални мрежи и без да се поставя животът им в опасност.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)  Средствата на фонда следва да се използват в съответствие с общите основни принципи относно интегрирането, както са уточнени в общата програма за интегриране.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Фондът следва да подпомага държавите членки при изготвянето на стратегии за организиране на законната миграция, които укрепват капацитета им за разработване, изпълнение, наблюдение и оценяване като цяло на всички стратегии, политики и мерки в областта на имиграцията и интеграцията, които са в полза на гражданите на трети държави, включително на правните инструменти на Съюза. Фондът следва да подпомага също така обмена на информация, най-добрите практики и сътрудничеството между различните структури на администрацията, както и сътрудничеството с други държави членки.
(16)  Фондът следва да подпомага държавите членки при изготвянето на стратегии за организиране на законната миграция, които укрепват капацитета им за разработване, изпълнение, наблюдение и оценяване като цяло на всички стратегии, политики и мерки в областта на имиграцията и интеграцията, които са в полза на гражданите на трети държави, включително на правните инструменти на Съюза. Фондът следва да подпомага също така обмена на информация, най-добрите практики и сътрудничеството между различните структури на администрацията, както и сътрудничеството с други държави членки. Техническата помощ е от съществено значение, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят изпълнението на своите национални програми, да се подпомагат бенефициентите да спазват своите задължения и правото на Съюза и на свой ред да се увеличи видимостта на средствата на ЕС и достъпът до тях.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Фондът следва да допълва и подсилва дейностите, предприемани от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Агенция Frontex), създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г., една от задачите на която е да предоставя необходимото подпомагане за организиране на съвместни операции по връщане, които се провеждат от държавите членки, и да определя най-добрите практики в областта на получаването на пътни документи и експулсирането на граждани на трети държави, нелегално пребиваващи на териториите на държавите членки.
(23)  Фондът следва да допълва и подсилва дейностите, предприемани от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Агенция Frontex), създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г., една от задачите на която е да предоставя необходимото подпомагане за организиране на съвместни операции по връщане, които се провеждат от държавите членки, и да определя най-добрите практики в областта на получаването на пътни документи и експулсирането на граждани на трети държави, нелегално пребиваващи на териториите на държавите членки. Освен това той следва да даде възможност на Агенцията да изпълнява своите задължения, тези на Съюза и на държавите членки в областта на морските спасителни операции.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Фондът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, заложени в Хартата за основните права на Европейския съюз. По-специално, допустимите действия следва да отчитат специфичното положение на уязвимите лица, по-конкретно като се обръща особено внимание и се предприемат целенасочени действия по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни лица и другите малолетни и непълнолетни лица, изложени на риск.
(24)  Фондът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, заложени в Хартата за основните права на Европейския съюз и международните инструменти, по-специално Женевската конвенция от 28 юли 1951 г., Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., Международния пакт за икономически, социални и културни права, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН за правата на детето и Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства. При допустимите действия следва да се отчита подходът на защита на мигрантите, бежанците и търсещите убежище, основан на правата на човека, и в частност специфичното положение на уязвимите лица, като се отделя особено внимание и се предприемат целенасочени действия по отношение на жените, непридружените малолетни и непълнолетни лица и другите малолетни и непълнолетни лица, изложени на риск.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Мерките в или по отношение на трети държави, които се подпомагат чрез фонда, следва да се предприемат в синергия и при осигуряване на съгласуваност с други действия извън Съюза, които получават подкрепа чрез инструменти на Съюза за външна помощ, които могат да бъдат както географски, така и тематични. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион. Те не трябва да имат за цел да подпомагат дейности, които са пряко насочени към развитие, и следва да допълват финансовата помощ, предоставяна по линия на инструментите за външна помощ, когато това е целесъобразно. Ще се гарантира също така съгласуваност с хуманитарната политика на Съюза, по-конкретно по отношение на прилагането на спешната помощ.
(25)  Мерките в или по отношение на трети държави, които се подпомагат чрез фонда, следва да се предприемат в синергия и при осигуряване на съгласуваност с други действия извън Съюза, които получават подкрепа чрез инструменти на Съюза за външна помощ, които могат да бъдат както географски, така и тематични. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион. Те не трябва да имат за цел да подпомагат дейности, които са пряко насочени към развитие, и следва да допълват финансовата помощ, предоставяна по линия на инструментите за външна помощ, когато това е целесъобразно, при спазване на принципа на съгласуваност на политиките за развитие, както се посочва в член 35 от Консенсуса за развитие. Ще бъде важно също така да се гарантира, че прилагането на спешната помощ е в съответствие с хуманитарната политика на Съюза, като я допълва и съблюдава хуманитарните принципи, както са установени в Консенсуса относно хуманитарната помощ.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Значителна част от наличните средства на фонда следва да бъдат отпускани пропорционално на носената от всяка държава членка отговорност, изразяваща се в усилията по управлението на миграционните потоци, като се прилагат обективни критерии. За тази цел следва да се използват последните налични статистически данни относно миграционните потоци, като например броят на подадените първи молби за убежище, броят на положителните решения за предоставяне на статут на бежанец или за предоставяне на субсидиарна закрила, броят на презаселените бежанци, броят законно пребиваващи граждани на трети държави, броят граждани на трети държави, които са получили разрешение за пребиваване, издадено от държава членка, броят на решенията за връщане, издадени от националните органи, и броят на извършените връщания.
(26)  Значителна част от наличните средства на фонда следва да бъдат отпускани пропорционално на носената от всяка държава членка отговорност, изразяваща се в усилията по управлението на миграционните потоци, като се прилагат обективни критерии. За тази цел следва да се използват последните налични статистически данни относно миграционните потоци, като например броят на подадените първи молби за убежище, броят на положителните решения за предоставяне на статут на бежанец или за предоставяне на субсидиарна закрила, броят на презаселените бежанци, броят законно пребиваващи граждани на трети държави, броят граждани на трети държави, които са получили разрешение за пребиваване, издадено от държава членка, броят на незаконните мигранти, задържани по външните граници на държавите членки, броят на решенията за връщане, издадени от националните органи, и броят на извършените връщания. В допълнение обаче е важно да се отчетат икономическите възможности на съответната държава членка, както и размерът на нейната географска площ. С оглед на това се налага извършването на задълбочено проучване, което да установи и определи размера на реалните разходи на държавите членки.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  В контекста на постъпателното изграждане на програма на Съюза за презаселване, фондът следва да предоставя целева помощ под формата на финансови стимули (еднократни суми) за всеки презаселен бежанец.
(29)  В контекста на постъпателното изграждане на програма на Съюза за презаселване, фондът следва да предоставя целева помощ под формата на финансови стимули (еднократни суми) за всеки презаселен бежанец. Комисията, в сътрудничество с ЕСПОУ и в съответствие със съответните им правомощия, следва да наблюдава ефективното прилагане на действията по презаселване, за които се предоставя подкрепа от фонда.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  С оглед засилване на солидарността и по-добро поделяне на отговорността между държавите членки, особено по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците на търсещите убежище, подобен механизъм, основаващ се на финансови стимули, следва да се въведе и за преместването на лицата, ползващи се с международна закрила.
(33)  С оглед засилване на солидарността и по-добро поделяне на отговорността между държавите членки, особено по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците на търсещите убежище, подобен механизъм, основаващ се на финансови стимули, следва да се въведе и за преместването на лицата, ползващи се с международна закрила. Механизмът следва да разполага с достатъчно средства за компенсиране на държавите членки, които приемат по-голям брой лица, търсещи убежище, и лица, ползващи се с международна закрила, в абсолютни числа или пропорционално, както и за подпомагане на държавите членки, които разполагат с по-слабо развити системи за предоставяне на убежище.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)
(35а)  За тази цел техническата помощ е от съществено значение, за да имат възможност държавите членки да изпълняват своите национални програми, да помагат на бенефициентите, да изпълняват задълженията си, да спазват правото на Съюза и по този начин да повишат видимостта и достъпността до финансиране от ЕС.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 35 б (ново)
(35б)  При опростяване на структурата на инструментите и разходите, едновременно с удовлетворяване на необходимостта от гъвкавост, следва да се запазят изискванията за предвидимост и надеждност и да се гарантира справедливо и прозрачно разпределение на финансовите средства на фонд „Убежище и миграция“.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 35 в (ново)
(35в)  Опростяването на структурите за финансиране, освен да осигурява гъвкавост, следва да поддържа предвидимостта и надеждността и да гарантира балансиран дял за всяка цел на фонда чрез националните програми. Ето защо следва да бъде разпределен справедлив дял от финансовите ресурси по линия на фонд „Убежище и миграция“ в Многогодишната финансова рамка за периода 2014‐2020 г., за да се осигури приемственост в подкрепата на целите на Бежанския фонд и Фонда за интеграция от Финансовата рамка за периода 2007‐2013 г.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За засилената солидарност е важно фондът да предоставя допълнително подпомагане за справяне с извънредни ситуации, свързани със силен миграционен натиск в държави членки или в трети държави, или в случай на масово навлизане на разселени лица съгласно Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием чрез отпускане на спешна помощ.
(36)  За засилената солидарност е важно фондът да предоставя, координирано и в условията на синергия с хуманитарната помощ, управлявана от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“(ECHO), допълнително подпомагане за справяне с извънредни ситуации, свързани със силен миграционен натиск в държави членки или в трети държави, или в случай на масово навлизане на разселени лица съгласно Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием чрез отпускане на спешна помощ.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Настоящият регламент следва да осигури продължаването на Европейската мрежа за миграцията, учредена с Решение 2008/381/ЕО на Съвета от 14 май 2008 г. за създаване на Европейска мрежа за миграцията, и да предостави необходимата финансова помощ за нейните дейности, при съблюдаване на целите и задачите, установени с настоящия регламент.
(37)  Настоящият регламент следва да осигури продължаването на Европейската мрежа за миграцията, учредена с Решение 2008/381/ЕО на Съвета от 14 май 2008 г. за създаване на Европейска мрежа за миграцията, и да предостави необходимата финансова помощ за нейните дейности, при съблюдаване на целите и задачите, установени с настоящия регламент. Във връзка с това в рамките на фонд „Убежище и миграция“ следва да се включат гаранции с цел да се предотврати прекомерно насочване на средства само към един сектор на политиката в ущърб на общата европейска система за убежище като цяло.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)
(42а)  Изразходването на средства в тази област следва да бъде по-добре координирано с оглед осигуряването на допълняемост, повишена ефикасност и видимост, както и постигането на по-добро бюджетно взаимодействие.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 42 б (ново)
(42б)  Необходимо е да се увеличи максимално въздействието на финансирането от ЕС чрез мобилизиране, обединяване и допълване на публични и частни финансови ресурси.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 42 в (ново)
(42в)  Следва да се гарантират максимална прозрачност, отчетност и демократичен контрол на иновативните финансови инструменти и механизми с участието на средства от бюджета на ЕС.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 42 г (ново)
(42г)  Подобряването на изпълнението и повишаването на качеството на разходите следва да бъдат ръководни принципи за постигането на целите на фонда, като същевременно се гарантира възможно най-добро използване на финансовите ресурси.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 42 д (ново)
(42д)  Важно е да се гарантира доброто финансово управление на фонда и неговото прилагане по възможно най-ефективния и удобен за ползвателите начин, като същевременно се гарантира правна сигурност и достъпността на фонда за всички участници.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 42 e (ново)
(42е)  Комисията следва ежегодно да наблюдава прилагането на фонда с помощта на основни показатели за оценка на резултатите и въздействията. Тези показатели, включващи съответни основни параметри, следва да осигуряват минималната основа за оценка на степента на постигане на целите на фонда.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  За целите на управлението и прилагането му, фондът следва да представлява част от съгласувана рамка, която се състои от настоящия регламент и Регламент (ЕС) № […/…] на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.
(43)  За целите на управлението и прилагането му, фондът следва да представлява част от съгласувана рамка, която се състои от настоящия регламент и Регламент (ЕС) № […/…] на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. При все това за целите на настоящия фонд е необходимо партньорството, посочено в член 12 от Регламент (ЕС) № …/… [Хоризонтален регламент], да включва сред участващите органи компетентните регионални, местни или общински органи, международните организации и организациите, представляващи гражданското общество, като например неправителствени организации и организации на социалните партньори.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3
3.  С настоящия регламент се предвижда прилагането на нормите, установени с Регламент (ЕС) № …/… [Хоризонталния регламент].
3.  С настоящия регламент се предвижда прилагането на нормите, установени с Регламент (ЕС) № …/… [Хоризонталния регламент], без да се засягат разпоредбите на член 4, буква а) от настоящия регламент.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а) – уводна част
a) „презаселване“ означава процесът, при който по искане на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), мотивирано от потребност на дадено лице от международна закрила, граждани на трети държави или лица без гражданство, притежаващи статута, определен в Женевската конвенция от 28 юли 1951 г., и на които е разрешено да пребивават в качеството на бежанци в една от държавите членки, биват прехвърлени от трета държава и се установяват в държава членка, в която се разрешава пребиваването им с един от следните статути:
a) „презаселване“ означава процесът, при който по искане на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), мотивирано от потребност на дадено лице от международна закрила, граждани на трети държави или лица без гражданство, биват прехвърлени от трета държава и се установяват в държава членка, в която се разрешава пребиваването им с един от следните статути:
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка i)
i) статут на бежанец по смисъла на член 2, буква г) от Директива 2004/83/EО, или
i) статут на бежанец по смисъла на член 2, буква д) от Директива 2011/95/EС, или
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка i a) (нова)
iа) статут на субсидиарна закрила по смисъла на член 2, буква ж) от Директива 2011/95/EС, или
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)
б) „преместване“ означава процесът, при който лицата, посочени в член 4, параграф 1, букви а) и б), се прехвърлят от държавата членка, предоставила им международна закрила, в друга държава членка, където ще им бъде предоставена равностойна закрила, или лицата, попадащи в посочената в член 4, параграф 1, буква в) категория, се прехвърлят от държавата членка, отговорна за разглеждането на тяхната молба, в друга държава членка, където ще бъде разгледана молбата им за международна закрила;
б) „преместване“ означава процесът, при който лицата, посочени в член 4, параграф 1, букви а) и б), се прехвърлят от държавата членка, предоставила им международна закрила, в друга държава членка, където ще им бъде предоставена незабавно равностойна закрила, или лицата, попадащи в посочената в член 4, параграф 1, буква в) категория, се прехвърлят от държавата членка, отговорна за разглеждането на тяхната молба, в друга държава членка, където ще бъде разгледана молбата им за международна закрила;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква e) – подточка i)
i) силен миграционен натиск в една или повече държави членки, характеризиращ се с голям и несъразмерен приток на граждани на трети държави, който създава сериозни и неотложни проблеми за съоръженията за прием и местата за задържане, за системите и за процедурите за предоставяне на убежище,
i) особен натиск в една или повече държави членки, характеризиращ се с внезапно пристигане на голям брой граждани на трети държави, който създава сериозни и неотложни проблеми за съоръженията за прием и местата за задържане, за системите и за процедурите за предоставяне на убежище, или
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
1.  Общата цел на фонда е да допринася за ефективно управление на миграционните потоци в Съюза като част от пространството на свобода, сигурност и правосъдие, в съответствие с общата политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила и с общата имиграционна политика.
1.  Общата цел на фонда, като част от пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е да укрепва и разработва общата политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила и да укрепва и разработва общата имиграционна политика при спазване на последователността на политиките за развитие и на подхода за защита на мигрантите, бежанците и търсещите убежище, основан на правата на човека.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а) – алинея 2
Постигането на тази цел се измерва посредством показатели, сред които са степента на подобрение на условията за прием на лицата, търсещи убежище, на качеството на процедурите по предоставяне на убежище, на доближаването на процентите уважени молби за признаване на статут на бежанец в различните държави членки и на усилията на държавите членки в областта на презаселването.

