Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2504(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0002/2013

Esitatud tekstid :

B7-0002/2013

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0020

Vastuvõetud tekstid
PDF 520kWORD 69k
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg
Varjupaiga- ja Rändefond (otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2013. aasta otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 70 lõiget 2 ja artiklit 70a,

otsustab alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmise mandaadi alusel:

MANDAAT

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Volitus 6 a (uus)
– võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta1 ning eriti selle punkte, milles käsitletakse Euroopa ümberasustamisüksuse loomist;
1 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 1.
Muudatusettepanek 2
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Punkt 1 a (uus)
1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et seadusandlikus ettepanekus esitatud rahastamispakett on vaid seadusandjale esitatud soovitus ning seda ei saa kindlaks määrata enne, kui jõutakse kokkuleppele määruses, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Muudatusettepanek 3
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Punkt 1 b (uus)
1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel1; kordab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on vaja piisavaid lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma praeguseid poliitilisi prioriteete ja Lissaboni lepingust tulenevaid uusi ülesandeid ning ühtlasi reageerida ootamatutele sündmustele; juhib tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendite kogusumma oleks 2013. aasta tasemest vähemalt 5% suurem, oleks võimalik liidu kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste ning liidu solidaarsuse põhimõtte täitmiseks anda kõigest piiratud panus; palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda seisukohta, selgelt välja tuua, millised poliitilised prioriteedid või projektid võiks täielikult peatada, hoolimata nende tõendatud lisandväärtusest Euroopa jaoks;

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
Muudatusettepanek 4
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Punkt 1 c (uus)
1 c. rõhutab, et arvestades liidu poolt juba kindlaksmääratud ja kokkulepitud ülesandeid, peab komisjon kajastama asjaomaseid poliitilisi prioriteete oma ettepanekus ettenägelikul ja asjakohasel viisil;

