Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2504(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0002/2013

Předložené texty :

B7-0002/2013

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0020

Přijaté texty
PDF 706kWORD 71k
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk
Azylový a migrační fond (rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2013 o zahájení interinstitucionálních jednání o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje azylový a migrační fond, a o mandátu pro tato jednání (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na čl. 70 odst. 2 a článek 70a jednacího řádu,

se rozhodl zahájit interinstitucionální jednání na základě tohoto mandátu:

MANDÁT

Návrh legislativního usnesení   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 6 a (nové)
– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 o  vytvoření společného programu EU pro znovuusídlování1, zejména na odstavce o vytvoření evropského oddělení pro znovuusídlování;
1 Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 1.
Pozměňovací návrh 2
Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)
1a. upozorňuje na to, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pro zákonodárný orgán pouze orientačním údajem a bude je možné přesně stanovit teprve poté, co bude dosaženo dohody ohledně návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období let 2014–2020;
Pozměňovací návrh 3
Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)
1b. připomíná své usnesení ze dne 8. června 2011 nazvané „Investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; znovu opakuje, že je třeba, aby v příštím VFR byl dostatek dodatečných zdrojů, které Unii umožní plnit své stávající politické priority a nové úkoly stanovené v Lisabonské smlouvě a také reagovat na nepředvídané události; zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně financování v příštím VFR o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 2013 je možné k plnění dohodnutých cílů a závazků Unie a k dodržování zásady solidarity přispět jen v omezené míře; vyzývá Radu, aby v případě, že nebude sdílet tento přístup, jasně stanovila, od kterých z jejích politických priorit či projektů by bylo možné navzdory jejich prokazatelné evropské přidané hodnotě zcela upustit;
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
Pozměňovací návrh 4
Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)
1c. zdůrazňuje, že vzhledem k úkolům, které již byly v rámci Unie určeny a dohodnuty, je nezbytné, aby Komise tyto politické priority obezřetně a přiměřeně do návrhu promítla;
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 a 4 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst. 2 a 4 a článek 80 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaném „Investování do budoucna: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“1 zdůraznil potřebu integrovaného přístupu k naléhavým otázkám přistěhovalectví a azylu a ke správě vnějších hranic Unie, a to s dostatečnými finančními prostředky a podpůrnými nástroji pro řešení mimořádných situací, které by byly dostupné v duchu dodržování lidských práv a solidarity mezi všemi členskými státy, se zřetelem na odpovědnost členských států a při jasném vymezení úkolů. Dále uvedl, že je v tomto ohledu třeba náležitě zohlednit větší výzvy pro agenturu FRONTEX, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu a finanční prostředky programu „Solidarita a řízení migračních toků“.
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
Odůvodnění
Bod 107 usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaného „Investování do budoucna: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 20111 dále zdůraznil potřebu rozvoje lepší součinnosti mezi různými fondy a programy a poukázal na skutečnost, že zjednodušené řízení fondů a povolení křížového financování umožní vyčlenit na společné cíle více finančních prostředků, a uvítal také záměr Komise snížit celkový počet rozpočtových nástrojů v oblasti vnitřních věcí do dvoupilířové struktury, a to pokud možno v rámci sdíleného řízení, a vyjádřil přesvědčení, že by tento přístup měl významně přispět k většímu zjednodušení, racionalizaci, konsolidaci a transparentnosti stávajících finančních prostředků a programů. Zdůraznil však rovněž, že je třeba zajistit, aby jednotlivé cíle politik v oblasti vnitřních věcí nebyly směšovány.
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
Odůvodnění
Bod 109 usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaného „Investování do budoucna: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Fond by měl podporovat vypracování opatření, která by umožnila žadatelům o azyl bezpečný přístup k azylovému systému Unie, aniž by se museli obracet na převaděče nebo zločinecké sítě a vystavovat své životy nebezpečí.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Finanční prostředky z fondu musí být užívány v souladu se společnými základními principy integrace, které jsou uvedeny ve Společném programu pro integraci.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Fond by měl podporovat členské státy při zavádění strategií zaměřených na organizování legální migrace, posílit jejich obecnou schopnost rozvíjet, zavádět, monitorovat a hodnotit veškeré strategie a politiky týkající se přistěhovalectví a integrace, jakož i podporovat politiky a opatření zaměřená na státní příslušníky třetích zemí, a to včetně právních nástrojů Unie. Měl by také podporovat výměnu informací, osvědčených postupů a spolupráci jednak mezi různými správními útvary, a jednak s dalšími členskými státy.
(16)  Fond by měl podporovat členské státy při zavádění strategií zaměřených na organizování legální migrace, posílit jejich obecnou schopnost rozvíjet, zavádět, monitorovat a hodnotit veškeré strategie a politiky týkající se přistěhovalectví a integrace, jakož i podporovat politiky a opatření zaměřená na státní příslušníky třetích zemí, a to včetně právních nástrojů Unie. Měl by také podporovat výměnu informací, osvědčených postupů a spolupráci jednak mezi různými správními útvary, a jednak s dalšími členskými státy. Technická podpora je zásadní pro to, aby členské státy mohly podpořit provádění svých vnitrostátních programů, pomoci příjemcům s plněním svých závazků a práva Unie a zvýšit tímto způsobem viditelnost a dostupnost finančních prostředků EU.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Fond by měl doplňovat a posilovat aktivity prováděné Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura Frontex“), která byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 a jejímž jedním z úkolů je poskytovat nezbytnou pomoc při organizaci společných návratových operací prováděných členskými státy a určit osvědčené postupy v oblasti získávání cestovních dokladů a vyhošťování státních příslušníků třetích zemí nelegálně pobývajících na území členských států.
(23)  Fond by měl doplňovat a posilovat aktivity prováděné Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura Frontex“), která byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 a jejímž jedním z úkolů je poskytovat nezbytnou pomoc při organizaci společných návratových operací prováděných členskými státy a určit osvědčené postupy v oblasti získávání cestovních dokladů a vyhošťování státních příslušníků třetích zemí nelegálně pobývajících na území členských států. Měl by rovněž umožnit agentuře, aby plnila své povinnosti a závazky Unie a členských států, pokud jde o záchranné operace na moři.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Při čerpání z fondu by se měla plně dodržovat práva a zásady, jež jsou zakotveny v Listině základních práv Evropské unie. Způsobilá opatření by měla především zohlednit zvláštní situaci zranitelných osob a cíleně se zaměřovat na nezletilé osoby bez doprovodu a jiné ohrožené nezletilé osoby, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost.
(24)  Při čerpání z fondu by se měla plně dodržovat práva a zásady, jež jsou zakotveny v Listině základních práv Evropské unie a v mezinárodních nástrojích, zejména v Ženevské úmluvě ze dne 28. července 1951, ve Všeobecné deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948, v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace, v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, v Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, v Úmluvě OSN o právech dítěte a v Mezinárodní úmluvě o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin. Způsobilá opatření by měla zohlednit přístup k ochraně přistěhovalců, uprchlíků a žadatelů o azyl založený na lidských právech, zejména zvláštní situaci zranitelných osob, a zároveň se cíleně zaměřovat na ženy, nezletilé osoby bez doprovodu a jiné ohrožené nezletilé osoby a věnovat jim zvláštní pozornost.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Rozhodování o opatřeních, která se provádějí ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím a která dostávají podporu z fondu, by mělo probíhat v synergii a soudržnosti s ostatními opatřeními, jež probíhají mimo Unii za podpory unijních zeměpisných a tematických nástrojů v oblasti vnější pomoci. Při provádění těchto opatření by se mělo usilovat především o plnou soudržnost se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, které se k dotyčné zemi či oblasti váže. Neměla by se zaměřovat na podporu opatření přímo orientovaných na rozvoj a měla by se případně doplňovat s finanční pomocí poskytovanou prostřednictvím nástrojů vnější pomoci. Zajištěna by měla být také soudržnost s humanitární politikou Unie, zvláště pokud jde o provádění mimořádné pomoci.
(25)  Rozhodování o opatřeních, která se provádějí ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím a která dostávají podporu z fondu, by mělo probíhat v synergii a soudržnosti s ostatními opatřeními, jež probíhají mimo Unii za podpory unijních zeměpisných a tematických nástrojů v oblasti vnější pomoci. Při provádění těchto opatření by se mělo usilovat především o plnou soudržnost se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, které se k dotyčné zemi či oblasti váže. Neměla by se zaměřovat na podporu opatření přímo orientovaných na rozvoj a měla by se případně doplňovat s finanční pomocí poskytovanou prostřednictvím nástrojů vnější pomoci při dodržování zásady soudržnosti rozvojových politik, jak stanoví článek 35 konsensu o rozvoji. Zajištěno by mělo být také to, aby provádění mimořádné pomoci bylo konzistentní a doplňovalo humanitární politiku Unie při dodržování humanitárních zásad, které jsou stanoveny v konsensu o humanitární pomoci.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Velká část dostupných prostředků v rámci fondu by se měla přidělovat v poměru k odpovědnosti, kterou každý členský stát při svém úsilí o řízení migračních toků nese, a to podle objektivních kritérií. Za tímto účelem by se měly používat nejnovější dostupné údaje související s migračními toky, jakými je počet prvních žádostí o azyl, počet kladných rozhodnutí přiznávajících postavení uprchlíka nebo status podpůrné ochrany, počet znovuusídlených uprchlíků, počet legálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, počet státních příslušníků třetích zemí, kteří obdrželi povolení k pobytu vydané členským státem, počet rozhodnutí o navrácení vydaných vnitrostátními orgány a počet uskutečněných návratů.