Постигането на тази цел се измерва от Комисията посредством качествени и количествени показатели, сред които са степента на подобрение на условията за прием на лицата, търсещи убежище, на качеството на процедурите по предоставяне на убежище и сближаването в по-голяма степен на процеса на вземане на решения в сходни случаи, на предоставянето на надеждна, обективна и актуална информация относно държавата на произход и на усилията в областта на презаселването.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a а) (нова)
аа) подпомагане на мерките за безопасен достъп до европейската система за убежище;
Постигането на тази цел се измерва посредством показатели, сред които е възможността на лицата, търсещи убежище, да получат достъп до европейската система за убежище по безопасен начин, без да прибягват до трафиканти на хора или криминални мрежи и без да се поставя животът им в опасност..

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б) – алинея 1
б) подпомагане на законната миграция към Съюза в съответствие с икономическите и социалните нужди на държавите членки и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави, включително на лицата, търсещи убежище, и лицата, ползващи се с международна закрила;
б) подпомагане на законната миграция към Съюза в съответствие с икономическите и социалните нужди на държавите членки, насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави, както и засилване на зачитането на правата на човека на мигрантите, включително на лицата, търсещи убежище, и лицата, ползващи се с международна закрила;
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б) – алинея 2
Постигането на тази цел се измерва посредством показатели, сред които е нивото на повишено участие на граждани на трети държави в заетостта, образованието и демократичните процеси.

Постигането на тази цел се измерва от Комисията посредством качествени и количествени показатели, сред които са нивото на повишено участие на граждани на трети държави и лица без гражданство в заетостта, образованието и демократичните процеси, достъпът им до жилищно настаняване и здравеопазване.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в) – алинея 2
Постигането на тази цел се измерва посредством показатели, сред които е броят на завърналите се лица.

Постигането на тази цел се измерва от Комисията посредством качествени и количествени показатели, като например, наред с другото, броя на завърналите се лица, броя на лица, които са се възползвали от мерки за реинтегриране (предварително или след връщане), броя на случаите на доброволно връщане и качеството на системите за наблюдение на случаите на принудително връщане.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г) – алинея 1
г) засилване на солидарността и на разпределението на отговорностите между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците на миграцията и убежището;
г) засилване на солидарността и на разпределението на отговорностите между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците на миграцията и убежището, включително чрез практическо сътрудничество.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г) – алинея 2
Постигането на тази цел се измерва посредством показатели, сред които е нивото на засилена взаимопомощ между държавите членки, включително чрез практическо сътрудничество и преместване.

