Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2504(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0002/2013

Pateikti tekstai :

B7-0002/2013

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0020

Priimti tekstai
PDF 769kWORD 72k
Ketvirtadienis, 2013 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Prieglobsčio ir migracijos fondas (Sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

2013 m. sausio 17 d.Europos Parlamento sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo ir įgaliojimų dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio ir migracijos fondas (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio 2 dalį ir 70a straipsnį,

nusprendžia pradėti tarpinstitucines derybas remdamasis šiais įgaliojimais:

ĮGALIOJIMAI

Teisėkūros rezoliucijos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Teisėkūros rezoliucijos projektas
6 a nurodomoji dalis (nauja)
– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos1 sukūrimo, ypač į jos dalis dėl Europos perkėlimo padalinio sukūrimo,
1 OL C 161 E, 2011 5 31, p. 1.
Pakeitimas 2
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)
1a. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto numatytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisės aktų leidėjui ir gali būti galutinai nustatytas tik kai bus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;
Pakeitimas 3
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)
1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“1; pakartoja, kad kitoje DFP reikia numatyti pakankamai papildomų išteklių siekiant Sąjungai sudaryti sąlygas įgyvendinti esamus politikos prioritetus ir Lisabonos sutartyje numatytas naujas užduotis, taip pat imtis atsakomųjų priemonių nenumatytų įvykių atveju; atkreipia dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti prie patvirtintų Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų siekio bei Sąjungos solidarumo principo įgyvendinimo; ragina Tarybą, jei ji nepritaria šiam požiūriui, aiškiai nurodyti, kurių jos politinių prioritetų ar projektų būtų galima visiškai atsisakyti, nepaisant jų įrodytos pridėtinės vertės Europai;
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
Pakeitimas 4
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)
1c. pabrėžia, kad Komisija, atsižvelgdama į jau nustatytus ir įgyvendintus Sąjungos uždavinius, pasiūlyme turi įžvalgiai ir tinkamai atspindėti šiuos politinius prioritetus;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį ir 79 straipsnio 2 bei 4 dalis,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 78 straipsnio 2 dalį, 79 straipsnio 2 bei 4 dalis ir 80 straipsnį,
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“1 Europos Parlamentas pabrėžė, kad sprendžiant itin svarbius imigracijos ir prieglobsčio, taip pat Sąjungos išorės sienų kontrolės klausimus turi būti vadovaujamasi integruotu požiūriu: turi būti užtikrintas pakankamas finansavimas ir pagalbos priemonės nepaprastosios padėties atvejams valdyti gerbiant žmogaus teises ir laikantis visų valstybių narių savitarpio solidarumo principo bei nacionalinių įsipareigojimų, ir aiškiai nustatant užduotis. Jis taip pat pažymėjo, kad šiuo požiūriu turi būti tinkamai atsižvelgta į didesnius FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuro ir Solidarumo fondo bei Migracijos srautų valdymo fondų uždavinius;
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
Pagrindimas
2011 m. birželio 8 d. rezoliucijos „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“ 107 dalis.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b) be to, savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje1 Europos Parlamentas pabrėžė, kad reikia sukurti geresnę įvairių fondų ir programų sąveiką, ir pažymi, kad fondų valdymo supaprastinimas ir kryžminis finansavimas suteikia galimybę skirti daugiau lėšų bendriems tikslams pasiekti; pritarė Komisijos ketinimui mažinti bendrą vidaus reikalų biudžeto priemonių skaičių iki dviejų ramsčių struktūros ir, kai įmanoma, jas bendrai valdyti ir teigė manąs, kad laikantis tokio požiūrio galima labai supaprastinti šiuo metu veikiančius fondus ir programas, padaryti juos racionalesnius, labiau konsoliduotus ir skaidresnius. Parlamentas vis dėlto pabrėžė, kad reikia užtikrinti, jog skirtingi vidaus reikalų politikos sričių tikslai nebūtų painiojami;
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
Pagrindimas
2011 m. birželio 8 d. rezoliucijos „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“ 109 dalis.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a) fondas turėtų teikti paramą kuriant priemones, kuriomis prieglobsčio prašytojams būtų sudarytos sąlygos saugiai pasinaudoti Sąjungos prieglobsčio sistema, nesikreipiant į neteisėtai asmenis per sieną gabenančius kontrabandininkus ar į nusikaltėlių tinklus ir nerizikuojant savo gyvybe;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a) fondo ištekliai turėtų būti naudojami laikantis pagrindinių bendrų integracijos principų, kaip nurodoma Bendroje integracijos darbotvarkėje;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16) fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių strategijų rengimo, teisėtos migracijos organizavimo, jų gebėjimų plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir apskritai vertinti visas trečiųjų šalių piliečiams skirtas imigracijos ir integracijos strategijas, politiką ir priemones, darbai, įskaitant Sąjungos teisines priemones. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamas keitimasis informacija, geriausia patirtimi ir įvairių administracinių įstaigų bendradarbiavimas, be kita ko, ir su kitomis valstybėmis narėmis;
(16) fondo lėšomis turėtų būti remiami valstybių narių strategijų rengimo, teisėtos migracijos organizavimo, jų gebėjimų plėtoti, įgyvendinti, stebėti ir apskritai vertinti visas trečiųjų šalių piliečiams skirtas imigracijos ir integracijos strategijas, politiką ir priemones, darbai, įskaitant Sąjungos teisines priemones. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiamas keitimasis informacija, geriausia patirtimi ir įvairių administracinių įstaigų bendradarbiavimas, be kita ko, ir su kitomis valstybėmis narėmis. Techninė pagalba labai svarbi siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas remti nacionalinių programų įgyvendinimą, padėti paramos gavėjams laikytis savo įsipareigojimų ir Sąjungos teisės bei kartu didinti ES fondų matomumą ir galimybes jais pasinaudoti;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  Fondas turėtų papildyti ir sustiprinti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX agentūra), įsteigtos pagal 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, veiklą; viena jos užduočių – teikti reikiamą paramą valstybėms narėms organizuojant bendras grąžinimo operacijas ir nustatyti geriausią patirtį, susijusią su kelionės dokumentų įgijimu ir neteisėtai valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių išsiuntimu;
(23)  Fondas turėtų papildyti ir sustiprinti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX agentūra), įsteigtos pagal 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, veiklą; viena jos užduočių – teikti reikiamą paramą valstybėms narėms organizuojant bendras grąžinimo operacijas ir nustatyti geriausią patirtį, susijusią su kelionės dokumentų įgijimu ir neteisėtai valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių išsiuntimu. Jis taip pat turėtų suteikti galimybę agentūrai vykdyti savo įsipareigojimus, o Sąjungai ir valstybėms narėms – savo įsipareigojimus jūrų apsaugos srityje;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24) fondo veikla turėtų būti įgyvendinama paisant visų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų. Visų pirma tinkamais finansuoti veiksmais turėtų būti atsižvelgiama į specifinę pažeidžiamų asmenų padėtį, visų pirma skiriant ypatingą dėmesį nelydimiems nepilnamečiams ir kitiems nepilnamečiams, kuriems yra iškilusi rizika, ir rengiant konkrečiai tam tikslui skirtus veiksmus;
(24) fondo veikla turėtų būti įgyvendinama paisant visų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir tarptautiniuose dokumentuose, ypač 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijoje, 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte, Tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, Jungtinių Tautų konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir Tarptautinėje migrantų darbuotojų ir jų šeimos narių teisių apsaugos konvencijoje, įtvirtintų teisių ir principų. Tinkamais finansuoti veiksmais turėtų būti įgyvendinamas požiūris į migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų apsaugą, grindžiamas žmogaus teisėmis, ypač atsižvelgiama į specifinę pažeidžiamų asmenų padėtį, visų pirma skiriant ypatingą dėmesį moterims, nelydimiems nepilnamečiams ir kitiems nepilnamečiams, kuriems yra iškilusi rizika ir kuriems skiriamas ypatingas dėmesys bei tuo tikslu imamasi veiksmų;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25) trečiosiose šalyse vykdomų ir su jomis susijusių priemonių finansavimo Fondo lėšomis reikėtų imtis jas derinant su kitais veiksmais, kurie įgyvendinami už Sąjungos ribų pagal geografines ir temines Sąjungos išorės paramos priemones. Įgyvendinant tokius veiksmus visų pirma turėtų būti siekiama visapusiško suderinamumo su konkrečiai šaliai ar regionui nustatytais Sąjungos išorės veiksmų ir užsienio politikos principais ir bendrais tikslais. Jais neturėtų būti remiami tiesiogiai į vystymąsi orientuoti veiksmai ir jie, kai tinkama, turėtų papildyti pagal išorės pagalbos priemones teikiamą finansinę paramą. Taip pat užtikrinamas suderinamumas su Sąjungos humanitarine politika, pirmiausia teikiant pagalbą susiklosčius nepaprastajai padėčiai;
(25) trečiosiose šalyse vykdomų ir su jomis susijusių priemonių finansavimo Fondo lėšomis reikėtų imtis jas derinant su kitais veiksmais, kurie įgyvendinami už Sąjungos ribų pagal geografines ir temines Sąjungos išorės paramos priemones. Įgyvendinant tokius veiksmus visų pirma turėtų būti siekiama visapusiško suderinamumo su konkrečiai šaliai ar regionui nustatytais Sąjungos išorės veiksmų ir užsienio politikos principais ir bendrais tikslais. Jais neturėtų būti remiami tiesiogiai į vystymąsi orientuoti veiksmai ir jie, kai tinkama, turėtų papildyti pagal išorės pagalbos priemones teikiamą finansinę paramą laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, įtvirtinto Europos konsensuse dėl vystymosi (35 straipsnis). Taip pat svarbu užtikrinti, kad pagalba ekstremaliosios situacijos atvejubūtų suderinama su Sąjungos humanitarine politika ir ją papildytų ir kad teikiant tokią pagalbą būtų laikomasi Konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintų humanitarinių principų;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26) didelė dalis fondo išteklių turėtų būti paskirstoma remiantis objektyviais kriterijais proporcingai kiekvienos valstybės narės atsakomybei už migracijos srautų valdymą. Šiuo tikslu turėtų būti naudojami turimi naujausi statistiniai duomenys, susiję su migracijos srautais, pavyzdžiui, pirmų prieglobsčio prašymų skaičius, teigiamų sprendimų, kuriais suteikiamas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, skaičius, persikėlusių pabėgėlių skaičius, teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių skaičius, trečiųjų šalių piliečių, gavusių valstybių narių leidimą gyventi skaičius, nacionalinių institucijų išduotų grąžinimo sprendimų skaičius ir faktiškai įvykdytų grąžinimų skaičius;
(26) didelė dalis fondo išteklių turėtų būti paskirstoma remiantis objektyviais kriterijais proporcingai kiekvienos valstybės narės atsakomybei už migracijos srautų valdymą. Šiuo tikslu turėtų būti naudojami turimi naujausi statistiniai duomenys, susiję su migracijos srautais, pavyzdžiui, pirmų prieglobsčio prašymų skaičius, teigiamų sprendimų, kuriais suteikiamas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, skaičius, persikėlusių pabėgėlių skaičius, teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių skaičius, trečiųjų šalių piliečių, gavusių valstybių narių leidimą gyventi, skaičius, prie valstybių narių išorinių sienų sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius, nacionalinių institucijų išduotų grąžinimo sprendimų skaičius ir faktiškai įvykdytų grąžinimų skaičius. Tačiau taip pat svarbu atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės ekonominius išteklius ir jos geografinį dydį. Be to, siekiant nustatyti ir apskaičiuoti tikrąsias valstybėms narėms tenkančias išlaidas reikalingi išsamūs tyrimai;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29) atsižvelgiant į laipsnišką asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programos rengimą, iš fondo lėšų turėtų būti teikiama tikslinė parama finansinių paskatų (vienkartinių išmokų) forma kiekvienam perkeltam pabėgėliui;
(29) atsižvelgiant į laipsnišką asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programos rengimą, iš fondo lėšų turėtų būti teikiama tikslinė parama finansinių paskatų (vienkartinių išmokų) forma kiekvienam perkeltam pabėgėliui. Bendradarbiaudama su Europos prieglobsčio paramos biuru ir vadovaudamasi suteiktais įgaliojimais, Komisija turėtų stebėti, kad fondo remiami perkėlimo veiksmai būtų įgyvendinami veiksmingai;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33) siekiant stiprinti valstybių narių solidarumą ir geriau padalyti atsakomybę, ypač susijusią su valstybėmis narėmis, kurios susiduria su didžiausiais prieglobsčio prašytojų srautais, taip pat turėtų būti sukurtas panašus finansinėmis paskatomis pagrįstas mechanizmas, skirtas perkelti Europos Sąjungoje asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga;
(33) siekiant stiprinti valstybių narių solidarumą ir geriau padalyti atsakomybę, ypač susijusią su valstybėmis narėmis, kurios susiduria su didžiausiais prieglobsčio prašytojų srautais, taip pat turėtų būti sukurtas panašus finansinėmis paskatomis pagrįstas mechanizmas, skirtas perkelti Europos Sąjungoje asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga. Šiam mechanizmui turėtų būti skirta pakankamai išteklių, kad valstybėms narėms, priimančioms daug prieglobsčio prašytojų ir asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, būtų absoliučiomis sumomis arba proporcingai kompensuojama ir kad būtų padedama mažiau išvystytas prieglobsčio sistemas turinčioms valstybėms narėms;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a) šiuo aspektu techninė pagalba yra būtina siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas įgyvendinti savo nacionalines programas, padėti paramos gavėjams, vykdyti įsipareigojimus ir laikytis Sąjungos teisės, vadinasi, padidinti ES lėšų matomumą ir prieinamumą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
35 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(35b) laikantis lankstumo kriterijaus, atliekant struktūrinį priemonių ir išlaidų supaprastinimą reikėtų ir toliau laikytis nuspėjamumo ir patikimumo reikalavimų ir užtikrinti tinkamą ir skaidrų Prieglobsčio ir migracijos fondo finansinių išteklių paskirstymą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
35 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(35c) supaprastinus finansavimo struktūras (sykiu užtikrinant lankstumą) turėtų būti išlaikomas nuspėjamumas ir patikimumas, o įgyvendinant nacionalines programas kiekvienam fondo tikslui turėtų būti užtikrinama proporcinga lėšų dalis. Todėl 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje reikėtų skirti tinkamą finansinių išteklių dalį iš Prieglobsčio ir migracijos fondo siekiant užtikrinti, kad 2007–2013 m. finansinėje programoje numatyti Pabėgėlių fondo ir Integracijos fondo tikslai būtų ir toliau remiami;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36) didesniam solidarumui svarbu tai, kad iš fondo teikiama papildoma parama, kad būtų priimami sprendimai nepaprastosios padėties atvejais, kai valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse smarkiai padidėja migracijos spaudimas arba esant masiniam perkeltųjų asmenų srautui pagal 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą;
(36) siekiant didesnio solidarumo svarbu tai, kad iš fondo būtų teikiama, koordinuojant ir derinant su humanitarine pagalba, už kurią atsakingas Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas (ECHO), papildoma parama, kad būtų priimami sprendimai ekstremaliosios situacijos atvejais, kai valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse smarkiai padidėja migracijos spaudimas arba esant masiniam perkeltųjų asmenų srautui pagal 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37) šiuo reglamentu turėtų būti užtikrintas 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimu 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo sukurto Europos migracijos tinklo tęstinumas ir teikiama jo veiklai būtina finansinė parama, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus tikslus ir uždavinius;
(37) šiuo reglamentu turėtų būti užtikrintas 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimu 2008/381/EB dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo sukurto Europos migracijos tinklo tęstinumas ir teikiama jo veiklai būtina finansinė parama, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus tikslus ir uždavinius. Atsižvelgdamas į tai mano, jog į Prieglobsčio ir migracijos fondo reglamentą svarbu įtraukti apsaugos nuostatas, kad vienai politikos sričiai nebūtų skiriama pernelyg daug lėšų visos bendros Europos prieglobsčio sistemos sąskaita;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(42a) fondų išlaidos šioje srityje turėtų būti geriau koordinuojamos siekiant užtikrinti papildomumą, didesnį veiksmingumą ir matomumą bei pasiekti geresnę biudžeto sąveiką;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(42b) reikia padidinti ES finansavimo poveikį telkiant, kaupiant ir naudojant viešojo ir privataus finansavimo išteklius;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
42 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(42c) turėtų būti užtikrintas kuo didesnis Sąjungos biudžeto lėšomis finansuojamų naujoviškų finansinių priemonių ir mechanizmų skaidrumas, su jais susijusi atskaitomybė ir demokratinė priežiūra;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
42 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(42d) geresnis lėšų panaudojimas ir jo kokybė turėtų būti pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis būtų siekiama fondo tikslų, kartu užtikrinant geriausią finansinių išteklių panaudojimą;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
42 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(42e) svarbu, kad patikimas fondo finansų valdymas ir jo lėšų panaudojamas būtų užtikrintas kuo veiksmingiau ir vartotojui priimtiniausiu būdu, taip pat užtikrinant teisinį tikrumą ir fondo prieinamumą visiems dalyviams;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
42 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(42f)  Komisija turėtų kasmet stebėti fondo lėšų panaudojimą, taikydama konkrečius rodiklius rezultatams ir poveikiui įvertinti. Šie rodikliai, įskaitant atitinkamas bazines vertes, turėtų būti minimalus fondo tikslų įgyvendinimo masto vertinimo pagrindas;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
(43) kad būtų galima valdyti fondą ir naudoti jo lėšas, fondas turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. […/…], kuriuo nustatomos Prieglobsčio ir migracijos fondo bendrosios nuostatos ir policijos bendradarbiavimo, kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, dalis;
(43) kad būtų galima valdyti fondą ir naudoti jo lėšas, jis turėtų būti dalis nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. […/…], kuriuo nustatomos Prieglobsčio ir migracijos fondo bendrosios nuostatos ir policijos bendradarbiavimo, kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos. Tačiau įgyvendinant šio fondo nuostatas būtina užtikrinti, kad vykdant Reglamento (ES) Nr. .../... [Horizontaliojo reglamento] 12 straipsnyje nurodytą partnerystę kaip dalyvaujančios institucijos būtų įtrauktos kompetentingos regionų, vietos ir savivaldybių institucijos, tarptautinės organizacijos ir pilietinei visuomenei atstovaujančios organizacijos, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos ir socialiniai partneriai;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Šiuo reglamentu nustatoma, kad taikomos Reglamento (ES) Nr. .../... [Horizontaliojo reglamento] taisyklės.
3.  Šiuo reglamentu nustatoma, kad taikomos Reglamento (ES) Nr. .../... [Horizontaliojo reglamento] taisyklės, nepažeidžiant šio reglamento 4 straipsnio a punkto.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis
a) perkėlimas į Europos Sąjungą – tai procesas, kai Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro prašymu, pagrįstu būtinybe suteikti asmeniui tarptautinę apsaugą, trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencijoje apibrėžtą statusą, ir kuriems leidžiama gyventi kaip pabėgėliams vienoje iš valstybių narių, perkeliami iš trečiosios šalies ir įkurdinami valstybėje narėje, kurioje jiems leidžiama gyventi turint vieną iš toliau nurodytų statusų:
a) perkėlimas į Europos Sąjungą – tai procesas, kai Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro prašymu, pagrįstu būtinybe suteikti asmeniui tarptautinę apsaugą, trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės perkeliami iš trečiosios šalies ir įkurdinami valstybėje narėje, kurioje jiems leidžiama gyventi turint vieną iš toliau nurodytų statusų:
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis
i) pabėgėlio statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/83/EB 2 straipsnio d punkte, arba
i) pabėgėlio statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio 2 punkto e papunktyje, arba
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i a papunktis (naujas)
ia) papildomos apsaugos statusą, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio g punkte, arba
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
b) perkėlimas Europos Sąjungoje – tai procesas, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyti asmenys perkeliami iš jiems tarptautinę apsaugą suteikusios valstybės narės į kitą valstybę narę, kurioje jiems bus suteikta lygiavertė apsauga, arba 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kategorijai priklausančių asmenų perkėlimas iš valstybės narės, atsakingos už jų prašymo nagrinėjimą, į kitą valstybę narę, kurioje bus nagrinėjamas jų prašymas dėl tarptautinės apsaugos;
b) perkėlimas Europos Sąjungoje – tai procesas, kai 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyti asmenys perkeliami iš jiems tarptautinę apsaugą suteikusios valstybės narės į kitą valstybę narę, kurioje jiems bus nedelsiant suteikta lygiavertė apsauga, arba 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai kategorijai priklausančių asmenų perkėlimas iš valstybės narės, atsakingos už jų prašymo nagrinėjimą, į kitą valstybę narę, kurioje bus nagrinėjamas jų prašymas dėl tarptautinės apsaugos;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos f punkto i papunktis
i) didelio migracijos spaudimo vienoje arba daugiau valstybių narių, kai dėl didelio ir neproporcingo trečiųjų šalių piliečių antplūdžio atsiranda dideli ir skubūs poreikiai, susiję su pajėgumu tuos piliečius priimti ir laikyti, prieglobsčio sistemomis ir procedūromis,
i) ypatingo spaudimo vienoje arba daugiau valstybių narių, kai dėl staigaus didelio skaičiaus trečiųjų šalių piliečių atvykimo atsiranda dideli ir skubūs poreikiai, susiję su pajėgumu tuos piliečius priimti ir laikyti, prieglobsčio sistemomis ir procedūromis, arba
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrasis Fondo tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos.
1.  Bendrasis fondo tikslas  kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę stiprinti ir plėtoti bendrą prieglobsčio, papildomos ir laikinos apsaugos politiką ir bendrą imigracijos politiką, sykiu paisyti politikos suderinamumo vystymosi labui tikslų ir laikytis žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į migrantus, pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto antra pastraipa
Kaip įgyvendinamas šis tikslas, vertinama remiantis įvairiais rodikliais, inter alia, prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, prieglobsčio procedūrų kokybės, pripažinimo rodiklių vienodinimo valstybėse narėse ir prieglobsčio prašytojų perkėlimo į valstybes nares pastangų pagerinimo lygis.

Kaip įgyvendinamas šis tikslas, Komisija vertina remdamasi įvairiais kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais, inter alia, kiek pagerėjo prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, prieglobsčio procedūrų kokybės, panašiais atvejais taikomos sprendimų priėmimo konvergencijos, patikimos, objektyvios ir aktualios informacijos apie kilmės šalis teikimo ir prieglobsčio prašytojų perkėlimo į valstybes nares pastangų lygis.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa) remti saugaus naudojimosi Europos prieglobsčio sistema priemones;
Kaip įgyvendinamas šis tikslas, vertinama remiantis įvairiais rodikliais, pvz., inter alia, prieglobsčio prašytojams suteiktomis galimybėmis saugiai pasinaudoti Sąjungos prieglobsčio sistema, nesikreipiant į neteisėtai asmenis per sieną gabenančius kontrabandininkus ar nusikaltėlių tinklus ir nerizikuojant savo gyvybe.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punkto pirma pastraipa
b) remti teisėtą migraciją į Sąjungą siekiant patenkinti valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga integraciją;
b) remti teisėtą migraciją į Sąjungą siekiant patenkinti valstybių narių ekonominius ir socialinius poreikius ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integraciją ir stiprinti pagarbą pagrindinėms migrantų žmogaus teisėms;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punkto antra pastraipa
Kaip įgyvendinamas šis tikslas, vertinama remiantis įvairiais rodikliais, inter alia, aktyvesnis trečiųjų šalių piliečių dalyvavimas darbo rinkoje, švietimo sistemoje ir demokratiniuose procesuose.

Kaip įgyvendinamas šis tikslas, Komisija vertina remdamasi ir kokybiniais, ir kiekybiniais rodikliais, inter alia, aktyvesniu trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės dalyvavimu darbo rinkoje, švietimo sistemoje ir demokratiniuose procesuose bei geresne jų galimybe gauti būstą ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punkto antra pastraipa
Kaip įgyvendinamas šis tikslas, vertinama remiantis įvairiais rodikliais, inter alia, sugrąžintų asmenų skaičius.

Kaip įgyvendinamas šis tikslas, Komisija vertina remdamasi ir kokybiniais, ir kiekybiniais rodikliais, kaip antai,inter alia, sugrąžintų asmenų skaičiumi, asmenų, kuriems taikytos reintegracijos priemonės (prieš juos grąžinant ir grąžinus), skaičiumi, savo noru grįžusių asmenų skaičiumi ir priverstinio grąžinimo kontrolės sistemų kokybe.

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto pirma pastraipa
d) stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek tai susiję su šalimis, kurioms migracijos ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį;
d) stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek tai susiję su šalimis, kurioms migracijos ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį, taip pat praktiškai bendradarbiaujant;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punkto antra pastraipa
Kaip įgyvendinamas šis tikslas, vertinama remiantis įvairiais rodikliais, inter alia, aktyvesnė valstybių narių tarpusavio parama, įskaitant praktinį bendradarbiavimą ir asmenų perkėlimą Europos Sąjungoje.

Kaip įgyvendinamas šis tikslas, Komisija vertina remdamasi ir kokybiniais, ir kiekybiniais rodikliais, inter alia, aktyvesne valstybių narių tarpusavio parama, įskaitant praktinį bendradarbiavimą ir asmenų perkėlimą Europos Sąjungoje, taip pat Europos prieglobsčio paramos biuro skiriamų žmogiškųjų išteklių lygiu.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės suteikia Komisijai reikiamą informaciją, būtiną pagal rodiklius vertinamo tikslų įgyvendinimo analizei atlikti.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kaip įgyvendinami 2 dalyje nurodyti konkretūs tikslai, vertinama remiantis kokybiniais ir kiekybiniais svarbiausiais rodikliais, inter alia, vertinami šie aspektai: vaikų apsaugos nuostatų tobulinimas, pagarbos šeimos gyvenimui skatinimas, galimybės naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir pagalbos nelydimiems nepilnamečiams paslaugomis, neatsižvelgiant į jų gyventojo statusą.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Priemonės, kurių imamasi siekiant įgyvendinti 1 ir 2 dalyse apibrėžtus tikslus, turi būti visiškai suderinamos su priemonėmis, remiamomis pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir jas papildyti; šios priemonės taip pat turi atitikti Sąjungos išorės veiksmų tikslus ir principus.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c. 1 ir 2 dalyse nustatyti tikslai įgyvendinami laikantis Sąjungos humanitarinės politikos ir išorės veiksmų tikslų bei principų. Priemonių, kurios finansuojamos Sąjungos išorinių finansavimo priemonių lėšomis, nuoseklumas ir papildomumas užtikrinamas pagal 24a straipsnį.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
b) trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi papildoma apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/83/EB;
b) trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi papildoma apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/95/ES;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies f punktas
f) trečiosios šalies pilietis, teisėtai gyvenantis valstybėje narėje arba pradėjęs teisėto apsigyvenimo valstybėje narėje procesą;
f) trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, teisėtai gyvenantis valstybėje narėje arba pradėjęs teisėto apsigyvenimo valstybėje narėje procesą;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies g punktas
g) trečiosios šalies teritorijoje esantis trečiosios šalies pilietis, kuris ketina migruoti į Sąjungą ir kuris laikosi konkrečių priemonių, taikomų iki išvykimo, ir (arba) nacionalinės teisės aktuose nustatytų sąlygų, be kita ko, susijusių su gebėjimu integruotis valstybės narės visuomenėje;
g) trečiosios šalies teritorijoje esantis trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris ketina migruoti į Sąjungą ir kuris laikosi konkrečių priemonių, taikomų iki išvykimo, ir (arba) nacionalinės teisės aktuose nustatytų sąlygų, be kita ko, susijusių su gebėjimu integruotis valstybės narės visuomenėje;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies h punktas
h) trečiosios šalies pilietis, kuris dar nėra gavęs galutinio neigiamo sprendimo dėl prašymo būti, teisėtai gyventi ir (arba) suteikti tarptautinę apsaugą valstybėje narėje ir kuris gali pasirinkti savanorišką grįžimą, jeigu jis neįgijo naujos pilietybės ir neišvyko iš tos valstybės narės teritorijos;
h) trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris dar nėra gavęs galutinio neigiamo sprendimo dėl prašymo būti, teisėtai gyventi ir (arba) suteikti tarptautinę apsaugą valstybėje narėje ir kuris gali pasirinkti savanorišką grįžimą, jeigu jis neįgijo naujos pilietybės ir neišvyko iš tos valstybės narės teritorijos;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas
i) trečiosios šalies pilietis, kuris turi teisę būti, teisėtai gyventi šalyje arba naudojasi tarptautine apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/83/EB, arba laikina apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB, valstybėje narėje, ir kuris pasirinko savanorišką grįžimą, jeigu jis neįgijo naujos pilietybės ir neišvyko iš tos valstybės narės teritorijos;
i) trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris turi teisę būti, teisėtai gyventi valstybėje narėje arba naudojasi tarptautine apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/95/ES, arba laikina apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB, ir kuris pasirinko savanorišką grįžimą, jeigu jis neįgijo naujos pilietybės ir neišvyko iš tos valstybės narės teritorijos;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies j punktas
j) trečiosios šalies pilietis, kuris neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo valstybėje narėje sąlygų.
j) valstybės narės teritorijoje esantis trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo valstybėje narėje sąlygų, įskaitant trečiosios šalies piliečius, kurių grąžinimo procesas oficialiai arba neoficialiai atidėtas.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis

Partnerystė

Įgyvendinant šio fondo nuostatas užtikrinama, kad vykdant Reglamento (ES) Nr. .../... [Horizontaliojo reglamento] 12 straipsnyje nurodytą partnerystę kaip dalyvaujančios institucijos būtų įtrauktos kompetentingos regionų, vietos ar savivaldybių institucijos, tarptautinės organizacijos ir pilietinei visuomenei atstovaujančios organizacijos, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos ir socialiniai partneriai.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas
a) materialinės pagalbos, švietimo, mokymo, paramos paslaugų, sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos teikimu;
a) materialinės pagalbos, įskaitant humanitarinę pagalbą pasienyje, švietimo, mokymo, paramos paslaugų, sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos teikimu;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) administracinių struktūrų bei sistemų kūrimu ir tobulinimu bei personalo ir atitinkamų administracinių ir teisminių institucijų mokymo organizavimu siekiant užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai galėtų be kliūčių ir lengvai naudotis prieglobsčio procedūromis ir kad jos būtų veiksmingos ir kokybiškos;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)
ab) infrastruktūros ir teikiamų apgyvendinimo paslaugų tobulinimu ir išlaikymu;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punktas
d) specifine parama pažeidžiamiems asmenims, pavyzdžiui, nepilnamečiams, nelydimiems nepilnamečiams, neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, nėščioms moterims, nepilnamečių vaikų turintiems vienišiems tėvams, prekybos žmonėmis aukoms, sunkių fizinės sveikatos, psichikos sveikatos problemų arba potrauminių sutrikimų turintiems asmenims, taip pat asmenims, kurie patyrė kankinimus, išprievartavimą arba kitokios sunkios psichologinės, fizinės arba seksualinės formos smurtą;
d) specifine parama pažeidžiamiems asmenims, pavyzdžiui, nepilnamečiams, nelydimiems nepilnamečiams, neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, nėščioms moterims, nepilnamečių vaikų turintiems vienišiems tėvams, prekybos žmonėmis aukoms, sunkių fizinės sveikatos, psichikos sveikatos problemų arba potrauminių sutrikimų turintiems asmenims, asmenims, kuriems dėl Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodyto asmeninio ypatumo gresia smurtas, taip pat asmenims, kurie patyrė kankinimus, išprievartavimą arba kitokios sunkios psichologinės, fizinės arba seksualinės formos smurtą;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punktas
e) vietos bendruomenių informavimas ir vietos valdžios institucijų, bendrausiančių su priimamais asmenimis, personalo mokymas;
e) vietos bendruomenių informavimas ir vietos valdžios institucijų, bendrausiančių su priimamais asmenimis, personalo mokymas, ypač prieglobsčio prašytojų pagrindinių teisių užtikrinimo klausimu; tai apima darbuotojų, kurie bendraus su d punkte nurodytais pažeidžiamais asmenimis, mokymą;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa) sulaikymą pakeičiančių priemonių rengimu, plėtojimu ir tobulinimu.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas
a) kurti, plėtoti ir gerinti apgyvendinimo infrastruktūrą ir paslaugas;
a) kurti, plėtoti, eksploatuoti ir gerinti apgyvendinimo infrastruktūrą ir paslaugas;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas
b) kurti administracines struktūras, sistemas ir organizuoti personalo ir susijusių teisminių institucijų mokymą, kad prieglobsčio prašytojai galėtų sklandžiai naudotis veiksmingomis ir kokybiškomis prieglobsčio procedūromis.
b) kurti administracines struktūras, sistemas ir organizuoti personalo ir susijusių administracinių bei teisminių institucijų mokymą, kad prieglobsčio prašytojai galėtų be kliūčių ir lengvai naudotis prieglobsčio procedūromis ir kad jos būtų veiksmingos ir kokybiškos.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
a) veiksmai, kuriais stiprinami valstybių narių gebėjimai rinkti, analizuoti ir skleisti duomenis bei statistinę informaciją apie prieglobsčio procedūras, priėmimo pajėgumus, perkėlimo į Europos Sąjungą ir perkėlimo Europos Sąjungoje veiksmus;
a) veiksmai, kuriais stiprinami, be kita ko, su ankstyvojo perspėjimo, pasirengimo krizėms ir jų valdymo mechanizmu, nustatytu Reglamente (ES) Nr. [...../.....] [Dublino reglamente], susiję valstybių narių gebėjimai rinkti, analizuoti ir skleisti kokybinius ir kiekybinius duomenis apie prieglobsčio procedūras, priėmimo pajėgumus, perkėlimo į Europos Sąjungą ir perkėlimo Europos Sąjungoje veiksmus;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
b) veiksmai, kuriais tiesiogiai prisidedama prie prieglobsčio politikos vertinimo, pavyzdžiui, nacionaliniai poveikio vertinimai, tikslinių grupių apklausos, rodiklių ir lyginamosios metodikos nustatymas.
b) veiksmai, kuriais tiesiogiai prisidedama prie prieglobsčio politikos vertinimo, pavyzdžiui, nacionaliniai poveikio vertinimai, tikslinių grupių ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų apklausos, rodiklių ir lyginamosios metodikos nustatymas.
Pagrindimas
Būtina užtikrinti, kad į vertinimą būtų įtraukta kuo daugiau subjektų.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
b) tinkamos infrastruktūros sukūrimas ir paslaugų teikimas, kad perkėlimo į Europos Sąjungą ir perkėlimo Europos Sąjungoje veiksmai būtų vykdomi sklandžiai ir efektyviai;
b) tinkamos infrastruktūros sukūrimas ir paslaugų, įskaitant pagalbines kalbos paslaugas, teikimas, kad perkėlimo į Europos Sąjungą ir perkėlimo Europos Sąjungoje veiksmai būtų vykdomi sklandžiai ir efektyviai, užtikrinant pagrindines atitinkamų asmenų teises;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)
fa) veiksmai, kuriais siekiama sujungti į Europos Sąjungos valstybę narę perkeliamų asmenų šeimas;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos g punktas
g) infrastruktūros ir paslaugų teikimo šalyse, kuriose numatoma vykdyti regionines apsaugos programas, stiprinimas.
g) su migracija ir prieglobsčiu susijusios infrastruktūros ir paslaugų teikimo šalyse, kuriose numatoma vykdyti regionines apsaugos programas, stiprinimas;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos g a punktas (naujas)
ga) perkėlimo į Europos Sąjungą ir perkėlimo Europos Sąjungoje strategijų kūrimas ir plėtojimas, apimantis poreikių analizę, rodiklių tobulinimą ir vertinimą.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos g b punktas (naujas)
gb) perkeltų pabėgėlių integracijai, autonomijai ir savarankiškumui palankių ilgalaikių sąlygų sukūrimas.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis
Siekiant palengvinti teisėtą migraciją į Sąjungą ir geriau paruošti 4 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytus asmenis integracijai į priimančiąją visuomenę, įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies b punkto konkretų tikslą ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. .../... [Horizontaliojo reglamento] 13 straipsnyje nustatyto politinio dialogo patvirtintas išvadas, visų pirma tinkami finansuoti šie kilmės šalyje vykdomi veiksmai:

Siekiant palengvinti teisėtą migraciją į Sąjungą ir geriau paruošti 4 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytus asmenis integracijai į priimančiąją visuomenę, įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies b punkto konkretų tikslą ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. .../... [Horizontaliojo reglamento] 13 straipsnyje nustatyto politinio dialogo patvirtintas išvadas, visų pirma, paisant politikos suderinamumo vystymosi labui ir ypač ES įsipareigojimų kovojant su protų nutekėjimu, tinkami finansuoti šie kilmės šalyje vykdomi veiksmai:

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
a) visuomenės informavimo akcijos ir informuotumo didinimo kampanijos, įskaitant informacijos platinimą vartotojams lengvai prieinamomis ryšių priemonėmis naudojant informacines technologijas ir interneto svetaines;
a) visuomenės informavimo akcijos ir informuotumo didinimo kampanijos, įskaitant bendrą informacinę Europos kryptį atitinkančios informacijos koordinuotą platinimą įvairiose šalyse vartotojams lengvai prieinamomis ryšių priemonėmis naudojant informacines technologijas ir interneto svetaines;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą tikslą tinkami finansuoti tikslai vykdomi atsižvelgiant į nuoseklias nevyriausybinių organizacijų, vietinių ir (arba) regioninių valdžios institucijų strategijas, specialiai parengtas asmenų, nurodytų 4 straipsnio 1 dalies a–g punktuose, integracijai atitinkamai vietiniu ir (arba) regioniniu lygmeniu. Šiomis aplinkybėmis tinkami finansuoti veiksmai visų pirma yra šie:
1.  Įgyvendinant 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą tikslą tinkami finansuoti tikslai vykdomi atsižvelgiant į nuoseklias tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir vietinių ir (arba) regioninių valdžios institucijų strategijas, specialiai parengtas asmenų, nurodytų 4 straipsnio 1 dalies a–g punktuose, integracijai atitinkamai vietiniu ir (arba) regioniniu lygmeniu. Šiomis aplinkybėmis tinkami finansuoti veiksmai visų pirma yra šie:
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
a) tokių integracijos strategijų, įskaitant poreikių analizę, rengimas ir plėtojimas, rodiklių ir vertinimo gerinimas;
a) tokių integracijos strategijų, įskaitant poreikių analizę, rengimas ir plėtojimas dalyvaujant vietos ir (arba) regionų subjektams, integracijos rodiklių gerinimas ir prieglobsčio prašytojams nustatytų sąlygų vertinimas, įskaitant dalyvaujamuosius vertinimus siekiant įvardyti geriausią praktiką;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas
b) patarimai ir pagalba tokiose srityse, kaip būstas, pragyvenimo lėšos, administraciniai ir teisiniai patarimai, medicininė priežiūra, psichologinė pagalba ir socialinė rūpyba, vaikų priežiūra;
b) patarimai ir pagalba tokiose srityse, kaip būstas, pragyvenimo lėšos, integracija į darbo rinką, administraciniai ir teisiniai patarimai, medicininė priežiūra, psichologinė pagalba ir socialinė rūpyba, vaikų priežiūra ir šeimų susijungimas;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2. 1 dalyje nurodytais veiksmais atsižvelgiama į konkrečius poreikius, kurių gali turėti skirtingų kategorijų trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimos nariai, įskaitant atvykstančius ar apsigyvenančius siekiant įsidarbinti arba dirbti savarankiškai ir atvykstančius ir apsigyvenančius dėl šeimos susijungimo, asmenis, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, prieglobsčio prašytojus, asmenis, perkeltus į Europos Sąjungą, arba asmenis, perkeltus Europos Sąjungoje, pažeidžiamų migrantų grupėms priklausančius asmenis, visų pirma nepilnamečius, nelydimus nepilnamečius, neįgaliuosius, vyresnio amžiaus žmones, nėščias moteris, nepilnamečių vaikų turinčius vienišus tėvus, prekybos žmonėmis aukų bei kankinimo arba išprievartavimo ar kitokių sunkių formų psichologinio, fizinio ar seksualinio smurto aukas.
2. 1 dalyje nurodytais veiksmais atsižvelgiama į konkrečius poreikius, kurių gali turėti skirtingų kategorijų trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimos nariai, įskaitant atvykstančius ar apsigyvenančius siekiant įsidarbinti arba dirbti savarankiškai ir atvykstančius ir apsigyvenančius dėl šeimos susijungimo, asmenis, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, prieglobsčio prašytojus, asmenis, perkeltus į Europos Sąjungą, arba asmenis, perkeltus Europos Sąjungoje, pažeidžiamų migrantų grupėms priklausančius asmenis, visų pirma nepilnamečius, nelydimus nepilnamečius, neįgaliuosius, vyresnio amžiaus žmones, nėščias moteris, nepilnamečių vaikų turinčius vienišus tėvus, prekybos žmonėmis aukas, asmenis, kuriems dėl Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodyto asmeninio ypatumo gresia smurtas, bei kankinimo arba išprievartavimo ar kitokių sunkių formų psichologinio, fizinio ar seksualinio smurto aukas.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
b) stiprinti valstybių narių gebėjimus rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti jų imigracijos strategijas, politiką bei priemones įvairiais lygmenimis ir administraciniuose padaliniuose, visų pirma stiprinti jų gebėjimus rinkti, analizuoti ir skleisti duomenis bei statistinę informaciją apie migracijos procedūras ir srautus, leidimus gyventi ir stebėjimo priemonių, vertinimo schemų, rodiklių bei standartų, naudojamų šių strategijų rezultatams vertinti, plėtojimą;
b) stiprinti valstybių narių gebėjimus rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti jų imigracijos strategijas, politiką bei priemones įvairiais lygmenimis ir administraciniuose padaliniuose, visų pirma stiprinti jų gebėjimus rinkti, analizuoti ir skleisti išsamius ir sistemingus duomenis bei statistinę informaciją apie migracijos procedūras ir srautus, leidimus gyventi ir stebėjimo priemonių, vertinimo schemų, rodiklių bei standartų, naudojamų šių strategijų rezultatams vertinti, plėtojimą;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
c) didinti viešąsias ir privačias paslaugas teikiančių įgyvendinimo organizacijų, įskaitant švietimo įstaigas, tarpkultūrinius gebėjimus, skatinti jų keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, bendradarbiavimą bei tinklų kūrimą;
c) didinti viešąsias ir privačias paslaugas teikiančių įgyvendinimo organizacijų, įskaitant švietimo įstaigas, gebėjimus kultūrinių ryšių ir žmogaus teisių srityse, skatinti jų keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, bendradarbiavimą bei tinklų kūrimą;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)
aa) sulaikymą pakeičiančių priemonių rengimu, plėtojimu ir tobulinimu;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
b) administracinių struktūrų ir sistemų sukūrimu ir personalo mokymo organizavimu siekiant užtikrinti sklandžias grąžinimo procedūras;
b) administracinių struktūrų ir sistemų sukūrimu ir personalo mokymo organizavimu siekiant užtikrinti, kad grąžinimo procedūros būtų vykdomos sklandžiai, užtikrinant visapusišką migrantų pagrindinių teisių apsaugą;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)
ba) parama nepriklausomam pilietinės visuomenės organizacijų vykdomų grąžinimo operacijų vertinimui ir stebėsenai siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisių;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
c) materialinės pagalbos, sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos teikimu;
c) materialinės pagalbos, sveikatos priežiūros ir psichologinės pagalbos teikimu, taip pat trečiųjų šalių piliečiams, kurių išsiuntimas atidėtas pagal Direktyvos 2008/115/EB 9 straipsnį ir 14 straipsnio 1 dalį;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos f a punktas (naujas)
fa) nepriklausomų ir veiksmingų priverstinio grąžinimo stebėsenos sistemų, nurodytų Direktyvos 2008/115/EB 6 straipsnyje, kūrimu ir tobulinimu.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
c) priemonėmis, skirtomis pradėti grįžusio asmens reintegracijos procesą jo asmeninio vystymosi labui, pvz., piniginėmis paskatomis, mokymu, įsidarbinimo pagalba ir pradine parama ekonominei veiklai;
c) priemonėmis, įskaitant taikomas prieš grąžinimą, skirtomis pradėti grįžusio asmens reintegracijos procesą jo asmeninio vystymosi labui, pvz., piniginėmis paskatomis, mokymu, įsidarbinimo pagalba ir pradine parama ekonominei veiklai;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
d) veiksmai, kuriais stiprinami gebėjimai rinkti, analizuoti ir skleisti duomenis ir statistinę informaciją apie grąžinimo procedūras ir priemones, priėmimo ir sulaikymo gebėjimus, priverstinį grąžinimą ir savanorišką grįžimą, stebėjimą ir reintegraciją;
d) veiksmai, kuriais stiprinami gebėjimai rinkti, analizuoti ir skleisti išsamius ir sistemingus duomenis bei statistinę informaciją apie grąžinimo procedūras ir priemones, priėmimo ir sulaikymo gebėjimus, priverstinį grąžinimą ir savanorišką grįžimą, stebėjimą ir reintegraciją;
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Šiam reglamentui įgyvendinti skiriama 3 869 mln. EUR bendrų išteklių.
1.  Pirminis orientacinis finansinio paketo dydis, kaip nustatyta 201Z m. XX mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo [17] punkte, skirtas šiam reglamentui įgyvendinti 2014–2020 m., yra 3 869 mln. EUR.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Metinius asignavimus biudžeto valdymo institucija tvirtina neviršydama finansinės programos ribų.
2.  Fondui skiriamus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, nepažeisdama Reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ir xxx/201z Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Bendrieji ištekliai naudojami pasitelkiant tokias priemones:
3.  Pirminis orientacinis finansinis paketas naudojamas pasitelkiant tokias priemones:
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis
4.  Pagal šį reglamentą skiriami bendri ištekliai naudojami pasidalijamojo valdymo būdu, kaip apibrėžta [naujojo Finansinio reglamento 55 straipsnio 1 dalies b punkte]1, išskyrus 21 straipsnyje paminėtus Sąjungos veiksmus, 22 straipsnyje paminėtą paramą susiklosčius nepaprastajai padėčiai, 23 straipsnyje paminėtą Europos migracijos tinklą ir 24 straipsnyje paminėtą techninę pagalbą.
4.  Pagal šį reglamentą numatytas pirminis orientacinis finansinis paketas naudojamas tiesioginio valdymo būdu (ypač vykdant 21 straipsnyje minimus Sąjungos veiksmus, teikiant 22 straipsnyje minimą pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, naudojant 23 straipsnyje minimą Europos migracijos tinklą ir teikiant 24 straipsnyje minimą techninę pagalbą) arba pasidalijamojo valdymo būdu, kaip apibrėžta [naujojo Finansinio reglamento 55 straipsnio 1 dalies b punkte]1.
1 Komisijos pasiūlymas „Reglamentas dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių“ (COM(2010)0815 galutinis, 2010 12 22). Šiuo pasiūlymu Komisija oficialiai atsiima ankstesnius teisės aktų pasiūlymus COM(2010)0071 galutinis ir COM(2010)0260 galutinis.
1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
Pagrindimas
ES biudžeto įgyvendinimas pasidalijamojo valdymo būdu turėtų būti išimtis, o ne taisyklė.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Komisija lieka atsakinga už Sąjungos biudžeto vykdymą, remiantis SESV 317 straipsniu, ir informuoja Europos Parlamentą bei Tarybą apie kitų subjektų nei valstybės narės vykdytas operacijas.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
5.  Orientacinis bendrų išteklių naudojimas:
5.  Nepažeidžiant biudžeto valdymo institucijos prerogatyvų, pirminis orientacinis finansinis paketas preliminariai naudojamas taip:
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies a punktas
a) 3 232 mln . EUR – valstybių narių nacionalinėms programoms;
a) 83 proc – valstybių narių nacionalinėms programoms;
Pagrindimas
Dėl techninių priežasčių sumos paverstos procentais.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies b punktas
b) 637 mln . EUR – Sąjungos veiksmams, pagalbai susiklosčius nepaprastajai padėčiai, Europos migracijos tinklui ir Komisijos techninei pagalbai teikti.
b) 17 proc – Sąjungos veiksmams, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, Europos migracijos tinklui ir Komisijos techninei pagalbai teikti.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1. 3 232 mln . EUR sumos orientacinis paskirstymas valstybėms narėms:
1.  Nepažeidžiant biudžeto valdymo institucijos prerogatyvų, nacionalinėms programoms skirtų išteklių orientacinis paskirstymas valstybėms narėms:
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas
a) 2 372 mln . EUR, kaip nurodyta I priede;
a) 73 proc ., kaip nurodyta I priede;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas
b) 700 mln . EUR pagrįsti paskirstymo mechanizmu, skirtu konkretiems veiksmams, kaip nustatyta 16 straipsnyje, asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programai, kaip nustatyta 17 straipsnyje, ir perkėlimui Europos Sąjungoje, kaip nustatyta 18 straipsnyje;
b) 22 proc . pagrįsti paskirstymo mechanizmu, skirtu konkretiems veiksmams, kaip nustatyta 16 straipsnyje, asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programai, kaip nustatyta 17 straipsnyje, ir perkėlimui Europos Sąjungoje, kaip nustatyta 18 straipsnyje;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas
c) 160 mln . EUR, susiję su laikotarpio vidurio peržiūra; juos bus galima skirti nuo 2018 biudžetinių metų, atsižvelgiant į svarbius migracijos srautų pokyčius ir (arba) sprendžiant Komisijos nustatytų specifinių poreikių, nustatytų 19 straipsnyje, klausimą.
c) 5 proc ., susiję su laikotarpio vidurio peržiūra; juos bus galima skirti nuo 2017 biudžetinių metų, atsižvelgiant į svarbius migracijos srautų pokyčius ir (arba) sprendžiant Komisijos nustatytų specifinių poreikių, nustatytų 19 straipsnyje, klausimą.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Finansavimas, skirtas 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems tikslams įgyvendinti, paskirstomas teisingai, proporcingai ir skaidriai. Valstybės narės užtikrina, kad visi fondo lėšomis finansuojami veiksmai atitiktų Sąjungos acquis prieglobsčio ir imigracijos srityse, net jei atitinkamos priemonės joms neprivalomos arba netaikomos.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, kas dvejus metus valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka kiekvienam iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą perkeltam asmeniui.
1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, kas dvejus metus valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą 7 straipsnyje nurodytai perkėlimo iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą veiklai išleista vienkartine 4 000 EUR išmoka kiekvienam iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą perkeltam asmeniui. Europos prieglobsčio paramos biuro perkėlimo padalinys stebi ir vertina, ar veikla vykdoma veiksmingai.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
1 dalyje nurodyta vienkartinė išmoka padidinama 3 000 EUR kiekvienam asmeniui, perkeltam viršijant ankstesnę valstybės narės turėtą perkėlimo iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą kvotą arba tuo atveju, kai asmuo perkeliamas į valstybę narę, kuri anksčiau nėra vykdžiusi Sąjungos finansuojamo perkėlimo iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinė išmoka padidinama iki 10 000 EUR kiekvienam asmeniui, perkeltam pagal Sąjungai bendrus asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą prioritetus, nustatytus pagal šio straipsnio 3 ir 4 punktus ir išvardytus III priede.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta vienkartinė išmoka taip pat padidinama 3 000 EUR kiekvienam asmeniui, perkeltam pagal Sąjungai bendrus asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą prioritetus, nustatytus pagal šio straipsnio 3 ir 4 punktus ir išvardytus III priede.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės, sutelkiančios savo įsipareigojimus į vieną neribotos apimties įsipareigojimą, gauna papildomas išmokas ir paramą kiekvienam iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą perkeltam asmeniui, kad pasiektų kiekybinius ir kokybinius asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programos tikslus – bent 20 000 perkėlimų per metus iki 2020 m. – ir įtvirtintų gerąją pabėgėlių integracijos praktiką ir bendrus standartus. Siekdamos parengti ir nuolat tobulinti bei atnaujinti gaires šiems kiekybiniams ir kokybiniams tikslams pasiekti, šios valstybės narės glaudžiai bendradarbiaus su Europos prieglobsčio paramos biuro perkėlimo padaliniu.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies 2 a įtrauka (nauja)
– smurtą ir (arba) kankinimus patyrę asmenys,
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies ketvirta įtrauka
– asmenys, kuriuos reikia neatidėliotinai arba skubos tvarka perkelti į Sąjungą iš trečiųjų šalių dėl teisinių arba fizinės apsaugos priežasčių.
– asmenys, kuriuos reikia neatidėliotinai perkelti į Sąjungą iš trečiųjų šalių dėl teisinių ir (arba) fizinės apsaugos priežasčių.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalies 4 a įtrauka (nauja)
– asmenys, kurie patyrė kankinimus, išprievartavimą arba kitokį didelį psichologinį, fizinį arba lytinį smurtą.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 8 dalis
8.  Siekiant efektyviai siekti asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programos tikslų ir neviršyti turimų išteklių Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 26 straipsnį, kad prireikus patikslintų vienkartinių išmokų sumas, nustatytas 1 ir 2 dalyse.
8.  Kad būtų efektyviai siekiama asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą programos tikslų ir neviršijami turimi ištekliai Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 26 straipsnį, kad prireikus galėtų patikslinti vienkartinių išmokų sumas, nustatytas 1, 2 ir 3a dalyse.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, tinkamu laiku valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka kiekvienam asmeniui, perkeltam iš kitos valstybės narės.
1.  Be asignavimų, apskaičiuotų pagal 15 straipsnio 1 dalies a punktą, tinkamu laiku valstybės narės gauna papildomą sumą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalies b punkte, pagrįstą vienkartine 4 000 EUR išmoka kiekvienam asmeniui, perkeltam iš kitos valstybės narės.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija nustato griežtas procedūrines perkėlimo Europos Sąjungoje priemonių garantijas ir aiškius kriterijus. Šios procedūrinės garantijos, be kita ko, apima skaidrių ir nediskriminacinių atrankos kriterijų nustatymą asmenims, kurie gali būti perkelti Europos Sąjungoje, teiktiną informaciją, pranešimą raštu apie apklaustų kandidatų atrinkimą arba neatrinkimą, nustatytus pagrįstus terminus, kad kandidatai, kurie gali būti perkelti Europos Sąjungoje, priimtų sprendimą ir prireikus galėtų tinkamai pasirengti išvykimui, ir reikalavimą gauti šių kandidatų savanorišką sutikimą, kad jiems būtų taikomos perkėlimo Europos Sąjungoje priemonės.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Kartu su perkėlimo Europos Sąjungoje priemonėmis įgyvendinamas veiksmų planas, kuriuo siekiama išlaikyti ir (arba) gerinti prieglobsčio sistemų ir priėmimo bei integracijos atitinkamoje pirminėje valstybėje narėje sąlygų kokybę.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.  Siekiant skirti 15 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą sumą iki 2017 m. gegužės 31 d. Komisija įvertina valstybių narių poreikius, susijusius su jų prieglobsčio ir priėmimo sistemomis, jų su migracijos srautais susijusią padėtį 2014–2016 m. ir numatomą įvykių raidą.
1.  Siekiant skirti 15 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą sumą iki 2016 m. gegužės 31 d. Komisija įvertina valstybių narių poreikius, susijusius su jų prieglobsčio ir priėmimo sistemomis, jų su migracijos srautais susijusią padėtį 2014–2015 m. ir numatomą įvykių raidą.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos b punktas
b) migracinis spaudimas:
b) ypatingas spaudimas:
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Remdamasi šia sistema Komisija įgyvendinimo aktais nustato valstybes nares, kurios gaus papildomas sumas, ir sukuria turimų išteklių paskirstymo toms valstybėms narėms sistemą, laikydamasi 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
2.  Remdamasi šia sistema Komisija pagal 26 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais nustato valstybes nares, kurios gaus papildomas sumas, ir sukuria turimų išteklių paskirstymo toms valstybėms narėms sistemą.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijos iniciatyva fondo lėšos gali būti naudojamos tarpvalstybiniams veiksmams arba Sąjungai ypatingai svarbiems veiksmams, susijusiems su 3 straipsnyje minėtų bendrųjų, konkrečių tikslų įgyvendinimu, finansuoti.
1.  Komisijos iniciatyva fondo lėšos gali būti naudojamos tarpvalstybiniams veiksmams arba Sąjungai ypatingai svarbiems veiksmams, susijusiems su 3 straipsnyje minėtų bendrųjų, konkrečių tikslų įgyvendinimu, finansuoti, paisant politikos suderinamumo vystymosi labui.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies a punktas
a) aktyvinamas Sąjungos bendradarbiavimas įgyvendinant Sąjungos teisę ir gerąją praktiką prieglobsčio, įskaitant perkėlimą į Europos Sąjungą ir perkėlimą Europos Sąjungoje, teisėtos migracijos, įskaitant trečiųjų šalių piliečių integraciją, ir grąžinimo srityje;
a) aktyvinamas Sąjungos bendradarbiavimas įgyvendinant Sąjungos teisę ir gerąją praktiką prieglobsčio, įskaitant perkėlimą į Europos Sąjungą ir perkėlimą Europos Sąjungoje, teisėtos migracijos, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės integraciją, ir grąžinimo srityje;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies f punktas
f) bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis, visų pirma įgyvendinant readmisijos susitarimus, judumo partnerystes ir regioninės apsaugos programas.
f)  ES visuotinio požiūrio į migraciją pagrindu bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis, visų pirma įgyvendinant readmisijos susitarimus, judumo partnerystes, regioninės apsaugos programas ir saugaus naudojimosi Sąjungos prieglobsčio sistema priemones pagal 24a straipsnį.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Jeigu Sąjunga atlieka veiksmus, susijusius su Sąjungos agentūrų, veikiančių vidaus reikalų srityje, netiesioginiu centralizuotu valdymu, Komisija užtikrina, kad šioms agentūroms būtų teisingai, nešališkai ir skaidriai paskirstomas finansavimas. Šie veiksmai įgyvendinami agentūroms vykdant minėtas užduotis, kuriomis papildomos jų darbo programos.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Komisija užtikrina, kad kiekvienam 3 straipsnio 2 dalyje nurodytam tikslui skirtos lėšos būtų paskirstomos teisingai ir nešališkai.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal priemonę finansinė parama teikiama susiklosčius nepaprastajai padėčiai, kai reikia tenkinti skubius ir konkrečius poreikius.
1.  Pagal priemonę finansinė parama teikiama susiklosčius 2 straipsnio f punkte apibrėžtai nepaprastajai padėčiai, kai reikia tenkinti skubius ir konkrečius poreikius. Pagal šį straipsnį trečiosiose šalyse įgyvendinamos priemonės turi derėti su Sąjungos humanitarine politika ir ją papildyti ir jas įgyvendinant turi būti laikomasi Konsensuse dėl humanitarinės pagalbos įtvirtintų humanitarinių principų.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies a punktas
a) būti Sąjungos patariamąja taryba migracijos ir prieglobsčio klausimais koordinuojant ir valstybių narių atstovų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės, ekspertų grupių ir kitų Sąjungos ir (arba) tarptautinių institucijų darbą, ir bendradarbiaujant su jais nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu;
a) būti Sąjungos patariamąja taryba migracijos ir prieglobsčio klausimais koordinuojant ir valstybių narių atstovų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės, ekspertų grupių ir kitų Sąjungos ir (arba) tarptautinių institucijų, ypač tų, kurios veikia prieglobsčio ir imigracijos srityse, darbą, ir bendradarbiaujant su jais nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies c punktas
c) teikti plačiajai visuomenei b punkte nurodytą informaciją.
c) teikti plačiajai visuomenei b punkte nurodytą informaciją, bendradarbiaujant su pilietine visuomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis imigracijos ir prieglobsčio srityse.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies b punktas
b) valdyba, teikianti politines gaires dėl Europos migracijos tinklo veiklos ir ją tvirtinanti; į ją įeina Komisija ir valstybių narių bei Europos Parlamento ekspertai ir kiti susiję subjektai;
b) valdyba, teikianti politines gaires dėl Europos migracijos tinklo veiklos ir ją tvirtinanti; į ją įeina Komisija ir valstybių narių bei Europos Parlamento ekspertai ir kiti susiję nepriklausomi subjektai;
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalis
7.  Pagal metinius fondo asignavimus ir darbo programą, kurioje išdėstyti tinklo veiklos prioritetai, sprendimas dėl Europos migracijos tinklui skiriamos sumos nustatomas 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir, jei įmanoma, sujungiamas su Sąjungos veiksmų darbo programa ir parama susiklosčius nepaprastajai padėčiai.
7.  Pagal metinius fondo asignavimus ir darbo programą, kurioje išdėstyti tinklo veiklos prioritetai, sprendimas dėl Europos migracijos tinklui skiriamos sumos nustatomas 26 straipsnyje nustatyta tvarka ir, jei įmanoma, sujungiamas su Sąjungos veiksmų darbo programa ir pagalba ekstremaliosios situacijos atveju.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)
24a straipsnis

Koordinavimas

Komisija ir valstybės narės kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba užtikrina veiksmų, vykdomų trečiosiose šalyse ir susijusių su jomis, koordinavimą. Jos turi aiškiai užtikrinti, kad tie veiksmai:

a) atitiktų ES išorės politiką ir ypač politikos suderinamumo vystymosi labui principą bei būtų suderinami su konkrečiai šaliai ar regionui parengtais strateginiais programavimo dokumentais;
b) būtų sutelkti į priemones, kurios nėra orientuotos į vystymąsi;
c) būtų trumpalaikiai arba galbūt vidutinės trukmės, atsižvelgiant į veiksmų pobūdį ir prioritetus;
d) būtų vykdomi pirmiausia paisant Sąjungos interesų, kad jie darytų tiesioginį poveikį Sąjungai ir jos valstybėms narėms ir kad jais būtų užtikrinamas būtinas Sąjungos teritorijoje vykdomos veiklos tęstinumas;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a įtrauka (nauja)
– naudojamos perkėlimo į Europos Sąjungą ir perkėlimo Europos Sąjungoje veiksmams atlikti.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio pirma pastraipa
Šiam fondui taikomos [Reglamento (ES) Nr. .../...] nuostatos.

Šiam fondui taikomos Reglamento (ES) Nr. .../... [Horizontaliojo reglamento] nuostatos, nepažeidžiant šio reglamento 4 straipsnio a punkto.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 a punktas (naujas)
2a)  Europos prieglobsčio paramos biure sukurti perkėlimo padalinį, aprūpinti jį tinkamais darbuotojais, kurie atliktų reikiamą visos valstybėse narėse vykdomos asmenų perkėlimo iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą veiklos koordinavimą, vykdytų misijas trečiosiose šalyse ir (arba) kitose valstybėse narėse siekdami padėti vykdyti apklausas, atlikti medicinines ir saugumo patikras, rinkti praktines žinias, sudaryti sąlygas rinkti informaciją ir ja keistis, užmegzti glaudžius ryšius su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru ir vietos NVO, atlikti svarbų vaidmenį stebint ir vertinant programų veiksmingumą bei kokybę, skatinti sąmoningumą ir visoje Sąjungoje užtikrinti asmenų perkėlimo iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą veikla suinteresuotų subjektų jungimąsi į tinklus ir keitimąsi gerąja praktika, įskaitant tarptautinių organizacijų, valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės partnerystės darinių kūrimą.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 b punktas (naujas)
2b)  Suteikti valstybių narių vietos valdžios institucijoms ir vietos partneriams galimybių prašyti finansinės fondo pagalbos vietos integracijos programoms, apimančioms paramą ir tolesnius veiksmus atvykus, planavimo ir koordinavimo sistemas ir veiklą, kuria būtų siekiama apie asmenų perkėlimą iš trečiosios šalies į Europos Sąjungą informuoti bendruomenes, kuriose norima apgyvendinti perkeltus pabėgėlius, ir jas teigiamai nuteikti šio perkėlimo klausimu.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 a punktas (naujas)
3a.  Integracijos srityje vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama gerinti atitinkamų politikos krypčių koordinavimą įvairiais lygmenimis tarp valstybių narių, regionų ir savivaldybių.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punktas
4)  Bendros iniciatyvos, kurių tikslas – nustatyti ir įgyvendinti naujus metodus, susijusius su pirmo susitikimo procedūromis ir nelydimų nepilnamečių apsaugos standartais.
4)  Bendros iniciatyvos, kurių tikslas – nustatyti ir įgyvendinti naujus metodus, susijusius su pirmo susitikimo procedūromis ir nelydimų nepilnamečių apsaugos bei pagalbos jiems standartais.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 punktas
7)  Bendros iniciatyvos, kurių tikslas – šeimos susijungimas ir nelydimų nepilnamečių reintegracija į jų kilmės šalis.
7)  Bendros iniciatyvos, kurių tikslas – šeimos susijungimas ir nelydimų nepilnamečių reintegracija į jų kilmės šalis, jeigu tai labiausiai atitinka jų interesus.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 a punktas (naujas)
6a)  Sirijos pabėgėliai Turkijoje, Jordanijoje ir Libane
Teisinė informacija - Privatumo politika