(26)  Velká část dostupných prostředků v rámci fondu by se měla přidělovat v poměru k odpovědnosti, kterou každý členský stát při svém úsilí o řízení migračních toků nese, a to podle objektivních kritérií. Za tímto účelem by se měly používat nejnovější dostupné údaje související s migračními toky, jakými je počet prvních žádostí o azyl, počet kladných rozhodnutí přiznávajících postavení uprchlíka nebo status podpůrné ochrany, počet znovuusídlených uprchlíků, počet legálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, počet státních příslušníků třetích zemí, kteří obdrželi povolení k pobytu vydané členským státem, počet ilegálních přistěhovalců zadržených na vnějších hranicích členských států, počet rozhodnutí o navrácení vydaných vnitrostátními orgány a počet uskutečněných návratů. Navíc je však důležité přihlížet k hospodářským zdrojům jednotlivých členských států a jejich zeměpisné velikosti. Je rovněž potřeba provést důkladné analýzy, aby bylo možné skutečné náklady členských států určit a vyčíslit.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  S ohledem na postupné zavádění programu Unie pro znovuusídlení by fond měl poskytnout cílenou pomoc ve formě finančních pobídek (jednorázových částek) za každého znovuusídleného uprchlíka.
(29)  S ohledem na postupné zavádění programu Unie pro znovuusídlení by fond měl poskytnout cílenou pomoc ve formě finančních pobídek (jednorázových částek) za každého znovuusídleného uprchlíka. Komise a Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) by měly ve vzájemné spolupráci a v závislosti na svých pravomocech monitorovat účinnost provádění operací spojených se znovuusídlením, které jsou z prostředků fondu podporovány.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  V zájmu posílení solidarity a lepšího sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména vůči těm státům, které jsou azylovými toky zasaženy nejvíce, by pro činnosti spojené s přemisťováním měl být zřízen podobný mechanismus založený na finančních pobídkách.
(33)  V zájmu posílení solidarity a lepšího sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména vůči těm státům, které jsou azylovými toky zasaženy nejvíce, by pro činnosti spojené s přemisťováním měl být zřízen podobný mechanismus založený na finančních pobídkách. Mechanismus by měl mít dostatečné zdroje pro odškodnění členských států, které přijímají vyšší počet žadatelů o azyl a osob, které požívají mezinárodní ochrany, buď v absolutních, nebo v poměrných hodnotách, a pro pomoc státům s méně rozvinutými azylovými systémy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)  K tomuto účelu je nezbytná technická pomoc, která umožní členským státům podporovat zavádění vlastních národních programů, pomáhat příjemcům splnit jejich povinnosti a právní požadavky Unie, a v důsledku toho posílí viditelnost a dostupnost evropských finančních prostředků.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 b (nový)
(35b)  Zjednodušení struktury nástrojů a výdajů by mělo i nadále splňovat požadavky na pružnost, pokud jde o předvídatelnost a věrohodnost, a zajišťovat spravedlivé a transparentní rozdělování finančních prostředků v rámci Azylového a migračního fondu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 c (nový)
(35c)  Zjednodušení struktur financování – a jejich současné zpružnění – by mělo udržet předvídatelnost a spolehlivost a pro každý cíl by měl být prostřednictvím vnitrostátních programů zajištěn vyvážený podíl finančních prostředků. Proto by měl být z Azylového a migračního fondu v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 vyčleněn spravedlivý podíl finančních zdrojů, aby tak byla zajištěna kontinuita podpory cílů uprchlického a integračního fondu z finančního rámce na období 2007–2013.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)  Pro posilování solidarity je důležité, aby z fondu přicházela dodatečná podpora na mimořádnou pomoc při řešení mimořádných situací, k nimž v členských státech či třetích zemích dochází v důsledku velkých migračních tlaků či masového přílivu vysídlených osob, a to v souladu se směrnicí Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími.
(36)  Pro posilování solidarity je důležité, aby z fondu v koordinaci a v součinnosti s humanitární pomocí, již řídí Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), přicházela dodatečná podpora na mimořádnou pomoc při řešení mimořádných situací, k nimž v členských státech či třetích zemích dochází v důsledku velkých migračních tlaků či masového přílivu vysídlených osob, a to v souladu se směrnicí Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Toto nařízení by mělo zajistit další fungování Evropské migrační sítě, jež byla zřízena rozhodnutím Rady 2008/381/ES ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě, a poskytovat finanční pomoc nezbytnou k její činnosti v souladu s jejími cíli a úkoly stanovenými v tomto nařízení.
(37)  Toto nařízení by mělo zajistit další fungování Evropské migrační sítě, jež byla zřízena rozhodnutím Rady 2008/381/ES ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě, a poskytovat finanční pomoc nezbytnou k její činnosti v souladu s jejími cíli a úkoly stanovenými v tomto nařízení. V této souvislosti je třeba začlenit do rámce Azylového a migračního fondu ochranná opatření s cílem zabránit nadměrnému přidělování prostředků pouze jedné oblasti politik na úkor společného evropského azylového systému jako celku.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)
(42a)  Vynakládání prostředků v této oblasti by mělo být lépe koordinováno, aby byla zajištěna doplňkovost, lepší efektivnost a viditelnost a aby bylo dosaženo lepší rozpočtové součinnosti.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 b (nový)
(42b)  Je nutné zajistit co největší dopad financování EU tím, že se uvolní a spojí veřejné a soukromé finanční zdroje a rozšíří se jejich využívání.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 c (nový)
(42c)  U inovativních finančních nástrojů a mechanismů, které jsou spolufinancovány z rozpočtu Unie, by měla být zajištěna maximální transparentnost, odpovědnost a demokratická kontrola.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 d (nový)
(42d)  Lepší provádění a kvalita výdajů by měly být hlavními zásadami při plnění cílů tohoto fondu, přičemž je současně třeba zajistit optimální využívání finančních zdrojů.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 e (nový)
(42e)  Je důležité zajistit, aby byl fond řádně finančně spravován a aby jeho správa byla prováděna co nejefektivnějším a uživatelsky nejvstřícnějším způsobem, a rovněž je třeba zaručit právní jistotu a dostupnost fondu všem zúčastněným stranám.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 f (nový)
(42f)  Komise by měla každoročně sledovat využívání fondu, a to pomocí klíčových ukazatelů pro posouzení výsledků a dopadů. Tyto ukazatele, včetně příslušných základních hodnot, by měly vytvořit minimální základ pro posouzení toho, v jakém rozsahu bylo dosaženo cílů fondu.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
(43)  Pokud jde o řízení a realizaci fondu, měl by být fond součástí celkového rámce, který tvoří toto nařízení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […/…], které stanoví obecná ustanovení týkající se Azylového a migračního fondu a nástroje finanční podpory policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí.
(43)  Pokud jde o řízení a realizaci fondu, měl by být fond součástí celkového rámce, který tvoří toto nařízení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […/…], které stanoví obecná ustanovení týkající se Azylového a migračního fondu a nástroje finanční podpory policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí. Pro účely tohoto fondu by však mezi orgány účastnícími se partnerství uvedeného v článku 12 nařízení (EU) č. .../… [horizontální nařízení] měly být i příslušné regionální, místní a obecní orgány, mezinárodní organizace a subjekty zastupující občanskou společnost, jako jsou nevládní organizace a sociální partneři.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
3.  Toto nařízení zajišťuje uplatnění pravidel stanovených v nařízení (EU) č. .../… [horizontální nařízení].
3.  Toto nařízení zajišťuje uplatnění pravidel stanovených v nařízení (EU) č. .../… [horizontální nařízení], aniž je dotčen čl. 4 písm. a) tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – návětí
a) „znovuusídlením“ proces, kdy jsou státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, které mají právní postavení vymezené Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951 a kterým je povoleno pobývat jako uprchlík v některém z členských států, na žádost vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, založenou na individuální potřebě mezinárodní ochrany, přesunuty ze třetí země do členského státu, v němž mohou pobývat v jednom z těchto postavení:
a) „znovuusídlením“ proces, kdy jsou státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti na žádost vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, založenou na individuální potřebě mezinárodní ochrany, přesunuty ze třetí země do členského státu, v němž mohou pobývat v jednom z těchto postavení:
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – bod i
i) postavení uprchlíka ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 2004/83/ES nebo
i) postavení uprchlíka ve smyslu čl. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU nebo
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – písm. a – bod i a (nový)
ia) statusu doplňkové ochrany ve smyslu čl. 2 písm. g) směrnice 2011/95/EU nebo
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
b) „přemísťováním“ proces, kdy jsou osoby uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b), přesunuty z členského státu, který jim poskytl mezinárodní ochranu, do jiného členského státu, který jim poskytne obdobnou ochranu, nebo kdy jsou osoby, které spadají do kategorie uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. c), přesunuty z členského státu, který je odpovědný za posouzení jejich žádosti, do jiného členského státu, který posoudí jejich žádost o mezinárodní ochranu;
b) „přemísťováním“ proces, kdy jsou osoby uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b), přesunuty z členského státu, který jim poskytl mezinárodní ochranu, do jiného členského státu, který jim okamžitě poskytne obdobnou ochranu, nebo kdy jsou osoby, které spadají do kategorie uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. c), přesunuty z členského státu, který je odpovědný za posouzení jejich žádosti, do jiného členského státu, který posoudí jejich žádost o mezinárodní ochranu;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f – bod i
i) velkých migračních tlaků v jednom či více členských státech, které se vyznačují nadměrným přílivem velkého počtu státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací zařízení, zařízení sloužící k zajištění osob, azylové systémy a azylová řízení,
i) určitých druhů tlaků v jednom či více členských státech, které se vyznačují náhlým příchodem velkého počtu státních příslušníků třetích zemí a které kladou značné a naléhavé nároky na jejich přijímací zařízení, zařízení sloužící k zajištění osob, azylové systémy a azylová řízení, nebo
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Obecným cílem fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků v rámci Unie coby součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva v souladu se společnou politikou v oblasti azylu, doplňkové a dočasné ochrany a společnou přistěhovaleckou politikou.
1.  Obecným cílem fondu je v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva posilovat a rozvíjet společnou politiku v oblasti azylu, politiku doplňkové a dočasné ochrany a posilovat a rozvíjet společnou přistěhovaleckou politiku, s ohledem na soudržnost rozvojových politik a na přístup k ochraně přistěhovalců, uprchlíků a žadatelů o azyl založený na lidských právech.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 2
Dosažení tohoto cíle bude měřeno ukazateli, jako jsou mimo jiné úroveň zlepšení podmínek přijímání u žadatelů o azyl, kvalita azylových řízení, konvergence míry uznání napříč členskými státy a zvýšení úsilí členských států v oblasti znovuusídlení.