Постигането на тази цел се измерва от Комисията посредством качествени и количествени показатели, сред които е нивото на засилена взаимопомощ между държавите членки, включително чрез практическо сътрудничество и преместване, и равнището на човешки ресурси, осигурени чрез ЕСПОУ.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Държавите членки предоставят на Комисията необходимата информация, която се изисква за оценка на постиженията, измерени посредством показателите.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  Постигането на специфичните цели, посочени в параграф 2, се измерва с помощта на трансверсални показатели, едновременно качествени и количествени, наред с другото подобряването на разпоредбите за закрила на детето, насърчаване на зачитането на семейния живот, достъпа до основни услуги и помощта за непридружените малолетни и непълнолетни лица, независимо от статута им на пребиваване.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 б (нов)
2б.  Мерките, предприети с цел изпълнение на определените в параграфи 1 и 2 цели, изцяло съответстват и допълват мерките, подкрепяни чрез инструменти за външно финансиране на Съюза, и съответстват на целите и принципите на външната дейност на Съюза.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 в (нов)
2в.  Постигането на целите, определени в параграфи 1 и 2, се извършва при спазване на принципите и целите на хуманитарната политика на Съюза. Съгласуваността и допълняемостта с мерките, финансирани чрез външни инструменти за финансиране на Съюза, се гарантират в съответствие с член 24а.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)
б) всички граждани на трети държави или лица без гражданство, които се ползват от някоя от формите на субсидиарна закрила по смисъла на Директива 2004/83/ЕО;
б) всички граждани на трети държави или лица без гражданство, които се ползват от някоя от формите на субсидиарна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ЕС;
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква e)
е) всички граждани на трети държави, които пребивават законно в държава членка, или които са в процес на придобиване на право на законно пребиваване в държава членка;
е) всички граждани на трети държави или лица без гражданство, които пребивават законно в държава членка, или които са в процес на придобиване на право на законно пребиваване в държава членка;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ж)
ж) всички граждани на трети държави, които се намират на територията на трета държава, имат намерение да мигрират към Съюза и спазват специални мерки, предхождащи заминаването, и/или условия, определени от националното законодателство, включително условия, касаещи способността за интегриране в обществото на дадена държава членка;
ж) всички граждани на трети държави или лица без гражданство, които се намират на територията на трета държава, имат намерение да мигрират към Съюза и спазват специални мерки, предхождащи заминаването, и/или условия, определени от националното законодателство, включително условия, касаещи способността за интегриране в обществото на дадена държава членка;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква з)
з) всички граждани на трети държави, които все още не са получили окончателно отрицателно решение във връзка с молбите им за престой, законно пребиваване и/или международна закрила в дадена държава членка и които могат да решат да се възползват от доброволното връщане, при условие че не са получили ново гражданство и не са напуснали територията на тази държава членка;
з) всички граждани на трети държави или лица без гражданство, които все още не са получили окончателно отрицателно решение във връзка с молбите им за престой, законно пребиваване и/или международна закрила в дадена държава членка и които могат да решат да се възползват от доброволното връщане, при условие че не са получили ново гражданство и не са напуснали територията на тази държава членка;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква и)
и) всички граждани на трети държави, които се ползват от право на престой, от право на законно пребиваване или от определен вид международна закрила по смисъла на Директива 2004/83/ЕО или временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО в държава членка, и които са решили да се възползват от доброволното връщане, при условие че не са получили ново гражданство и не са напуснали територията на тази държава членка;
и) всички граждани на трети държави или лица без гражданство, които се ползват от право на престой, от право на законно пребиваване или от определен вид международна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ЕС или временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО в държава членка, и които са решили да се възползват от доброволното връщане, при условие че не са получили ново гражданство и не са напуснали територията на тази държава членка;
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква й)
й) всички граждани на трети държави, които не отговарят или занапред вече не отговарят на условията за влизане и/или престой в държава членка.
й) всички граждани на трети държави или лица без гражданство, намиращи се на територията на държава членка, които не отговарят или занапред вече не отговарят на условията за влизане и/или престой в държава членка, включително граждани на трети държави, чийто процес на връщане е бил официално или неофициално отложен.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 4 а (нов)
Член 4a

Партньорство

За целите на настоящия фонд партньорството, посочено в член 12 от Регламент (ЕС) № …/… [Хоризонтален регламент], включва сред участващите органи регионалните, местните и общинските компетентни органи, международните организации и органи, представляващи гражданското общество като неправителствени организации и организации и социални партньори.

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)
a) предоставяне на материална помощ, образование, обучение, поддържащи услуги, здравеопазване и психологически грижи;
a) предоставяне на материална помощ, включително хуманитарна помощ на границата, образование, обучение, поддържащи услуги, здравеопазване и психологически грижи;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa) създаване и подобряване на административни структури, системи и обучения на персонала и на съответните административни и съдебни органи, за да се гарантира, че търсещите убежище имат лесен достъп до процедурите за предоставяне на убежище, както и ефикасността и качеството им;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а б) (нова)
аб) подобряване и поддръжка на съществуващите инфраструктури и услуги по настаняване;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г)
г) специфично подпомагане на уязвими лица, като например малолетни или непълнолетни лица, непридружени малолетни и непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца, жертви на трафик, лица с тежки физически или психически заболявания или с посттравматична разстройства, както и лица, които са били подложени на изтезание, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие;
г) специфично подпомагане на уязвими лица, като например малолетни или непълнолетни лица, непридружени малолетни и непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца, жертви на трафик, лица с тежки физически или психически заболявания или с посттравматични разстройства, лица, застрашени от насилие поради личностна характеристика, посочена в член 21 от Хартата на основните права, както и лица, които са били подложени на изтезание, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)
д) предоставяне на информация на местните общности, както и обучение на персонала на местните власти, който ще бъде в контакт с приеманите лица;
д) предоставяне на информация на местните общности, както и обучение на персонала на местните власти, който ще бъде в контакт с приеманите лица, особено относно спазването на основните права на търсещите убежище; това включва и обучение на персонала, който ще бъде в контакт с уязвимите лица, посочени в буква г);
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква e а) (нова)
еа) създаване, разработване и подобряване на алтернативни мерки на задържането.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)
a) изграждане, развитие и подобряване на инфраструктурата и услугите по настаняване;
a) изграждане, развитие на функционирането и подобряване на инфраструктурата и услугите по настаняване;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б)
б) създаване на административни структури и системи и обучаване на персонала и на съответните съдебни органи, за да се осигурят лесен достъп на търсещите убежище до процедурите за предоставяне на убежище, както и ефикасни и качествени процедури в областта на убежището.
б) създаване на административни структури и системи и обучаване на персонала и на съответните административни и съдебни органи, за да се осигурят лесен достъп на търсещите убежище до процедурите за предоставяне на убежище, както и ефикасни и качествени процедури в областта на убежището.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)
a) действия за подобряване капацитета на държавите членки за събиране, анализиране и разпространение на информация и статистически данни относно процедурите за предоставяне на убежище, възможностите за приемане, както и относно действията по презаселване и преместване;
a) действия за подобряване капацитета на държавите членки, включително във връзка с механизма за ранно предупреждение, подготвеност и управление на кризи, установен в Регламент (ЕС) № […/…] [Регламента от Дъблин], за събиране, анализиране и разпространение на качествена и количествена информация относно процедурите за предоставяне на убежище, възможностите за приемане, както и относно действията по презаселване и преместване;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)
б) действия, които допринасят пряко за оценяването на политиките за предоставяне на убежище, като например оценки на въздействието на национално равнище, проучвания сред целевите групи, разработването на показатели и прилагане на добрите практики.
б) действия, които допринасят пряко за оценяването на политиките за предоставяне на убежище, като например оценки на въздействието на национално равнище, проучвания сред целевите групи и други заинтересовани страни, разработването на показатели и прилагане на добрите практики.
Обосновка
Необходимо е практиките за оценяване да бъдат възможно най-приобщаващи.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)
б) изграждане на подходяща инфраструктура и услуги, за да се гарантира гладко и ефективно прилагане на действията по презаселване и преместване;
б) изграждане на подходяща инфраструктура и услуги, за да се гарантира гладко и ефективно прилагане на действията по презаселване и преместване, включително езикова помощ и зачитане на основните права на засегнатите лица;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква e а) (нова)
еа) действията, целящи да се пристъпи към събиране на семейството на лицата, които подлежат на презаселване в държава членка;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ж)
ж) укрепване на инфраструктурата и услугите в държавите, определени да изпълняват регионални програми за закрила.
ж) укрепване на инфраструктурата, свързана с миграцията и убежището, и услугите в държавите, определени да изпълняват регионални програми за закрила.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ж а) (нова)
жа) създаване и разработване на стратегии за презаселване и преместване, включително анализ на нуждите, подобряване на показателите и оценка.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква ж б) (нова)
жб) създаване на условия, водещи до интеграция, автономия и независимост на презаселените бежанци в дългосрочен план.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част
С оглед улесняване на законната миграция към Съюза и по-добра подготовка на лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква ж), за тяхното интегриране в приемащото общество, в рамките на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква б), и като се вземат предвид постигнатите заключения от диалога за политиките, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) № …/… [Хоризонталния регламент], са допустими по-специално следните действия, осъществявани в държавата на произход:

С оглед улесняване на законната миграция към Съюза и по-добра подготовка на лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква ж), за тяхното интегриране в приемащото общество, в рамките на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква б), и като се вземат предвид постигнатите заключения от диалога за политиките, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) № …/… [Хоризонталния регламент], са допустими по-специално следните действия, осъществявани в държавата на произход, при зачитане на последователността на политиките за развитие и по-специално на ангажиментите на ЕС в подкрепа на борбата с изтичането на мозъци:

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а)
a) информационни пакети и кампании за повишаване на осведомеността, включително посредством лесни за използване комуникационни и информационни технологии и уебсайтове;
a) информационни пакети и кампании за повишаване на осведомеността, включително посредством лесни за използване комуникационни и информационни технологии и уебсайтове, разпространявани в различните държави по координиран начин и в съответствие с единно европейско послание;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част
1.  В рамките на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква б), допустимите действия се осъществяват в рамките на съгласувани стратегии, изпълнявани от неправителствени организации, местни и/или регионални власти, и които са специално създадени за интегрирането на местно и/или регионално равнище, според случая, на посочените в член 4, параграф 1, букви а) до ж) лица. В този контекст, допустимите действия включват по-специално следното:
1.  В рамките на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, буква б), допустимите действия се осъществяват в рамките на съгласувани стратегии, изпълнявани от международни организации, неправителствени организации и местни и/или регионални власти, и които са специално създадени за интегрирането на местно и/или регионално равнище, според случая, на посочените в член 4, параграф 1, букви а) до ж) лица. В този контекст, допустимите действия включват по-специално следното:
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)
a) създаване и разработване на такива интеграционни стратегии, включително анализ на нуждите, подобряване на показателите и оценка;
a) създаване и разработване на такива интеграционни стратегии с участието на местни и/или регионални заинтересовани страни, включително анализ на нуждите, подобряване на показателите за интеграция и оценка на специфичните за търсещите убежище условия, включително оценка от страна на участниците, имаща за цел да установи най-добри практики;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б)
б) предоставяне на съвети и подпомагане в области като жилищно настаняване, средства за издръжка, административни и правни насоки, медицински, психологически и социални грижи, грижи за децата;
б) предоставяне на съвети и подпомагане в области като жилищно настаняване, средства за издръжка, интегриране на пазара на труда, административни и правни насоки, медицински, психологически и социални грижи, грижи за децата и събиране на семейството;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2
2.  Действията, посочени в параграф 1, отчитат специфичните потребности на различните категории граждани на трети държави и членове на техните семейства, включително тези, които влизат или пребивават с цел наемане на работа, самостоятелна заетост и събиране на семейството, лицата, ползващи се с международна закрила, лицата, търсещи убежище, презаселените или преместените лица и уязвимите групи от мигранти, и по-специално малолетни и непълнолетни лица, непридружени малолетни и непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца, жертви на трафик и лица, които са били подложени на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие.
2.  Действията, посочени в параграф 1, отчитат специфичните потребности на различните категории граждани на трети държави и членове на техните семейства, включително тези, които влизат или пребивават с цел наемане на работа, самостоятелна заетост и събиране на семейството, лицата, ползващи се с международна закрила, лицата, търсещи убежище, презаселените или преместените лица и уязвимите групи от мигранти, и по-специално малолетни и непълнолетни лица, непридружени малолетни и непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца, жертви на трафик, лица, изложени на риск от насилие поради личностна характеристика, посочена в член 21 от Хартата на основните права, и лица, които са били подложени на изтезания, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б)
б) засилване на капацитета на държавите членки за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на имиграционните им стратегии, политики и мерки на различните нива и служби в администрациите, и по-специално засилване на капацитета им за събиране, анализиране и разпространяване на данни и статистика за миграционните потоци и процедурите в областта на миграцията, за разрешенията за пребиваване и разработването на инструменти за наблюдение, схеми за оценка, показатели и прилагане на добрите практики за измерване на постиженията на тези стратегии;
б) засилване на капацитета на държавите членки за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на имиграционните им стратегии, политики и мерки на различните нива и служби в администрациите, и по-специално засилване на капацитета им за събиране, анализиране и разпространяване на подробни и систематични данни и статистика за миграционните потоци и процедурите в областта на миграцията, за разрешенията за пребиваване и разработването на инструменти за наблюдение, схеми за оценка, показатели и прилагане на добрите практики за измерване на постиженията на тези стратегии;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в)
в) подобряване на междукултурния капацитет на изпълняващите организации, предоставящи обществени и частни услуги, включително образователни институции, които насърчават обмена на опит и добри практики, сътрудничеството и изграждането на мрежа от контакти;
в) подобряване на капацитета на изпълняващите организации, предоставящи обществени и частни услуги, включително образователни институции в областта на взаимодействието между културите и правата на човека; насърчаване на обмена на опит и добри практики, сътрудничеството и изграждането на мрежа от контакти;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa) създаване, разработване и подобряване на алтернативни мерки на задържането;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)
б) създаване на административни структури и системи и обучение на персонал с оглед осигуряване на гладки процедури за връщане;
б) създаване на административни структури и системи и обучение на персонал, за да се гарантира, че процедурите за връщане са гладки и изцяло защитават основните права на мигрантите;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б а) (нова)
ба) подпомагане на независима оценка и мониторинг на операциите по връщане от страна на организации на гражданското общество, с цел да се гарантира спазване на правата на човека;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)
в) предоставяне на материална помощ, здравни и психологически грижи;
в) предоставяне на материална помощ, здравни и психологически грижи, включително за гражданите на трети държави, за които извеждането е отложено в съответствие с член 9 и член 14, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква e а) (нова)
еа) въвеждане и подобряване на независими и ефективни системи за мониторинг на принудителното връщане, както е предвидено в член 6 от Директива 2008/115/ЕО.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в)
в) мерки за даване ход на процеса на реинтегриране с цел постигане на личностно развитие на връщаното лице, като парични стимули, обучение, помощ при настаняване и наемане на работа и подпомагане при започване на икономическа дейност;
в) мерки за даване ход на процеса на реинтегриране с цел постигане на личностно развитие на връщаното лице, като парични стимули, обучение, помощ при настаняване и наемане на работа и подпомагане при започване на икономическа дейност, включително мерки, предшестващи завръщането;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г)
г) действия за подобряване на капацитета за събиране, анализиране и разпространяване на данни и статистика относно процедурите и мерките в областта на връщането, капацитета за приемане и задържане, принудителното и доброволното връщане, наблюдението и реинтеграцията;
г) действия за подобряване на капацитета за събиране, анализиране и разпространяване на подробни и систематични данни и статистика относно процедурите и мерките в областта на връщането, капацитета за приемане и задържане, принудителното и доброволното връщане, наблюдението и реинтеграцията;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1
1.   Общите средства за изпълнението на настоящия регламент се определят на 3 869 млн. EUR.
1.   Основният референтен финансов пакет, както е определен в точка [17] от Междуинституционалното споразумение от XX/201Z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление, за изпълнението на настоящия регламент за периода 2014‐2020 г. се определя на 3 869 млн. EUR.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2
2.  Годишните бюджетни кредити за фонда се отпускат от бюджетния орган при спазване на финансовата рамка.
2.  Годишните бюджетни кредити за фонда се отпускат от бюджетния орган, без да се засягат разпоредбите на Регламента за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014‐2020 г. и Междуинституционалното споразумение от хxx/201z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – уводна част
3.   Общите средства се привеждат в действие чрез следните способи:
3.   Основният референтен финансов пакет се привежда в действие чрез следните способи:
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4
4.   Общите средства, налични по линия на настоящия регламент, се привеждат в действие при споделено управление, в съответствие с [член 55, параграф 1, буква б) от новия Финансов регламент]1, с изключение на действията на Съюза, посочени в член 21, на спешното подпомагане, посочено в член 22, Европейската мрежа за миграцията, посочена в член 23, и техническата помощ, посочена в член 24.
4.   Основният референтен финансов пакет, наличен по линия на настоящия регламент, се привежда в действие при пряко управление (по-специално действията на Съюза, посочени в член 21, на спешното подпомагане, посочено в член 22, Европейската мрежа за миграцията, посочена в член 23, и техническата помощ, посочена в член 24) или при споделено управление, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в) от новия Финансов регламент1.
1Предложение на Комисията – Регламент относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза (СОМ (2010)815 окончателен, 22.10.2010 г.). С това предложение Комисията официално оттегля предишните си законодателни предложения ‐ COM(2010)71 окончателен и COM(2010)260 окончателен.
1 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Обосновка
Изпълнението на бюджета на ЕС при споделено управление следва да бъде изключение, а не правило.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 а (нов)
4a.  Комисията продължава да носи отговорност за изпълнението на бюджета на Съюза в съответствие с член 317 от ДФЕС и информира Европейския парламент и Съвета относно операциите, извършвани от субекти, различни от държавите членки.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – уводна част
5.  Индикативно посочено общите средства се използват както следва:
5.   Без да се засягат прерогативите на бюджетния орган, индикативно посочено основният референтен финансов пакет се използва както следва:
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква а)
a) 3 232 млн. EUR за национални програми на държавите членки;
a) 83% за национални програми на държавите членки;
Обосновка
Поради технически причини сумите са изразени в проценти.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква б)
б) 637 млн. EUR за действия на Съюза, за спешно подпомагане, за Европейската мрежа за миграцията и за техническа помощ от страна на Комисията.
б) 17 % за действия на Съюза, за спешно подпомагане, за Европейската мрежа за миграцията и за техническа помощ от страна на Комисията.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част
1.  На държавите членки се отпускат индикативно 3 232 млн. EUR както следва:
1.   Без да се засягат прерогативите на бюджетния орган, на държавите членки се отпускат индикативно средства, заделени за национални програми, както следва:
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)
a) 2 372 млн. EUR съгласно посоченото в приложение I;
a) 73 % съгласно посоченото в приложение I;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)
б) 700 млн. EUR, които се отпускат въз основа на механизма за разпределение, за специфичните действия съгласно посоченото в член 16, за програмата на Съюза за презаселване съгласно посоченото в член 17 и за преместване, съгласно посоченото в член 18;
б) 22 %, които се отпускат въз основа на механизма за разпределение, за специфичните действия съгласно посоченото в член 16, за програмата на Съюза за презаселване съгласно посоченото в член 17 и за преместване, съгласно посоченото в член 18;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)
в) 160 млн. EUR в рамките на средносрочния преглед и считано от периода, започващ от 2018 бюджетна година, за да се вземат предвид значителни промени в миграционните потоци и/или да се посрещнат специфичните нужди, установени от Комисията, както е описано в член 19.
в) 5% в рамките на средносрочния преглед и считано от периода, започващ от 2017 бюджетна година, за да се вземат предвид значителни промени в миграционните потоци и/или да се посрещнат специфичните нужди, установени от Комисията, както е описано в член 19.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)
2a.  Финансирането, отпуснато за постигане на целите, определени в член 3, параграф 2, се разпределя по справедлив, балансиран и прозрачен начин. Държавите членки гарантират, че всички дейности, финансирани от фонда, са съвместими с достиженията на правото на Съюза в областта на убежището и имиграцията, дори те да не са обвързани от съответните мерки или подчинени на тяхното прилагане.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1
1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 6 000 EUR за всяко презаселено лице.
1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 4 000 EUR за всяко презаселено лице, изразходвана за дейности, свързани с презаселването по параграф 7. Ефективното изпълнение на дейностите се контролира и оценява от органа по презаселването към ЕСПОУ.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Еднократната обща сума по параграф 1 се увеличава с 3 000 EUR за всяко презаселено лице в допълнение към предишната квота за презаселване на държавата членка или в случай че лицето е презаселено в държава членка, която не е извършвала преди това презаселване, финансирано от Съюза.

Изменение 99
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2
2.  Посочената в параграф 1 еднократна сума се увеличава на 10 000 EUR за всяко лице, което е презаселено в съответствие с общите приоритети на Съюза в областта на презаселването, определени съгласно параграфи 3 и 4 и изброени в приложение III.
2.  Посочената в параграф 1 еднократна сума се увеличава също така с 3 000 EUR за всяко лице, което е презаселено в съответствие с общите приоритети на Съюза в областта на презаселването, определени съгласно параграфи 3 и 4 и изброени в приложение III.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 а (нов)
3a.  Държави членки, които превръщат обещанията си в дългосрочен ангажимент, получават допълнителна сума и подкрепа за всяко презаселено лице с цел постигането на количествените и качествените цели на програмата на Съюза за презаселване, чрез достигане на минимум 20 000 презаселвания на година до 2020 г. и установяване на добри практики и общи стандарти за интеграция на бежанци. Държавите членки ще работят в тясно сътрудничество с органа по презаселването към ЕСПОУ с цел установяването и редовното подобряване и преразглеждане на насоките, свързани с тези количествени и качествени цели.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – тире 2 а (ново)
– лица, пострадали от актове на насилие и/или мъчения,
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – тире 4
– лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от юридическа или физическа защита.
– лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от юридическа и/или физическа защита.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – тире 4 а (ново)
– лица, които са станали жертва на мъчения, изнасилване или други тежки форми на психологическо, физическо или сексуално насилие.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 8
8.  С оглед ефективно преследване на целите на програмата на Съюза за презаселване и при съблюдаване на рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да коригира, ако е необходимо, еднократните суми, посочени в параграфи 1 и 2.
8.  С оглед ефективно преследване на целите на програмата на Съюза за презаселване и при съблюдаване на рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да коригира, ако е необходимо, еднократните суми, посочени в параграфи 1, 2 и 3а.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1
1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават, когато се счете за уместно, допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 6 000 EUR за всяко лице, преместено от друга държава членка.
1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават, когато се счете за уместно, допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 4 000 EUR за всяко лице, преместено от друга държава членка.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов)
2a.  По отношение на мерките за преместване Комисията установява стриктни процесуални гаранции и ясни критерии. Посочените процесуални гаранции включват, наред с другото, установяване на прозрачни и недискриминационни критерии за подбор; информацията, която следва да се предоставя на потенциалните бенефициенти на преместването; писмено уведомяване относно избора или отхвърлянето на интервюираните кандидати; предоставяне на разумни срокове, за да могат кандидатите за преместване да вземат своето решение и, при необходимост, да могат да се подготвят по подходящ начин за заминаване; изискване за доброволно съгласие от посочените лица да се възползват от мерки за преместване.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2 б (нов)
2б.  Мерките за преместване се придружават от план за действие, имащ за цел да подкрепи и/или подобри качеството на системите за предоставяне на убежище и условията за прием и интеграция в съответната държава членка на заминаване.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1
1.  С оглед отпускането на посочената в член 15, параграф 1, буква в) сума, до 31 май 2017 г. Комисията извършва оценка на нуждите на държавите членки във връзка със системите им за убежище и приемане, положението им по отношение на миграционните потоци през периода 2014‐2016 г. и очакваните развития.
1.  С оглед отпускането на посочената в член 15, параграф 1, буква в) сума, до 31 май 2016 г. Комисията извършва оценка на нуждите на държавите членки във връзка със системите им за убежище и приемане, положението им по отношение на миграционните потоци през периода 2014‐2015 г. и очакваните развития.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 3 – буква б)
б) миграционен натиск:
б) особен натиск:
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 2
2.  Въз основа на този модел, с актове за изпълнение Комисията определя държавите членки, които ще получат допълнителна сума, и утвърждава матрица за разпределение за отпускането на наличните средства на тези държави членки в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 3.
2.  Въз основа на този модел, с делегирани актове, приети в съответствие с член 26, Комисията определя държавите членки, които ще получат допълнителна сума, и утвърждава матрица за разпределение за отпускането на наличните средства на тези държави членки.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1
1.  По инициатива на Комисията фондът може да бъде използван за финансиране на транснационални действия или действия, представляващи особен интерес за Съюза, които се отнасят до общите и специфичните цели, посочени в член 3.
1.  По инициатива на Комисията фондът може да бъде използван за финансиране на транснационални действия или действия, представляващи особен интерес за Съюза, които се отнасят до общите и специфичните цели, посочени в член 3, при спазване на последователността на политиките за развитие.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква а)
a) задълбочаването на сътрудничеството в Съюза при прилагането на правото на Съюза и добрите практики в областта на убежището, включително презаселването и преместването, на законната миграция, включително интегрирането на граждани на трети държави, и на връщанията;
a) задълбочаването на сътрудничеството в Съюза при прилагането на правото на Съюза и добрите практики в областта на убежището, включително презаселването и преместването, на законната миграция, включително интегрирането на граждани на трети държави или лица без гражданство, и на връщанията;
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква e)
е) сътрудничеството с трети държави, особено в рамките на изпълнението на споразуменията за обратно приемане, партньорствата за мобилност и регионалните програми за защита.
е) сътрудничеството с трети държави въз основа на глобалния подход към миграцията, особено в рамките на изпълнението на споразуменията за обратно приемане, партньорствата за мобилност и регионалните програми за защита и безопасен достъп до системата на Съюза за убежище, в съответствие с член 24 а.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3 а (нов)
3a.  Ако действията на Съюза се изпълняват при централизирано непряко управление от агенциите на Съюза, работещи в областта на вътрешните работи, Комисията гарантира, че финансовите средства се разпределят честно, справедливо и прозрачно между различните агенции. Тези дейности се включват в рамките на отговорността на посочените агенции, в допълнение към работните им програми.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 3 б (нов)
3б.  Комисията гарантира честно и справедливо разпределение на средствата по отношение на всяка от целите, посочени в член 3, параграф 2.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1
1.  Фондът предоставя финансова помощ за посрещане на неотложни и специфични нужди в случай на извънредна ситуация.
1.  Фондът предоставя финансова помощ за посрещане на неотложни и специфични нужди в случай на извънредна ситуация, както е определено в член 2, буква е). Прилаганите в трети държави мерки съгласно настоящия член са последователни с и допълващи хуманитарната политика на Съюза и спазват хуманитарните принципи, установени в Консенсуса относно хуманитарната помощ.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква а)
a) да служи като консултативен съвет на Съюза по въпросите на миграцията и убежището чрез координиране и сътрудничество, както на национално равнище, така и на равнище Съюз, с представители на държавите членки, на академичните среди, гражданското общество, мозъчни тръстове и други образувания в Съюза или международни образувания;
a) да служи като консултативен съвет на Съюза по въпросите на миграцията и убежището чрез координиране и сътрудничество, както на национално равнище, така и на равнище Съюз, с представители на държавите членки, на академичните среди, гражданското общество, мозъчни тръстове и други образувания в Съюза или международни образувания, и по-специално тези, които са специализирани в областта на убежището и имиграцията;
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – буква в)
в) да предоставя на обществеността информацията по буква б).
в) да предоставя на обществеността информацията по буква б) във връзка с гражданското общество и неправителствените организации, работещи в областта на имиграцията и убежището.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5 – буква б)
б)  Управителен съвет, който дава политически насоки и одобрява дейностите на Европейската мрежа за миграцията, съставен от представители на Комисията и експерти от държавите членки, от Европейския парламент и от други релевантни образувания;
б)  Управителен съвет, който дава политически насоки и одобрява дейностите на Европейската мрежа за миграцията, съставен от представители на Комисията и експерти от държавите членки, от Европейския парламент и от други релевантни независими образувания;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 7
7.  Сумата, предоставена за Европейската мрежа за миграцията от годишните бюджетни кредити на фонда, и работната програма, определяща приоритетите за дейностите й, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 27, параграф 3 и, ако е възможно, в съчетание с работната програма за действията и спешното подпомагане на Съюза.
7.  Сумата, предоставена за Европейската мрежа за миграцията от годишните бюджетни кредити на фонда, и работната програма, определяща приоритетите за дейностите й, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26 и, ако е възможно, в съчетание с работната програма за действията и спешното подпомагане на Съюза.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 24 а (нов)
Член 24 а

Координация

Комисията и държавите членки, заедно с Европейската служба за външна дейност, гарантират координация по отношение на дейностите, свързани с трети държави и провеждани на тяхна територия. По специално те гарантират, че тези дейности:

a) са съобразени с външната политика на ЕС и по-специално с принципа на съгласуваност на политиките за развитие и съответстват на стратегическите програмни документи за съответния регион или държава;
б) се съсредоточават върху мерки, чиято насоченост е различна от тази към развитие;
в) се вписват в краткосрочна или евентуално средносрочна перспектива, в зависимост от характера на действията и приоритетите;
г) служат основно на интересите на Съюза, оказват пряко въздействие върху Съюза и неговите държави членки и гарантират необходимата приемственост с дейностите, осъществявани в Съюза.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 25 – тире 2 а (ново)
– изразходвани за целите на дейностите по презаселване и преместване.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1
Разпоредбите на Регламент (ЕС) № …/…[Хоризонтален регламент] се прилагат спрямо настоящия фонд.

Разпоредбите на Регламент (ЕС) № …/…[Хоризонтален регламент] се прилагат спрямо настоящия фонд, без да се засяга член 4а от настоящия регламент.

Изменение 124
Предложение за регламент
Приложение ІI – точка 2 a (нова)
(2a)  Създаване на орган по презаселването в рамките на ЕСПОУ, разполагащ с подходящ персонал, натоварен да осъществява необходимата координация между всички текущи дейности по презаселването в държавите членки, да осъществява мисии в трети държави и/или други държави членки, да помага при провеждането на интервюта, медицински прегледи и проучвания с оглед на сигурността, да събира експертен опит, да създава условия за събиране и споделяне на информация, да установява тесен контакт с ВКБООН и местни НПО, да играе важна роля за мониторинга и оценката на ефективността и качеството на програмите, да насърчава осведомеността и да осигурява изграждането на мрежи в целия Съюз и обмена на добри практики между засегнатите от презаселването страни, включително партньорства между международни организации, публични органи и гражданското общество.
Изменение 125
Предложение за регламент
Приложение ІI – точка 2 б (нова)
(2б)  Предоставяне на възможност местните органи и местните партньори на държавите членки да искат финансова подкрепа от фонда в контекста на местни интеграционни програми, която включва помощ при пристигане, последващи мерки след пристигането, структури за планиране и координация и дейности за информиране и насърчаване на презаселването сред общностите, които ще приемат презаселените бежанци.
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение ІI – точка 3 a (нова)
(3a)  Инициативи в областта на интеграцията, които имат за цел да подобрят координацията на съответните политики на няколко равнища между държавите членки, регионите и общините.
Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 4
(4)  Съвместни инициативи, насочени към намирането и прилагането на нови подходи по отношение на процедурите при първи контакт и стандартите за защита на непридружени малолетни и непълнолетни лица
(4)  Съвместни инициативи, насочени към намирането и прилагането на нови подходи по отношение на процедурите при първи контакт, стандартите за защита и подпомагане на непридружени малолетни и непълнолетни лица
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 7
(7)  Съвместни инициативи, насочени към възстановяване на целостта на семейството и реинтегриране на непридружените малолетни и непълнолетни лица в техните държави на произход
(7)  Съвместни инициативи, насочени към възстановяване на целостта на семейството и реинтегриране на непридружените малолетни и непълнолетни лица в техните държави на произход, ако това е в техен висш интерес
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 6 а) (нова)
(6a)  Сирийски бежанци в Турция, Йордания и Ливан
Правна информация - Политика за поверителност