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 78 lõiget 2 ja artikli 79 lõikeid 2 ja 4,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 78 lõiget 2, artikli 79 lõikeid 2 ja 4 ning artiklit 80,
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a)  Euroopa Parlament rõhutas oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel1 vajadust integreeritud lähenemisviisi järele seoses pakiliste sisserände- ja varjupaigaküsimuste ning liidu välispiiride haldamisega, samuti rõhutati vajadust hädaolukordade ohjamiseks vajalike piisavate rahaliste vahendite ja abivahendite järele, mis tuleks teha kättesaadavaks inimõiguste austamise ja kõikide liikmesriikide vahelise solidaarsuse vaimus, pidades kinni riikide kohustustest ja ülesannete selgest määratlusest. Lisaks märkis Euroopa Parlament sellega seoses, et Frontexi, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ning solidaarsuse ja rändevoogude juhtimise fondide suurenenud probleeme tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta.
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
Selgitus
Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel, punkt 107.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)
(2 b)  Lisaks rõhutas Euroopa Parlament oma 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis1 vajadust arendada eri fondide ja programmide paremat koostoimet, osutas asjaolule, et fondide haldamise lihtsustamine ja ristfinantseerimise lubamine võimaldab eraldada rohkem vahendeid ühistele eesmärkidele, tervitas komisjoni kavatsust vähendada sisepoliitika eelarvevahendite koguarvu, koondades need kahesambalisse struktuuri ja võimaluse korral ühise juhtimise alla, ning väljendas veendumust, et selline lähenemisviis peaks aitama oluliselt suurendada praeguste fondide ja programmide lihtsustamist, otstarbekamaks muutmist, konsolideerimist ja läbipaistvust. Teisalt rõhutas Euroopa Parlament ka vajadust tagada, et sisepoliitika eri eesmärke hoitakse üksteisest lahus.
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
Selgitus
Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioon tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel, punkt 109.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
(9 a)  Fondi vahenditega tuleks toetada selliste meetmete kehtestamist, mille abil võimaldatakse varjupaigataotlejatel siseneda ELi varjupaigasüsteemi turvaliselt, ilma et nad satuksid inimkaubitsejate või kuritegelike võrgustike ohvriks või seaksid ohtu oma elu.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
(13 a)  Fondi vahendeid tuleks kasutada kooskõlas integratsiooni ühiste aluspõhimõtetega, mis on sätestatud ühises integratsioonikavas.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)  Fond peaks toetama liikmesriike selliste strateegiate kehtestamisel, millega korraldatakse kolmandate riikide kodanike seaduslikku rännet ning suurendatakse liikmesriikide suutlikkust töötada välja, rakendada, jälgida ja hinnata üldiselt kõiki sisserände- ja integratsioonistrateegiaid, -poliitikaid ja -meetmeid, sealhulgas liidu õigusakte. Samuti tuleks fondiga toetada teabe ja parimate tavade vahetamist ning koostööd nii eri ametiasutuste vahel kui ka teiste liikmesriikidega.
(16)  Fond peaks toetama liikmesriike selliste strateegiate kehtestamisel, millega korraldatakse kolmandate riikide kodanike seaduslikku rännet ning suurendatakse liikmesriikide suutlikkust töötada välja, rakendada, jälgida ja hinnata üldiselt kõiki sisserände- ja integratsioonistrateegiaid, -poliitikaid ja -meetmeid, sealhulgas liidu õigusakte. Samuti tuleks fondiga toetada teabe ja parimate tavade vahetamist ning koostööd nii eri ametiasutuste vahel kui ka teiste liikmesriikidega. Selleks et võimaldada liikmesriikidel toetada riiklike programmide rakendamist, aidata toetusesaajatel täita oma kohustusi ja liidu õigusakte ning suurendada seeläbi ka ELi fondide nähtavust ja kättesaadavust, on ülioluline anda liikmesriikidele tehnilist abi.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
(23)  Fond peaks täiendama ja tugevdama nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2007/2004 loodud Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) tegevust, mille üks ülesanne on tagada vajalik toetus liikmesriikide ühiste tagasipöördumisoperatsioonide korraldamiseks ning määrata kindlaks parimad tavad reisidokumentide hankimiseks ja liikmesriikide territooriumil ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasipöördumiseks.
(23)  Fond peaks täiendama ja tugevdama nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2007/2004 loodud Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) tegevust, mille üks ülesanne on tagada vajalik toetus liikmesriikide ühiste tagasipöördumisoperatsioonide korraldamiseks ning määrata kindlaks parimad tavad reisidokumentide hankimiseks ja liikmesriikide territooriumil ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasipöördumiseks. Samuti peaks fondi abi võimaldama agentuuril, ELil ja liikmesriikidel täita oma merepäästega seotud kohustusi.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
(24)  Fondi rakendamisel tuleks täielikult kinni pidada Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustest ja põhimõtetest. Eelkõige tuleks rahastamiskõlblike meetmete puhul arvesse võtta kaitsetute isikute eriolukorda, suunates eritähelepanu ja sihipäraseid lahendusi eeskätt saatjata alaealistele ja muudele ohustatud alaealistele.
(24)  Fondi rakendamisel tuleks täielikult kinni pidada õigustest ja põhimõtetest, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja rahvusvahelistes dokumentides, eelkõige 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsioonis, 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsioonis, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelises paktis, rahvusvahelises konventsioonis rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, ÜRO konventsioonis naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastases konventsioonis, ÜRO lapse õiguste konventsioonis ning kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse rahvusvahelises konventsioonis. Rahastamiskõlblike meetmete puhul tuleks arvesse võtta inimõigustel põhinevat migrantide, pagulaste ja varjupaigataotlejate kaitse poliitikat ning eeskätt kaitsetute isikute eriolukorda, pöörates erilist tähelepanu ja luues sihipäraseid lahendusi naistele, saatjata alaealistele ja muudele ohustatud alaealistele.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
(25)  Fondist toetatavad kolmandates riikides ja nendega seoses elluviidavad meetmed peaksid tagama sünergia ja sidususe väljaspool liitu liidu geograafilistest ja temaatilistest välisabivahenditest toetatavate muude meetmetega. Eelkõige tuleks selliste meetmete rakendamisel taotleda täielikku kooskõla liidu välistegevuse põhimõtete ja üldeesmärkide ning asjaomase riigi või piirkonnaga seotud välispoliitikaga. Nende eesmärk ei tohiks olla toetada otseselt arengule suunatud meetmeid ja need peaksid vajaduse korral täiendama välisabivahenditest antavat rahalist abi. Kooskõla tuleks tagada ka liidu humanitaarabipoliitikaga, eelkõige seoses erakorralise abi rakendamisega.
(25)  Fondist toetatavad kolmandates riikides ja nendega seoses elluviidavad meetmed peaksid tagama sünergia ja sidususe väljaspool liitu liidu geograafilistest ja temaatilistest välisabivahenditest toetatavate muude meetmetega. Eelkõige tuleks selliste meetmete rakendamisel taotleda täielikku kooskõla liidu välistegevuse põhimõtete ja üldeesmärkide ning asjaomase riigi või piirkonnaga seotud välispoliitikaga. Nende eesmärk ei tohiks olla toetada otseselt arengule suunatud meetmeid ja need peaksid vajaduse korral täiendama välisabivahenditest antavat rahalist abi, järgides seejuures arengupoliitika sidususe põhimõtet, nagu on sätestatud konsensuses arengu küsimuses (lõige 35). Oluline on tagada ka see, et erakorralise abi rakendamine oleks liidu humanitaarabipoliitikaga kooskõlas, täiendaks seda ning järgiks humanitaarabi valdkonna konsensuses sätestatud humanitaarabialaseid põhimõtteid.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
(26)  Suur osa fondi raames kasutatavatest vahenditest tuleks objektiivsete kriteeriumide põhjal jaotada proportsionaalselt iga liikmesriigi kohustustega, mis tulenevad tema jõupingutustest rändevoogude juhtimisel. Selleks tuleks kasutada rändevooge käsitlevaid värskeimaid kättesaadavaid statistilisi andmeid, nagu esmakordsete varjupaigataotluste arv, pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundi kohta tehtud positiivsed otsused, ümberasustatud pagulaste arv, seaduslikult liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike arv, nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on mõnelt liikmesriigilt saanud loa elada selle liikmesriigi territooriumil, riigiasutuste tehtud tagasisaatmisotsuste arv ja tegelike tagasipöördumiste arv.
(26)  Suur osa fondi raames kasutatavatest vahenditest tuleks objektiivsete kriteeriumide põhjal jaotada proportsionaalselt iga liikmesriigi kohustustega, mis tulenevad tema jõupingutustest rändevoogude juhtimisel. Selleks tuleks kasutada rändevooge käsitlevaid värskeimaid kättesaadavaid statistilisi andmeid, nagu esmakordsete varjupaigataotluste arv, pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundi kohta tehtud positiivsed otsused, ümberasustatud pagulaste arv, seaduslikult liikmesriikides elavate kolmandate riikide kodanike arv, nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on mõnelt liikmesriigilt saanud loa elada selle liikmesriigi territooriumil, liikmesriikide välispiiridel kinni peetud ebaseaduslike rändajate arv, riigiasutuste tehtud tagasisaatmisotsuste arv ja tegelike tagasipöördumiste arv. Peale selle on oluline arvesse võtta nii iga liikmesriigi majanduslikke vahendeid kui ka geograafilist suurust. Samuti tuleb läbi viia põhjalik uuring, et määrata täpselt kindlaks liikmesriikide tegelike kulude liik ja maht.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
(29)  Arvestades liidu ümberasustamisprogrammi järkjärgulist loomist peaks fond andma rahalise stiimulina (ühekordsed maksed) sihtotstarbelist abi iga ümberasustatud pagulase kohta.
(29)  Arvestades liidu ümberasustamisprogrammi järkjärgulist loomist peaks fond andma rahalise stiimulina (ühekordsed maksed) sihtotstarbelist abi iga ümberasustatud pagulase kohta. Komisjon ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet peaksid tegema koostööd ja jälgima oma pädevuste piires fondist rahastatavate ümberasustamismeetmete rakendamise tulemuslikkust.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
(33)  Liikmesriikide solidaarsuse suurendamiseks ja vastutuse paremaks jagamiseks, eriti varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriikide puhul, tuleks samalaadne rahalistel stiimulitel põhinev mehhanism luua ka rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamiseks.
(33)  Liikmesriikide solidaarsuse suurendamiseks ja vastutuse paremaks jagamiseks, eriti varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriikide puhul, tuleks samalaadne rahalistel stiimulitel põhinev mehhanism luua ka rahvusvahelise kaitse saajate ümberpaigutamiseks. Mehhanismil peaks olema piisavalt vahendeid, et maksta hüvitist nendele liikmesriikidele, kes võtavad vastu rohkem (kas absoluutselt või proportsionaalselt) varjupaigataotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saajaid, ning aidata neid, kelle varjupaigasüsteemid on vähem arenenud.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)
(35 a)  Seetõttu on väga oluline pakkuda liikmesriikidele tehnilist tuge, et võimaldada neil rakendada oma riiklikke programme, toetada abisaajaid, täita oma kohustusi ja ELi õigust ning suurendada seeläbi ELi rahastamise nähtavust ja kättesaadavust.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 b (uus)
(35 b)  Vahendite ja kulude struktuursel lihtsustamisel tuleb austada paindlikkuskriteeriume, samuti tuleks jätkuvalt täita prognoositavuse ja usaldusväärsusega seonduvaid nõuded ning tagada Varjupaiga- ja Rändefondi vahendite õiglane ja läbipaistev jaotamine.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 c (uus)
(35 c)  Rahastamisstruktuuride lihtsustamine peaks võimaldama paindlikkust ning aitama samas säilitada prognoositavuse ja usaldusväärsuse, samuti tuleks fondi iga eesmärgi jaoks tagada riiklike programmide abil tasakaalustatud osa. Seetõttu tuleks Varjupaiga- ja Rändefondile eraldada perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku rahalistest vahenditest õiglane osa, et tagada perioodi 2007–2013 finantsraamistikus seatud pagulasfondi ja integratsioonifondi eesmärkide järjepidev toetamine.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36
(36)  Solidaarsuse suurendamiseks on tähtis anda fondi erakorralisteks olukordadeks ettenähtud vahenditest erakorralise abi vormis lisatoetust, et lahendada liikmesriikides või kolmandates riikides hädaolukordi, millega kaasneb suur rändesurve, või ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral vastavalt nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiivile 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel.
(36)  Solidaarsuse suurendamiseks on tähtis anda kooskõlas ja koostoimes Euroopa Ühenduse Humanitaarameti korraldatava humanitaarabiga fondi erakorralisteks olukordadeks ettenähtud vahenditest erakorralise abi vormis lisatoetust, et lahendada liikmesriikides või kolmandates riikides hädaolukordi, millega kaasneb suur rändesurve, või ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral vastavalt nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiivile 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37
(37)  Käesoleva määrusega tuleks tagada nõukogu 14. mai 2008. aasta otsusega 2008/381/EÜ (Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta) loodud Euroopa rändevõrgustiku tegevuse jätkumine ja näha ette selle toetamiseks vajalik rahaline abi kooskõlas selle käesolevas määruses sätestatud eesmärkide ja ülesannetega.
(37)  Käesoleva määrusega tuleks tagada nõukogu 14. mai 2008. aasta otsusega 2008/381/EÜ (Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta) loodud Euroopa rändevõrgustiku tegevuse jätkumine ja näha ette selle toetamiseks vajalik rahaline abi kooskõlas selle käesolevas määruses sätestatud eesmärkide ja ülesannetega. Sellega seoses tuleks Varjupaiga- ja Rändefondi puhul võtta kasutusele kaitsemeetmed, et vältida rahaliste vahendite liigset eraldamist ainult ühele poliitikavaldkonnale Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kui terviku arvelt.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)
(42 a)  Rahaliste vahendite kasutamist asjaomases valdkonnas tuleks paremini kooskõlastada, et tagada täiendavus, suurem tõhusus ja nähtavus ning saavutada eelarve vallas suurem koostoime.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 b (uus)
(42 b)  ELi rahastamise mõju on vaja avaliku ja erasektori rahaliste vahendite kasutuselevõtu, ühendamise ja võimendamise kaudu võimalikult palju suurendada.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 c (uus)
(42 c)  Liidu eelarvega seotud uuenduslike rahastamisvahendite ja -mehhanismide puhul tuleks tagada äärmine läbipaistvus, aruandekohustus ja demokraatlik kontroll.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 d (uus)
(42 d)  Fondi eesmärkide saavutamiseks ja ühtlasi rahaliste vahendite optimaalse kasutamise tagamiseks on kõige olulisem parandada fondi rakendamist ja kulutuste kvaliteeti.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 e (uus)
(42 e)  Oluline on tagada fondi usaldusväärne finantsjuhtimine ning võimalikult tulemuslik ja lihtne rakendamine, tagades samal ajal kõigile osalejatele õiguskindluse ja fondile juurdepääsu.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 f (uus)
(42 f)  Komisjon peaks teostama igal aastal fondi rakendamise üle järelevalvet, kasutades selleks tulemuste ja mõju hindamise peamisi näitajaid. Need näitajad (sh asjaomased kontrollväärtused) peaksid olema minimaalseks võrdlusaluseks, mille põhjal hinnata fondi eesmärkide saavutamise ulatust.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43
(43)  Fondi juhtimiseks ja rakendamiseks peaks see moodustama osa ühtsest raamistikust, mis koosneb käesolevast määrusest ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) […/...], millega kehtestatakse Varjupaiga- ja Rändefondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted.
(43)  Fondi juhtimiseks ja rakendamiseks peaks see moodustama osa ühtsest raamistikust, mis koosneb käesolevast määrusest ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) […/...], millega kehtestatakse Varjupaiga- ja Rändefondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted. Kõnealuse fondi puhul peaks aga määruse (EL) nr .../... [horisontaalne määrus] artiklis 12 osutatud partnerluses osalema muude asutuste seas ka pädevad piirkondliku, kohaliku ja linnapiirkondade omavalitsuste tasandi ametiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid ning kodanikuühiskonda esindavad organid, näiteks valitsusvälised organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3
3.  Käesoleva määrusega nähakse ette määruses (EL) nr …/... [horisontaalne määrus] sätestatud eeskirjade kohaldamine.
3.  Käesoleva määrusega nähakse ette määruses (EL) nr …/... [horisontaalne määrus] sätestatud eeskirjade kohaldamine, ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 4 punkti a.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa
(a) „ümberasustamine” – protsess, mille käigus viiakse kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kelle seisund on määratletud 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooniga ja kellel on lubatud elada pagulasena ühes liikmesriigis, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti taotlusel, mille aluseks on isiku vajadus rahvusvahelise kaitse järele, kolmandast riigist mõnda liikmesriiki, kus neil lubatakse elada, kui neil on üks järgmistest staatustest:
(a) „ümberasustamine” – protsess, mille käigus viiakse kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti taotlusel, mille aluseks on isiku vajadus rahvusvahelise kaitse järele, kolmandast riigist mõnda liikmesriiki, kus neil lubatakse elada, kui neil on üks järgmistest staatustest:
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i
i) pagulasseisund direktiivi 2004/83/EÜ artikli 2 punkti d tähenduses või
i) pagulasseisund direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti e tähenduses või
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i a (uus)
(i a) täiendava kaitse seisund direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti g tähenduses või
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b
(b) „ümberpaigutamine” – protsess, mille käigus viiakse artikli 4 lõike 1 punktides a ja b osutatud isikud neile rahvusvahelise kaitse andnud liikmesriigist mõnda teise liikmesriiki, kus neile antakse samaväärne kaitse, või mille käigus viiakse artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud kategooriasse kuuluvad isikud liikmesriigist, kes vastutab nende taotluse läbivaatamise eest, mõnda teise liikmesriiki, kus nende rahvusvahelise kaitse saamise taotlus läbi vaadatakse;
(b) „ümberpaigutamine” – protsess, mille käigus viiakse artikli 4 lõike 1 punktides a ja b osutatud isikud neile rahvusvahelise kaitse andnud liikmesriigist mõnda teise liikmesriiki, kus neile antakse viivitamatult samaväärne kaitse, või mille käigus viiakse artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud kategooriasse kuuluvad isikud liikmesriigist, kes vastutab nende taotluse läbivaatamise eest, mõnda teise liikmesriiki, kus nende rahvusvahelise kaitse saamise taotlus läbi vaadatakse;
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt f – alapunkt i
i) ühes või mitmes liikmesriigis esinev suur rändesurve, mida iseloomustab kolmandate riikide kodanike ulatuslik ja ebaproportsionaalne sisseränne, millega kaasneb märkimisväärne ja pakiline koormus nende vastuvõtu- ja kinnipidamiskeskustele ning varjupaigasüsteemidele ja -menetlustele;
i) ühes või mitmes liikmesriigis esinev eriline surve, mida iseloomustab kolmandate riikide kodanike ootamatu ja massiline saabumine, millega kaasneb märkimisväärne ja pakiline koormus nende riikide vastuvõtu- ja kinnipidamiskeskustele ning varjupaigasüsteemidele ja -menetlustele või
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Fondi üldeesmärk on aidata vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala raames kaasa liitu saabuvate rändevoogude tõhusale juhtimisele kooskõlas ühise varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitika ja ühise sisserändepoliitikaga.
1.  Fondi üldeesmärk on tugevdada ja arendada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala raames ühist varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitikat ning tugevdada ja edendada ühist sisserändepoliitikat, pidades silmas arengupoliitika sidusust ning migrantide, pagulaste ja varjupaigataotlejate kaitse inimõigustel põhinevat poliitikat.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – lõik 2
Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestatakse selliseid näitajaid nagu varjupaigataotlejate vastuvõtu tingimuste ja varjupaigamenetluste kvaliteedi parandamise, taotluste heakskiitmise määra liikmesriikidevahelise ühtlustamise ja liikmesriikide ümberasustamisega seoses tehtud pingutuste suurendamise tase;

Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestab komisjon nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid näitajaid nagu varjupaigataotlejate vastuvõtu tingimuste ja varjupaigamenetluste kvaliteedi parandamise tase, aga ka samaväärseid juhtumeid käsitlevate otsuste suurema ühtlustamise, päritoluriike käsitleva usaldusväärse, objektiivse ja ajakohase teabe andmise parandamise ning ümberasustamisega seoses tehtud pingutuste tõhustamise tase;

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a a (uus)
(a a) toetada meetmeid, mis on seotud turvalise juurdepääsuga Euroopa varjupaigasüsteemile.
Selle eesmärgi saavutamist mõõdetakse näitajate alusel, hinnates muu hulgas varjupaigataotlejate võimalusi siseneda ELi varjupaigasüsteemi turvaliselt, ilma et nad satuksid inimkaubitsejate või kuritegelike võrgustike ohvriks või seaksid ohtu oma elu.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – lõik 1
(b) toetada seaduslikku sisserännet liitu kooskõlas liikmesriikide majanduslike ja sotsiaalsete vajadustega ning edendada kolmandate riikide kodanike, sealhulgas varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate tulemuslikku integreerimist.
(b) toetada seaduslikku sisserännet liitu kooskõlas liikmesriikide majanduslike ja sotsiaalsete vajadustega, edendada kolmandate riikide kodanike tulemuslikku integreerimist ning tugevdada austust rändajate, sealhulgas varjupaigataotlejate ja rahvusvahelise kaitse saajate põhiõiguste vastu.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b – lõik 2
Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestatakse selliseid näitajaid nagu kolmandate riikide kodanike tööjõuturul, hariduses ja demokraatlikes protsessides osalemise suurenemise tase;

Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestab komisjon nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid näitajaid, muu hulgas seda, mil määral on suurenenud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute osalus tööjõuturul, hariduses ja demokraatlikes protsessides ning nende juurdepääs eluasemele ja tervishoiule;

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c – lõik 2
Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestatakse selliseid näitajaid nagu tagasipöördunud isikute arv;

Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestab komisjon nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid näitajaid, sh tagasipöördunud isikute arv, enne või pärast tagasipöördumist taasintegreerimise meetmetes osalenud isikute arv, vabatahtlike tagasipöördumiste arv ning sunniviisilise tagasipöördumise järelevalvesüsteemi kvaliteet;

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – lõik 1
(d) suurendada solidaarsust ja vastutuse jagamist liikmesriikide vahel, pöörates tähelepanu eeskätt rändajate ja varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriikidele.
(d) suurendada solidaarsust ja vastutuse jagamist liikmesriikide vahel, pöörates tähelepanu eeskätt rändajate ja varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriikidele, sh praktilise koostöö kaudu.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – lõik 2
Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestatakse selliseid näitajaid nagu liikmesriikide vastastikuse abi andmise suurenemise (sealhulgas praktilise koostöö ja ümberpaigutamise kaudu) tase.