Dosažení tohoto cíle měří Komise kvalitativními i kvantitativními ukazateli, jako jsou mimo jiné úroveň zlepšení podmínek přijímání u žadatelů o azyl, kvalita azylových řízení, zvyšování míry konvergence při rozhodování v podobných situacích, poskytování spolehlivých, objektivních a aktualizovaných informací o zemích původu a zvýšení úsilí v oblasti znovuusídlení.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa) podpory opatření pro bezpečný přístup k evropskému azylovému systému;
Dosažení tohoto cíle bude měřeno na základě ukazatelů, mimo jiné na základě toho, jaké možnosti mají žadatelé o azyl bezpečně využít azylový systém Unie, aniž by se museli obracet na převaděče nebo zločinecké sítě a vystavovat své životy nebezpečí.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 1
b) podpory legální migrace do Unie v souladu s hospodářskými a sociálními potřebami členských států a podpory integrace státních příslušníků třetích zemí, včetně žadatelů o azyl a osob požívajících mezinárodní ochrany;
b) podpory legální migrace do Unie v souladu s hospodářskými a sociálními potřebami členských států, podpora integrace státních příslušníků třetích zemí a posílení dodržování základních práv přistěhovalců, včetně žadatelů o azyl a osob požívajících mezinárodní ochrany;
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 2
Dosažení tohoto cíle bude měřeno ukazateli, jako je mimo jiné úroveň zvýšení účasti státních příslušníků třetích zemí na zaměstnanosti, vzdělávání a na demokratických procesech.

Dosažení tohoto cíle měří Komise kvalitativními i kvantitativními ukazateli, jako je mimo jiné úroveň zvýšení účasti státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na zaměstnanosti, vzdělávání a na demokratických procesech a úroveň zvýšení jejich přístupu k bydlení a ke zdravotnickým službám.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c – pododstavec 2
Dosažení tohoto cíle bude měřeno ukazateli, jako je mimo jiné počet navrácených osob.

Dosažení tohoto cíle je měří Komise kvalitativními i kvantitativními ukazateli, jako je mimo jiné počet navrácených osob, počet opětovně začleněných osob (před navrácením i po něm), počet dobrovolných návratů, kvalita kontrolních systémů uplatňovaných při nucených návratech.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 1
d) posilování solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, především vůči těm státům, které jsou migračním a azylovým tokům vystaveny nejvíce.
d) posilování solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, především vůči těm státům, které jsou migračním a azylovým tokům vystaveny nejvíce, a to i prostřednictvím praktické spolupráce.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 2
Dosažení tohoto cíle bude měřeno ukazateli, jako je mimo jiné úroveň posílení vzájemné pomoci mezi členskými státy, včetně pomoci při praktické spolupráci a přemisťování.

Dosažení tohoto cíle měří Komise kvalitativními i kvantitativními ukazateli, jako je mimo jiné úroveň posílení vzájemné pomoci mezi členskými státy, včetně pomoci při praktické spolupráci a přemisťování a míry zajištění lidských zdrojů prostřednictvím úřadu EASO.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Členské státy poskytnou Komisi informace nezbytné pro posouzení dosaženého pokroku měřeného uvedenými ukazateli.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  Dosažení specifických cílů uvedených v odstavci 2 je měřeno kvalitativními i kvantitativními průřezovými ukazateli, jako je mimo jiné zlepšení ustanovení na ochranu dětí, prosazování respektu k rodinnému životu, přístup k základním službám a péče o nezletilé osoby bez doprovodu, bez ohledu na to, zda na daném území pobývají oprávněně, či nikoli.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)
2b.  Opatření přijatá v zájmu splnění cílů stanovených v odstavcích 1 a 2 jsou zcela konzistentní s opatřeními podporovanými nástroji vnější finanční pomoci Unie a doplňují je a jsou v souladu s cíli a zásadami vnější činnosti Unie.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 c (nový)
2c.  Cíle uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou plněny v řádném souladu s cíli a zásadami vnější činnosti a humanitární politiky Unie. Soudržnost a doplňkovost ve vztahu k opatřením financovaným z vnějších finančních nástrojů Unie jsou zajištěny v souladu s článkem 24a.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
b) státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají některou z forem podpůrné ochrany ve smyslu směrnice 2004/83/ES;
b) státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají některou z forem podpůrné ochrany ve smyslu směrnice 2011/95/EU;
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f
f) státní příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají v členském státě nebo kteří zahájili řízení k získání legálního pobytu v členském státě;
f) státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří/které legálně pobývají v členském státě nebo kteří/které zahájili/y řízení k získání legálního pobytu v členském státě;
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g
g) státní příslušníky třetích zemí, kteří pobývají na území třetí země, mají v úmyslu přestěhovat se do Unie a splňují konkrétní opatření a/nebo podmínky před odjezdem stanovené vnitrostátními právními předpisy, včetně podmínek týkajících se schopnosti integrace do společnosti daného členského státu;
g) státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří/které pobývají na území třetí země, mají v úmyslu přestěhovat se do Unie a splňují konkrétní opatření a/nebo podmínky před odjezdem stanovené vnitrostátními právními předpisy, včetně podmínek týkajících se schopnosti integrace do společnosti daného členského státu;
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h
h) státní příslušníky třetích zemí, jejichž žádost o povolení k pobytu, zákonné bydliště a/nebo mezinárodní ochranu v členském státě dosud nebyla pravomocně zamítnuta, a kteří se mohou rozhodnout využít možnosti dobrovolného návratu, pokud nezískali novou státní příslušnost a neopustili území tohoto členského státu;
h) státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, jejichž žádost o povolení k pobytu, zákonné bydliště a/nebo mezinárodní ochranu v členském státě dosud nebyla pravomocně zamítnuta, a kteří/které se mohou rozhodnout využít možnosti dobrovolného návratu, pokud nezískali/y novou státní příslušnost a neopustili/y území tohoto členského státu;
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i
i) státní příslušníky třetích zemí, kteří v daném členském státě mají povolení k pobytu, zákonné bydliště nebo požívají určitou formu mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice 2004/83/ES nebo dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES a kteří se rozhodnou využít možnosti dobrovolného návratu, pokud nezískali novou státní příslušnost a neopustili území tohoto členského státu;
i) státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří/které v daném členském státě mají povolení k pobytu, zákonné bydliště nebo požívají určitou formu mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice 2011/95/EU nebo dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES a kteří/které se rozhodnou využít možnosti dobrovolného návratu, pokud nezískali/y novou státní příslušnost a neopustili/y území tohoto členského státu;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j
j) státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a/nebo pobyt v členském státě.
j) státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří/které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a/nebo pobyt v členském státě, a to i státní příslušníky třetích zemí, v jejichž případě byl proces vyhoštění formálně nebo neformálně odložen.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)
Článek 4a

Partnerství

Pro účely tohoto fondu jsou mezi orgány účastnícími se partnerství uvedeného v článku 12 nařízení (EU) č. .../… [horizontální nařízení] i příslušné regionální, místní a obecní orgány, mezinárodní organizace a subjekty zastupující občanskou společnost, jako jsou nevládní organizace a sociální partneři.

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
a) poskytování materiální pomoci, vzdělání, odborné přípravy, podpůrných služeb, lékařské a psychologické péče;
a) poskytování materiální pomoci, včetně humanitární pomoci na hranicích, vzdělání, odborné přípravy, podpůrných služeb, lékařské a psychologické péče;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa) vytváření a zlepšování správních struktur, systémů a organizování odborné přípravy zaměstnanců a příslušných správních a soudních orgánů s cílem zajistit žadatelům o azyl snadný přístup k azylovým řízením, jakož i účinnost a kvalitu těchto řízení;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a b (nové)
ab) zlepšování a zachování stávající ubytovací infrastruktury a ubytovacích služeb;
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d
d) zvláštní pomoci určené zranitelným osobám, například nezletilým osobám, nezletilým osobám bez doprovodu, invalidním osobám, starým osobám, těhotným ženám, rodičům samoživitelům s nezletilými dětmi, obětem obchodu s lidmi, osobám trpícím závažnou tělesnou chorobou, duševní chorobou či posttraumatickou poruchou a osobám, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí;
d) zvláštní pomoci určené zranitelným osobám, například nezletilým osobám, nezletilým osobám bez doprovodu, invalidním osobám, starším osobám, těhotným ženám, rodičům samoživitelům s nezletilými dětmi, obětem obchodu s lidmi, osobám trpícím závažnou tělesnou chorobou, duševní chorobou či posttraumatickou poruchou, osobám ohroženým násilím v důsledku osobnostních rysů uvedených v článku 21 Listiny základních práv a osobám, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí;
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e
e) informací pro místní společenství a odborné vzdělávání zaměstnanců místních úřadů, které budou v kontaktu s osobami přijímanými hostitelskou zemí;
e) informací pro místní společenství a odborné vzdělávání zaměstnanců místních úřadů, které budou v kontaktu s osobami přijímanými hostitelskou zemí, zejména o dodržování základních práv žadatelů o azyl; to zahrnuje odborné vzdělávání zaměstnanců, kteří budou v kontaktu se zranitelnými osobami uvedenými v písm. d);
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa) zavádění, rozvoje a zlepšování alternativních opatření k zajištění osob.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a
a) vybudování, rozvoj a zlepšování ubytovací infrastruktury a služeb;
a) vybudování, rozvoj provozu a zlepšování ubytovací infrastruktury a služeb;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b
b) vytváření správních struktur, systémů a organizování odborné přípravy zaměstnanců a příslušných soudních orgánů s cílem zajistit žadatelům o azyl snadný přístup k azylovým řízením, jakož i účinnost a kvalitu těchto řízení.
b) vytváření správních struktur, systémů a organizování odborné přípravy zaměstnanců a příslušných správních a soudních orgánů s cílem zajistit žadatelům o azyl snadný přístup k azylovým řízením, jakož i účinnost a kvalitu těchto řízení.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
a) opatření posilující schopnost členských států shromažďovat, analyzovat a šířit údaje a statistiky o azylových řízeních, přijímací kapacitě a opatřeních týkajících se znovuusídlení a přemisťování;
a) opatření posilující schopnost členských států – a to i v souvislosti s postupem včasného varování, připravenosti a řízení krizí stanoveným v nařízení (EU) č. […/…][dublinské nařízení] – shromažďovat, analyzovat a šířit kvalitativní a kvantitativní údaje o azylových řízeních, přijímací kapacitě a opatřeních týkajících se znovuusídlení a přemisťování;
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b
b) opatření přímo přispívající k hodnocení azylové politiky, jako je posuzování dopadu na vnitrostátní úrovni, průzkumy mezi různými cílovými skupinami, rozvoj ukazatelů a srovnávací analýzy.
b) opatření přímo přispívající k hodnocení azylové politiky, jako je posuzování dopadu na vnitrostátní úrovni, průzkumy mezi různými cílovými skupinami a dalšími relevantními zúčastněnými stranami, rozvoj ukazatelů a srovnávací analýzy.
Odůvodnění
Je nezbytné, aby se do postupů hodnocení mohlo zapojit co nejvíce subjektů.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b
b) vytvoření infrastruktury a služeb vhodných k zajištění hladkého a účinného provádění opatření v oblasti znovuusídlení a přemisťování;
b) vytvoření infrastruktury a služeb vhodných k zajištění hladkého a účinného provádění opatření v oblasti znovuusídlení a přemisťování, včetně jazykové asistence a v souladu se základními právy dotčených osob;
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa) opatření zaměřená na sloučení rodiny v případě osob znovuusídlených v daném členském státě;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g
g) posilování infrastruktury a služeb v zemích určených k provádění regionálních programů ochrany.
g) posilování odpovídající migrační a azylové infrastruktury a služeb v zemích určených k provádění regionálních programů ochrany.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g a (nové)
ga) stanovení a rozvíjení strategií znovuusídlení a přemísťování, včetně analýzy potřeb, zlepšování ukazatelů a hodnocení.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g b (nové)
gb) vytváření podmínek pro dlouhodobou integraci, autonomii a soběstačnost znovuusídlených uprchlíků.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
V zájmu usnadnění legální migrace do Unie a lepší přípravy osob uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. g) na jejich integraci do přijímající společnosti ve shodě se specifickým cílem vymezeným v čl. 3 odst. 2 písm. b) a vzhledem k závěrům dohodnutým v rámci politického dialogu podle článku 13 nařízení (EU) č. …/… [horizontální nařízení], jsou způsobilá zejména tato opatření prováděná v zemi původu:

V zájmu usnadnění legální migrace do Unie a lepší přípravy osob uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. g) na jejich integraci do přijímající společnosti ve shodě se specifickým cílem vymezeným v čl. 3 odst. 2 písm. b) a vzhledem k závěrům dohodnutým v rámci politického dialogu podle článku 13 nařízení (EU) č. …/… [horizontální nařízení], jsou způsobilá zejména tato opatření prováděná v zemi původu, s ohledem na soudržnost rozvojových politik, a zejména na závazky EU, pokud jde o podporu boje proti odlivu mozků:

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
a) vytváření informačních balíčků a provádění informačních kampaní, mimo jiné prostřednictvím uživatelsky přístupných informačních a komunikačních technologií a internetových stránek;
a) vytváření informačních balíčků a provádění informačních kampaní, mimo jiné prostřednictvím uživatelsky přístupných informačních a komunikačních technologií a internetových stránek, které budou šířeny koordinovaně v jednotlivých zemích a budou v souladu se společným evropským poselstvím;
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
1.  Ve shodě se specifickým cílem vymezeným v čl. 3 odst. 2 písm. b) se způsobilá opatření provádějí v rámci ucelených strategií, jež realizují nevládní organizace a místní a/nebo regionální orgány a jež jsou určeny především k integraci osob uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) až g) na místní a/nebo případně regionální úrovni. V této souvislosti se způsobilá opatření zaměřují především na:
1.  Ve shodě se specifickým cílem vymezeným v čl. 3 odst. 2 písm. b) se způsobilá opatření provádějí v rámci ucelených strategií, jež realizují mezinárodní organizace, nevládní organizace a místní a/nebo regionální orgány a jež jsou určeny především k integraci osob uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) až g) na místní a/nebo případně regionální úrovni. V této souvislosti se způsobilá opatření zaměřují především na:
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
a) vytváření a rozvoj těchto integračních strategií, včetně analýzy potřeb, vylepšování ukazatelů a hodnocení;
a) vytváření a rozvoj těchto integračních strategií za účasti místních a/nebo regionálních subjektů, včetně analýzy potřeb, vylepšování ukazatelů integrace a hodnocení podmínek, jež jsou u žadatelů o azyl specifické, včetně participativních hodnocení, s cílem nalézt osvědčené postupy;
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
b) poradenství a pomoc v oblastech, jako je ubytování, prostředky na živobytí, pokyny správního a právního charakteru, lékařská, psychologická a sociální péče a péče o dítě;
b) poradenství a pomoc v oblastech, jako je ubytování, prostředky na živobytí, začlenění na trh práce, pokyny správního a právního charakteru, lékařská, psychologická a sociální péče, péče o dítě a sloučení rodiny;
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 zohlední specifické potřeby různých kategorií státních příslušníků třetích zemí a jejich rodinných příslušníků, včetně těch, kteří vstoupili na území daného státu či v něm pobývají kvůli zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo za účelem sloučení rodiny, osob požívajících mezinárodní ochrany, žadatelů o azyl, znovuusídlených či přemístěných osob a zranitelných skupin migrantů, především nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, rodičů samoživitelů s nezletilými dětmi, obětí obchodu s lidmi a osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 zohlední specifické potřeby různých kategorií státních příslušníků třetích zemí a jejich rodinných příslušníků, včetně těch, kteří vstoupili na území daného státu či v něm pobývají kvůli zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo za účelem sloučení rodiny, osob požívajících mezinárodní ochrany, žadatelů o azyl, znovuusídlených či přemístěných osob a zranitelných skupin migrantů, především nezletilých osob, nezletilých osob bez doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, rodičů samoživitelů s nezletilými dětmi, obětí obchodu s lidmi, osob ohrožených násilím v důsledku osobnostních rysů uvedených v článku 21 Listiny základních práv a osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b
b) posílení schopnosti členských států rozvíjet, provádět, monitorovat a vyhodnocovat jejich strategie, politiky a opatření týkající se přistěhovalectví napříč různými úrovněmi a útvary správy, především zlepšováním jejich schopnosti shromažďovat, analyzovat a šířit údaje a statistiky o migračních řízeních a migračních tocích, povoleních k pobytu a rozvíjením monitorovacích nástrojů, programů hodnocení, ukazatelů a srovnávacích analýz na měření úspěšnosti těchto strategií;
b) posílení schopnosti členských států rozvíjet, provádět, monitorovat a vyhodnocovat jejich strategie, politiky a opatření týkající se přistěhovalectví napříč různými úrovněmi a útvary správy, především zlepšováním jejich schopnosti shromažďovat, analyzovat a šířit podrobné a systematické údaje a statistiky o migračních řízeních a migračních tocích, povoleních k pobytu a rozvíjením monitorovacích nástrojů, programů hodnocení, ukazatelů a srovnávacích analýz na měření úspěšnosti těchto strategií;
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c
c) budování dalších mezikulturních kapacit prováděcích organizací, jež poskytují veřejné a soukromé služby, včetně vzdělávacích institucí podporujících výměnu zkušeností a osvědčených postupů, spolupráce a navazování vzájemných kontaktů;
c) budování dalších kapacit prováděcích organizací, jež poskytují veřejné a soukromé služby, včetně vzdělávacích institucí, v oblasti interkulturality a lidských práv; podporování výměny zkušeností a osvědčených postupů, spolupráce a navazování vzájemných kontaktů;
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa) zavádění, rozvoj a zlepšování alternativních opatření k zajištění osob;
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b
b) zřízení správních struktur, systémů a odborné přípravy zaměstnanců s cílem zajistit hladký průběh řízení o navracení osob;
b) zřízení správních struktur, systémů a odborné přípravy zaměstnanců s cílem zajistit, aby řízení o navrácení osob probíhala hladce a aby při nich byla důsledně chráněna základní práva migrantů;
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba) podpora nezávislého hodnocení a monitorování návratových operací organizacemi občanské společnosti s cílem zajistit dodržování lidských práv;
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
c) poskytování materiální pomoci a lékařské nebo psychologické péče;
c) poskytování materiální pomoci a lékařské nebo psychologické péče, a to i státním příslušníkům třetích zemí, jejichž vyhoštění bylo odloženo podle článku 9 a podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2008/115/ES;
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa) zavádění a zlepšování nezávislých a účinných systémů pro sledování nuceného navracení, jak je stanoveno v článku 6 směrnice 2008/115/ES.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
c) opatření k zahájení opětovného začlenění vracející se osoby do společnosti vzhledem k jejímu osobnímu rozvoji, jako jsou peněžní pobídky, odborná příprava, pomoc při hledání zaměstnání a ucházení se o ně a podpora zahájení hospodářské činnosti;
c) opatření k zahájení opětovného začlenění vracející se osoby do společnosti vzhledem k jejímu osobnímu rozvoji, jako jsou peněžní pobídky, odborná příprava, pomoc při hledání zaměstnání a ucházení se o ně a podpora zahájení hospodářské činnosti, včetně opatření před návratem;
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d
d) posílení kapacity shromažďovat, analyzovat a šířit údaje a statistiky o řízeních a opatřeních při navracení osob, přijímacích kapacitách a kapacitách zajišťovacích zařízení, nucených a dobrovolných návratech, monitorování a zpětném přebírání osob;
d) posílení kapacity shromažďovat, analyzovat a šířit podrobné a systematické údaje a statistiky o řízeních a opatřeních při navracení osob, přijímacích kapacitách a kapacitách zajišťovacích zařízení, nucených a dobrovolných návratech, monitorování a zpětném přebírání osob;
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Celkové finanční zdroje přidělené na provádění tohoto nařízení činí 3 869 milionů EUR.
1.  Finanční krytí, jež představuje hlavní referenční hodnotu stanovenou v bodě [17] interinstitucionální dohody ze dne XX/201Z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení na provádění tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 3 869 milionů EUR.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
2.  Roční rozpočtové prostředky fondu schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.
2.  Roční rozpočtové prostředky fondu schvaluje rozpočtový orgán, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, nebo interinstitucionální dohody ze dne XX/201Z uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí
3.  Celkové finanční zdroje jsou vynakládány prostřednictvím těchto nástrojů:
3.  Finanční krytí, jež představuje hlavní referenční hodnotu, je vynakládáno prostřednictvím těchto nástrojů:
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
4.   Celkové finanční zdroje dostupné v rámci tohoto nařízení jsou vynakládány v režimu sdíleného řízení podle [článku 55 odst. 1 písm. b) novelizovaného finančního nařízení]1 s výjimkou opatření Unie uvedených v článku 21, mimořádné pomoci uvedené v článku 22, Evropské migrační sítě uvedené v článku 23 a technické pomoci uvedené v článku 24.
4.  Finanční krytí, jež představuje hlavní referenční hodnotu a jež je dostupné v rámci tohoto nařízení, je vynakládáno v režimu přímého řízení (především pokud jde o opatření Unie uvedená v článku 21, mimořádnou pomoc uvedenou v článku 22, Evropskou migrační síť uvedenou v článku 23 a technickou pomoc uvedenou v článku 24) nebo v režimu sdíleného řízení podle článku 58 odst. 1 písm. c) novelizovaného finančního nařízení1.
1 Návrh Komise – nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie (KOM(2010) 815 v konečném znění ze dne 22. prosince 2010). Tímto návrhem Komise formálně stáhla dřívější legislativní návrhy KOM(2010) 71 v konečném znění a KOM(2010) 260 v konečném znění.
1 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
Odůvodnění
Plnění rozpočtu EU v rámci sdíleného řízení by mělo být výjimkou, nikoli pravidlem.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 a (nový)
4a.  V souladu s článkem 317 SFEU za plnění rozpočtu Unie odpovídá i nadále Komise, která informuje Evropský parlament a Radu o opatřeních prováděných jinými subjekty než členskými státy.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – návětí
5.   Celkové finanční zdroje se orientačně použijí takto:
5.  Finanční krytí, jež představuje hlavní referenční hodnotu, se – aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového orgánu – orientačně použije takto:
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – písm. a
a) 3 232 milionů EUR na národní programy členských států;
a) 83 % na národní programy členských států;
Odůvodnění
Z technických důvodů byly finanční částky převedeny na procentní podíl.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – písm. b
b) 637 milionů EUR na opatření Unie, mimořádnou pomoc, Evropskou migrační síť a technickou pomoc Komise.
b) 17 % na opatření Unie, mimořádnou pomoc, Evropskou migrační síť a technickou pomoc Komise.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí
1.  Částka ve výši 3 232 milionů EUR se mezi členské státy rozdělí orientačně takto:
1.  Aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového orgánu, se prostředky vyčleněné na vnitrostátní programy rozdělí mezi členské státy orientačně takto:
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a
a) 2 372 milionů EUR, tak jak je uvedeno v příloze I;
a) 73 %, tak jak je uvedeno v příloze I;
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b
b) 700 milionů EUR na základě distribučního mechanismu na specifická opatření uvedená v článku 16, na program Unie pro znovuusídlení uvedený v článku 17 a na přemisťování uvedené v článku 18;
b) 22 % na základě distribučního mechanismu na specifická opatření uvedená v článku 16, na program Unie pro znovuusídlení uvedený v článku 17 a na přemisťování uvedené v článku 18;
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c
c) 160 milionů EUR v rámci přezkumu v polovině období a na dobu od rozpočtového roku 2018 za účelem zohlednění významných změn migračních toků a/nebo v reakci na zvláštní potřeby stanovené Komisí, jak je uvedeno v článku 19.
c) 5 milionů EUR v rámci přezkumu v polovině období a na dobu od rozpočtového roku 2017 za účelem zohlednění významných změn migračních toků a/nebo v reakci na zvláštní potřeby stanovené Komisí, jak je uvedeno v článku 19.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)
2a.  Finanční prostředky přidělené na splnění cílů vymezených v čl. 3 odst. 2 se rozdělí spravedlivě, vyváženě a transparentně. Členské státy zajistí, že veškeré činnosti financované v rámci tohoto fondu budou v souladu s acquis Unie v oblasti azylu a přistěhovalectví, i když pro ně nejsou závazná ani použitelná související opatření.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Členské státy vedle svého přídělu vypočteného v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží každé dva roky dodatečné finanční prostředky v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě paušální částky ve výši 6 000 EUR připadající na každou znovuusídlenou osobu.
1.  Členské státy vedle svého přídělu vypočteného v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) obdrží každé dva roky dodatečné finanční prostředky v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě paušální částky ve výši 4 000 EUR připadající na každou znovuusídlenou osobu určené na činnosti související se znovuusídlením uvedené v článku 7. Účinné provádění činností bude sledovat a hodnotit oddělení pro znovuusídlování Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 17. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Paušální částka uvedená v odstavci 1 může být zvýšena o 3 000 EUR na každou znovuusídlenou osobu nad rámec kvóty pro znovuusídlení stanovené předem pro daný členský stát nebo v případě, že znovuusídlená osoba je znovuusídlena v členském státě, který předtím neprováděl znovuusídlování financované z prostředků Unie.

Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
2.  Paušální částka uvedená v odstavci 1 bude navýšena na 10 000 EUR na každou osobu znovuusídlenou podle společných priorit Unie v oblasti znovuusídlení stanovených podle odstavců 3 a 4 níže a uvedených v příloze III.
2.  Paušální částka uvedená v odstavci 1 bude rovněž navýšena o 3 000 EUR na každou osobu znovuusídlenou podle společných priorit Unie v oblasti znovuusídlení stanovených podle odstavců 3 a 4 níže a uvedených v příloze III.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy, které své závazky sdruží do společného časově neomezeného závazku, obdrží dodatečné finanční prostředky a pomoc pro každou znovuusídlenou osobu s cílem dosáhnout kvantitativních a kvalitativních cílů programu Unie pro znovuusídlování, kterými je dosáhnout alespoň 20 000 znovuusídlení ročně do roku 2020 a vypracovat osvědčené postupy a společné normy pro integraci uprchlíků. Tyto členské státy úzce spolupracují s oddělením pro znovuusídlování Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu s cílem stanovit a pravidelně zlepšovat a přezkoumávat pokyny pro tyto kvantitativní a kvalitativní cíle.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – odrážka 2 a (nová)
– osoby, které byly vystaveny násilí nebo mučení,
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – odrážka 4
– osoby, které potřebují být mimořádně či naléhavě znovuusídleny z důvodu právní či fyzické ochrany.
– osoby, které potřebují být mimořádně či naléhavě znovuusídleny z důvodu právní a/nebo fyzické ochrany.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – odrážka 4 a (nová)
– osoby, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 8
8.  Za účelem účinného plnění cílů programu Unie pro znovuusídlení a v rámci dostupných zdrojů je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, aby byly případně upraveny částky uvedené v odstavcích 1 a 2.
8.  Za účelem účinného plnění cílů programu Unie pro znovuusídlení a v rámci dostupných zdrojů je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, aby byly případně upraveny částky uvedené v odstavcích 1, 2 a 3a.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Členské státy vedle svého přídělu vypočteného v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) každé dva roky obdrží případně dodatečné finanční prostředky v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě paušální částky ve výši 6 000 EUR připadající na každou osobu přemístěnou z jiného členského státu.
1.  Členské státy vedle svého přídělu vypočteného v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) každé dva roky obdrží případně dodatečné finanční prostředky v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. b) na základě paušální částky ve výši 4 000 EUR připadající na každou osobu přemístěnou z jiného členského státu.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise stanoví přísné procesní záruky a jasná kritéria pro opatření v oblasti přemisťování. Tyto procesní záruky mimo jiné zahrnují zavedení transparentních a nediskriminačních kritérií pro výběr; poskytování informací osobám, které by mohly být přemístěny; písemné oznámení vyslechnutým uchazečům, zda byli vybráni, či nikoli; stanovení přiměřených lhůt pro uchazeče o přemístění tak, aby se mohli rozhodnout a případně i vhodným způsobem připravit na odjezd; požadavek dobrovolného souhlasu s využitím přemisťovacích opatření.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 b (nový)
2b.  Opatření v oblasti přemisťování jsou doplněna akčním plánem zaměřeným na zachování nebo zlepšení kvality azylových systémů a podmínek přijetí a začlenění v dotyčném výchozím členském státě.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Za účelem přidělení částky uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. c) posoudí Komise do 31. května 2017 potřeby členských států, pokud jde o jejich azylové a přijímací systémy, situaci týkající se migračních toků v období 2014 až 2016 a očekávaný vývoj.
1.  Za účelem přidělení částky uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. c) posoudí Komise do 31. května 2016 potřeby členských států, pokud jde o jejich azylové a přijímací systémy, situaci týkající se migračních toků v období 2014 až 2015 a očekávaný vývoj.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b
b) migrační tlak:
b) specifické tlaky:
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
2.  Na základě tohoto vzoru Komise pomocí prováděcích aktů určí ty členské státy, které obdrží dodatečné finanční prostředky, a vytvoří distribuční šablonu pro přidělování dostupných zdrojů mezi tyto členské státy v souladu s postupem uvedeným v čl. 27 odst. 3.
2.  Na základě tohoto vzoru Komise pomocí aktů v přenesené pravomoci přijatých podle článku 26 určí ty členské státy, které obdrží dodatečné finanční prostředky, a vytvoří distribuční šablonu pro přidělování dostupných zdrojů mezi tyto členské státy.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
1.  Z podnětu Komise lze fond využít k financování nadnárodních opatření nebo opatření, na nichž má Unie zvláštní zájem, pokud jde o obecné a specifické cíle uvedené v článku 3.
1.  Z podnětu Komise lze fond využít k financování nadnárodních opatření nebo opatření, na nichž má Unie zvláštní zájem, pokud jde o obecné a specifické cíle uvedené v článku 3, s ohledem na soudržnost rozvojových politik.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – písm. a
a) rozšiřování unijní spolupráce při provádění práva Unie a osvědčených postupů v oblasti azylu, k níž náleží znovuusídlení a přemisťování, legální migrace, včetně integrace státních příslušníků třetích zemí, a navracení osob;
a) rozšiřování unijní spolupráce při provádění práva Unie a osvědčených postupů v oblasti azylu, k níž náleží znovuusídlení a přemisťování, legální migrace, včetně integrace státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, a navracení osob;
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – písm. f
f) spolupráci s třetími zeměmi, především v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob, partnerství v oblasti mobility a regionálních programů ochrany.
f) spolupráci s třetími zeměmi na základě globálního přístupu k migraci, především v rámci provádění dohod o zpětném přebírání osob, partnerství v oblasti mobility, regionálních programů ochrany a bezpečného přístupu k azylovému systému Unie, v souladu s článkem 24a.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)
3a.  Pokud opatření Unie provádějí v rámci nepřímého centralizovaného řízení agentury Unie působící v oblasti vnitřních záležitostí, zajistí Komise spravedlivé, nediskriminační a transparentní přidělování prostředků jednotlivým agenturám. Tato opatření se provádějí v rámci úkolů uvedených agentur a doplňují jejich program činnosti.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 b (nový)
3b.  Komise zajistí spravedlivé a vyvážené rozdělení finančních prostředků pro všechny cíle uvedené v čl. 3 odst. 2.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1
1.  Z fondu se poskytne finanční pomoc na řešení naléhavých a zvláštních potřeb v případě mimořádné situace.
1.  Nástroj poskytuje finanční pomoc na řešení naléhavých a konkrétních potřeb v případě mimořádné situace, jak je vymezeno v čl. 2 písm. f). Opatření prováděná ve třetích zemích podle tohoto článku jsou konzistentní a doplňují humanitární politiku Unie a zároveň dodržují humanitární zásady, které jsou stanoveny v konsensu o humanitární pomoci.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. a
a) být poradním grémiem Unie pro otázky migrace a azylu prostřednictvím koordinace a spolupráce na vnitrostátní i unijní úrovni spolu se zástupci členských států, akademické obce, občanské společnosti, skupin odborníků a dalších unijních/mezinárodních subjektů;
a) být poradním grémiem Unie pro otázky migrace a azylu prostřednictvím koordinace a spolupráce na vnitrostátní i unijní úrovni spolu se zástupci členských států, akademické obce, občanské společnosti, skupin odborníků a dalších unijních/mezinárodních subjektů, zejména těch, které se zabývají otázkami azylu a přistěhovalectví;
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. c
c) zprostředkovat široké veřejnosti informace uvedené pod písmenem b).
c) zprostředkovat široké veřejnosti informace uvedené pod písmenem b) společně s občanskou společností a nevládními organizacemi působícími v oblasti přistěhovalectví a azylu.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b
b) řídící výbor, který je zodpovědný za politický rámec a schvaluje činnosti Evropské migrační sítě. Tvoří jej Komise spolu s odborníky z členských států, Evropského parlamentu a dalších relevantních subjektů;
b) řídící výbor, který je zodpovědný za politický rámec a schvaluje činnosti Evropské migrační sítě. Tvoří jej Komise spolu s odborníky z členských států, Evropského parlamentu a dalších relevantních nezávislých subjektů;
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7
7.  Částka vyhrazená na Evropskou migrační síť v rámci ročních rozpočtových prostředků fondu i pracovní program stanovující priority jejích činností se schvalují v souladu s postupem uvedeným v čl. 27 odst. 3 a pokud možno ve spojitosti s pracovním programem pro opatření Unie a mimořádnou pomoc.
7.  Částka vyhrazená na Evropskou migrační síť v rámci ročních rozpočtových prostředků fondu i pracovní program stanovující priority jejích činností se schvalují v souladu s postupem uvedeným v článku 26 a pokud možno ve spojitosti s pracovním programem pro opatření Unie a mimořádnou pomoc.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Článek 24 a (nový)
Článek 24a

Koordinace

Komise a členské státy spolu s Evropskou službou pro vnější činnost zajistí koordinaci, pokud jde o opatření ve třetích zemích a v souvislosti s nimi. Zajistí zejména, aby tato opatření:

a) byla v souladu s vnější politikou EU a především se zásadou soudržnosti politik v oblasti rozvoje a aby byla v souladu se strategickými programovými dokumenty pro danou oblast či zemi;
b) byla zaměřena na opatření, která nejsou orientována na rozvoj;
c) tvořila součást krátkodobého, případně střednědobého přístupu, v závislosti na povaze činnosti a na prioritách;
d) sloužila hlavně zájmům Unie, měla na Unii a na její členské státy přímý dopad a zajišťovala nutnou návaznost na činnosti prováděné na území Unie.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 25 – odrážka 2 a (nová)
– využívány ve prospěch opatření týkajících se znovuusídlení a přemisťování.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
Pro tento fond se použijí ustanovení [nařízení (EU) č. .../…].

Pro tento fond se použijí ustanovení [nařízení (EU) č. .../…], aniž je dotčen čl. 4 odst. a) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 a (nový)
2a)  Zřízení oddělení pro znovuusídlení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu s vlastními zaměstnanci, jejichž úkolem je nezbytná koordinace opatření probíhajících v rámci znovuusídlování v členských státech, vedení služebních cest do třetích zemí nebo jiných členských států, pomoc při provádění pohovorů, lékařských prohlídek a bezpečnostních prověrek, získávání odborných znalostí, vytváření možností pro shromažďování a sdílení údajů, navázání úzkého kontaktu s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a s místními nevládními organizacemi, plnění významné role při sledování a hodnocení účinnosti a kvality programů, zvyšování povědomí a zajištění celounijní sítě a výměny osvědčených postupů mezi subjekty, které provádějí znovuusídlování, včetně partnerství mezi mezinárodními organizacemi, veřejnými orgány a občanskou společností.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 b (nový)
2b)  Umožnit místním orgánům a partnerům z členských států požádat o finanční podporu z fondu v rámci místních integračních programů, které zahrnují pomoc při příjezdu, sledování po příjezdu, plánovací a koordinační struktury a činnosti informující o znovuusídlení a podporují jej u společenství, která mají znovuusídlené uprchlíky přijímat.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 a (nový)
3a.  Opatření v oblasti integrace, zaměřená na zlepšení vícestupňové koordinace příslušných politik mezi členskými státy, regiony a obcemi.
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Příloha II – bod 4
4)  Společné iniciativy zaměřené na identifikaci a provádění nových přístupů k postupům při prvním setkání a ochranné normy pro nezletilé osoby bez doprovodu
4)  Společné iniciativy zaměřené na identifikaci a provádění nových přístupů k postupům při prvním setkání a normy týkající se pomoci nezletilým osobám bez doprovodu a jejich ochrany
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Příloha II – bod 7
7)  Společné iniciativy zaměřené na obnovu jednoty rodin a na opětovné začlenění nezletilých osob bez doprovodu do společnosti zemí jejich původu
7)  Společné iniciativy zaměřené na obnovu jednoty rodin a na opětovné začlenění nezletilých osob bez doprovodu do společnosti zemí jejich původu, pokud je to v nejlepším zájmu těchto osob
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Příloha III – bod 6 a (nový)
6a)  Syrští uprchlíci v Turecku, Jordánsku a Libanonu
Právní upozornění - Ochrana soukromí