Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2504(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0002/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0002/2013

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0020

Pieņemtie teksti
PDF 759kWORD 74k
Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris - Strasbūra
Patvēruma un migrācijas fonds (Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. janvāra lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Patvēruma un migrācijas fondu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšlikumu

–  ņemot vērā Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu,

nolemj sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu mandātu:

MANDĀTS

Normatīvās rezolūcijas projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Normatīvās rezolūcijas projekts
6.a atsauce (jauna)
– ņemot vērā 2010. gada 18. maija rezolūciju par kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi1, jo īpaši punktus par Eiropas Pārvietošanas struktūras izveidi;
1 OV C 161 E, 31.5.2011., 1. lpp.
Grozījums Nr. 2
Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)
1.a vērš uzmanību uz to, ka finansējuma apjoms likumdošanas priekšlikumā ir norādīts tikai likumdevējas iestādes zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;
Grozījums Nr. 3
Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)
1.b norāda uz 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē ‐ jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka nākamajai DFS ir nepieciešami pietiekami papildu resursi, lai Savienība spētu īstenot pašreizējās politikas prioritātes un jaunos uzdevumus, kuri noteikti Lisabonas līgumā, kā arī reaģēt neparedzētos gadījumos; norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS resursu līmeni par vismaz 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, Savienības saskaņotos mērķus un saistības un Savienības solidaritātes principu iespējams īstenot tikai ierobežoti; prasa Padomei, ja tā šādai pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no kurām tās politikas prioritātēm vai projektiem būtu iespējams pilnībā atteikties, pat neraugoties uz to apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
Grozījums Nr. 4
Normatīvās rezolūcijas projekts
1.c punkts (jauns)
1.c uzsver, ka, ņemot vērā Savienības jau noteiktos un apstiprinātos uzdevumus, Komisijai šīs politikas prioritātes ir tālredzīgi un atbilstīgi jāatspoguļo minētajā priekšlikumā;
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
1. atsauce
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 2. punktu un 79. panta 2. un 4. punktu,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 78. panta 2. punktu, 79. panta 2. un 4. punktu un 80. pantu,
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a) Eiropas Parlaments 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē ‐ jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1 uzsvēra, ka risināmajiem imigrācijas un patvēruma jautājumiem, kā arī Savienības ārējo robežu pārvaldībai vajadzīga integrēta pieeja ar pietiekamu finansējumu un atbalsta instrumentiem ārkārtas situāciju risināšanai, nodrošinot tos saskaņā ar cilvēktiesību ievērošanas un solidaritātes garu starp visām dalībvalstīm, kā arī ņemot vērā valstu pienākumus un skaidri nosakot uzdevumus. Turklāt Parlaments uzsvēris ‐ šajā sakarībā ir pienācīgi jāņem vērā tas, ka Frontex, Eiropas Patvēruma atbalsta birojam un Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības fondam nākas risināt aizvien nozīmīgākus problemātiskus jautājumus.
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
Pamatojums
107. punkts 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē ‐ jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)
(2b) Eiropas Parlaments 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā1 papildus uzsvēra nepieciešamību izstrādāt labāku sinerģiju starp dažādiem fondiem un programmām un norādīja, ka fondu pārvaldības vienkāršošana un šķērsfinansējuma nodrošināšana ļauj kopējiem mērķiem piešķirt vairāk līdzekļu; atzinīgi vērtēja Komisijas nodomu samazināt budžeta instrumentu kopējo skaitu iekšlietu politikas jomā, izveidojot divu pīlāru struktūru un visos iespējamos gadījumos īstenojot dalītu pārvaldību, kā arī pauda viedokli, ka šāda pieeja var būtiski veicināt pašreizējo fondu un programmu vienkāršošanu, racionalizāciju, konsolidāciju un pārredzamību. Tomēr Parlaments ir uzsvēris, ka jānodrošina, lai netiktu sajaukti dažādie iekšlietu politikas mērķi.
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
Pamatojums
109. punkts 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu nākotnē ‐ jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
(9a)  No Fonda līdzekļiem būtu jāatbalsta tādu pasākumu ieviešana, kas ļautu patvēruma meklētājiem droši piekļūt Savienības patvēruma sistēmai, nevēršoties pie cilvēku kontrabandas organizatoriem vai noziedzīgajiem grupējumiem un neapdraudot savu dzīvību.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Fonda līdzekļi būtu jāizmanto saskaņā ar kopējiem integrācijas pamatprincipiem, kā noteikts kopīgajā integrācijas programmā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Fondam būtu jāsniedz atbalsts dalībvalstīm legālās migrācijas organizācijas stratēģiju izveidē, stiprinot to spējas izstrādāt, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt kopumā visas imigrācijas un integrācijas stratēģijas, politikas principus un pasākumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, tostarp Savienības tiesību aktus. Tāpat Fondam būtu jāatbalsta informācijas un labākās prakses apmaiņa un sadarbība starp dažādām pārvaldes struktūrām, kā arī ar citām dalībvalstīm.
(16)  Fondam būtu jāsniedz atbalsts dalībvalstīm legālās migrācijas organizācijas stratēģiju izveidē, stiprinot to spējas izstrādāt, īstenot, uzraudzīt un izvērtēt kopumā visas imigrācijas un integrācijas stratēģijas, politikas principus un pasākumus attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, tostarp Savienības tiesību aktus. Tāpat Fondam būtu jāatbalsta informācijas un labākās prakses apmaiņa un sadarbība starp dažādām pārvaldes struktūrām, kā arī ar citām dalībvalstīm. Tehniskā palīdzība ir svarīga, lai dalībvalstis spētu atbalstīt savu valsts programmu īstenošanu, lai palīdzētu saņēmējiem izpildīt savas saistības atbilstoši Savienības tiesību aktiem un attiecīgi palielinātu ES līdzekļu pamanāmību un pieejamību.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
23. apsvērums
(23)  Fondam būtu jāpapildina un jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk– “Frontex Aģentūra”), kura izveidota saskaņā ar Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un kuras viens no uzdevumiem ir sniegt nepieciešamo palīdzību kopēju atgriešanās pasākumu organizēšanai dalībvalstīs un apzināt labāko praksi attiecībā uz ceļošanas dokumentu iegūšanu un dalībvalstu teritorijā nelikumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo piespiedu izraidīšanu.
(23)  Fondam būtu jāpapildina un jāstiprina pasākumi, ko veic Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk– “Frontex Aģentūra”), kura izveidota saskaņā ar Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un kuras viens no uzdevumiem ir sniegt nepieciešamo palīdzību kopēju atgriešanās pasākumu organizēšanai dalībvalstīs un apzināt labāko praksi attiecībā uz ceļošanas dokumentu iegūšanu un dalībvalstu teritorijā nelikumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo piespiedu izraidīšanu. Minētajam vajadzētu arī nodrošināt iespēju aģentūrai īstenot gan savus, gan Savienības un dalībvalstu pienākumus saistībā ar glābšanas darbiem jūrā.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
24. apsvērums
(24)  Fonds būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši atbilstīgajās darbībās būtu jāņem vērā neaizsargāto personu īpašā situācija, konkrēti, īpaša uzmanība un atbilstīga rīcība vajadzīga attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un citiem nepilngadīgajiem, kas ir pakļauti riskam.
(24)  Fondam būtu jāstrādā, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un starptautiskos instrumentos, jo īpaši 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvencijā, 1948. gada 10. decembra Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Starptautiskajā konvencijā par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, ANO Konvencijā par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, Konvencijā pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, ANO Konvencijā par bērna tiesībām un Starptautiskajā konvencijā par visu migrējošu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību. Atbilstīgajās darbībās būtu jāņem vērā migrantus, bēgļus un patvēruma meklētājus aizsargājoša pieeja, pamatojoties uz cilvēktiesībām, jo sevišķi neaizsargāto personu īpašā situācija, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm, nepilngadīgajiem bez pavadības un citiem riskam pakļautiem nepilngadīgajiem un reaģējot atbilstoši viņu situācijai.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
25. apsvērums
(25)  Šā Fonda atbalstītie pasākumi trešās valstīs vai attiecībā uz tām būtu jāveic sinerģijā un saskaņā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras tiek atbalstītas no Savienības ārējās palīdzības instrumentiem, gan ģeogrāfiskām, gan tematiskām. Konkrēti, šādu darbību īstenošanā tiks mēģināts panākt pilnīgu saskanīgumu ar Savienības ārējās darbības principiem un galvenajiem mērķiem attiecībā uz konkrēto valsti vai reģionu. Tie nedrīkstētu būt paredzēti tādu darbību atbalstam, kuras ir tiešā veidā vērstas uz attīstību, un attiecīgā gadījumā tiem būtu jāpapildina finansiālā palīdzība, kas tiek sniegta, izmantojot ārējās palīdzības instrumentus. Tiks nodrošināts saskanīgums arī ar Savienības humānās palīdzības politiku, jo īpaši attiecība uz ārkārtas palīdzības īstenošanu.
(25)  Fonda atbalstītie pasākumi trešās valstīs vai attiecībā uz tām būtu jāveic sinerģijā un saskaņā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras tiek atbalstītas no Savienības ārējās palīdzības instrumentiem, gan ģeogrāfiskām, gan tematiskām. Konkrēti, šādu darbību īstenošanā tiks mēģināts panākt pilnīgu saskanīgumu ar Savienības ārējās darbības principiem un galvenajiem mērķiem attiecībā uz konkrēto valsti vai reģionu. Pasākumi nedrīkstētu būt paredzēti tādu darbību atbalstam, kuras ir tiešā veidā vērstas uz attīstību, un attiecīgā gadījumā tiem būtu jāpapildina finansiālā palīdzība, ko sniedz, izmantojot ārējās palīdzības instrumentus, saskaņā ar attīstības jomas politisko nostādņu saskanīguma principu, kā noteikts Konsensā attīstības jomā (35. pants). Būs svarīgi arī raudzīties, lai ārkārtas palīdzības īstenošana būtu saskanīga un papildinoša attiecībā uz Savienības humānās palīdzības politiku un lai tajā ievērotu humānisma principus, kas noteikti Konsensā par humāno palīdzību.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
26. apsvērums
(26)  Liela daļa no resursiem, kas pieejami Fonda ietvaros, būtu jāpiešķir proporcionāli atbildībai, kādu katra valsts ar saviem pasākumiem uzņemas migrācijas plūsmu pārvaldībā, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem. Šajā nolūkā būtu jāizmanto jaunākie pieejamie statistikas dati attiecībā uz migrācijas plūsmām, piemēram, pirmo patvēruma pieteikumu skaits, pozitīvu lēmumu par bēgļa statusa vai papildu aizsardzības piešķiršanu skaits, pārvietoto bēgļu skaits, likumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo skaits, trešo valstu valstspiederīgo skaits, kuri ir ieguvuši dalībvalsts izdotu atļauju uzturēties, valsts iestāžu izdotu atgriešanas lēmumu skaits un izpildītu atgriešanu skaits.
(26)  Liela daļa no resursiem, kas pieejami Fonda ietvaros, būtu jāpiešķir proporcionāli atbildībai, kādu katra valsts ar saviem pasākumiem uzņemas migrācijas plūsmu pārvaldībā, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem. Šajā nolūkā būtu jāizmanto jaunākie pieejamie statistikas dati attiecībā uz migrācijas plūsmām, piemēram, pirmo patvēruma pieteikumu skaits, pozitīvu lēmumu par bēgļa statusa vai papildu aizsardzības piešķiršanu skaits, pārvietoto bēgļu skaits, likumīgi uzturošos trešo valstu valstspiederīgo skaits, trešo valstu valstspiederīgo skaits, kuri ir ieguvuši dalībvalsts izdotu atļauju uzturēties, to nelikumīgo migrantu skaits, kas aizturēti pie dalībvalstu ārējām robežām, valsts iestāžu izdotu atgriešanas lēmumu skaits un izpildītu atgriešanu skaits. Tomēr ir svarīgi arī ņemt vērā katras dalībvalsts ekonomiskos resursus, kā arī tās platību. Turklāt ir nepieciešama padziļināta izpēte, lai noteiktu un aprēķinātu faktiskās izmaksas dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
29. apsvērums
(29)  Ņemot vērā Savienības Pārvietošanas programmas pakāpenisku izveidi, Fondam būtu jāsniedz mērķtiecīga palīdzība finansiālu stimulu (vienreizēju maksājumu) veidā par katru pārvietoto bēgli.
(29)  Ņemot vērā Savienības Pārvietošanas programmas pakāpenisku izveidi, Fondam būtu jāsniedz mērķtiecīga palīdzība finansiālu stimulu (vienreizēju maksājumu) veidā par katru pārvietoto bēgli. Komisijai sadarbībā ar EPAB un atbilstīgi to attiecīgajām kompetences jomām būtu jāpārrauga, vai tiek efektīvi īstenotas Fonda atbalstītās pārvietošanas darbības.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
33. apsvērums
(33)  Lai stiprinātu solidaritāti un labāk dalītu atbildību dalībvalstu starpā, jo īpaši attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras visvairāk ietekmē patvēruma plūsmas, līdzīgs uz finansiāliem stimuliem balstīts mehānisms būtu jāizveido arī starptautiskās aizsardzības saņēmēju iekšējai pārvietošanai.
(33)  Lai stiprinātu solidaritāti un labāk dalītu atbildību dalībvalstu starpā, jo īpaši attiecībā uz tām dalībvalstīm, kuras visvairāk ietekmē patvēruma plūsmas, līdzīgs uz finansiāliem stimuliem balstīts mehānisms būtu jāizveido arī starptautiskās aizsardzības saņēmēju iekšējai pārvietošanai. Minētā mehānisma īstenošanai vajadzētu būt pietiekamiem līdzekļiem, lai nodrošinātu kompensācijas dalībvalstīm, kurās absolūtajos skaitļos vai proporcionāli ir lielāks patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju skaits, un lai palīdzētu dalībvalstīm ar vājāk attīstītām patvēruma sistēmām.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)
(35a)  Tādēļ tehniskā palīdzība ir svarīga, lai dalībvalstis spētu īstenot savas valsts programmas, palīdzēt saņēmējiem, ievērot savas saistības un Savienības tiesību aktus un tādējādi palielinātu ES līdzekļu pamanāmību un pieejamību.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
35.b apsvērums (jauns)
(35b)  Lai gan instrumentu un izdevumu strukturālajā vienkāršošanā būtu jāievēro elastīguma kritēriji, tai arī turpmāk būtu jāatbilst prasībām paredzamības un ticamības ziņā un jānodrošina taisnīga un pārredzama līdzekļu sadale Patvēruma un migrācijas fonda ietvaros.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
35.c apsvērums (jauns)
(35c)  Finansējuma struktūru vienkāršošanā būtu jāsaglabā paredzamība un ticamība, vienlaikus nodrošinot elastīgumu, un būtu jānodrošina proporcionāla daļa katram Fonda mērķim, īstenojot valstu programmas. Tāpēc daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam ietvaros Patvēruma un migrācijas fondam būtu jāpiešķir pienācīga finanšu resursu daļa, lai nodrošinātu nepārtrauktību 2007.–2013. gada finanšu shēmas ietvaros sniegtajam atbalstam Bēgļu fonda un Integrācijas fonda mērķu īstenošanai.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
36. apsvērums
(36)  Solidaritātes stiprināšanā ir svarīgi, lai Fonds sniegtu papildu atbalstu ārkārtas situāciju risināšanā, ko rada liels migrācijas spiediens dalībvalstīs vai trešās valstīs vai pārvietoto personu masveida pieplūdums, saskaņā ar Padomes 2001. gada 20. jūlija Direktīvu 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas, sniedzot ārkārtas palīdzību.
(36)  Solidaritātes stiprināšanā ir svarīgi, lai Fonds, nodrošinot koordināciju un sinerģiju ar humānās palīdzības darbībām, ko vada Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO), sniegtu papildu atbalstu ārkārtas situāciju risināšanā, ko rada liels migrācijas spiediens dalībvalstīs vai trešās valstīs vai pārvietoto personu masveida pieplūdums, saskaņā ar Padomes 2001. gada 20. jūlija Direktīvu 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas, sniedzot ārkārtas palīdzību.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
37. apsvērums
(37)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka darbu turpina Eiropas Migrācijas tīkls, kas tika izveidots ar Padomes 2008. gada 14. maija Lēmumu 2008/381/EK, ar ko izveido Eiropas migrācijas tīklu, un jāsniedz tā darbībām nepieciešamais finansiālais atbalsts saskaņā ar tā mērķiem un uzdevumiem, kādi noteikti šajā regulā.
(37)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka darbu turpina Eiropas Migrācijas tīkls, kas tika izveidots ar Padomes 2008. gada 14. maija Lēmumu 2008/381/EK, ar ko izveido Eiropas migrācijas tīklu, un jāsniedz tā darbībām nepieciešamais finansiālais atbalsts saskaņā ar tā mērķiem un uzdevumiem, kādi noteikti šajā regulā. Šajā sakarībā attiecībā uz Patvēruma un migrācijas fondu būtu jānodrošina, ka tiek novērsta līdzekļu pārmērīga piešķiršana tikai vienai konkrētai politikas jomai uz visas kopējās Eiropas patvēruma sistēmas rēķina.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)
(42a)  Būtu efektīvāk jākoordinē līdzekļu izlietojums šajā jomā, lai garantētu papildinošu ietekmi, efektīvāku izlietojumu un lielāku pamanāmību, kā arī panāktu labāku sinerģiju starp budžetiem.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)
(42b)  Nepieciešams maksimāli palielināt ES finansējuma ietekmi, mobilizējot, apvienojot un veicinot publiskos un privātos finanšu resursus.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
42.c apsvērums (jauns)
(42c)  Būtu jānodrošina maksimāla pārredzamība, atbildība un demokrātiska kontrole attiecībā uz novatoriskiem finanšu instrumentiem un mehānismiem, kas saistīti ar Savienības budžetu.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
42.d apsvērums (jauns)
(42d)  Labākai īstenošanai un līdzekļu izlietošanas kvalitātei vajadzētu būt pamatprincipiem, lai sasniegtu Fonda mērķus, vienlaikus nodrošinot finanšu resursu optimālu izlietojumu.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
42.e apsvērums (jauns)
(42e)  Ir svarīgi nodrošināt šā fonda pareizu finanšu pārvaldību un īstenošanu pēc iespējas efektīvākā un lietotājam draudzīgākā veidā, vienlaikus nodrošinot arī tiesisko noteiktību un Fonda pieejamību visiem dalībniekiem.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
42.f apsvērums (jauns)
(42f)  Komisijai ik gadu būtu jāpārrauga Fonda īstenošana, izmantojot pamatrādītājus rezultātu un ietekmes vērtēšanai. Šiem rādītājiem, tostarp attiecīgajām pamatlīnijām, būtu jānodrošina minimālais pamats, lai novērtētu, cik lielā mērā ir īstenoti Fonda mērķi.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
43. apsvērums
(43)  Pārvaldības un īstenošanas nolūkā Fondam būtu jāietilpst saskanīgā sistēmā, kuru veido šī regula un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [.../...], ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un migrācijas fondam un finanšu atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai.
(43)  Pārvaldības un īstenošanas nolūkā Fondam būtu jāietilpst saskanīgā sistēmā, kuru veido šī regula un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. [.../...], ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un migrācijas fondam un finanšu atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai. Tomēr saistībā ar šo fondu ir jānodrošina, ka Regulas (ES) Nr. …/… [Horizontālās regulas] 12. pantā minētā partnerība kā dalībiestādes ietver kompetentās reģionālās, vietējās vai pilsētas iestādes, starptautiskās organizācijas un struktūras, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, piemēram, nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
3.  Ar šo regulu paredz Regulas (ES) Nr. …/… [Horizontālajā regulā] noteikumu piemērošanas kārtību.
3.  Ar šo regulu paredz Regulas (ES) Nr. …/… [Horizontālajā regulā] noteikumu piemērošanas kārtību, neskarot šīs regulas 4.a pantu.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts – ievaddaļa
(a) “pārvietošana” ir process, kurā pēc ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) lūguma, kas balstīts uz personas vajadzību pēc starptautiskas aizsardzības, trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus, kuriem ir piešķirts 1951. gada 28. jūlija Ženēvas konvencijā noteiktais statuss un kuriem ir atļauts kā bēgļiem uzturēties kādā no dalībvalstīm, pārvieto no trešās valsts uz kādu dalībvalsti, kurā tiem ļauj uzturēties kādā no šādiem statusiem:
(a) “pārvietošana” ir process, kurā pēc ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) lūguma, kas balstīts uz personas vajadzību pēc starptautiskas aizsardzības, trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus pārvieto no trešās valsts uz kādu dalībvalsti, kurā tiem ļauj uzturēties kādā no šādiem statusiem:
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts – i apakšpunkts
(i) bēgļa statusā Direktīvas 2004/83/EK 2. panta d) punkta nozīmē; vai
(i) bēgļa statusā Direktīvas 2011/95/ES 2. panta e) punkta nozīmē; vai
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts – ia apakšpunkts (jauns)
(ia) alternatīvās aizsardzības statusā Direktīvas 2011/95/ES 2. panta g) punkta nozīmē; vai
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts
(b) “iekšējā pārvietošana” ir process, kurā 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktos minētās personas pārvieto no dalībvalsts, kas tām sniegusi starptautisku aizsardzību, uz citu dalībvalsti, kur tām piešķir līdzvērtīgu aizsardzību, vai 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās personas pārvieto no dalībvalsts, kura ir atbildīga par viņu pieteikuma izskatīšanu, uz citu dalībvalsti, kura izskatīs viņu pieteikumu starptautiskai aizsardzībai.
(b) “iekšējā pārvietošana” ir process, kurā 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētās personas pārvieto no dalībvalsts, kas tām sniegusi starptautisku aizsardzību, uz citu dalībvalsti, kur tām nekavējoties piešķir līdzvērtīgu aizsardzību, vai 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās personas pārvieto no dalībvalsts, kura ir atbildīga par viņu pieteikuma izskatīšanu, uz citu dalībvalsti, kura izskatīs viņu pieteikumu starptautiskai aizsardzībai.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f punkts – i apakšpunkts
i) liels migrācijas spiediens vienā vai vairākās dalībvalstīs, kam raksturīgs liels un nesamērīgs trešo valstu valstspiederīgo pieplūdums, kas rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma sistēmām un procedūrām,
i) īpašs spiediens vienā vai vairākās dalībvalstīs, kam raksturīgs liela trešo valstu valstspiederīgo skaita pēkšņs pieplūdums, kas rada būtiskas un steidzamas vajadzības saistībā ar to uzņemšanas un aizturēšanas infrastruktūru, patvēruma sistēmām un procedūrām, vai
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Fonda vispārējais mērķis ir dot ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma jomas ietvaros saskaņā arkopīgo politiku patvēruma, papildu aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un arkopīgo imigrācijas politiku.
1.  Fonda vispārīgais mērķis ir Savienības brīvības, drošības un tiesiskuma jomā stiprināt un attīstītkopējo politiku patvēruma, papildu aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā, kā arī stiprināt un attīstītkopējo imigrācijas politiku, vienlaikus nodrošinot attīstības jomas politisko nostādņu saskanīgumu un uz cilvēktiesībām balstītu aizsargājošu pieeju attiecībā uz migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa
Šā mērķa sasniegšanu vērtē pēc tādiem rādītājiem, cita starpā, panākto uzlabojumu apjoms attiecībā uz patvēruma uzņemšanas apstākļiem, patvēruma procedūru kvalitāti, pozitīvo lēmumu procentuālā daudzuma konverģenci dalībvalstīs, kā arī dalībvalstu pārvietošanas pasākumiem;