Kõnealuse eesmärgi saavutamise hindamisel arvestab komisjon nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid näitajaid nagu liikmesriikide vastastikuse abi andmise suurenemise (sealhulgas praktilise koostöö ja ümberpaigutamise kaudu) tase ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti kaudu kättesaadavaks tehtud inimressurss.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
Liikmesriigid annavad komisjonile teavet, mis on vajalik saavutuste hindamiseks näitajate põhjal.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)
2 a. Lõikes 2 osutatud erieesmärkide saavutamise hindamisel arvestatakse nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid valdkondadevahelisi näitajaid, sh lastekaitset käsitlevate sätete paranemine, pereelu austamise edendamine, juurdepääs põhiteenustele ning saatjata alaealiste abistamine olenemata nende elanikustaatusest.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)
2 b. Lõigetes 1 ja 2 määratletud eesmärkide saavutamiseks võetavad meetmed on täielikus kooskõlas liidu välisrahastamisvahenditest toetatavate meetmetega, täiendavad neid ning vastavad liidu välistegevuse eesmärkidele ja põhimõtetele.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)
2 c. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamisel peetakse nõuetekohaselt silmas liidu humanitaarabipoliitika põhimõtteid ja eesmärke. Vastavalt artiklile 24a tagatakse järjepidevus ja täiendavus liidu välisrahastamisvahenditest rahastatavate meetmetega.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b
(b) kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes saavad täiendavat kaitset direktiivi 2004/83/EÜ tähenduses;
(b) kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes saavad täiendavat kaitset direktiivi 2011/95/EL tähenduses;
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f
(f) kolmandate riikide kodanikud, kes elavad liikmesriigis seaduslikult või kes on saamas õigust liikmesriigis seaduslikult elada;
(f) kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes elavad liikmesriigis seaduslikult või kes on saamas õigust liikmesriigis seaduslikult elada;
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g
(g) kõik kolmanda riigi territooriumil viibivad kolmandate riikide kodanikud, kes järgivad siseriiklikus õiguses sätestatud konkreetseid lahkumiseelseid meetmeid ja/või tingimusi, sealhulgas liikmesriigi ühiskonda integreerumise suutlikkusega seotud tingimusi;
(g) kõik kolmanda riigi territooriumil viibivad kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes kavatsevad ELi migreeruda ja kes järgivad siseriiklikus õiguses sätestatud konkreetseid lahkumiseelseid meetmeid ja/või tingimusi, sealhulgas liikmesriigi ühiskonda integreerumise suutlikkusega seotud tingimusi;
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h
(h) kõik kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole veel saanud lõplikku eitavat vastust taotlusele liikmesriigis viibida, seaduslikult elada ja/või saada seal rahvusvahelist kaitset ning kes võivad otsustada kasutada vabatahtliku tagasipöördumise võimalust, tingimusel et nad ei ole saanud uut kodakondsust ega ole selle liikmesriigi territooriumilt lahkunud;
(h) kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei ole veel saanud lõplikku eitavat vastust taotlusele liikmesriigis viibida, seaduslikult elada ja/või saada seal rahvusvahelist kaitset ning kes võivad otsustada kasutada vabatahtliku tagasipöördumise võimalust, tingimusel et nad ei ole saanud uut kodakondsust ega ole selle liikmesriigi territooriumilt lahkunud;
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt i
(i) kõik kolmandate riikide kodanikud, kellel on õigus liikmesriigis viibida või seaduslikult elada või kellele laieneb seal rahvusvaheline kaitse direktiivi 2004/83/EÜ tähenduses või ajutine kaitse direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ning kes on otsustanud kasutada vabatahtliku tagasipöördumise võimalust, tingimusel et nad ei ole saanud uut kodakondsust ega selle liikmesriigi territooriumilt lahkunud;
(i) kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kellel on õigus liikmesriigis viibida või seaduslikult elada või kellele laieneb seal rahvusvaheline kaitse direktiivi 2011/95/EL tähenduses või ajutine kaitse direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ning kes on otsustanud kasutada vabatahtliku tagasipöördumise võimalust, tingimusel et nad ei ole saanud uut kodakondsust ega selle liikmesriigi territooriumilt lahkunud;
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt j
(j) kõik kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriiki sisenemise ja/või seal viibimise tingimustele.
(j) kõik liikmesriigi territooriumil viibivad kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta liikmesriiki sisenemise ja/või seal viibimise tingimustele, sh need kolmandate riikide kodanikud, kelle tagasipöördumisprotsess on ametlikult või mitteametlikult edasi lükatud.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
Artikkel 4 a

Partnerlus

Kõnealuse fondi puhul peavad aga määruse (EL) nr .../... [horisontaalne määrus] artiklis 12 osutatud partnerluses osalema muude asutuste seas ka pädevad piirkondliku, kohaliku ja linnapiirkondade omavalitsuste tasandi ametiasutused, rahvusvahelised organisatsioonid ning kodanikuühiskonda esindavad organid, näiteks valitsusvälised organisatsioonid ja sotsiaalpartnerid.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a
(a) materiaalse abi, hariduse, koolituse, tugiteenuste, tervishoiuteenuste ja psühholoogilise abi pakkumine;
(a) materiaalse abi (sh piiril antava humanitaarabi), hariduse, koolituse, tugiteenuste, tervishoiuteenuste ja psühholoogilise abi pakkumine;
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a a (uus)
(a a) haldusstruktuuride ja -süsteemide sisseseadmine ja täiustamine ning töötajate ja asjaomaste haldus- ja õigusasutuste personali koolitamine, et tagada varjupaigamenetluste sujuv ja lihtne kättesaadavus varjupaigataotlejate jaoks ning selliste menetluste tõhusus ja kvaliteet;
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a b (uus)
(a b) olemasoleva majutusinfrastruktuuri ja -teenuste täiustamine ning hooldus;
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d
(d) eritoetus sellistele kaitsetutele isikutele nagu alaealised, saatjata alaealised, puudega inimesed, eakad inimesed, rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad, inimkaubanduse ohvrid, raske füüsilise haiguse, vaimuhaiguse või traumajärgse stressi all kannatavad inimesed ning piinamise või vägistamise ohvrid või isikud, kelle suhtes on tarvitatud muud jõhkrat psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda;
(d) eritoetus sellistele kaitsetutele isikutele nagu alaealised, saatjata alaealised, puudega inimesed, eakad inimesed, rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad, inimkaubanduse ohvrid, raske füüsilise haiguse, vaimuhaiguse või traumajärgse stressi all kannatavad inimesed, inimesed, kes võivad langeda vägivalla ohvriks Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 21 osutatud põhjustel, ning piinamise või vägistamise ohvrid või isikud, kelle suhtes on tarvitatud muud jõhkrat psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda;
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e
(e) teave kohalikele kogukondadele ning koolituse pakkumine kohalike ametiasutuste töötajatele, kes suhtlevad vastuvõetud isikutega;
(e) teabe, eelkõige varjupaigataotlejate põhiõiguste austamise alase teabe pakkumine kohalikele kogukondadele ning koolituse pakkumine kohalike ametiasutuste töötajatele, kes suhtlevad vastuvõetud isikutega; see hõlmab ka punktis d osutatud kaitsetute isikutega kokku puutuvate töötajate koolitamist;
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f a (uus)
(f a) kinnipidamisele alternatiivsete meetmete loomine, väljatöötamine ja täiustamine.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a
(a) majutusinfrastruktuuri ja -teenuste loomine, väljaarendamine ja täiustamine;
(a) majutusinfrastruktuuri ja -teenuste loomine, väljaarendamine, haldamine ja täiustamine;
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b
(b) haldusstruktuuride ja -süsteemide sisseseadmine ning töötajate ja asjaomaste õigusasutuste personali koolitamine, et tagada varjupaigataotlejatele sujuv juurdepääs varjupaigamenetlustele ning selliste menetluste tõhusus ja kvaliteet.
(b) haldusstruktuuride ja -süsteemide sisseseadmine ning töötajate ja asjaomaste haldus- ja õigusasutuste personali koolitamine, et tagada varjupaigataotlejatele sujuv juurdepääs varjupaigamenetlustele ning selliste menetluste tõhusus ja kvaliteet.
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a
(a) meetmed, mis suurendavad liikmesriikide suutlikkust koguda, analüüsida ja levitada andmeid ja statistikat varjupaigamenetluste, vastuvõtusuutlikkuse ning ümberasustamis- ja ümberpaigutamismeetmete kohta;
(a) meetmed, mis suurendavad liikmesriikide suutlikkust – muu hulgas seoses määruses (EL) nr .../... [Dublini määrus] kehtestatud varajase hoiatamise, valmisoleku ja kriisiohje mehhanismiga – koguda, analüüsida ja levitada kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid varjupaigamenetluste, vastuvõtusuutlikkuse ning ümberasustamis- ja ümberpaigutamismeetmete kohta;
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b
(b) meetmed, mis otseselt toetavad varjupaigapoliitika hindamist, näiteks riigisisesed mõjuhinnangud, sihtrühmades korraldatavad küsitlused, näitajate väljatöötamine ja võrdlusuuringud.
(b) meetmed, mis otseselt toetavad varjupaigapoliitika hindamist, näiteks riigisisesed mõjuhinnangud, sihtrühmade ja muude asjaomaste sidusrühmade seas korraldatavad küsitlused, näitajate väljatöötamine ja võrdlusuuringud.
Selgitus
Hindamismeetmed peavad olema võimalikult kaasavad.
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b
(b) asjakohase infrastruktuuri ja teenuste loomine, millega tagatakse ümberasustamis- ja ümberpaigutamismeetmete sujuv ja tõhus rakendamine;
(b) asjakohase infrastruktuuri ja selliste teenuste loomine, millega tagatakse ümberasustamis- ja ümberpaigutamismeetmete sujuv ja tõhus rakendamine, sh keeleline abi ning asjaomaste isikute põhiõiguste austamine;
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt f a (uus)
(f a) liikmesriiki ümberasustatavate isikute perekondade taasühinemisega seonduvad meetmed;
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt g
(g) infrastruktuuri ja teenuste tugevdamine piirkondlike kaitseprogrammide rakendamiseks määratud riikides.
(g) rände ja varjupaigaga seotud infrastruktuuri ja teenuste tugevdamine piirkondlike kaitseprogrammide rakendamiseks määratud riikides;
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt g a (uus)
(g a) ümberasustamis- ja ümberpaigutamisstrateegiate kehtestamine ja väljatöötamine, sealhulgas vajaduste analüüs, näitajate täiustamine ja hindamine;
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt g b (uus)
(g b) selliste tingimuste loomine, millega aidatakse kaasa ümberasustatud pagulaste integratsioonile, sõltumatusele ja iseseisvusele pikas perspektiivis;
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa
Selleks et hõlbustada seaduslikku rännet liitu ning valmistada artikli 4 lõike 1 punktis g osutatud isikud paremini ette vastuvõtvasse ühiskonda integreerumiseks, on artikli 3 lõike 2 punktis b kindlaksmääratud konkreetse eesmärgi raames ning määruse (EL) nr .../... [horisontaalne määrus] artiklis 13 sätestatud poliitikadialoogi käigus kokkulepitud tulemusi arvesse võttes rahastamiskõlblikud eelkõige järgmised päritoluriigis võetavad meetmed:

Selleks et hõlbustada seaduslikku rännet liitu ning valmistada artikli 4 lõike 1 punktis g osutatud isikud paremini ette vastuvõtvasse ühiskonda integreerumiseks, on artikli 3 lõike 2 punktis b kindlaksmääratud konkreetse eesmärgi raames ning määruse (EL) nr .../... [horisontaalne määrus] artiklis 13 sätestatud poliitikadialoogi käigus kokkulepitud tulemusi arvesse võttes rahastamiskõlblikud eelkõige järgmised päritoluriigis võetavad meetmed, mille puhul tuleb arvesse võtta ka arengupoliitika sidusust ning eeskätt ELi võetud kohustusi ajude äravoolu vastase võitluse toetamise vallas:

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt a
(a) teabepaketid ja teadlikkuse suurendamise kampaaniad, sealhulgas kasutajasõbraliku side- ja infotehnoloogia ning veebisaitide kaudu;
(a) teabepaketid ja teadlikkuse suurendamise kampaaniad, mida viiakse muu hulgas läbi kasutajasõbraliku side- ja infotehnoloogia ning veebisaitide kaudu, kusjuures seda tehakse eri riikides kooskõlastatult, levitades ühtset Euroopa sõnumit;
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Artikli 3 lõike 2 punktis b kindlaksmääratud konkreetse eesmärgi raames võetakse rahastamiskõlblikke meetmeid järjepidevate strateegiate raamistikus, mida rakendavad valitsusvälised organisatsioonid, kohalikud ja/või piirkondlikud asutused ning mis on kavandatud konkreetselt artikli 4 lõike 1 punktides a–g osutatud isikute integreerimiseks vastavalt kohalikul ja/või piirkondlikul tasandil. Sellega seoses hõlmavad rahastamiskõlblikud meetmed eelkõige järgmist:
1.  Artikli 3 lõike 2 punktis b kindlaksmääratud konkreetse eesmärgi raames võetakse rahastamiskõlblikke meetmeid järjepidevate strateegiate raamistikus, mida rakendavad rahvusvahelised ja valitsusvälised organisatsioonid ning kohalikud ja/või piirkondlikud asutused ning mis on kavandatud konkreetselt artikli 4 lõike 1 punktides a–g osutatud isikute integreerimiseks vastavalt kohalikul ja/või piirkondlikul tasandil. Sellega seoses hõlmavad rahastamiskõlblikud meetmed eelkõige järgmist:
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a
(a) asjaomaste integratsioonistrateegiate väljatöötamine ja arendamine, sealhulgas vajaduste analüüs ning näitajate ja hindamise täiustamine;
(a) asjaomaste integratsioonistrateegiate väljatöötamine ja arendamine kohaliku ja/või piirkondliku tasandi toimijate osalusel, sealhulgas vajaduste analüüs, integratsiooninäitajate täiustamine ja varjupaigataotlejate eritingimuste hindamine, sh osalushindamine, et selgitada välja parimad tavad;
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b
(b) nõu ja abi sellistes valdkondades nagu majutus, elatusvahendid, haldusalane ja õiguslik juhendamine, meditsiiniline, psühholoogiline ja sotsiaalhooldus, lapsehooldus;
(b) nõu ja abi sellistes valdkondades nagu majutus, elatusvahendid, integratsioon tööturule, haldusalane ja õiguslik juhendamine, meditsiiniline, psühholoogiline ja sotsiaalhooldus, lapsehooldus ja perekondade taasühinemine;
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Lõikes 1 loetletud meetmetes võetakse arvesse erivajadusi, mis võivad esineda sellistel eri kategooriatesse kuuluvatel kolmandate riikide kodanikel ja nende pereliikmetel nagu isikud, kes sisenevad riiki või elavad seal töötamise, füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise või perekonnaga taasühinemise eesmärgil, samuti rahvusvahelise kaitse saajad, varjupaigataotlejad, ümberasustatud või ümberpaigutatud isikud ning kaitsetud rändajate rühmad, eelkõige alaealised, saatjata alaealised, puudega inimesed, eakad inimesed, rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad, inimkaubanduse ohvrid ning piinamise või vägistamise ohvrid või isikud, kelle suhtes on tarvitatud muud jõhkrat psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda.
2.  Lõikes 1 loetletud meetmetes võetakse arvesse erivajadusi, mis võivad esineda sellistel eri kategooriatesse kuuluvatel kolmandate riikide kodanikel ja nende pereliikmetel nagu isikud, kes sisenevad riiki või elavad seal töötamise, füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise või perekonnaga taasühinemise eesmärgil, samuti rahvusvahelise kaitse saajad, varjupaigataotlejad, ümberasustatud või ümberpaigutatud isikud ning kaitsetud rändajate rühmad, eelkõige alaealised, saatjata alaealised, puudega inimesed, eakad inimesed, rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad, inimkaubanduse ohvrid. isikud, keda ohustab vägivald Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 21 osutatud põhjustel, ning piinamise või vägistamise ohvrid või isikud, kelle suhtes on tarvitatud muud jõhkrat psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda.
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b
(b) suurendada liikmesriikide suutlikkust töötada välja, rakendada, jälgida ja hinnata oma sisserändestrateegiaid, -poliitikat ja -meetmeid valitsuse eri tasanditel ja ametkondades, eelkõige nende suutlikkust koguda, analüüsida ja levitada andmeid ja statistikat rändemenetluste ja -voogude ja elamislubade kohta ning töötada välja järelevalvevahendid, hindamiskavad, näitajad ja võrdlusuuringud asjaomaste strateegiate tulemuste mõõtmiseks;
(b) suurendada liikmesriikide suutlikkust töötada välja, rakendada, jälgida ja hinnata oma sisserändestrateegiaid, -poliitikat ja -meetmeid valitsuse eri tasanditel ja ametkondades, eelkõige nende suutlikkust koguda, analüüsida ja levitada üksikasjalikke ja süstemaatilisi andmeid ja statistikat rändemenetluste ja -voogude ja elamislubade kohta ning töötada välja järelevalvevahendid, hindamiskavad, näitajad ja võrdlusuuringud asjaomaste strateegiate tulemuste mõõtmiseks;
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt c
(c) suurendada avalikke ja erasektori teenuseid pakkuvate rakendusorganisatsioonide, sealhulgas haridusasutuste teadlikkust eri kultuuridest, edendada kogemuste ja hea tava vahetamist, koostööd ja võrgustike tegevust;
(c) suurendada avalikke ja erasektori teenuseid pakkuvate rakendusorganisatsioonide, sealhulgas haridusasutuste teadlikkust eri kultuuride ja inimõiguste valdkonnas, edendada kogemuste ja hea tava vahetamist, koostööd ja võrgustike tegevust;
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt a a (uus)
(a a) kinnipidamisele alternatiivsete meetmete loomine, väljatöötamine ja täiustamine;
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt b
(b) haldusstruktuuride ja -süsteemide sisseseadmine ning töötajate koolitamine, et tagada sujuv tagasipöördumismenetlus;
(b) haldusstruktuuride ja -süsteemide sisseseadmine ning töötajate koolitamine, et tagada sujuv tagasipöördumismenetlus, mille raames kaitstakse täielikult migrantide põhiõigusi;
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt b a (uus)
(b a) toetus tagasipöördumisoperatsioonide sõltumatule hindamisele ja seirele, mida viivad läbi kodanikuühiskonna organisatsioonid, et tagada inimõiguste järgimine;
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt c
(c) materiaalse abi, tervishoiuteenuste ja psühholoogilise abi pakkumine;
(c) materiaalse abi, tervishoiuteenuste ja psühholoogilise abi pakkumine, sh kolmandate riikide kodanikele, kelle väljasaatmine on edasi lükatud vastavalt direktiivi 2008/115/EÜ artiklile 9 ja artikli 14 lõikele 1;
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt f a (uus)
(f a) sunniviisilise tagasipöördumise sõltumatu ja tõhusa järelevalvesüsteemi kehtestamine ja täiustamine, nagu on sätestatud direktiivi 2008/115/EÜ artiklis 6.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt c
(c) taasintegreerimise käivitamiseks vajalikud meetmed seoses tagasipöördunu isikliku arenguga, näiteks rahalised stiimulid, koolitus, abi väljaõppel ja töökoha leidmisel ning stardiabi majandustegevuse alustamiseks;
(c) taasintegreerimise käivitamiseks vajalikud meetmed seoses tagasipöördunu isikliku arenguga, näiteks rahalised stiimulid, koolitus, abi väljaõppel ja töökoha leidmisel, stardiabi majandustegevuse alustamiseks ning muu hulgas ka tagasipöördumisele eelnevad meetmed;
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1 – punkt d
(d) meetmed, mis suurendavad suutlikkust koguda, analüüsida ning levitada andmeid ja statistikat tagasipöördumismenetluste ja -meetmete, vastuvõtu ja kinnipidamise suutlikkuse, sunniviisilise ja vabatahtliku tagasipöördumise, järelevalve ja taasintegreerimise kohta;
(d) meetmed, mis suurendavad suutlikkust koguda, analüüsida ning levitada üksikasjalikke ja süstemaatilisi andmeid ja statistikat tagasipöördumismenetluste ja -meetmete, vastuvõtu ja kinnipidamise suutlikkuse, sunniviisilise ja vabatahtliku tagasipöördumise, järelevalve ja taasintegreerimise kohta;
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
1.  Käesoleva määruse rakendamise koguvahendid on 3 869 miljonit eurot.
1.  Käesoleva määruse rakendamise peamiseks juhiseks olev rahastamispakett – vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise institutsioonidevahelise kokkuleppe XX/201Z (eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punkti 17 määratlusele – aastateks 2014−2020 on 3 869 miljonit eurot.
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
2.  Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad fondi iga-aastased assigneeringud finantsraamistiku piires.
2.  Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad fondi iga-aastased assigneeringud, ilma et see piiraks määruse (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise institutsioonidevahelise kokkuleppe xxx/201z (eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) sätete kohaldamist.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa
3.   Koguvahendeid rakendatakse järgmiselt:
3.   Peamiseks juhiseks olevat rahastamispaketti rakendatakse järgmiselt:
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4
4.  Käesoleva määruse alusel kasutatavaid koguvahendeid rakendatakse koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise alusel kooskõlas [uue finantsmääruse1 artikli 55 lõike 1 punktiga b], välja arvatud artiklis 21 osutatud liidu meetmete, artiklis 22 osutatud erakorralise abi, artiklis 23 osutatud Euroopa rändevõrgustiku ja artiklis 24 osutatud tehnilise abi puhul.
4.  Käesoleva määruse alusel kasutatavat peamiseks juhiseks olevat rahastamispaketti rakendatakse otsese eelarve täitmise alusel (eelkõige artiklis 21 osutatud liidu meetmete, artiklis 22 osutatud erakorralise abi, artiklis 23 osutatud Euroopa rändevõrgustiku ja artiklis 24 osutatud tehnilise abi puhul) või koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise alusel kooskõlas [uue finantsmääruse1 artikli 58 lõike 1 punktiga c].
1 Komisjoni ettepanek: määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta (KOM(2010)0815 (lõplik), 22.12.2010). Kõnealuse ettepanekuga tühistab komisjon ametlikult eelmised asjaomased ettepanekud KOM(2010)0071 (lõplik) ja KOM(2010)0260 (lõplik).
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
Selgitus
ELi eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega peaks olema erand, mitte reegel.
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)
4 a. Komisjon vastutab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 317 kohaselt liidu eelarve täitmise eest ning teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu muude üksuste kui liikmesriikide sooritatud toimingutest.

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – sissejuhatav osa
5.   Koguvahendeid kasutatakse soovituslikult järgmiselt:
5.   Ilma, et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide eesõigusi, kasutatakse peamiseks juhiseks olevat rahastamispaketti soovituslikult järgmiselt:
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – punkt a
(a) 3 232 miljonit eurot liikmesriikide riiklike programmide jaoks;
(a) 83% liikmesriikide riiklike programmide jaoks;
Selgitus
Summad on tehnilistel põhjustel asendatud protsentuaalse määraga.
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5 – punkt b
(b) 637 miljonit eurot liidu meetmete, Euroopa rändevõrgustiku, erakorralise abi ja komisjoni tehnilise abi jaoks.
(b) 17% liidu meetmete, Euroopa rändevõrgustiku, erakorralise abi ja komisjoni tehnilise abi jaoks.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Liikmesriikidele eraldatakse soovituslikult 3 232 miljonit eurot järgmiselt:
1.   Ilma, et see piiraks eelarvepädeva institutsiooni eesõigusi, eraldatakse riiklikele programmidele ette nähtud vahendid liikmesriikidele soovituslikult järgmiselt:
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a
(a) 2 372 miljonit eurot vastavalt I lisale;
(a) 73% vastavalt I lisale;
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b
(b) 700 miljonit eurot artiklis 16 osutatud erimeetmetega seotud jaotusmehhanismi alusel artiklis 17 nimetatud liidu ümberasustamisprogrammiks ja artiklis 18 osutatud ümberpaigutamiseks;
(b) 22% artiklis 16 osutatud erimeetmetega seotud jaotusmehhanismi alusel artiklis 17 nimetatud liidu ümberasustamisprogrammiks ja artiklis 18 osutatud ümberpaigutamiseks;
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c
(c) 160 miljonit eurot vahekokkuvõtte alusel alates 2018. eelarveaastast, et võtta arvesse olulisi muudatusi rändevoogudes ja/või lahendada komisjoni kindlaksmääratud erivajadusi, nagu on ette nähtud artiklis 19.
(c) 5% vahekokkuvõtte alusel alates 2017. eelarveaastast, et võtta arvesse olulisi muudatusi rändevoogudes ja/või lahendada komisjoni kindlaksmääratud erivajadusi, nagu on ette nähtud artiklis 19.
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)
2 a. Artikli 3 lõikes 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks eraldatud rahalised vahendid jaotatakse õiglasel, tasakaalustatud ja läbipaistval viisil. Liikmesriigid tagavad, et kõik fondist rahastatavad meetmed on kooskõlas varjupaika ja sisserännet käsitleva liidu õigustikuga, isegi kui asjaomased meetmed ei ole nende suhtes siduvad ega kohaldatavad.

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1
1.  Peale artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldise saavad liikmesriigid iga kahe aasta tagant artikli 15 lõike 2 punktiga b ettenähtud lisasumma, mille aluseks on ühekordne makse 6 000 eurot iga ümberasustatud isiku kohta.
1.  Peale artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldise saavad liikmesriigid iga kahe aasta tagant artikli 15 lõike 2 punktiga b ettenähtud lisasumma, mille aluseks on ühekordne makse 4 000 eurot iga ümberasustatud isiku kohta, mis kulutatakse artiklis 7 osutatud ümberasustamismeetmetele. Meetmete tulemuslikku rakendamist kontrollib ja hindab Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ümberasustamisüksus.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
Lõikes 1 osutatud ühekordset makset suurendatakse 3 000 euro võrra iga isiku kohta, kes asustatakse ümber lisaks liikmesriigi varasemale ümberasustamiskvoodile, või juhul, kui ümberasustatav isik asustatakse ümber liikmesriiki, kus ei ole varem liidu rahastavat ümberasustamist läbi viidud.

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
2.  Lõikes 1 osutatud ühekordset makset suurendatakse 10 000 euroni iga isiku kohta, kes on ümberasustatud kooskõlas liidu ühiste prioriteetidega ümberasustamise valdkonnas, mis on kehtestatud vastavalt lõigetele 3 ja 4 ning loetletud III lisas.
2.  Lõikes 1 osutatud ühekordset makset suurendatakse 3 000 euro võrra ka iga isiku kohta, kes on ümberasustatud kooskõlas liidu ühiste prioriteetidega ümberasustamise valdkonnas, mis on kehtestatud vastavalt lõigetele 3 ja 4 ning loetletud III lisas.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)
3 a. Liikmesriigid, kes ühendavad oma kohustused üheks tähtajatuks kohustuseks, saavad iga ümberasustatud isiku kohta lisavahendeid ja toetust, et saavutada liidu ümberasustamisprogrammi kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed eesmärgid viia aastani 2020 läbi vähemalt 20 000 ümberasustamist aastas ja kehtestada pagulaste integratsiooniks head tavad ja ühtsed normid. Need liikmesriigid teevad tihedat koostööd Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ümberasustamisüksusega, et kehtestada eelnimetatud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete eesmärkide kohta suunised, täiustada neid korrapäraselt ning vaadata neid regulaarselt läbi.

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – taane 2 a (uus)
– isikud, kes on langenud vägivalla ja/või piinamise ohvriks;
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – taane 4
– isikud, kes õigusliku või füüsilise kaitsega seotud põhjustel vajavad erakorralist ja kiiret ümberasustamist.
– isikud, kellel on vaja õigusliku ja/või füüsilise kaitsega seotud põhjustel erakorralist ümberasustamist.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4 – taane 4 a (uus)
– isikud, kes on langenud piinamise, vägistamise või muu tõsise psühholoogilise, kehalise või seksuaalse vägivalla ohvriks.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 8
8.  Liidu ümberasustamisprogrammi eesmärkide tõhusaks saavutamiseks antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 26, et lõigetes 1 ja 2 osutatud ühekordseid makseid kasutatavate vahendite piires vajaduse korral korrigeerida.
8.  Liidu ümberasustamisprogrammi eesmärkide tõhusaks saavutamiseks antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 26, et lõigetes 1, 2 ja 3 a osutatud ühekordseid makseid kasutatavate vahendite piires vajaduse korral korrigeerida.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1
1.  Peale artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldise saavad liikmesriigid vajaduse korral artikli 15 lõike 2 punktiga b ettenähtud lisasumma, mille aluseks on ühekordne makse 6 000 eurot iga ümberpaigutatud isiku kohta.
1.  Peale artikli 15 lõike 1 punkti a kohaselt arvutatud eraldise saavad liikmesriigid vajaduse korral artikli 15 lõike 2 punktiga b ettenähtud lisasumma, mille aluseks on ühekordne makse 4 000 eurot iga ümberpaigutatud isiku kohta.
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)
2 a. Komisjon kehtestab ümberasustamismeetmete jaoks ranged menetluslikud tagatised ja selged kriteeriumid. Need menetluslikud tagatised hõlmavad muu hulgas läbipaistvate ja mittediskrimineerivate valikukriteeriumide loomist, potentsiaalselt ümberasustatavatele isikutele antavat teavet, küsitletud taotlejatele nende valituks osutumisest või mitteosutumisest kirjalikult teatamist, ümberasustamiskandidaatidele otsustamiseks ja vajaduse korral lahkumiseelsete asjakohaste ettevalmistuste tegemiseks mõistliku tähtaja andmist ning nõuet, et kandidaat peab ümberasustamismeetmetega vabatahtlikult nõustuma.

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 b (uus)
2 b. Ümberasustamismeetmetega kaasneb tegevuskava, mis on ette nähtud varjupaigasüsteemide ning vastuvõtu- ja integratsioonitingimuste kvaliteedi säilitamiseks ja/või parandamiseks asjaomases lähteliikmesriigis.

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1
1.  Artikli 15 lõike 1 punktis c osutatud summa eraldamiseks hindab komisjon 31. maiks 2017 liikmesriikide vajadusi seoses nende varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemidega, nende rändevoogude olukorda ajavahemikul 2014–2016 ja oodatavat arengut.
1.  Artikli 15 lõike 1 punktis c osutatud summa eraldamiseks hindab komisjon 31. maiks 2016 liikmesriikide vajadusi seoses nende varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemidega, nende rändevoogude olukorda ajavahemikul 2014–2015 ja oodatavat arengut.
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 3 – punkt b
(b) rändesurve:
(b) eriline surve:
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2
2.  Selle mudeli põhjal määrab komisjon rakendusaktidega kindlaks, millised liikmesriigid saavad lisasumma, ning kehtestab jaotustabeli olemasolevate vahendite jagamiseks nende liikmesriikide vahel kooskõlas artikli 27 lõikes 3 osutatud menetlusega.
2.  Selle mudeli põhjal määrab komisjon artikli 26 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktide abil kindlaks, millised liikmesriigid saavad lisasumma, ning kehtestab jaotustabeli olemasolevate vahendite jagamiseks nende liikmesriikide vahel.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1
1.  Komisjoni algatusel võib fondi kasutada artiklis 3 osutatud üldiste ja konkreetsete eesmärkidega seotud riikidevaheliste meetmete või liidu erihuvidele vastavate meetmete rahastamiseks.
1.  Komisjoni algatusel võib fondi kasutada artiklis 3 osutatud üldiste ja konkreetsete eesmärkidega seotud riikidevaheliste meetmete või liidu erihuvidele vastavate meetmete rahastamiseks, pidades seejuures silmas arengupoliitika sidusust.
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt a
(a) liidu koostöö edendamist liidu õiguse ja hea tava rakendamisel varjupaiga, sealhulgas ümberasustamise ja ümberpaigutamise, ning seadusliku rände, sealhulgas kolmandate riikide kodanike integreerimise ja tagasipöördumise valdkonnas;
(a) liidu koostöö edendamist liidu õiguse ja hea tava rakendamisel varjupaiga, sealhulgas ümberasustamise ja ümberpaigutamise, ning seadusliku rände, sealhulgas kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute integreerimise ja tagasipöördumise valdkonnas;
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt f
(f) koostööd kolmandate riikidega, eelkõige tagasivõtulepingute rakendamise, liikuvuspartnerluste ja piirkondlike kaitseprogrammide raames.
(f) rände suhtes võetud üldisel lähenemisviisil põhinevat koostööd kolmandate riikidega, eelkõige tagasivõtulepingute rakendamise, liikuvuspartnerluste ja piirkondlike kaitseprogrammide raames, ning turvalist juurdepääsu liidu varjupaigasüsteemile (kooskõlas artikliga 24a).
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)
3 a. Kui sisepoliitika valdkonnas tegutsevad liidu ametid teostavad liidu meetmeid kaudselt ja tsentraliseeritud korras, tagab komisjon, et rahalised vahendid jaotatakse eri ametite vahel õiglaselt, võrdväärselt ja läbipaistvalt. Nimetatud meetmed lisatakse kõnealuste ametite ülesannete sekka (lisaks nende tööprogrammidele).

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 b (uus)
3 b. Komisjon tagab vahendite õiglase ja võrdväärse jaotuse igale artikli 3 lõikes 2 osutatud eesmärgile.

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1
1.  Fondist antakse rahalist abi kiireloomuliste konkreetsete vajaduste rahuldamiseks hädaolukordades.
1.  Fondist antakse rahalist abi kiireloomuliste konkreetsete vajaduste rahuldamiseks eriolukordades, nagu määratletud artikli 2 punktis f. Kolmandates riikides selle artikli alusel rakendatavad meetmed täiendavad liidu humanitaarabipoliitikat ning on sellega kooskõlas, samuti järgitakse nende puhul humanitaarabi valdkonna konsensuses sätestatud humanitaarabialaseid põhimõtteid.
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt a
(a) tegutseda rände- ja varjupaigaküsimustes liidu nõuandekomisjonina, tehes nii riigi kui ka liidu tasandil koostööd liikmesriikide, akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna, mõttekodade ja muude liidu/rahvusvaheliste üksuste esindajatega ning kooskõlastades nende tegevust;
(a) tegutseda rände- ja varjupaigaküsimustes liidu nõuandekomisjonina, tehes nii riigi kui ka liidu tasandil koostööd liikmesriikide, akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna, mõttekodade ja liidu või rahvusvaheliste muude üksuste, eelkõige varjupaiga ja rändeküsimustele spetsialiseerunud üksuste esindajatega ning kooskõlastades nende tegevust;
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt c
(c) edastada punktis b osutatud teavet üldsusele.
(c) edastada koostöös kodanikuühiskonna ning sisserände ja varjupaiga valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonidega üldsusele punktis b osutatud teavet.
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 – punkt b
(b) juhtorgan, kes annab poliitilisi suuniseid ja kiidab heaks Euroopa rändevõrgustiku tegevuse ning kuhu kuulub komisjon ja üks esindaja igast liikmesriigist, Euroopa Parlamendist ning teistest asjakohastest üksustest;
(b) juhtorgan, kes annab poliitilisi suuniseid ja kiidab heaks Euroopa rändevõrgustiku tegevuse ning kuhu kuulub komisjon ja üks esindaja igast liikmesriigist, Euroopa Parlamendist ning teistest asjakohastest sõltumatutest üksustest;
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7
7.  Euroopa rändevõrgustiku jaoks fondi iga-aastastest eraldistest kättesaadavaks tehtav summa ja tööprogramm, milles on sätestatud võrgustiku tegevuse prioriteedid, võetakse vastu artikli 27 lõikes 3 sätestatud korras ja võimaluse korral kombineeritakse neid liidu meetmete ja erakorralise abi tööprogrammiga.
7.  Euroopa rändevõrgustiku jaoks fondi iga-aastastest eraldistest kättesaadavaks tehtav summa ja tööprogramm, milles on sätestatud võrgustiku tegevuse prioriteedid, võetakse vastu artiklis 26 sätestatud korras ja võimaluse korral kombineeritakse neid liidu meetmete ja erakorralise abi tööprogrammiga.
Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 a (uus)
Artikkel 24 a

Kooskõlastamine

Komisjon ja liikmesriigid koos Euroopa välisteenistusega tagavad kolmandates riikides võetavate ja kolmandate riikidega seonduvate meetmete kooskõlastamise. Eelkõige tagavad nad selle, et kõnealused meetmed:

(a) on kooskõlas ELi välispoliitikaga ja esmajoones arengupoliitika sidususe põhimõttega, samuti asjaomase piirkonna või riigi jaoks koostatud strateegiliste programmdokumentidega;
(b) on eelkõige sellised, mis ei ole orienteeritud arengule;
(c) kuuluvad lühikest või võimalusel keskpikka perioodi hõlmavasse käsitusse (sõltuvalt meetmete ja prioriteetide olemusest);
(d) edendavad eelkõige liidu huve, mõjutavad liitu ja liikmesriike otseselt ning on vajalikul määral järjepidevad liidus võetud meetmetega.
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – taane 2 a (uus)
– neid kasutatakse ümberasustamis- või ümberpaigutamismeetmeteks.
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõik 1
Fondi suhtes kohaldatakse [määruse (EL) nr .../.../] sätteid.

Fondi suhtes kohaldatakse [määruse (EL) nr .../.../] sätteid, ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 4 punkti a kohaldamist.

Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 a (uus)
(2 a)  Sellise ümberasustamisüksuse loomine Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti raames, millel oleks piisav arv töötajaid, et tagada kõikide liikmesriikides läbi viidavate ümberasustamismeetmete vajalik kooskõlastamine, korraldada lähetusi kolmandatesse riikidesse ja/või teistesse liikmesriikidesse, aidata läbi viia intervjuusid ning meditsiinilisi ja julgeolekukontrolle, koguda ekspertandmeid, võimaldada teabe kogumist ja jagamist, luua tihedad kontaktid ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja kohalike vabaühendustega, täita tähtsat rolli programmide tulemuslikkuse ja kvaliteedi järelevalves ja hindamises, edendada teadlikkust ning tagada liiduülene võrgustikutöö ja heade tavade vahetus ümberasustamisega seotud sidusrühmade vahel (sh rahvusvaheliste organisatsioonide, riigiasutuste ja kodanikuühiskonna partnerlused).
Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2 b (uus)
(2 b)  Anda liikmesriikide kohalikele ametiasutustele ja kohalikele partneritele võimalus taotleda fondilt kohalike integratsiooniprogrammide raames rahalist toetust, mis hõlmab saabumise toetust, saabumise järelmeetmeid, planeerimis- ja kooskõlastusstruktuure ja meetmeid, mille abil teavitada ja propageerida ümberasustamist kogukondades, kes ümberasustatud pagulasi vastu võtavad.
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3 a (uus)
3 a. Integratsioonialased algatused, mille eesmärk on parandada asjaomase poliitika kooskõlastamist liikmesriikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste eri tasandite vahel.

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4
(4)  Ühisalgatused uute lähenemisviiside kindlakstegemiseks ja rakendamiseks seoses algetapi menetluste ja saatjata alaealiste kaitse tingimustega.
(4)  Ühisalgatused uute lähenemisviiside kindlakstegemiseks ja rakendamiseks seoses algetapi menetluste ning saatjata alaealiste kaitse ja abistamise tingimustega.
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 7
(7)  Ühisalgatused perekonna taasühinemiseks ja saatjata alaealiste taasintegreerimiseks nende päritoluriikides.
(7)  Ühisalgatused perekonna taasühinemiseks ja saatjata alaealiste taasintegreerimiseks nende päritoluriikides, kui see on nende parimates huvides.
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 6 a (uus)
(6 a)  Süüria pagulased Türgis, Jordaanias ja Liibanonis.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika