Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2504(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0002/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0002/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0020

Hyväksytyt tekstit
PDF 516kWORD 68k
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg
Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Euroopan parlamentin päätös 17. tammikuuta 2013 toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)2013/2504(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ehdotuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan 2 kohdan ja 70 a artiklan,

päättää aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan valtuutuksen perusteella:

VALTUUTUS

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi   Tarkistus
Tarkistus 1
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)
– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta1, erityisesti Euroopan uudelleensijoittamisyksikön perustamista koskevat päätöslauselman kohdat,
1 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 1.
Tarkistus 2
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)
1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

Tarkistus 3
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)
1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Lissabonin sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa;

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Tarkistus 4
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 c kohta (uusi)
1 c. korostaa, että unionin jo toteamien ja itselleen ottamien tehtävien perusteella komission on harkittava ehdotuksessaan kyseisiä toimintapoliittisia painopisteitä kaukokatseisesti ja asianmukaisesti;

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 2 kohdan, 79 artiklan 2 ja 4 kohdan sekä 80 artiklan,
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a) Euroopan parlamentti korosti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”1, että kiireellisten maahanmuutto- ja turvapaikkakysymysten käsittelyyn ja unionin ulkorajojen hallintaan tarvitaan yhdennetty lähestymistapa sekä hätätilanteiden varalle riittävästi rahoitusta ja tukivälineitä, jotka annetaan käyttöön ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kaikkien jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden hengessä siten, että otetaan huomioon kansalliset vastuut ja määritetään tehtävät selkeästi. Se huomautti tältä osin myös, että Frontex-viraston, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston sekä yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaan puiteohjelmaan liittyvien rahastojen kasvavat haasteet on otettava asianmukaisesti huomioon.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Perustelu
Euroopan parlamentin 8 päivänä kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten” 107 kohta.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)  Euroopan parlamentti korosti lisäksi 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa1, että eri rahastojen ja ohjelmien välistä synergiaa on parannettava, ja totesi, että varojen hallinnoinnin yksinkertaistaminen ja ristiinrahoituksen salliminen mahdollistavat lisävarojen ohjaamisen yhteisiin tavoitteisin. Se oli tyytyväinen komission aikomukseen vähentää sisäasioiden alan talousarviovälineiden kokonaismäärää siten, että otetaan käyttöön kahden pilarin rakenne ja mahdollisuuksien mukaan yhteinen hallinnointi, sekä katsoi, että tällainen toimintatapa edistäisi merkittävästi nykyisten rahastojen ja ohjelmien yksinkertaistamista, järkeistämistä, lujittamista ja avoimuutta. Se korosti kuitenkin, että sisäasiainpolitiikan eri tavoitteet eivät saa sekoittua toisiinsa.
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
Perustelu
Parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten” 109 kohta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Rahastosta olisi myönnettävä tukea toimille, joilla turvapaikanhakijoille taataan turvallinen pääsy EU:n turvapaikkajärjestelmän piiriin siten, että turvapaikanhakijat eivät joudu turvautumaan ihmisten salakuljettajiin ja rikollisiin verkostoihin henkensä vaarantaen.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Rahastojen varoja olisi käytettävä johdonmukaisesti yhteisten kotouttamista koskevien perusperiaatteiden kanssa, kuten yhteisessä kotouttamisohjelmassa todetaan.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Rahaston olisi tuettava jäsenvaltioita laillisen maahanmuuton järjestämistä koskevien strategioiden laatimisessa parantamalla niiden yleisiä valmiuksia kehittää, toteuttaa, valvoa ja arvioida kaikkia kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahanmuutto- ja kotouttamisstrategioita, -politiikkoja ja -toimenpiteitä, EU:n oikeudelliset välineet mukaan lukien. Rahaston olisi tuettava myös tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä yhteistyötä eri hallintoyksiköiden välillä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa.
(16)  Rahaston olisi tuettava jäsenvaltioita laillisen maahanmuuton järjestämistä koskevien strategioiden laatimisessa parantamalla niiden yleisiä valmiuksia kehittää, toteuttaa, valvoa ja arvioida kaikkia kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahanmuutto- ja kotouttamisstrategioita, -politiikkoja ja -toimenpiteitä, EU:n oikeudelliset välineet mukaan lukien. Rahaston olisi tuettava myös tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä yhteistyötä eri hallintoyksiköiden välillä ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tekninen apu on olennaisen tärkeää, jotta voidaan antaa jäsenvaltioille mahdollisuus tukea kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa sekä auttaa tuensaajia noudattamaan niille asetettuja velvoitteita ja unionin lainsäädäntöä ja siten lisätä EU:n rahoituksen näkyvyyttä ja saatavuutta.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Tämän rahaston olisi täydennettävä ja lujitettava 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, jäljempänä ’Frontex’, toimintaa; Frontexin tehtävänä on muun muassa avustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden yhteisten palauttamistoimien organisoinnissa ja määrittää parhaita käytänteitä, jotka liittyvät matkustusasiakirjojen hankintaan ja jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten poistamiseen maasta.
(23)  Tämän rahaston olisi täydennettävä ja lujitettava 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustetun Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston, jäljempänä 'Frontex', toimintaa; Frontexin tehtävänä on muun muassa avustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden yhteisten palauttamistoimien organisoinnissa ja määrittää parhaita käytänteitä, jotka liittyvät matkustusasiakirjojen hankintaan ja jäsenvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten poistamiseen maasta. Rahaston olisi myös annettava Frontexille valmiudet vastata sen omista, unionin ja jäsenvaltioiden meripelastusvelvoitteista.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Rahasto olisi toteutettava noudattaen täysin Euroopan unionin peruskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita. Tukikelpoisissa toimissa olisi otettava huomioon etenkin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistilanne kiinnittämällä erityishuomiota ja kohdentamalla toimia ilman huoltajaa oleviin ja muihin riskiryhmiin kuuluviin alaikäisiin.
(24)  Rahasto olisi toteutettava noudattaen täysin Euroopan unionin peruskirjassa ja kansainvälisissä välineissä, erityisesti 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa, 10 päivänä joulukuuta 1948 annetussa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälissä yleissopimuksessa, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisessa yleissopimuksessa, lapsen oikeuksista tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa, siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelemista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, vahvistettuja oikeuksia ja periaatteita. Tukikelpoisissa toimissa olisi otettava huomioon maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien suojeluun perustuva toimintamalli ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistilanne kiinnittämällä erityishuomiota naisiin sekä ilman huoltajaa oleviin ja muihin riskiryhmiin kuuluviin alaikäisiin ja kohdentamalla toimia heille.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Toteutettaessa toimenpiteitä kolmansissa maissa ja kolmansia maita koskevia toimenpiteitä rahaston tuella olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita. Niillä ei ole tarkoitus tukea kehitystä suoraan tukevia toimia, vaan niillä täydennetään tarvittaessa ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta. Lisäksi olisi varmistettava johdonmukaisuus suhteessa humanitaarista apua koskevaan unionin politiikkaan erityisesti hätäavun toteuttamisen osalta.