Šā mērķa sasniegšanu vērtē Komisija pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, cita starpā vērtējot panākto uzlabojumu apjomu attiecībā uz patvēruma uzņemšanas apstākļiem, patvēruma procedūru kvalitāti un tādu lēmumu pieņemšanas prakses konverģences uzlabošanu, kas skar līdzīgus gadījumus, uzticamas, objektīvas un aktuālas informācijas par izcelsmes valsti pieejamības nodrošināšanu, kā arī pārvietošanas pasākumiem;

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa) atbalstīt pasākumus drošai pieejai Eiropas patvēruma sistēmai.
Šā mērķa sasniegšanu vērtē pēc tādiem rādītājiem kā cita starpā patvēruma meklētājiem sniegtās iespējas droši piekļūt Savienības patvēruma sistēmai, nevēršoties pie cilvēku kontrabandas organizatoriem vai noziedzīgajiem grupējumiem un neapdraudot savu dzīvību.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa
(b) sniegt atbalstu legālai migrācijai uz Savienību saskaņā ar dalībvalstu ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām un veicināt trešo valstu valstspiederīgo, tostarp patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju, efektīvu integrāciju.
(b) sniegt atbalstu legālai migrācijai uz Savienību saskaņā ar dalībvalstu ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, veicināt trešo valstu valstspiederīgo efektīvu integrāciju un stiprināt migrantu, tostarp patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju, pamattiesību ievērošanu.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa
Šā mērķa sasniegšanu vērtē pēc tādiem rādītājiem, cita starpā, apmērs, kādā pieaugusi trešo valstu valstspiederīgo dalība nodarbinātībā, izglītībā un demokrātiskajos procesos;

Šā mērķa sasniegšanu vērtē Komisija pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, cita starpā pēc tā, cik lielā mērā pieaugusi trešo valstu valstspiederīgo un bezvalstnieku dalība nodarbinātībā, izglītībā un demokrātiskajos procesos un mājokļu un veselības aprūpes pieejamība;

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – 2. daļa
Šā mērķa sasniegšanu vērtē pēc tādiem rādītājiem, cita starpā, atgriezto personu skaits;

Šā mērķa sasniegšanu vērtē Komisija pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, cita starpā vērtējot, piemēram, atgriezto personu skaitu, personu, kuras ir izmantojušas reintegrācijas pasākumus (pirms un pēc atgriešanās) skaitu, brīvprātīgas atgriešanās gadījumu skaitu, piespiedu atgriešanas kontroles sistēmu kvalitāti;

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 1. daļa
(d) stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā uz tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas.
(d) stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā uz tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot praktisku sadarbību.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts – 2. daļa
Šā mērķa sasniegšanu vērtē pēc tādiem rādītājiem, cita starpā, apmērs, kādā palielinājusies dalībvalstu savstarpējā palīdzība, tostarp, izmantojot praktisku sadarbību un iekšēju pārvietošanu.

Šā mērķa sasniegšanu vērtē Komisija pēc kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, cita starpā pēc tā, cik lielā mērā palielinājusies dalībvalstu savstarpējā palīdzība, tostarp, izmantojot praktisku sadarbību un iekšēju pārvietošanu, un ar EPAB nodrošināto cilvēkresursu pieejamības līmeni.

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
Dalībvalstis sniedz Komisijai nepieciešamo informāciju, kas ir vajadzīga, lai novērtētu sasniegumus, izmantojot ar rādītājiem iegūto vērtējumu.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Šā panta 2. punktā noteikto īpašo mērķu sasniegšanu izvērtē, ņemot vērā gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus horizontālos rādītājus, tostarp bērnu aizsardzības noteikumu uzlabojumus, ģimenes dzīves atbalsta veicināšanu, pamatpakalpojumu un palīdzības pieejamību nepilngadīgajiem bez pavadības.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b Pasākumi, kas tiek veikti, lai sasniegtu 1. un 2. punktā noteiktos mērķus, ir pilnībā saskaņoti ar Savienības ārējo finansēšanas instrumentu atbalstītajiem pasākumiem un tos papildina, kā arī atbilst Savienības ārējās darbības mērķiem un principiem.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
3. pants – 2.c punkts (jauns)
2.c Šā panta 1. un 2. punktā minētos mērķus sasniedz, pienācīgi ņemot vērā Savienības humanitārās politikas principus un mērķus. Saskaņotību un papildināmību attiecībā uz pasākumiem, kas tiek finansēti, izmantojot Savienības ārējos finanšu instrumentus, nodrošina saskaņā ar 24.a pantu.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b) trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, uz ko attiecas kāds papildu aizsardzības veids Direktīvas 2004/83/EK nozīmē;
(b) visi trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, uz ko attiecas kāds papildu aizsardzības veids Direktīvas 2011/95/ES nozīmē;
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts
(f) trešo valstu valstspiederīgie, kas likumīgi uzturas kādā dalībvalstī vai kas pašlaik iegūst likumīgas uzturēšanās tiesības kādā dalībvalstī;
(f) visi trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kas likumīgi uzturas kādā dalībvalstī vai kas pašlaik iegūst likumīgas uzturēšanās tiesības kādā dalībvalstī;
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – g apakšpunkts
(g) trešo valstu valstspiederīgie, kuri atrodas kādas trešās valsts teritorijā, kuru nolūks ir migrēt uz Savienību un kuri ievēro īpašus valsts tiesību aktos noteiktus pirmsaizbraukšanas pasākumus un/vai nosacījumus, tostarp tādus, kas attiecas uz spēju integrēties dalībvalsts sabiedrībā;
(g) visi trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuri atrodas kādas trešās valsts teritorijā, kuru nolūks ir migrēt uz Savienību un kuri ievēro īpašus valsts tiesību aktos noteiktus pirmsaizbraukšanas pasākumus un/vai nosacījumus, tostarp tādus, kas attiecas uz spēju integrēties dalībvalsts sabiedrībā;
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – h apakšpunkts
(h) trešo valstu valstspiederīgie, kuri vēl nav saņēmuši galīgu negatīvu lēmumu attiecībā uz viņu lūgumu uzturēties, likumīgi pastāvīgi uzturēties un/vai saņemt starptautisku aizsardzību dalībvalstī un kuri var izvēlēties izmantot brīvprātīgu atgriešanos, ja vien tie nav ieguvuši jaunu valstspiederību vai nav atstājuši minētās dalībvalsts teritoriju;
(h) visi trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuri vēl nav saņēmuši galīgu negatīvu lēmumu attiecībā uz viņu lūgumu uzturēties, likumīgi pastāvīgi uzturēties un/vai saņemt starptautisku aizsardzību dalībvalstī un kuri var izvēlēties izmantot brīvprātīgu atgriešanos, ja vien tie nav ieguvuši jaunu valstspiederību vai nav atstājuši minētās dalībvalsts teritoriju;
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – i apakšpunkts
(i) trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir tiesības uzturēties, likumīgi pastāvīgi uzturēties vai saņemt kādu starptautiskas aizsardzības veidu Direktīvas 2004/83/EK nozīmē vai pagaidu aizsardzību Direktīvas 2001/55/EK nozīmē, un kuri ir izvēlējušies izmantot brīvprātīgas atgriešanās iespēju, ja vien tie nav ieguvuši jaunu valstspiederību vai nav atstājuši minētās dalībvalsts teritoriju;
(i) visi trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kuriem ir tiesības uzturēties, likumīgi pastāvīgi uzturēties vai saņemt kādu starptautiskas aizsardzības veidu Direktīvas 2011/95/ES nozīmē vai pagaidu aizsardzību Direktīvas 2001/55/EK nozīmē, un kuri ir izvēlējušies izmantot brīvprātīgas atgriešanās iespēju, ja vien tie nav ieguvuši jaunu valstspiederību vai nav atstājuši minētās dalībvalsts teritoriju;
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – j apakšpunkts
(j) trešo valstu valstspiederīgie, kas neatbilst vai vairs neatbilst dalībvalsts ieceļošanas un/vai uzturēšanās nosacījumiem.
(j) visi trešo valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kas atrodas dalībvalsts teritorijā un kas neatbilst vai vairs neatbilst dalībvalsts ieceļošanas un/vai uzturēšanās nosacījumiem, tostarp trešo valstu valstspiederīgie, kuru atgriešanās process ir oficiāli vai neoficiāli atlikts.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
4.a pants
Partnerība

Šī fonda nolūkiem Regulas (ES) Nr. …/… [Horizontālās regulas] 12. pantā minētā partnerība kā dalībiestādes ietver kompetentās reģionālās, vietējās vai pašvaldības iestādes, starptautiskās organizācijas un struktūras, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, piemēram, nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus.

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a) materiālās palīdzības, izglītības, mācību, atbalsta pakalpojumu, veselības un psiholoģiskās aprūpes nodrošināšana;
(a) materiālās palīdzības, tostarp uz robežas sniegtas humānās palīdzības, izglītības, mācību, atbalsta pakalpojumu, veselības un psiholoģiskās aprūpes nodrošināšana;
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa) administratīvo struktūru, sistēmu un darbinieku un attiecīgo administratīvo un tiesu iestāžu mācību izveide un uzlabošana, lai nodrošinātu patvēruma procedūru brīvu un vienkāršu pieejamību patvēruma meklētājiem un šo procedūru efektivitāti un kvalitāti;
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
(ab) esošo izmitināšanas infrastruktūru un pakalpojumu uzlabošana un uzturēšana;
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
(d) īpaša palīdzība neaizsargātām personām, piemēram, nepilngadīgajiem, nepavadītiem nepilngadīgajiem, invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, grūtniecēm, vientuļiem vecākiem ar nepilngadīgiem bērniem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar nopietnām fiziskām slimībām, garīgām slimībām vai pēctraumatiskiem traucējumiem un personām, kas tikušas spīdzinātas, izvarotas vai pakļautas citai smagai psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai vardarbībai;
(d) īpaša palīdzība neaizsargātām personām, piemēram, nepilngadīgajiem, nepilngadīgajiem bez pavadības, invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, grūtniecēm, vientuļiem vecākiem ar nepilngadīgiem bērniem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām ar nopietnām fiziskām slimībām, garīgām slimībām vai pēctraumatiskiem traucējumiem, personām, kas ir pakļautas vardarbības riskam viņu individuālo iezīmju dēļ, kuras minētas Pamattiesību hartas 21. pantā, un personām, kas tikušas spīdzinātas, izvarotas vai pakļautas citai smagai psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai vardarbībai;
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
(e) tās vietējās sabiedrības informēšana un vietējo iestāžu darbinieku apmācība, kam būs saskarsme ar personām, kuras uzņem uzņēmējvalstī;
(e) tās vietējās sabiedrības informēšana un vietējo iestāžu darbinieku apmācība, kam būs saskarsme ar personām, kuras uzņem uzņēmējvalstī, it īpaši par to, kā nodrošināt patvēruma meklētāju pamattiesību ievērošanu; minētais ietver to darbinieku apmācību, kuriem būs jāstrādā ar d) apakšpunktā minētajām neaizsargātajām personām;
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
(fa) alternatīvu pasākumu, kas nav aizturēšana, izstrāde, attīstīšana un uzlabošana;
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a) izmitināšanas infrastruktūras un pakalpojumu izveide, attīstīšana un uzlabošana;
(a) izmitināšanas infrastruktūras un pakalpojumu izveide, attīstīšana, pārvaldība un uzlabošana;
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b) administratīvo struktūru, sistēmu un darbinieku un attiecīgo tiesu iestāžu mācību izveide, lai nodrošinātu, ka patvēruma meklētāji var netraucēti piekļūt patvēruma procedūrām un patvēruma procedūras ir efektīvas un kvalitatīvas.
(b) administratīvo struktūru, sistēmu un darbinieku un attiecīgo administratīvo un tiesu iestāžu mācību izveide, lai nodrošinātu, ka patvēruma meklētāji var netraucēti piekļūt patvēruma procedūrām un patvēruma procedūras ir efektīvas un kvalitatīvas.
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – a punkts
(a) darbības, ar kurām tiek stiprināta dalībvalstu spēja vākt, analizēt un izplatīt datus un statistiku par patvēruma procedūrām, uzņemšanas spējām, pārvietošanas un iekšējas pārvietošanas darbībām;
(a) darbības, ar kurām tiek stiprināta dalībvalstu spēja, tostarp saistībā ar mehānismu agrīnajai brīdināšanai, gatavībai un krīžu pārvarēšanai, kā noteikts Regulā (ES) Nr. [...../.....] [Dublinas regula], vākt, analizēt un izplatīt kvalitatīvus un kvantitatīvus datus un statistiku par patvēruma procedūrām, uzņemšanas spējām, pārvietošanas un iekšējas pārvietošanas darbībām;
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – b punkts
(b) darbības, kas tieši veicina patvēruma politikas izvērtēšanu, piemēram, valstu ietekmes izvērtējumi, mērķgrupu aptaujas, rādītāju un kritēriju izstrāde.
(b) darbības, kas tieši veicina patvēruma politikas izvērtēšanu, piemēram, valstu ietekmes izvērtējumi, mērķgrupu un citu attiecīgu ieinteresēto personu aptaujas, rādītāju un kritēriju izstrāde.
Pamatojums
Novērtēšanas metodēm ir jābūt pēc iespējas iekļaujošākām.
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – b punkts
(b) atbilstīgas infrastruktūras un pakalpojumu izveide, lai nodrošinātu pārvietošanas un iekšējās pārvietošanas programmu raitu un efektīvu īstenošanu;
(b) atbilstīgas infrastruktūras un pakalpojumu izveide, lai nodrošinātu pārvietošanas un iekšējās pārvietošanas darbību raitu un efektīvu īstenošanu, tostarp palīdzību valodas ziņā, saskaņā ar attiecīgo personu pamattiesībām;
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)
(fa) darbības, kuru mērķis ir atkalapvienot ģimenes locekļus, kas ir pārvietoti dalībvalstī;
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – g punkts
(g) infrastruktūras un pakalpojumu stiprināšana valstīs, kas ir izraudzītas reģionālo aizsardzības programmu īstenošanai.
(g) attiecīgas infrastruktūras un pakalpojumu stiprināšana migrācijas un patvēruma sniegšanas jomā valstīs, kas ir izraudzītas reģionālo aizsardzības programmu īstenošanai;
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns)
(ga) stratēģiju izstrāde un attīstība pārvietošanas un iekšējās pārvietošanas jomā, tostarp vajadzību analīze, rādītāju uzlabošana un novērtēšana.
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – gb punkts (jauns)
(gb) tādu apstākļu veidošana, kas veicina pārvietoto bēgļu integrāciju, neatkarību un pašpaļāvību ilgtermiņā.
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ievaddaļa
Lai veicinātu legālu migrāciju uz Savienību un labāk sagatavotu 4. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētās personas integrācijai uzņemošajā sabiedrībā, šīs regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā konkrētā mērķa ietvaros un ņemot vērā secinājumus, par ko vienojās politiskajā dialogā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. …/… [Horizontālās regulas] 13. pantā, atbilstīgas ir jo īpaši šādas darbības, kas notiek izcelsmes valstī:

Lai veicinātu legālu migrāciju uz Savienību un labāk sagatavotu 4. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētās personas integrācijai uzņemošajā sabiedrībā, šīs regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā konkrētā mērķa ietvaros un ņemot vērā secinājumus, par ko vienojās politiskajā dialogā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. …/… [Horizontālās regulas] 13. pantā, atbilstīgas ir jo īpaši šādas darbības, kas notiek izcelsmes valstī, vienlaikus ievērojot attīstības jomas politisko nostādņu saskanīgumu un jo īpaši ES saistības cīņā pret intelektuālā darbaspēka emigrāciju:

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – a punkts
(a) informatīvie materiāli un izpratnes veicināšanas kampaņas, tostarp izmantojot lietotājiem ērtu saziņas un informācijas tehnoloģiju un tīmekļa vietnes;
(a) informatīvie materiāli un izpratnes veicināšanas kampaņas, tostarp izmantojot lietotājiem ērtu saziņas un informācijas tehnoloģiju un tīmekļa vietnes, kurus koordinēti un atbilstīgi vienotam Eiropas vēstījumam izplata dažādās valstīs;
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1. Šīs regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā konkrētā mērķa ietvaros atbilstīgās darbības notiek konsekventu stratēģiju ietvaros, kuras īsteno nevalstiskas organizācijas, vietējās un/vai reģionālās iestādes un kuras ir īpaši izstrādātas 4. panta 1. punkta a) līdz g) apakšpunktā minēto personu integrācijai vietējā un/vai reģionālā līmenī. Šajā kontekstā atbilstīgās darbības jo īpaši ietver šādas darbības:
1. Šīs regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā konkrētā mērķa sasniegšanai atbilstīgās darbības notiek konsekventu stratēģiju ietvaros, kuras īsteno starptautiskas organizācijas, nevalstiskas organizācijas un vietējās un/vai reģionālās iestādes un kuras ir īpaši izstrādātas 4. panta 1. punkta a) līdz g) apakšpunktā minēto personu integrācijai vietējā un/vai reģionālā līmenī. Šajā kontekstā atbilstīgās darbības jo īpaši ietver šādas darbības:
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a) šādu integrācijas stratēģiju izveide un izstrāde, tostarp vajadzību izvērtējums, rādītāju un izvērtējuma uzlabošana;
(a) šādu integrācijas stratēģiju izveide un izstrāde ar vietējo un/vai reģionālo dalībnieku līdzdalību, tostarp vajadzību izvērtējums, integrācijas rādītāju uzlabošana un patvēruma meklētājiem raksturīgu apstākļu izvērtējums, tostarp kopdarbība, ar nolūku noteikt labāko praksi;
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b) konsultācijas un palīdzība tādas jomās kā mājoklis, iztikas līdzekļi, administratīvie un juridiskie padomi, medicīniska, psiholoģiska un sociāla aprūpe, bērnu aprūpe;
(b) konsultācijas un palīdzība tādas jomās kā mājoklis, iztikas līdzekļi, integrācija darba tirgū, administratīvie un juridiskie padomi, medicīniska, psiholoģiska un sociāla aprūpe, bērnu aprūpe un ģimenes atkalapvienošana;
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
2. Šā panta 1. punktā minētajās darbībās ņem vērā īpašās vajadzības, kādas ir trešo valstu valstspiederīgo un viņu ģimenes locekļu dažādajām kategorijām, tostarp tiem, kas ieceļo vai uzturas nodarbinātības vai pašnodarbinātības un ģimenes atkalapvienošanas nolūkos, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, patvēruma meklētājiem, pārvietotām vai iekšēji pārvietotām personām un neaizsargātām migrantu grupām, īpaši nepilngadīgajiem, nepavadītiem nepilngadīgajiem, invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, grūtniecēm, vientuļiem vecākiem ar nepilngadīgiem bērniem, cilvēku tirdzniecības upuriem un personām, kas tikušas spīdzinātas, izvarotas vai pakļautas citai smagai psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai vardarbībai.
2. Šā panta 1. punktā minētajās darbībās ņem vērā īpašās vajadzības, kādas ir trešo valstu valstspiederīgo un viņu ģimenes locekļu dažādajām kategorijām, tostarp tiem, kas ieceļo vai uzturas nodarbinātības vai pašnodarbinātības un ģimenes atkalapvienošanas nolūkos, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, patvēruma meklētājiem, pārvietotām vai iekšēji pārvietotām personām un neaizsargātām migrantu grupām, īpaši nepilngadīgajiem, nepilngadīgajiem bez pavadības, invalīdiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, grūtniecēm, vientuļiem vecākiem ar nepilngadīgiem bērniem, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām, kas ir pakļautas vardarbības riskam viņu individuālo iezīmju dēļ, kuras minētas Pamattiesību hartas 21. pantā, un personām, kas tikušas spīdzinātas, izvarotas vai pakļautas citai smagai psiholoģiskai, fiziskai vai seksuālai vardarbībai.
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – b punkts
(b) dalībvalstu spēju stiprināšana, lai izstrādātu, īstenotu, uzraudzītu un izvērtētu to imigrācijas stratēģijas, politiku un pasākumus dažādos līmeņos un pārvaldes struktūrās, jo īpaši to spēju stiprināšana, lai vāktu, analizētu un izplatītu datus un statistiku par migrācijas procedūrām un plūsmām, uzturēšanās atļaujām un uzraudzības līdzekļu, izvērtēšanas shēmu, rādītāju un kritēriju izstrādi, lai novērtētu šo stratēģiju panākumus;
(b) dalībvalstu spēju stiprināšana, lai izstrādātu, īstenotu, uzraudzītu un izvērtētu to imigrācijas stratēģijas, politiku un pasākumus dažādos līmeņos un pārvaldes struktūrās, jo īpaši to spēju stiprināšana, lai vāktu, analizētu un izplatītu detalizētus un sistemātiskus datus un statistiku par migrācijas procedūrām un plūsmām, uzturēšanās atļaujām un uzraudzības līdzekļu, izvērtēšanas shēmu, rādītāju un kritēriju izstrādi, lai novērtētu šo stratēģiju panākumus;
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. daļa – c punkts
(c) īstenojošo organizāciju, kas sniedz publiskos un privātos pakalpojumus, tostarp izglītības iestāžu, starpkultūru spēju izvēršana, veicinot pieredzes un labās prakses apmaiņu, sadarbību un kontaktu veidošanu;
(c) īstenojošo organizāciju, kas sniedz publiskos un privātos pakalpojumus, tostarp izglītības iestāžu, spēju izvēršana starpkultūru un cilvēktiesību jomā; pieredzes un labās prakses apmaiņas, sadarbības un kontaktu veidošanas veicināšana;
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)
(aa) pasākumu, kas nav aizturēšana, izstrāde, attīstīšana un uzlabošana;
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – b punkts
(b) administratīvu struktūru, sistēmu un personāla apmācības izveide, lai nodrošinātu raitas atgriešanas procedūras;
(b) administratīvu struktūru, sistēmu un personāla apmācības izveide, lai nodrošinātu, ka atgriešanas procedūras būtu raitas un tajās tiktu pilnībā aizsargātas migrantu pamattiesības;
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)
(ba) atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju veiktam atgriešanas darbību neatkarīgam novērtējumam un pārraudzībai, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu;
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – c punkts
(c) materiālās palīdzības, medicīniskās un psiholoģiskās aprūpes sniegšana;
(c) materiālās palīdzības, medicīniskās un psiholoģiskās aprūpes sniegšana, tostarp trešo valstu valstspiederīgajiem, attiecībā uz kuriem atgriešana ir atlikta saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 9. pantu un 14. panta 1. punktu;
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – fa punkts (jauns)
(fa) neatkarīgu un efektīvu piespiedu atgriešanas kontroles sistēmu izveide un uzlabošana saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 6. pantu.
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa – c punkts
(c) pasākumi, kas vajadzīgi, lai uzsāktu reintegrācijas procesu atgriezušos personu personīgās attīstības nolūkā, piemēram, finansiālie stimuli, mācības, palīdzība darbā iekārtošanās un nodarbinātības jautājumos un atbalsts saimnieciskās darbības uzsākšanai;
(c) pasākumi, kas vajadzīgi, lai uzsāktu reintegrācijas procesu atgriezušos personu personīgās attīstības nolūkā, piemēram, finansiālie stimuli, mācības, palīdzība darbā iekārtošanās un nodarbinātības jautājumos un atbalsts saimnieciskās darbības uzsākšanai, tostarp pasākumi pirms atgriešanās;
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. daļa – d punkts
(d) darbības, ar kurām stiprina spēju vākt, analizēt un izplatīt datus un statistiku par atgriešanas procedūrām un pasākumiem, uzņemšanas un aizturēšanas spējām, piespiedu atgriešanām un brīvprātīgo atgriešanos, uzraudzību un reintegrāciju;
(d) darbības, ar kurām stiprina spēju vākt, analizēt un izplatīt detalizētus un sistemātiskus datus un statistiku par atgriešanas procedūrām un pasākumiem, uzņemšanas un aizturēšanas spējām, piespiedu atgriešanām un brīvprātīgo atgriešanos, uzraudzību un reintegrāciju;
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
1.  Šīs regulas īstenošanai kopumā ir piešķirti EUR 3869 miljoni.
1.  Šīs regulas īstenošanai piešķirtais galvenās atsauces finansējums, kā noteikts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas XX/201z Iestāžu nolīguma par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [17.] punktā, 2014.–2020. gada laikposmam ir EUR 3869 miljoni.
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts
2.   Budžeta lēmējiestāde gada apropriācijas Fonda vajadzībām apstiprina saskaņā ar finanšu shēmu.
2.   Fondam piešķiramās gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, neskarot noteikumus, kuri paredzēti regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 201z. gada xxx Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ievaddaļa
3.   Kopējos līdzekļus īsteno šādos veidos:
3.   Galvenās atsauces finansējumu īsteno šādos veidos:
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts
4.   Kopējos resursus, kas ir pieejami saskaņā ar šo regulu, īsteno ar dalīto pārvaldību saskaņā ar [jaunās Finanšu regulas 55. panta 1. punkta b) apakšpunktu], izņemot Savienības darbības, kas minētas 21. pantā, ārkārtas palīdzību, kas minēta 22. pantā, Eiropas Migrācijas tīklu, kas minēts 23. pantā, un tehnisko palīdzību, kas minēta 24. pantā.
4.   Galvenās atsauces finansējumu, kas ir pieejams saskaņā ar šo regulu, īsteno ar tiešo pārvaldību (jo īpaši Savienības darbības, kas minētas 21. pantā, ārkārtas palīdzību, kas minēta 22. pantā, Eiropas Migrācijas tīklu, kas minēts 23. pantā, un tehnisko palīdzību, kas minēta 24. pantā) vai saskaņā ar dalīto pārvaldību atbilstīgi jaunās Finanšu regulas1 58. panta 1. punkta c) apakšpunktam.
1 Komisijas priekšlikums – Regula par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam (COM(2010)815 galīgā redakcija, 22.12.2010.). Ar šo priekšlikumu Komisija oficiāli atsauc iepriekšējos tiesību aktu priekšlikumus COM(2007)71 galīgā redakcija un COM(2010)260 galīgā redakcija.
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.)
Pamatojums
ES budžeta izpilde dalītas pārvaldības režīmā nedrīkst būt ierasta kārtība ‐ tā pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
14. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Komisija saskaņā ar LESD 317. pantu joprojām ir atbildīga par Savienības budžeta izpildi un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par darbībām, ko veikušas struktūras, kas nav dalībvalstis.
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – ievaddaļa
5.   Kopējos resursus indikatīvi izmanto šādi:
5.   Neskarot budžeta lēmējiestādes prerogatīvas, galvenās atsauces finansējumu indikatīvi izmanto šādi:
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
(a)   EUR 3232 miljonus dalībvalstu valsts programmām;
(a) 83 % dalībvalstu valsts programmām;
Pamatojums
Tehnisku iemeslu dēļ summas tika pārveidotas procentos.
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
14. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
(b)   EUR 637 miljonus Savienības darbībām, ārkārtas palīdzībai, Eiropas Migrācijas tīklam un Komisijas tehniskajai palīdzībai.
(b) 17 % Savienības darbībām, ārkārtas palīdzībai, Eiropas Migrācijas tīklam un Komisijas tehniskajai palīdzībai.
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.   EUR 3232 miljonus indikatīvi sadala starp dalībvalstīm šādā veidā:
1.   Neskarot budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas, valstu programmām paredzētos līdzekļus dalībvalstīm indikatīvi piešķir šādi:
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
(a)   EUR 2372 miljonus, kā norādīts I pielikumā;
(a) 73 %, kā norādīts I pielikumā;
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)   EUR 700 miljonus, pamatojoties uz sadales mehānismu īpašām darbībām, kā minēts 16. pantā, Savienības Pārvietošanas programmai, kā minēts 17. pantā, un iekšējai pārvietošanai, kā minēts 18. pantā;
(b) 22 %, pamatojoties uz sadales mehānismu īpašām darbībām, kā minēts 16. pantā, Savienības Pārvietošanas programmai, kā minēts 17. pantā, un iekšējai pārvietošanai, kā minēts 18. pantā;
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)   EUR 160 miljonus starpposma pārskatīšanas ietvaros un laikposmam, sākot no 2018. budžeta gada, lai ņemtu vērā būtiskas izmaiņas migrācijas plūsmās un/vai risinātu Komisijas noteiktas īpašas vajadzības, kā paredzēts 19. pantā.
(c) 5 % starpposma pārskatīšanas ietvaros un laikposmam, sākot no 2017. budžeta gada, lai ņemtu vērā būtiskas izmaiņas migrācijas plūsmās un/vai risinātu Komisijas noteiktas īpašas vajadzības, kā paredzēts 19. pantā.
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Finansējums, kas piešķirts 3. panta 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai, tiek iedalīts taisnīgā, proporcionālā un pārredzamā veidā. Dalībvalstis nodrošina, ka visas darbības, ko finansē no Fonda līdzekļiem, ir saderīgas ar Savienības tiesību aktu kopumu patvēruma un imigrācijas jomā pat tad, ja tām nav saistoša vai uz tām neattiecas attiecīgo pasākumu piemērošana.
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts
1.  Papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis ik pēc diviem gadiem saņem papildu summu, kā noteikts 15. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 6000 apmērā par katru pārvietoto personu.
1.  Papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis ik pēc diviem gadiem saņem papildu summu, kā noteikts 15. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 4000 apmērā par katru pārvietoto personu, kurš veikts par 7. pantā minētajām pārvietošanas darbībām. Pasākumu efektīvu īstenošanu uzrauga un novērtē EPAB Pārvietošanas struktūra.
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Šā panta 1. punktā minēto vienreizējo maksājumu palielina par EUR 3000 par katru pārvietoto personu papildus dalībvalsts iepriekšējai pārvietošanas kvotai vai ja pārvietotā persona tiek pārvietota uz dalībvalsti, kurā iepriekš nav veikta Savienības finansēta pārvietošana.

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts
2. Šā panta 1. punktā minēto vienreizējā maksājuma summu palielina līdz EUR 10 000 par katru personu, kas pārvietota saskaņā ar ES kopīgajām prioritātēm pārvietošanas jomā, kuras noteiktas saskaņā ar 3. un 4. punktu un uzskaitītas III pielikumā.
2. Šā panta 1. punktā minēto vienreizējā maksājuma summu palielina par EUR 3000 arī par katru personu, kas pārvietota saskaņā ar ES kopīgajām prioritātēm pārvietošanas jomā, kuras noteiktas saskaņā ar 3. un 4. punktu un uzskaitītas III pielikumā.
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Dalībvalstis, kas apvieno savas apņemšanās, uzņemoties neierobežotas saistības, saņem papildu summas un atbalstu par katru pārvietoto personu, lai sasniegtu Savienības Pārvietošanas programmas mērķus kvantitātes un kvalitātes ziņā, pārvietojot vismaz 20000 cilvēku gadā līdz 2020. gadam un nosakot paraugpraksi un kopējus standartus bēgļu integrācijai. Šīs dalībvalstis cieši sadarbojas ar EPAB Pārvietošanas struktūru, lai noteiktu un regulāri uzlabotu un pārskatītu šo kvantitatīvo un kvalitatīvo mērķu pamatnostādnes.
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – 2.a ievilkums (jauns)
– personas, kuras pārcietušas vardarbību un/vai spīdzināšanu,
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – 4. ievilkums
– personas, kam nepieciešama ārkārtas pārvietošana vai steidzama pārvietošana juridiskas vai fiziskas aizsardzības nepieciešamības dēļ.
– personas, kam nepieciešama ārkārtas pārvietošana vai steidzama pārvietošana juridiskas un/vai fiziskas aizsardzības nepieciešamības dēļ.
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts – 4.a ievilkums (jauns)
– personas, kas cietušas no spīdzināšanas, izvarošanas vai cita veida nopietnas psiholoģiskas, fiziskas vai seksuālas vardarbības.
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
17. pants – 8. punkts
8.  Lai efektīvi sasniegtu Savienības Pārvietošanas programmas mērķus, Komisija pieejamo resursu ietvaros ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, koriģētu 1. un 2. punktā minētos vienreizējos maksājumus.
8.  Lai efektīvi sasniegtu Savienības Pārvietošanas programmas mērķus, Komisija pieejamo resursu ietvaros ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 26. pantu, lai, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, koriģētu 1., 2. un 3.a punktā minētos vienreizējos maksājumus.
Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts
1.  Papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis, kad tas tiek uzskatīts par piemērotu, saņem papildu summu, kā noteikts 15. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 6000 apmērā par katru personu, kas pārvietota no citas dalībvalsts.
1.  Papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis, kad tas tiek uzskatīts par piemērotu, saņem papildu summu, kā noteikts 15. panta 2. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz vienreizēju maksājumu EUR 4000 apmērā par katru personu, kas pārvietota no citas dalībvalsts.
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija nosaka stingras procedūras garantijas un skaidrus iekšējas pārvietošanas pasākumu kritērijus. Minētās procedūras garantijas ietver cita starpā pārredzamu un nediskriminējošu atlases kritēriju noteikšanu; informāciju, kas sniedzama potenciālajām iekšēji pārvietojamajām personām; rakstveida paziņojumu par to, vai intervētie pieteikumu iesniedzēji ir izraudzīti vai nav; saprātīgu laika ierobežojumu iekšējas pārvietošanas kandidātiem, ļaujot viņiem pieņemt lēmumu un, ja nepieciešams, saņemt atbilstošu palīdzību saistībā ar viņu aizbraukšanu; prasību par viņu brīvprātīgu piekrišanu izmantot iekšējas pārvietošanas pasākumus.
Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
18. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b Papildus iekšējas pārvietošanas pasākumiem tiks nodrošināts rīcības plāns, lai attiecīgajā dalībvalstī, no kuras aizbrauc, uzlabotu un saglabātu patvēruma sistēmu un uzņemšanas kvalitāti un integrācijas apstākļus.
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa
1.  Lai piešķirtu 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādīto summu, Komisija līdz 2017. gada 31. maijam novērtē dalībvalstu vajadzības attiecībā uz to patvēruma un uzņemšanas sistēmām, to situāciju saistībā ar migrācijas plūsmām laikposmā no 2014. gada līdz 2016. gadam un paredzamo notikumu attīstību.
1.  Lai piešķirtu 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādīto summu, Komisija līdz 2016. gada 31. maijam novērtē dalībvalstu vajadzības attiecībā uz to patvēruma un uzņemšanas sistēmām, to situāciju saistībā ar migrācijas plūsmām laikposmā no 2014. gada līdz 2015. gadam un paredzamo notikumu attīstību.
Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 3. daļa – b punkts
(b) migrācijas spiediens:
(b) īpašs spiediens:
Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts
2.  Balstoties uz šādu sistēmu, Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka, kuras dalībvalstis saņem papildu summas, un izveido sadales kārtību, kādā pieejamie resursi tiek piešķirti dalībvalstīm saskaņā ar 27. panta 3. punkta minēto procedūru.
2.  Balstoties uz šādu sistēmu, Komisija ar deleģētiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 26. pantu, nosaka, kuras dalībvalstis saņem papildu summas, un izveido sadales kārtību, kādā pieejamie resursi tiek piešķirti dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts
1.  Pēc Komisijas ierosmes Fondu var izmantot, lai finansētu starpvalstu darbības vai darbības, kas ir īpaši Savienības interesēs, attiecībā uz vispārējiem un konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. pantā.
1.  Pēc Komisijas iniciatīvas Fondu var izmantot, lai finansētu starpvalstu darbības vai darbības, kas ir īpaši Savienības interesēs, attiecībā uz 3. pantā minētajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem, ievērojot attīstības jomas politisko nostādņu saskanīgumu.
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  Savienības sadarbības veicināšanu Savienības tiesību un labās prakses īstenošanā patvēruma jomā, ietverot pārvietošanu un iekšējo pārvietošanu, legālo migrāciju, tostarp trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, un atgriešanu;
(a)  Savienības sadarbības veicināšanu Savienības tiesību un labās prakses īstenošanā patvēruma jomā, ietverot pārvietošanu un iekšējo pārvietošanu, legālo migrāciju, tostarp trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku integrāciju, un atgriešanu;
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
(f) sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši atpakaļuzņemšanas nolīgumu, mobilitātes partnerību un reģionālo aizsardzības programmu īstenošanas ietvaros.
(f) sadarbību ar trešām valstīm, pamatojoties uz vispārēju pieeju migrācijai, jo īpaši atpakaļuzņemšanas nolīgumu, mobilitātes partnerību un reģionālo aizsardzības programmu īstenošanā, un drošu pieeju Savienības patvēruma sistēmai saskaņā ar 24.a pantu.
Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
21. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Ja Savienības darbības tiek īstenotas, Savienības iekšlietu jomas aģentūrām veicot netiešu centralizētu pārvaldību, Komisija nodrošina, lai finansējums dažādajām aģentūrām tiktu sadalīts taisnīgi, atbilstīgi un pārredzami. Minētās darbības iekļauj šo aģentūru pienākumos papildus to darba programmām.
Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
21. pants – 3.b punkts (jauns)
3.b Komisija nodrošina taisnīgu un objektīvu līdzekļu sadali attiecībā uz katru no 3. panta 2. punktā minētajiem mērķiem.
Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts
1.  Fonds sniedz finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un specifiskas vajadzības ārkārtas situācijas gadījumā.
1.  Fonds sniedz finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un specifiskas vajadzības ārkārtas situācijas gadījumā, kas definēta 2. panta f) apakšpunktā. Saskaņā ar šo pantu trešās valstīs īstenotajiem pasākumiem ir jābūt saskanīgiem un papildinošiem attiecībā uz Savienības humānās palīdzības politiku un tajos jāievēro humānisma principi, kas noteikti Konsensā par humāno palīdzību.
Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a) kalpot par ES konsultatīvo padomi migrācijas un patvēruma jautājumos, veicot gan valstu, gan ES līmeņa koordināciju un sadarbību ar dalībvalstu, akadēmisko aprindu, pilsoniskās sabiedrības, ideju laboratoriju un citu Savienības / starptautisko struktūru pārstāvjiem;
(a) kalpot par ES konsultatīvo padomi migrācijas un patvēruma jautājumos, veicot gan valstu, gan ES līmeņa koordināciju un sadarbību ar dalībvalstu, akadēmisko aprindu, pilsoniskās sabiedrības, ideju laboratoriju un citu Savienības / starptautisko struktūru pārstāvjiem, jo īpaši tiem, kuru specializācija ir ar patvērumu un imigrāciju saistīti jautājumi;
Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c) sniegt plašai sabiedrībai b) apakšpunktā minēto informāciju.
(c) sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas imigrācijas un patvēruma jomā, sniegt plašai sabiedrībai b) apakšpunktā minēto informāciju.
Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
23. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
(b) vadības padome, kas sniedz politiskas norādes un apstiprina Eiropas Migrācijas tīkla pasākumus un kuras sastāvā ir Komisija, kā arī eksperti no dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un citām attiecīgām struktūrām;
(b) vadības padome, kas sniedz politiskas norādes un apstiprina Eiropas Migrācijas tīkla pasākumus un kuras sastāvā ir Komisija, kā arī eksperti no dalībvalstīm, Eiropas Parlamenta un citām attiecīgām neatkarīgām struktūrām;
Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
23. pants – 7. punkts
7.  Summu, ko Fonda gada apropriācijās paredz Eiropas Migrācijas tīklam, un darba programmu, kurā nosaka tā darbību prioritātes, pieņem saskaņā ar 27. panta 3. punktā minēto procedūru un, ja iespējams, apvieno ar gada programmu Savienības darbībām un ārkārtas palīdzībai.
7.  Summu, ko Fonda gada apropriācijās paredz Eiropas Migrācijas tīklam, un darba programmu, kurā nosaka tā darbību prioritātes, pieņem saskaņā ar 26. pantā minēto procedūru un, ja iespējams, apvieno ar gada programmu Savienības darbībām un ārkārtas palīdzībai.
Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
24.a pants (jauns)
24.a pants
Koordinācija

Komisija un dalībvalstis kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu nodrošina koordināciju attiecībā uz darbībām trešās valstīs un saistībā ar šīm valstīm. Tie jo īpaši nodrošina, ka minētās darbības:

a) atbilst ES ārējās politikas principiem un jo īpaši attīstības jomas politisko nostādņu saskanīguma principam un ir saskaņotas ar attiecīgā reģiona vai valsts stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem;
b) ir vērstas uz pasākumiem, kas nav orientēti uz attīstību;
c) iekļaujas īstermiņa un, iespējams, vidēja termiņa perspektīvā atkarībā no rīcības un prioritāšu veida;
d) ir galvenokārt vērstas uz Savienības interesēm, tām ir tieša ietekme uz Savienību un tās dalībvalstīm un tās nodrošina nepieciešamo Savienības teritorijā īstenoto darbību nepārtrauktību.
Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
25. pants – 2.a ievilkums (jauns)
– izmantoti pārvietošanas vai iekšējas pārvietošanas darbībām;
Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
29. pants – 1. daļa
Šim Fondam piemēro [Regulas (ES) Nr. …/…] noteikumus.

Šim fondam piemēro Regulas (ES) Nr. …/… [Horizontālās regulas] noteikumus, neskarot šīs regulas 4.a pantu.

Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2.a punkts (jauns)
(2a)  Pārvietošanas struktūras izveide EPAB, nodrošinot atbilstīgu personālu, lai veiktu nepieciešamo koordināciju starp visām dalībvalstīs īstenotajām pārvietošanas darbībām, vadītu misijas uz trešām valstīm un/vai citām dalībvalstīm, palīdzētu veikt intervijas, medicīniskās un drošības pārbaudes, apkopotu pieredzi, nodrošinātu informācijas vākšanu un apmaiņu, izveidotu ciešu sadarbību ar ANO Augsto komiteju bēgļu jautājumos un vietējām NVO, veiktu nozīmīgus uzdevumus programmu efektivitātes un kvalitātes uzraudzībā un novērtēšanā, veicinātu informētību un nodrošinātu Savienības mēroga tīklu veidošanu un paraugprakses apmaiņu starp ieinteresētajām personām, kas darbojas pārvietošanas jomā, tostarp partnerības starp starptautiskām organizācijām, valstu iestādēm un pilsonisko sabiedrību.
Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2.b punkts (jauns)
(2b)  Iespējas nodrošināšana vietējām iestādēm un vietējiem dalībvalstu partneriem prasīt, lai no Fonda līdzekļiem tiktu piešķirta finanšu palīdzība saistībā ar vietējām integrācijas programmām, kas ietver ierašanās atbalstu, turpmākus pasākumus saistībā ar ierašanos, plānošanas un koordinācijas struktūras, kā arī darbības, lai informētu kopienas, kas uzņems pārvietotos bēgļus, un veicinātu pārvietošanu šajās kopienās.
Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.a punkts (jauns)
3.a Ierosmes integrācijas jomā, kuru mērķis ir uzlabot koordināciju vairākos attiecīgo politiku līmeņos starp dalībvalstīm, reģioniem un pašvaldībām.
Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
II pielikums – 4. punkts
(4)  Kopīgas ierosmes nolūkā apzināt un īstenot jaunas pieejas pirmās saskarsmes procedūrām un aizsardzības standartiem attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem
(4)  Kopīgas ierosmes nolūkā apzināt un īstenot jaunas pieejas pirmās saskarsmes procedūrām, aizsardzības standartiem un atbalstu attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadības
Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
II pielikums – 7. punkts
(7)  Kopīgas ierosmes nolūkā atjaunot ģimenes vienotību un nepavadītus nepilngadīgos reintegrēt viņu izcelsmes valstīs
(7)  Kopīgas ierosmes nolūkā atjaunot ģimenes vienotību un nepavadītus nepilngadīgos reintegrēt viņu izcelsmes valstīs, ja tas atbilst šo personu interesēm
Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
III pielikums – 6.a punkts (jauns)
(6a)  Sīrijas bēgļi Turcijā, Jordānijā un Libānā
Juridisks paziņojums - Privātuma politika