(25)  Toteutettaessa toimenpiteitä kolmansissa maissa ja kolmansia maita koskevia toimenpiteitä rahaston tuella olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita. Niillä ei ole tarkoitus tukea kehitystä suoraan tukevia toimia, vaan niillä täydennetään tarvittaessa ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta noudattaen kehityspoliittisen johdonmukaisuuden periaatetta kehityspolitiikkaa koskevan konsensuksen mukaisesti (35 kohta). Lisäksi olisi varmistettava, että hätäavun toteuttaminen on johdonmukaista, täydentää humanitaarista apua koskevaa unionin politiikkaa ja noudattaa humanitaarista apua koskevassa konsensuksessa vahvistettuja humanitaarisia periaatteita.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Suuri osa rahaston käytettävissä olevista varoista olisi jaettava suhteessa vastuuseen, jonka kukin jäsenvaltio kantaa muuttovirtojen hallinnasta objektiivisten perusteiden mukaisesti. Tätä varten olisi käytettävä tuoreimpia käytettävissä olevia, muuttovirtoja koskevia tilastotietoja, jotka koskevat muun muassa ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrää, pakolaisaseman tai tilapäisen suojelun myöntämispäätöksiä, uudelleensijoitettujen pakolaisten, laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja jäsenvaltiolta luvan oleskella sen alueella saaneiden kolmansien maiden kansalaisten määrää, kansallisten viranomaisten antamia palauttamispäätöksiä sekä toteutuneiden palautusten määrää.
(26)  Suuri osa rahaston käytettävissä olevista varoista olisi jaettava suhteessa vastuuseen, jonka kukin jäsenvaltio kantaa muuttovirtojen hallinnasta objektiivisten perusteiden mukaisesti. Tätä varten olisi käytettävä tuoreimpia käytettävissä olevia, muuttovirtoja koskevia tilastotietoja, jotka koskevat muun muassa ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrää, pakolaisaseman tai tilapäisen suojelun myöntämispäätöksiä, uudelleensijoitettujen pakolaisten, laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten ja jäsenvaltiolta luvan oleskella sen alueella saaneiden kolmansien maiden kansalaisten määrää, jäsenvaltioiden ulkorajoilla pidätettyjen laittomien maahanmuuttajien lukumäärää, kansallisten viranomaisten antamia palauttamispäätöksiä sekä toteutuneiden palautusten määrää. Edellä mainitun lisäksi on kuitenkin tärkeää, että kunkin jäsenvaltion taloudelliset resurssit ja sen maantieteellinen koko otetaan huomioon. Perusteellisella tutkimuksella on määritettävä jäsenvaltiolle aiheutuvat todelliset kustannukset.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Unionin uudelleensijoittamisohjelman vähittäisen toteuttamisen mukaisesti rahastosta olisi myönnettävä kohdennettua tukea taloudellisena kannustimena (kertakorvauksena) kutakin uudelleensijoitettua pakolaista kohden.
(29)  Unionin uudelleensijoittamisohjelman vähittäisen toteuttamisen mukaisesti rahastosta olisi myönnettävä kohdennettua tukea taloudellisena kannustimena (kertakorvauksena) kutakin uudelleensijoitettua pakolaista kohden. Komission ja EASOn olisi yhteistyössä ja kumpikin oman toimivaltansa mukaisesti seurattava rahastosta tuettavien uudelleensijoittamisoperaatioiden täytäntöönpanon tehokkuutta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden lisäämiseksi ja vastuun jakamiseksi paremmin jäsenvaltioiden välillä erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin turvapaikanhakijoiden virrat vaikuttavat voimakkaimmin, olisi perustettava vastaavanlainen taloudellisiin kannustimiin perustuva järjestely kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtämistä varten.
(33)  Jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden lisäämiseksi ja vastuun jakamiseksi paremmin jäsenvaltioiden välillä erityisesti niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin turvapaikanhakijoiden virrat vaikuttavat voimakkaimmin, olisi perustettava vastaavanlainen taloudellisiin kannustimiin perustuva järjestely kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtämistä varten. Järjestelylle olisi osoitettava riittävät resurssit, jotta jäsenvaltioille, jotka vastaanottavat absoluuttisesti tai suhteellisesti suurempia määriä maahanmuuttajia ja kansainvälistä suojelua nauttivia henkilöitä, voidaan maksaa korvauksia ja jotta voidaan avustaa jäsenvaltioita, joiden turvapaikkajärjestelmät ovat vähemmän kehittyneitä.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)
(35 a)  Mainitussa yhteydessä jäsenvaltiolle on ehdottomasti annettava teknistä apua, jotta ne voivat panna täytäntöön kansalliset ohjelmansa, avustaa tuensaajia, täyttää velvoitteensa, noudattaa unionin oikeutta ja siten parantaa EU:n rahoituksen näkyvyyttä ja saatavuutta.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)
(35 b)  Menojen ja välineiden rakennetta yksinkertaistettaessa olisi joustavuuskriteerien täyttämisen ohella jatkettava ennustettavuuden ja luotettavuuden vaatimusten täyttämistä ja varmistettava turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston varojen avoin ja oikeudenmukainen jakautuminen.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 c kappale (uusi)
(35 c)  Rahoitusrakenteita yksinkertaistettaessa – joustavuutta unohtamatta – olisi säilytettävä ennakoitavuus ja luotettavuus, ja näin olisi varmistettava rahastojen kunkin tavoitteen asianmukainen osuus kansallisten ohjelmien kautta. Tämän vuoksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle olisi myönnettävä vuosien 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä oikeudenmukainen osuus varoista, jotta voitaisiin taata jatkuvuus vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen kuuluvien nykyisten pakolaisrahaston ja kotouttamisrahaston tavoitteiden tukemisessa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
(36)  Yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi olisi tärkeää, että rahastosta myönnetään lisärahoitusta hätäapua varten, jotta voidaan vastata hätäapua antamalla hätätilanteisiin, joihin liittyy voimakkaita muuttopaineita jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tai sellainen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottainen maahantulo, jollaista tarkoitetaan vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä.
(36)  Yhteisvastuullisuuden lujittamiseksi olisi tärkeää, että rahastosta myönnetään koordinoidusti ja yhteisvaikutuksessa humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) hallinnoiman humanitaarisen avun kanssa lisärahoitusta hätäapua varten, jotta voidaan vastata hätäapua antamalla hätätilanteisiin, joihin liittyy voimakkaita muuttopaineita jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa tai sellainen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottainen maahantulo, jollaista tarkoitetaan vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/55/EY.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Tällä asetuksella olisi varmistettava Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta 14 päivänä toukokuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston toiminnan jatkuminen ja säädettävä sen tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa varten tarvittavasta rahoituksesta.
(37)  Tällä asetuksella olisi varmistettava Euroopan muuttoliikeverkoston perustamisesta 14 päivänä toukokuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2008/381/EY perustetun Euroopan muuttoliikeverkoston toiminnan jatkuminen ja säädettävä sen tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa varten tarvittavasta rahoituksesta. Maahanmuutto- ja turvapaikkarahastoon olisi sisällytettävä suojakeinoja, joilla estetään varojen liiallinen keskittäminen yhdelle ainoalle toimintalohkolle Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kustannuksella.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
(42 a)  Määrärahojen käyttöä olisi koordinoitava tällä alalla paremmin, jotta voidaan varmistaa täydentävyys, parempi tehokkuus ja näkyvyys ja parantaa talousarviota koskevaa synergiaa.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)
(42 b)  EU:n rahoituksen vaikutukset olisi maksimoitava siten, että asetetaan käyttöön, yhdistetään ja hyödynnetään julkisia ja yksityisiä rahoitusvaroja.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 c kappale (uusi)
(42 c)  Olisi varmistettava mahdollisimman suuri avoimuus, vastuuvelvollisuus ja demokraattinen valvonta, kun on kyse innovatiivisista rahoitusvälineistä ja -mekanismeista, joita tuetaan unionin talousarviosta.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 d kappale (uusi)
(42 d)  Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan rahastolle asetetut tavoitteet, samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 e kappale (uusi)
(42 e)  On tärkeää varmistaa, että rahaston varainhoito on moitteetonta ja että sen täytäntöönpano on mahdollisimman tehokas ja käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja se, että rahasto on kaikkien osallistujien ulottuvilla.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 f kappale (uusi)
(42 f)  Komission olisi seurattava vuosittain rahaston täytäntöönpanoa käyttäen keskeisiä indikaattoreita tulosten ja vaikutusten arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja niiden perustasojen olisi muodostettava vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä määrin rahaston tavoitteet on saavutettu.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale
(43)  Tämän rahaston hallinnointia ja täytäntöönpanoa varten rahaston olisi muodostettava osa johdonmukaista kokonaisuutta, johon kuuluvat tämä asetus sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [.../…].
(43)  Tämän rahaston hallinnointia ja täytäntöönpanoa varten rahaston olisi muodostettava osa johdonmukaista kokonaisuutta, johon kuuluvat tämä asetus sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon ja poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o [.../…]. Tätä rahastoa varten on kuitenkin välttämätöntä, että asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 12 artiklassa tarkoitetussa kumppanuudessa sisällytetään osallistuviin viranomaisiin toimivaltaiset alueelliset, paikalliset ja kunnalliset viranomaiset, kansainväliset järjestöt ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, kuten kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Tässä asetuksessa säädetään asetuksessa (EU) N:o…/… [horisontaaliasetus] vahvistettujen sääntöjen soveltamisesta.
3.  Tässä asetuksessa säädetään asetuksessa (EU) N:o…/… [horisontaaliasetus] vahvistettujen sääntöjen soveltamisesta, sanotun rajoittamatta tämän asetuksen 4 a artiklan soveltamista.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale
(a) 'uudelleensijoittamisella' prosessia, jossa kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä, joille on myönnetty 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyssä Geneven yleissopimuksessa määritelty pakolaisasema ja tämän aseman perusteella lupa oleskella jossakin jäsenvaltiossa, siirretään Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun, jäljempänä 'UNHCR', pyynnöstä kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella kolmannesta maasta jäsenvaltioon, jossa he saavat oleskella jonkin seuraavan aseman perusteella:
(a) 'uudelleensijoittamisella' prosessia, jossa kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä siirretään Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun, jäljempänä 'UNHCR', pyynnöstä kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella kolmannesta maasta jäsenvaltioon, jossa he saavat oleskella jonkin seuraavan aseman perusteella:
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
i) direktiivin 2004/83/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettu pakolaisasema tai
i) direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan e alakohdassa tarkoitettu pakolaisasema tai
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)
i a) direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan g alakohdassa tarkoitettu toissijaisen suojelun nojalla myönnetty asema tai
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) ’siirtämisellä’ prosessia, jossa 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä siirretään heille kansainvälistä suojelua antaneesta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa he saavat samanlaisen suojelun, tai 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvia henkilöitä siirretään jäsenvaltiosta, joka vastaa heidän kansainvälistä suojelua koskevien hakemustensa käsittelystä, toiseen jäsenvaltioon, jossa heidän kansainvälistä suojelua koskevat hakemuksensa käsitellään;
(b) 'siirtämisellä' prosessia, jossa 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja henkilöitä siirretään heille kansainvälistä suojelua antaneesta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa he saavat välittömästi samanlaisen suojelun, tai 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvia henkilöitä siirretään jäsenvaltiosta, joka vastaa heidän kansainvälistä suojelua koskevien hakemustensa käsittelystä, toiseen jäsenvaltioon, jossa heidän kansainvälistä suojelua koskevat hakemuksensa käsitellään;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta – i alakohta
i) yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitsevasta voimakkaasta muuttopaineesta, johon liittyy kolmansien maiden kansalaisten suhteettoman laajamittainen maahantulo, ja tämän tilanteen vuoksi jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuu huomattavia kiireellisiä vaatimuksia;
i) yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vallitsevista erityispaineista, joihin liittyy kolmansien maiden kansalaisten äkillinen ja laajamittainen maahantulo, ja tämän tilanteen vuoksi jäsenvaltioiden vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmiin ja -menettelyihin kohdistuu huomattavia kiireellisiä vaatimuksia; tai
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Rahaston yleistavoitteena on turvapaikka-asioita sekä toissijaista suojelua ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan mukaisesti edistää unionin muuttovirtojen tehokasta hallintaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osana.
1.  Rahaston yleistavoitteena on turvapaikka-asioita sekä toissijaista suojelua ja tilapäistä suojelua koskevan yhteisen politiikan vahvistaminen ja kehittäminen sekä yhteisen maahanmuuttopolitiikan vahvistaminen ja kehittäminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osana noudattaen kehityspoliittista johdonmukaisuutta ja maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien suojeluun perustuvaa toimintamallia.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden, turvapaikkamenettelyjen laadun, eri jäsenvaltioissa myönnettyjen turvapaikkojen suhteellisen määrän ja jäsenvaltioiden uudelleensijoittamistoimien parantumisastetta.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden, turvapaikkamenettelyjen laadun ja samankaltaisia tapauksia koskevan päätöksenteon, luotettavien, puolueettomien ja ajanmukaisten alkuperämaita koskevien tietojen tarjoamisen ja uudelleensijoittamistoimien parantumisastetta.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) tuetaan turvallista pääsyä Euroopan turvapaikkajärjestelmän piiriin;
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa turvapaikanhakijoiden turvallista pääsyä EU:n turvapaikkajärjestelmän piiriin siten, että turvapaikanhakijat eivät joudu turvautumaan ihmisten salakuljettajiin ja rikollisiin verkostoihin henkensä vaarantaen.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 alakohta
(b) tuetaan jäsenvaltioiden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin perustuvaa laillista maahanmuuttoa unioniin ja edistetään unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten, turvapaikanhakijat ja kansainvälistä suojelua saavat henkilöt mukaan lukien, kotouttamista;
(b) tuetaan jäsenvaltioiden taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin perustuvaa laillista maahanmuuttoa unioniin, edistetään unionissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista ja vahvistetaan maahanmuuttajien, myös turvapaikanhakijoiden ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden, perusoikeuksien kunnioittamista.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa kolmansien maiden kansalaisten työelämään, koulutukseen ja demokraattisiin prosesseihin osallistumisen lisääntymisastetta.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, jotka koskevat muun muassa kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden työelämään, koulutukseen ja demokraattisiin prosesseihin osallistumisen ja asuntojen ja terveydenhuollon saatavuuden lisääntymisastetta.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, joihin kuuluu muun muassa paluumuuttajien lukumäärä.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, joihin kuuluvat muun muassa paluumuuttajien lukumäärä, uudelleenkotouttamistoimenpiteistä hyötyneiden henkilöiden määrä (ennen ja jälkeen palauttamisen), vapaaehtoisten paluumuuttojen määrä ja pakkoon perustuvien palauttamisten seurantajärjestelmien laatu.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – 1 alakohta
(d) lisätään yhteisvastuullisuutta ja vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken varsinkin niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin siirtolais- ja pakolaisvirrat kohdistuvat voimakkaimmin;
(d) lisätään yhteisvastuullisuutta ja vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken varsinkin niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin siirtolais- ja pakolaisvirrat kohdistuvat voimakkaimmin, esimerkiksi käytännön yhteistyön kautta;
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan indikaattoreilla, joihin kuuluu muun muassa käytännön yhteistyöhön ja siirtoihin perustuvan jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon lisääntymisaste.

Komissio mittaa tämän tavoitteen saavuttamista sekä laadullisilla että määrällisillä indikaattoreilla, joihin kuuluu muun muassa käytännön yhteistyöhön ja siirtoihin perustuvan jäsenvaltioiden keskinäisen avunannon lisääntymisaste sekä EASOn mahdollistamien henkilöresurssien aste.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jäsenvaltiot antavat komissiolle tarvittavat tiedot, joita käytetään indikaattoreilla mitattujen saavutusten arvioinnissa.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden toteutumista mitataan sekä laadullisilla että määrällisillä laaja-alaisilla indikaattoreilla, muun muassa lapsen suojelua koskevien säännösten paranemisella, perhe-elämän kunnioituksen edistämisellä, peruspalvelujen saatavuudella ja ilman huoltajaa oleville alaikäisille annettavalla tuella heidän oleskelutilanteestaan riippumatta.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Toimenpiteiden, jotka toteutetaan 1 ja 2 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, on oltava täysin johdonmukaisia unionin ulkoisilla rahoitusvälineillä tuettujen toimenpiteiden kanssa ja täydennettävä niitä, ja niiden on oltava unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c. Edellä 1 ja 2 kohdassa määritetyt tavoitteet toteutetaan unionin ulkoisen toiminnan ja humanitaarisen politiikan tavoitteita ja periaatteita kunnioittaen. Johdonmukaisuus ja täydentävyys unionin ulkopuolisten rahoitusvälineiden avulla rahoitettujen toimenpiteiden kanssa varmistetaan asetuksen 24 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka saavat direktiivissä 2004/83/EY tarkoitettua toissijaista suojelua;
(b) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka saavat direktiivissä 2011/95/EU tarkoitettua toissijaista suojelua;
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – f alakohta
(f) kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti jäsenvaltion alueella tai jotka ovat hankkimassa oleskelulupaa jäsenvaltiossa;
(f) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat laillisesti jäsenvaltion alueella tai jotka ovat hankkimassa oleskelulupaa jäsenvaltiossa;
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – g alakohta
(g) kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat jonkin kolmannen maan alueella, jotka aikovat muuttaa unioniin ja jotka noudattavat tiettyjä kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä maahantuloa edeltäviä toimenpiteitä ja/tai ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi valmiuksiin kotoutua kyseisen jäsenvaltion yhteiskuntaan;
(g) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka oleskelevat jonkin kolmannen maan alueella, jotka aikovat muuttaa unioniin ja jotka noudattavat tiettyjä kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä maahantuloa edeltäviä toimenpiteitä ja/tai ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi valmiuksiin kotoutua kyseisen jäsenvaltion yhteiskuntaan;
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta
(h) kolmansien maiden kansalaiset, joiden jäsenvaltioon jäämistä, oleskelulupaa tai kansainvälistä suojelua jäsenvaltiossa koskevaan hakemukseen ei ole toistaiseksi annettu kielteistä päätöstä ja jotka saattavat päättää palata vapaaehtoisesti edellyttäen, että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
(h) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joiden jäsenvaltioon jäämistä, oleskelulupaa tai kansainvälistä suojelua jäsenvaltiossa koskevaan hakemukseen ei ole toistaiseksi annettu kielteistä päätöstä ja jotka saattavat päättää palata vapaaehtoisesti edellyttäen, että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta
(i) kolmansien maiden kansalaiset, joille on myönnetty oikeus jäädä jäsenvaltioon tai oleskelulupa tai jotka saavat jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua direktiivissä 2004/83/EY tarkoitetussa merkityksessä tai tilapäistä suojelua direktiivissä 2001/55/EY tarkoitetussa merkityksessä ja jotka päättävät palata vapaaehtoisesti, edellyttäen että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
(i) kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joille on myönnetty oikeus jäädä jäsenvaltioon tai oleskelulupa tai jotka saavat jäsenvaltiossa kansainvälistä suojelua direktiivissä 2011/95/EU tarkoitetussa merkityksessä tai tilapäistä suojelua direktiivissä 2001/55/EY tarkoitetussa merkityksessä ja jotka päättävät palata vapaaehtoisesti, edellyttäen että he eivät ole saaneet uutta kansalaisuutta eivätkä ole poistuneet jäsenvaltion alueelta;
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta
(j) kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltioon saapumisen tai jäämisen ehtoja.
(j) jäsenvaltion alueella oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltioon saapumisen tai jäämisen ehtoja, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaiset, joiden palauttamisprosessi on keskeytetty virallisesti tai epävirallisesti.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
4 a artikla

Kumppanuus

Tätä rahastoa varten asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 12 artiklassa tarkoitetussa kumppanuudessa sisällytetään osallistuviin viranomaisiin toimivaltaiset alueelliset, paikalliset ja kunnalliset viranomaiset, kansainväliset järjestöt ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt, kuten kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) aineellisen avun, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tukipalveluiden tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen;
(a) aineellisen avun, rajalla annettava humanitaarinen apu mukaan lukien, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, tukipalveluiden tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen ja parantaminen sekä henkilöstön ja asianmukaisten hallintoviranomaisten kouluttaminen, jotta voidaan varmistaa turvapaikanhakijoiden kitkaton pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin sekä näiden menettelyjen tehokkuus ja laatu;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
(a b) nykyisten majoitusinfrastruktuurien ja -palvelujen parantaminen ja ylläpito;
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d) erityistuki haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten alaikäisille, ilman huoltajaa oleville alaikäisille, vammaisille, vanhuksille, raskaana oleville naisille, yksinhuoltajille, joilla on alaikäisiä lapsia, ihmiskaupan uhreille, vakavista fyysisistä sairauksista, mielenterveyshäiriöistä tai traumaperäisistä stressihäiriöistä kärsiville henkilöille sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille henkilöille;
(d) erityistuki haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten alaikäisille, ilman huoltajaa oleville alaikäisille, vammaisille, vanhuksille, raskaana oleville naisille, yksinhuoltajille, joilla on alaikäisiä lapsia, ihmiskaupan uhreille, vakavista fyysisistä sairauksista, mielenterveyshäiriöistä tai traumaperäisistä stressihäiriöistä kärsiville henkilöille, perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettuun henkilökohtaiseen ominaisuuteen perustuvalle väkivallalle altistuville henkilöille sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille henkilöille;
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
(e) niille paikallisille yhteisöille suunnattu tiedottaminen ja niiden paikallisviranomaisten henkilöstön koulutus, jotka joutuvat kosketuksiin tulijoiden kanssa;
(e) niille paikallisille yhteisöille suunnattu tiedottaminen ja niiden paikallisviranomaisten henkilöstön koulutus, jotka joutuvat kosketuksiin tulijoiden kanssa, erityisesti turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien kunnioittamisesta; edellä mainittu sisältää koulutuksen d alakohdassa tarkoitettujen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kanssa tekemisissä olevalle henkilöstölle;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
(f a) säilöönotolle vaihtoehtoisten toimenpiteiden laatiminen, kehittäminen ja parantaminen.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a) majoittamiseen liittyvien perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen, kehittäminen ja parantaminen;
(a) majoittamiseen liittyvien perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen, kehittäminen, ylläpito ja parantaminen;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön ja asianmukaisten lainkäyttöviranomaisten kouluttaminen, jotta voidaan varmistaa turvapaikanhakijoiden kitkaton pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin sekä näiden menettelyjen tehokkuus ja laatu.
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön ja asianmukaisten lainkäyttö- ja hallintoviranomaisten kouluttaminen, jotta voidaan varmistaa turvapaikanhakijoiden kitkaton pääsy turvapaikkamenettelyjen piiriin sekä näiden menettelyjen tehokkuus ja laatu.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kerätä, analysoida ja levittää tilastotietoa turvapaikkamenettelyistä, vastaanottovalmiuksista sekä uudelleensijoittamis- ja siirtotoimista;
(a) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia – myös asetuksessa (EU) N:o [.../...] [Dublin-asetus] vahvistetun varhaisvaroitus-, valmius- ja kriisinhallintamekanismin puitteissa – kerätä, analysoida ja levittää laadullista ja määrällistä tietoa turvapaikkamenettelyistä, vastaanottovalmiuksista sekä uudelleensijoittamis- ja siirtotoimista;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) toimet, joilla edistetään välittömästi turvapaikkapolitiikan arviointia, kuten kansalliset vaikutustenarvioinnit, kohderyhmien parissa tehtävät selvitykset, indikaattorien laatiminen ja vertailuanalyysit.
(b) toimet, joilla edistetään välittömästi turvapaikkapolitiikan arviointia, kuten kansalliset vaikutustenarvioinnit, kohde-ryhmien ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien parissa tehtävät selvitykset, indikaattorien laatiminen ja vertailuanalyysit.
Perustelu
Arviointikäytäntöjen on oltava mahdollisimman kattavia.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) asianmukaisten perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen uudelleensijoittamis- ja siirtotoimien kitkattoman ja tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi;
(b) asianmukaisten perusrakenteiden ja palvelujen perustaminen uudelleensijoittamis- ja siirtotoimien kitkattoman ja tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi kieliapu mukaan luettuna siten, että asianosaisten perusoikeuksia kunnioitetaan;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
(f a) toimet, joiden tarkoituksena on toteuttaa jäsenvaltioon uudelleensijoitettujen henkilöiden perheen yhdistäminen;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g alakohta
(g) perusrakenteiden ja palvelujen vahvistaminen alueellisten suojeluohjelmien kohdemaissa.
(g) maahanmuuton ja turvapaikan kannalta olennaisten perusrakenteiden ja palvelujen vahvistaminen alueellisten suojeluohjelmien kohdemaissa.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
(g a) uudelleensijoittamis- ja siirtostrategioiden käyttöönotto ja kehittäminen, mukaan lukien tarpeiden arviointi, indikaattorien parantaminen ja arviointi.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)
(g b) suotuisten olosuhteiden luominen uudelleensijoitettujen pakolaisten kotouttamiselle, itsenäisyydelle ja itseluottamukselle pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Jotta voidaan helpottaa unioniin suuntautuvaa laillista maahanmuuttoa ja valmistella paremmin 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamista vastaanottavaan yhteiskuntaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa ja asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 13 artiklan mukaisesti poliittisessa vuoropuhelussa sovittujen päätelmien perusteella, erityisesti seuraavat alkuperämaassa toteutettavat toimet ovat tukikelpoisia:

Jotta voidaan helpottaa unioniin suuntautuvaa laillista maahanmuuttoa ja valmistella paremmin 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamista vastaanottavaan yhteiskuntaan 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa ja asetuksen (EU) N:o …/… [horisontaaliasetus] 13 artiklan mukaisesti poliittisessa vuoropuhelussa sovittujen päätelmien perusteella, erityisesti seuraavat alkuperämaassa toteutettavat toimet, jotka noudattavat kehityspoliittista johdonmukaisuutta ja erityisesti unionin sitoumuksia aivoviennin ehkäisemiseksi, ovat tukikelpoisia:

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) tietopakettien kokoaminen ja tiedotuskampanjoiden järjestäminen muun muassa käyttäjäystävällistä viestintä- ja tietotekniikkaa sekä verkkosivustoja hyödyntämällä;
(a) tietopakettien kokoaminen ja tiedotuskampanjoiden järjestäminen hyödyntämällä muun muassa käyttäjäystävällistä viestintä- ja tietotekniikkaa sekä verkkosivustoja, joita levitetään eri maissa koordinoidusti ja yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan mukaisesti;
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa valtiosta riippumattomat järjestöt ja paikallis- ja/tai alueviranomaiset toteuttavat tukikelpoisia toimia noudattaen johdonmukaisia strategioita, jotka on laadittu nimenomaisesti 4 artiklan 1 kohdan a–g kohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamiseksi paikallis- ja/tai aluetasolla. Tässä yhteydessä tukikelpoisiin toimiin kuuluvat erityisesti seuraavat:
1.  Edellä 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyn erityistavoitteen puitteissa kansainväliset järjestöt, valtiosta riippumattomat järjestöt ja paikallis- ja/tai alueviranomaiset toteuttavat tukikelpoisia toimia noudattaen johdonmukaisia strategioita, jotka on laadittu nimenomaisesti 4 artiklan 1 kohdan a–g kohdassa tarkoitettujen henkilöiden kotouttamiseksi paikallis- ja/tai aluetasolla. Tässä yhteydessä tukikelpoisiin toimiin kuuluvat erityisesti seuraavat:
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) tällaisten kotouttamisstrategioiden, mukaan lukien tarveanalyysin, indikaattorien parantamisen ja arvioinnin, laatiminen ja kehittäminen;
(a) tällaisten kotouttamisstrategioiden, mukaan lukien tarveanalyysin, kotouttamisindikaattorien parantamisen ja turvapaikanhakijoille tyypillisten olojen arvioinnin, mukaan lukien osallistavat arvioinnit, laatiminen ja kehittäminen yhteistyössä paikallisten ja/tai alueellisten toimijoiden kanssa, jotta voidaan määrittää parhaat käytänteet;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) opastus ja apu esimerkiksi majoituksen, toimeentulotuen, hallinnollisen ja oikeudellisen neuvonnan, fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon, sosiaaliavun tai lastenhoidon järjestämisessä;
(b) opastus ja apu esimerkiksi majoituksen, toimeentulotuen, työmarkkinoille pääsemisen, hallinnollisen ja oikeudellisen neuvonnan, fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon, sosiaaliavun, lastenhoidon ja perheen yhdistämisen järjestämisessä;
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien yhteydessä on otettava huomioon erityistarpeet, joita on erilaisiin kolmansien maiden kansalaisten ryhmiin kuuluvilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, mukaan lukien henkilöt, joiden maahantulon tai oleskelun tarkoituksena on työnteko tai itsenäinen ammatinharjoittaminen ja perheenyhdistäminen, kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, turvapaikanhakijat, uudelleensijoitetut tai siirretyt henkilöt ja haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat, erityisesti alaikäiset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset, vammaiset, vanhukset, raskaana olevat naiset, alaikäisten lasten yksinhuoltajat, ihmiskaupan uhrit sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet henkilöt.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien yhteydessä on otettava huomioon erityistarpeet, joita on erilaisiin kolmansien maiden kansalaisten ryhmiin kuuluvilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, mukaan lukien henkilöt, joiden maahantulon tai oleskelun tarkoituksena on työnteko tai itsenäinen ammatinharjoittaminen ja perheenyhdistäminen, kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, turvapaikanhakijat, uudelleensijoitetut tai siirretyt henkilöt ja haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat, erityisesti alaikäiset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset, vammaiset, vanhukset, raskaana olevat naiset, alaikäisten lasten yksinhuoltajat, ihmiskaupan uhrit, perusoikeuskirjan 21 artiklassa tarkoitettuun henkilökohtaiseen ominaisuuteen perustuvalle väkivallalle altistuvat henkilöt sekä kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneet henkilöt.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) kehitetään jäsenvaltioiden valmiuksia laatia, toteuttaa, valvoa ja arvioida maahanmuuttostrategiaansa, -politiikkaansa ja -toimenpiteitään hallinnon eri tasoilla ja yksiköissä, erityisesti lisäämällä niiden valmiuksia kerätä, analysoida ja levittää tilastotietoa maahanmuuttoon liittyvistä menettelyistä, muuttovirroista ja oleskeluluvista ja kehittämällä valvontavälineitä, arviointijärjestelmiä, indikaattoreita ja vertailuanalyyseja näiden strategioiden tulosten mittaamiseksi;
(b) kehitetään jäsenvaltioiden valmiuksia laatia, toteuttaa, valvoa ja arvioida maahanmuuttostrategiaansa, -politiikkaansa ja -toimenpiteitään hallinnon eri tasoilla ja yksiköissä, erityisesti lisäämällä niiden valmiuksia kerätä, analysoida ja levittää yksityiskohtaista ja järjestelmällistä tilastotietoa maahanmuuttoon liittyvistä menettelyistä, muuttovirroista ja oleskeluluvista ja kehittämällä valvontavälineitä, arviointijärjestelmiä, indikaattoreita ja vertailuanalyyseja näiden strategioiden tulosten mittaamiseksi;
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) kehitetään julkisia ja yksityisiä palveluja tarjoavien, täytäntöönpanosta vastaavien organisaatioiden, mukaan lukien oppilaitosten, kulttuurienvälisiä valmiuksia ja edistetään kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, yhteistyötä ja verkostoitumista;
(c) kehitetään julkisia ja yksityisiä palveluja tarjoavien, täytäntöönpanosta vastaavien organisaatioiden, mukaan lukien oppilaitosten, valmiuksia kulttuurienvälisyyden ja ihmisoikeuksien alalla; edistetään kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, yhteistyötä ja verkostoitumista;
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
(a a) säilöönotolle vaihtoehtoisten toimenpiteiden käyttöönotto, kehittäminen ja parantaminen;
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön koulutuksen järjestäminen kitkattomien palautusmenettelyjen varmistamiseksi;
(b) hallintorakenteiden ja -järjestelmien perustaminen sekä henkilöstön koulutuksen järjestäminen sen varmistamiseksi, että palautusmenettelyt ovat kitkattomia ja niissä suojellaan täysin maahanmuuttajien perusoikeuksia;
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a) kansalaisjärjestöjen suorittaman palauttamisoperaatioiden riippumattoman arvioinnin ja seurannan tukeminen ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi;
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) aineellisen avun tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen;
(c) aineellisen avun tai fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon antaminen, myös kolmansien maiden kansalaisille, joiden osalta maasta poistamista on lykätty direktiivin 2008/115/EY 9 artiklan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
(f a) direktiivin 2008/115/EY 6 artiklassa tarkoitettujen pakkoon perustuvaa palauttamista koskevien riippumattomien ja tehokkaiden järjestelmien käyttöönotto ja parantaminen;
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) toimenpiteet, joilla aloitetaan paluumuuttajan uudelleenkotoutumisprosessi, kuten rahakannustimet, koulutus- ja työllistymistuki sekä elinkeinotoiminnan käynnistämistuki;
(c) toimenpiteet, joilla aloitetaan paluumuuttajan uudelleenkotoutumisprosessi, kuten rahakannustimet, koulutus- ja työllistymistuki sekä elinkeinotoiminnan käynnistämistuki, paluuta edeltävät toimenpiteet mukaan lukien;
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kerätä, analysoida ja jakaa tilastotietoa palauttamismenettelyistä ja -toimenpiteistä, vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksista, pakkoon perustuvasta ja vapaaehtoisesta paluusta, seurannasta ja uudelleenkotouttamisesta;
(d) toimet, joilla tehostetaan jäsenvaltioiden valmiuksia kerätä, analysoida ja jakaa yksityiskohtaista ja järjestelmällistä tilastotietoa palauttamismenettelyistä ja -toimenpiteistä, vastaanotto- ja säilöönottovalmiuksista, pakkoon perustuvasta ja vapaaehtoisesta paluusta, seurannasta ja uudelleenkotouttamisesta;
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanoon osoitettavat kokonaismäärärahat ovat 3 869 miljoonaa euroa.
1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät, budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeena pidettävät rahoituspuitteet vuosina 2014–2020 ovat 3 869 miljoonaa euroa.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää rahaston vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa.
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahastolle vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä rajoittamatta.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.   Kokonaismäärärahat pannaan täytäntöön seuraavien toimenpiteiden avulla:
3.  Ensisijaisena ohjeena pidettävät rahoituspuitteet pannaan täytäntöön seuraavien toimenpiteiden avulla:
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta
4.  Tämän asetuksen mukaisesti käytettävissä olevat määrärahat pannaan täytäntöön [uuden varainhoitoasetuksen 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa]1 tarkoitetun, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti, lukuun ottamatta 21 artiklassa tarkoitettuja unionin toimia, 22 artiklassa tarkoitettua hätäapua, 23 artiklassa tarkoitettua Euroopan muuttoliikeverkostoa ja 24 artiklassa tarkoitettua teknistä apua.
4.  Tämän asetuksen mukaiset ensisijaisena ohjeena pidettävät rahoituspuitteet pannaan täytäntöön suoran hallinnoinnin mukaisesti (erityisesti 21 artiklassa tarkoitetut unionin toimet, 22 artiklassa tarkoitettu hätäapu, 23 artiklassa tarkoitettu Euroopan muuttoliikeverkosto ja 24 artiklassa tarkoitettu tekninen apu) tai uuden varainhoitoasetuksen1 58 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti.
1 Komission ehdotus – Asetus unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, KOM(2010) 815 lopullinen, 22.12.2010. Tällä ehdotuksella komissio virallisesti peruuttaa kaksi aiempaa säädösehdotusta (KOM(2010) 71 lopullinen ja KOM(2010) 260 lopullinen).
1 Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
Perustelu
EU:n talousarvion täytäntöönpano yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen olisi katsottava poikkeukseksi eikä säännöksi.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Komissio on yhä vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti, ja se ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimista, joiden täytäntöönpanosta vastaavat muut yhteisöt kuin jäsenvaltiot.

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – johdantokappale
5.  Kokonaismäärärahojen ohjeellinen jakautuminen on seuraava:
5.  Ensisijaisena ohjeena pidettävien rahoituspuitteiden ohjeellinen jakautuminen on budjettivallan käyttäjän oikeuksia rajoittamatta seuraava:
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – a alakohta
(a) 3 232 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
(a) 83 prosenttia jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
Perustelu
Määrät on teknisistä syistä muutettu prosenttimuotoon.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta – b alakohta
(b) 637 miljoonaa euroa unionin toimiin, Euroopan muuttoliikeverkostoon, hätäapuun ja komission tekniseen apuun.
(b) 17 prosenttia unionin toimiin, Euroopan muuttoliikeverkostoon, hätäapuun ja komission tekniseen apuun.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Osoitetaan jäsenvaltioille 3 232 miljoonaa euroa seuraavasti:
1.  Osoitetaan jäsenvaltioille budjettivallan käyttäjän oikeuksia rajoittamatta kansallisiin ohjelmiin tarkoitetut varat seuraavasti:
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta
(a) 2 372 miljoonaa euroa liitteen I mukaisesti;
(a) 73 prosenttia liitteen I mukaisesti;
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta
(b) 700 miljoonaa euroa jakomekanismin perusteella 16 artiklassa tarkoitettuihin erityistoimiin, 17 artiklassa tarkoitettuun unionin uudelleensijoittamisohjelmaan ja 18 artiklassa tarkoitettuihin siirtoihin;
(b) 22 prosenttia jakomekanismin perusteella 16 artiklassa tarkoitettuihin erityistoimiin, 17 artiklassa tarkoitettuun unionin uudelleensijoittamisohjelmaan ja 18 artiklassa tarkoitettuihin siirtoihin;
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta
(c) 160 miljoonaa euroa väliarvioinnin yhteydessä ja varainhoitovuodesta 2018 alkaen muuttoliikkeen merkittävien muutosten ja/tai 19 artiklassa tarkoitettujen, komission toteamien erityistarpeiden huomioon ottamiseksi.
(c) 5 prosenttia väliarvioinnin yhteydessä ja varainhoitovuodesta 2017 alkaen muuttoliikkeen merkittävien muutosten ja/tai 19 artiklassa tarkoitettujen, komission toteamien erityistarpeiden huomioon ottamiseksi.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa määritettyjen tavoitteiden toteuttamiseen osoitetut varat jaetaan oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja avoimesti. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaikki tästä rahastosta tuetut toimet ovat unionin turvapaikka- ja maahanmuuttosäännöstön mukaisia, vaikka asianomaiset toimet eivät sitoisi niitä eikä toimia sovellettaisi niihin.

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi joka toinen vuosi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen uudelleensijoitettua henkilöä kohden.
1.  Jäsenvaltiot saavat 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi joka toinen vuosi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 4 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen uudelleensijoitettua henkilöä kohden, joka käytetään 7 artiklassa tarkoitettuihin uudelleensijoittamistoimiin. EASOn uudelleensijoittamisyksikkö seuraa ja arvioi toimien täytäntöönpanon tehokuutta.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kertakorvausta korotetaan 3 000 eurolla kutakin henkilöä kohden, joka uudelleensijoitetaan jäsenvaltion aikaisemman uudelleensijoittamiskiintiön lisäksi, ja tapauksissa, joissa henkilö uudelleensijoitetaan jäsenvaltioon, joka ei ole aikaisemmin toteuttanut unionin rahoittamaa uudelleensijoittamista.

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kertakorvausta korotetaan 10 000 euroon uudelleensijoitettua henkilöä kohden 3 ja 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen ja liitteessä III lueteltujen unionin yhteisten uudelleensijoittamista koskevien painopisteiden mukaisesti.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kertakorvausta korotetaan lisäksi 3 000 eurolla uudelleensijoitettua henkilöä kohden 3 ja 4 kohdan mukaisesti vahvistettujen ja liitteessä III lueteltujen unionin yhteisten uudelleensijoittamista koskevien painopisteiden mukaisesti.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Jäsenvaltiot, jotka yhdistävät sitoumuksensa avoimeksi sitoumukseksi, saavat käyttöönsä ylimääräisiä varoja ja lisätukea jokaista uudelleen sijoitettavaa henkilöä kohti, jotta voitaisiin saavuttaa EU:n uudelleensijoittamisohjelman määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä uudelleen sijoitetaan vähintään 20 000 henkilöä ja asetetaan pakolaisten kotouttamista koskevat hyvät käytännöt ja yhteiset vaatimukset. Mainitut jäsenvaltiot toimivat läheisessä yhteistyössä EASOn uudelleensijoittamisyksikön kanssa, jotta voidaan ottaa käyttöön, arvioida ja jatkuvasti parantaa mainittuja määrä- ja laatuvaatimuksia koskevia ohjeita.

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
– väkivallan ja/tai kidutuksen uhriksi joutuneet henkilöt;
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 4 luetelmakohta
– henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti uudelleensijoituspaikan oikeudelliseen tai fyysiseen suojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi.
– henkilöt, jotka tarvitsevat kiireellisesti uudelleensijoituspaikan oikeudelliseen ja/tai fyysiseen suojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
– kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 8 kohta
8.  Jotta EU:n uudelleensijoittamisohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta hyväksyä 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamisesta, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
8.  Jotta EU:n uudelleensijoittamisohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa käytettävissä olevilla varoilla, komissiolle siirretään valta hyväksyä 26 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 1, 2 ja 3 a kohdassa tarkoitettujen kertakorvausten mukauttamisesta, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot saavat, kun se katsotaan tarpeelliseksi, 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 6 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.
1.  Jäsenvaltiot saavat, kun se katsotaan tarpeelliseksi, 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lasketun osuutensa lisäksi 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täydentävän määrän, joka perustuu 4 000 euron suuruiseen kertakorvaukseen kutakin toisesta jäsenvaltiosta siirrettyä henkilöä kohden.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Komissio laatii tiukat menettelylliset takeet ja selkeät perusteet uudelleensijoittamistoimenpiteille. Nämä menettelylliset takeet kattavat muun muassa avoimien ja syrjimättömien valintaperusteiden laatimisen; mahdollisesti uudelleensijoitettaville henkilöille annettavat tiedot; kirjallisen ilmoituksen haastateltujen henkilöiden valinnasta tai valitsematta jättämisestä; kohtuulliset määräajat, jotta uudelleensijoittamisehdokkaat voivat tehdä päätöksen ja voivat tarvittaessa valmistautua lähtöönsä asianmukaisesti; vaatimuksen kyseisten henkilöiden vapaaehtoisesta suostumuksesta uudelleensijoittamiseen.

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Uudelleensijoittamistoimenpiteitä tuetaan toimintasuunnitelmalla, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja/tai parantaa turvapaikkajärjestelmien laatua ja vastaanotto- ja kotouttamisolosuhteita kyseessä olevassa lähtöjäsenvaltiossa.

Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Edellä 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun määrän jakamista varten komissio arvioi 31 päivään toukokuuta 2017 mennessä jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmään liittyviä tarpeita, niiden muuttovirtatilannetta kaudella 2014–2016, ja odotettavissa olevaa kehitystä.
1.  Edellä 15 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun määrän jakamista varten komissio arvioi 31 päivään toukokuuta 2016 mennessä jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmään liittyviä tarpeita, niiden muuttovirtatilannetta kaudella 2014–2015, ja odotettavissa olevaa kehitystä.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
(b) maahanmuuttopaineet:
(b) erityispaineet:
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Komissio määrittää tämän laskukaavan perusteella täytäntöönpanosäädöksillä, mitkä jäsenvaltiot saavat täydentävän määrän, ja laatii matriisin käytettävissä olevien määrärahojen jakamiseksi näiden jäsenvaltioiden kesken 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
2.  Komissio määrittää tämän laskukaavan perusteella 26 artiklan mukaisesti annetuilla delegoiduilla säädöksillä, mitkä jäsenvaltiot saavat täydentävän määrän, ja laatii matriisin käytettävissä olevien määrärahojen jakamiseksi näiden jäsenvaltioiden kesken.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta
1.  Rahaston avulla voidaan komission aloitteesta rahoittaa valtioiden välisiä toimia tai unionin erityisen edun mukaisia toimia, jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin.
1.  Rahaston avulla voidaan komission aloitteesta kehityspoliittista johdonmukaisuutta noudattaen rahoittaa valtioiden välisiä toimia tai unionin erityisen edun mukaisia toimia, jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a) unionin lainsäädännön täytäntöön panemista koskevaa unionin yhteistyötä ja hyviä käytänteitä turvapaikka-alalla, johon kuuluvat uudelleensijoittaminen, siirrot ja laillinen maahanmuutto, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaisten kotouttaminen, sekä palauttaminen.
(a) unionin lainsäädännön täytäntöön panemista koskevaa unionin yhteistyötä ja hyviä käytänteitä turvapaikka-alalla, johon kuuluvat uudelleensijoittaminen, siirrot ja laillinen maahanmuutto, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kotouttaminen, sekä palauttaminen.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – f alakohta
(f) yhteistyö kolmansien maiden kanssa erityisesti takaisinottosopimusten täytäntöönpanon, liikkuvuuskumppanuuksien ja alueellisten suojeluohjelmien yhteydessä.
(f) yhteistyö kolmansien maiden kanssa maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti erityisesti takaisinottosopimusten täytäntöönpanon, liikkuvuuskumppanuuksien, alueellisten suojeluohjelmien sekä turvallisen EU:n turvapaikkajärjestelmän piiriin pääsyn yhteydessä 24 a artiklan mukaisesti.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a. Tapauksissa, joissa sisäasioiden alalla toimivat unionin virastot vastaavat unionin toimien täytäntöönpanosta epäsuoran keskitetyn hallinnoinnin puitteissa, komissio varmistaa varojen oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja avoimen jakautumisen eri virastojen kesken. Kyseiset toimet sisältyvät mainittujen virastojen vastuualoihin niiden työohjelmien ohella.

Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b. Komissio varmistaa varojen jakamisen oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja kaikkien 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta
1.  Rahastosta myönnetään rahoitustukea kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten hätätilanteen sattuessa.
1.  Rahastosta myönnetään rahoitustukea kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten 2 artiklan f alakohdassa tarkoitetun hätätilanteen sattuessa. Kolmansissa maissa toteutettujen tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia, täydennettävä humanitaarista apua koskevaa unionin politiikkaa ja noudatettava humanitaarista apua koskevassa konsensuksessa vahvistettuja humanitaarisia periaatteita.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – a alakohta
(a) toimia unionin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden neuvoa-antavana elimenä sovittamalla yhteen toimintaa ja tekemällä yhteistyötä sekä kansallisella että unionin tasolla jäsenvaltioiden, tutkijoiden, kansalaisyhteiskunnan, ajatushautomoiden ja muiden unionin tai kansainvälisten toimijoiden kanssa;
(a) toimia unionin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden neuvoa-antavana elimenä sovittamalla yhteen toimintaa ja tekemällä yhteistyötä sekä kansallisella että unionin tasolla jäsenvaltioiden, tutkijoiden, kansalaisyhteiskunnan, ajatushautomoiden ja muiden unionin tai kansainvälisten toimijoiden, erityisesti turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin erikoistuneiden toimijoiden, kanssa;
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – c alakohta
(c) jakaa yleisölle b alakohdassa tarkoitettua tietoa.
(c) jakaa yleisölle b alakohdassa tarkoitettua tietoa yhteistyössä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin erikoistuneiden valtiosta riippumattomien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – b alakohta
(b) johtokunta, joka vastaa Euroopan muuttoliikeverkoston poliittisesta ohjauksesta ja hyväksyy sen toiminnan; johtokunnassa on komission edustaja sekä yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, Euroopan parlamentista sekä muista merkityksellisistä elimistä;
(b) johtokunta, joka vastaa Euroopan muuttoliikeverkoston poliittisesta ohjauksesta ja hyväksyy sen toiminnan; johtokunnassa on komission edustaja sekä yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, Euroopan parlamentista sekä muista merkityksellisistä riippumattomista elimistä;
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta
7.  Euroopan muuttoliikeverkostolle tämän rahaston vuotuisista määrärahoista osoitettava määrä ja työohjelma, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, hyväksytään 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä unionin toimia ja hätäapua koskevan työohjelman kanssa.
7.  Euroopan muuttoliikeverkostolle tämän rahaston vuotuisista määrärahoista osoitettava määrä ja työohjelma, jossa vahvistetaan sen toiminnan painopisteet, hyväksytään 26 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä unionin toimia ja hätäapua koskevan työohjelman kanssa.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)
24 a artikla

Koordinointi

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa kolmansissa maissa toteutettavien tai niihin liittyvien toimien koordinoinnin. Ne varmistavat etenkin, että kyseiset toimet

(a) noudattavat EU:n ulkopolitiikkaa ja erityisesti kehityspoliittisen johdonmukaisuuden periaatetta ja ovat johdonmukaisia kyseisen alueen tai maan strategista ohjelmasuunnittelua koskevien asiakirjojen kanssa;
(b) keskittyvät muihin kuin kehitystä tukeviin toimenpiteisiin;
(c) ovat osa lyhyellä aikavälillä tai mahdollisesti keskipitkällä aikavälillä toteutettavia toimia riippuen toimien luonteesta ja ensisijaisista tavoitteista;
(d) tukevat pääasiassa unionin etua palvelevia toimia, joilla on suoraa vaikutusta unionissa ja sen jäsenvaltioissa, ja varmistavat tarvittavan jatkuvuuden suhteessa unionin sisällä toteutettaviin toimiin;
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)
– käytetään uudelleensijoittamista tai siirtoa koskeviin toimiin.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
Tähän rahastoon sovelletaan [asetuksen (EU) N:o .../…] säännöksiä.

Tähän rahastoon sovelletaan [asetuksen (EU) N:o .../…] säännöksiä sanotun rajoittamatta tämän asetuksen 4 a artiklan säännöksiä.

Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 a kohta (uusi)
(2 a)  EASOn yhteyteen perustettava uudelleensijoittamisyksikkö, jolle osoitetaan asianmukainen henkilöstö, jonka tehtävänä on vastata seuraavista toimista: kaiken jäsenvaltioissa toteutettavan uudelleensijoittamisen koordinointi, kolmansiin maihin ja/tai muihin jäsenvaltioihin suuntautuvien virkamatkojen toteuttaminen sekä avustaminen haastattelujen, lääkärintarkastusten ja turvallisuusselvitysten toteuttamisessa, asiantuntemuksen kokoaminen, tiedon keräämisen ja jakamisen mahdollistaminen, läheisten yhteyksien solmiminen YK:n pakolaisasioiden päävaltuutettuun ja paikallisiin valtiosta riippumattomiin järjestöihin, merkittävä rooli ohjelmien vaikuttavuuden ja laadun seurannassa ja arvioinnissa, tietoisuuden edistäminen ja uudelleensijoittamiseen osallistuvien sidosryhmien välisen unionin laajuisen verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen varmistaminen, mukaan lukien kansainvälisten järjestöjen, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan väliset kumppanuudet.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 b kohta (uusi)
(2 b)  Paikallisviranomaisten ja jäsenvaltioiden paikallisten kumppanien mahdollisuus pyytää rahastosta paikallisten kotouttamisohjelmien puitteissa rahoitustukea, joka sisältää saapumistuen, saapumiseen liittyvän seurannan sekä suunnittelu- ja koordinointirakenteet ja toimet, joilla annetaan tietoja ja edistetään uudelleensijoittumista yhteisöissä, joiden on määrä vastaanottaa uudelleensijoitettavia pakolaisia.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 a kohta (uusi)
(3 a)  Kotouttamista koskevat aloitteet, joilla pyritään parantamaan asianomaisten politiikkojen yhteensovittamista monilla tasoilla jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien välillä.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4 kohta
(4)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on keksiä ja toteuttaa uusia lähestymistapoja ilman huoltajaa olevien alaikäisten ensitapaamisen yhteydessä noudatettaviin menettelyihin ja suojeluvaatimuksiin
(4)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on keksiä ja toteuttaa uusia lähestymistapoja ilman huoltajaa olevien alaikäisten ensitapaamisen yhteydessä noudatettaviin menettelyihin, suojeluvaatimuksiin ja heille annettavaan tukeen
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 kohta
(7)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on palauttaa perheen yhtenäisyys ja uudelleenkotouttaa ilman huoltajaa olevat alaikäiset alkuperämaahansa
(7)  Yhteiset aloitteet, joiden tavoitteena on palauttaa perheen yhtenäisyys ja uudelleenkotouttaa ilman huoltajaa olevat alaikäiset alkuperämaahansa, jos se on näiden ensisijaisen edun mukaista
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 6 a kohta (uusi)
(6 a)  Turkissa, Jordaniassa ja Libanonissa olevat syyrialaiset pakolaiset
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö