Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2504(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0002/2013

Teksty złożone :

B7-0002/2013

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0020

Teksty przyjęte
PDF 704kWORD 76k
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg
Fundusz Migracji i Azylu (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i udzielenia mandatu negocjacyjnego w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Migracji i Azylu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 70 ust. 2 oraz art. 70a Regulaminu,

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Projekt rezolucji ustawodawczej   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rezolucji ustawodawczej
Odwołanie 6 a (nowe)
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń1, w szczególności punkty dotyczące utworzenia działu ds. przesiedleń;
1 Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 1.

Poprawka 2
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)
1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020;
Poprawka 3
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)
1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; podkreśla raz jeszcze, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko ograniczony wkład w realizację uzgodnionych celów i wypełnianie zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych i projektów, z których można zupełnie zrezygnować pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej;
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 4
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1c (nowy)
1c. podkreśla, że z uwagi na zadania już określone i zrealizowane przez Unię Komisja musi odzwierciedlić te priorytety polityczne we wniosku w sposób odpowiedni i dalekowzroczny;
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 2 i 4 oraz art. 80,
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)
(2a)  W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1 Parlament Europejski podkreślił potrzebę zintegrowanego podejścia do pilnych kwestii dotyczących imigracji i azylu oraz do zarządzania zewnętrznymi granicami Unii, któremu powinny towarzyszyć wystarczające finansowanie i instrumenty wsparcia służące radzeniu sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, udostępniane w imię poszanowania praw człowieka i solidarności między wszystkimi państwami członkowskimi, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań krajowych oraz jasnej definicji zadań. Parlament stwierdził ponadto, że należy odpowiednio uwzględnić coraz większe wyzwania dla FRONTEX-u, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu oraz funduszy na rzecz solidarności i zarządzania przepływami migracyjnymi.
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Uzasadnienie
Punkt 107 rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły(nowy)
(2b)  W swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r.1 Parlament Europejski podkreślił również potrzebę rozwoju synergii pomiędzy różnymi funduszami i programami oraz zwrócił uwagę na to, że uproszczenie zarządzania funduszami oraz zezwolenie na finansowanie krzyżowe umożliwiają przydział większej liczby funduszy na wspólne cele; Parlament z zadowoleniem przyjął również zamiar Komisji dotyczący zmniejszenia łącznej liczby instrumentów budżetowych wykorzystywanych w odniesieniu do spraw wewnętrznych w ramach struktury dwufilarowej i, jeśli to możliwe, w ramach zarządzania dzielonego, a także wyraził przekonanie, że takie podejście w znacznym stopniu przyczyni się do ułatwienia, racjonalizacji, konsolidacji i zwiększenia przejrzystości obecnych funduszy i programów. Parlament podkreślił jednak, że należy dopilnować, by różne cele polityki spraw wewnętrznych nie zostały pomieszane.
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Uzasadnienie
Punkt 109 rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Fundusz powinien być źródłem wsparcia na rzecz ustanowienia środków umożliwiających osobom ubiegającym się o azyl bezpieczny dostęp do systemu azylowego UE bez konieczności sięgania po pomoc przemytników ludzi lub sieci przestępczych oraz bez narażania na niebezpieczeństwo własnego życia.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  Zasoby funduszu należy wykorzystywać zgodnie ze wspólnymi podstawowymi zasadami integracji, określonymi we wspólnym programie na rzecz integracji.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania legalnej migracji, zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji, w tym unijnych instrumentów prawnych. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi departamentami administracji, a także z innymi państwami członkowskimi.
(16)  Fundusz powinien wspierać państwa członkowskie w tworzeniu strategii organizowania legalnej migracji, zwiększaniu ich zdolności do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania ogółem wszystkich strategii, polityk i środków w zakresie imigracji i integracji, w tym unijnych instrumentów prawnych. Fundusz powinien również wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracę między różnymi departamentami administracji, a także z innymi państwami członkowskimi. Pomoc techniczna jest niezbędna, aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie realizacji ich programów krajowych, wspomaganie beneficjentów w wypełnianiu zobowiązań i prawa UE, a tym samym zwiększenie widoczności i dostępności funduszy UE.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
(23)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (agencję Frontex), ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r., do której zadań należy udzielanie niezbędnego wsparcia w organizowaniu przez państwa członkowskie działań dotyczących łączonych powrotów oraz ustalanie najlepszych praktyk w zakresie uzyskiwania dokumentów podróży i wydalania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich.
(23)  Fundusz powinien uzupełniać i wspierać działania podejmowane przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (agencję Frontex), ustanowioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r., do której zadań należy udzielanie niezbędnego wsparcia w organizowaniu przez państwa członkowskie działań dotyczących łączonych powrotów oraz ustalanie najlepszych praktyk w zakresie uzyskiwania dokumentów podróży i wydalania obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium państw członkowskich. Powinien także umożliwiać tej agencji wypełnianie jej zobowiązań oraz zobowiązań Unii i jej państw członkowskich w zakresie ratownictwa morskiego.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  Fundusz należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W działaniach kwalifikowalnych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na specyficzną sytuację osób wymagających szczególnego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich bez opieki i innych małoletnich narażonych na ryzyko, wymagających odpowiednio dopasowanych działań.
(24)  Fundusz należy wdrażać z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz instrumentach międzynarodowych, w szczególności w konwencji genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r., Powszechnej deklaracji praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka oraz Międzynarodowej konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin. W działaniach kwalifikowalnych należy zwrócić uwagę na oparte na prawach człowieka podejście do ochrony migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, a zwłaszcza na specyficzną sytuację osób wymagających szczególnego traktowania, uwzględniając w szczególności kobiety, małoletnich bez opieki i innych małoletnich narażonych na ryzyko oraz zapewniając działania odpowiednio dopasowane do ich sytuacji.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły
(25)  Działania w państwach trzecich i ich dotyczące, objęte wsparciem w ramach Funduszu, należy podejmować w synergii i przy zapewnieniu spójności z innymi działaniami prowadzonymi poza obszarem Unii, które są wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów pomocy zewnętrznej, zarówno geograficznych, jak i tematycznych. Przy realizacji takich działań należy zachować w szczególności pełną spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych i polityki zagranicznej Unii związanymi z danym państwem lub regionem. Działania te nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio nakierowanych na rozwój, a w razie potrzeby powinny uzupełniać pomoc finansową zapewnianą poprzez instrumenty pomocy zewnętrznej. Zapewniona zostanie również spójność z unijną polityką humanitarną, zwłaszcza w odniesieniu do wdrażania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
(25)  Działania w państwach trzecich i ich dotyczące, objęte wsparciem w ramach Funduszu, należy podejmować w synergii i przy zapewnieniu spójności z innymi działaniami prowadzonymi poza obszarem Unii, które są wspierane za pośrednictwem unijnych instrumentów pomocy zewnętrznej, zarówno geograficznych, jak i tematycznych. Przy realizacji takich działań należy zachować w szczególności pełną spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych i polityki zagranicznej Unii związanymi z danym państwem lub regionem. Działania te nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio nakierowanych na rozwój, a w razie potrzeby powinny uzupełniać pomoc finansową zapewnianą poprzez instrumenty pomocy zewnętrznej, przy poszanowaniu zasady spójności polityki na rzecz rozwoju określonej w konsensusie w sprawie rozwoju (artykuł 35). Ważne będzie również dopilnowanie, by wdrażanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych było spójne z polityką humanitarną Unii oraz uzupełniało ją, a także by odbywało się z poszanowaniem zasad humanitarnych określonych w konsensusie w sprawie pomocy humanitarnej.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły
(26)  Dużą część dostępnych zasobów w ramach Funduszu należy przydzielać proporcjonalnie do odpowiedzialności ponoszonej przez każde państwo członkowskie w wyniku podejmowania wysiłków na rzecz zarządzania przepływami migracyjnymi na podstawie obiektywnych kryteriów. W tym celu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane statystyczne dotyczące przepływów migracyjnych, takie jak: liczba wniosków o udzielenie azylu złożonych po raz pierwszy, liczba decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub przyznaniu ochrony uzupełniającej, liczba przesiedlonych uchodźców, liczba legalnie przebywających obywateli państw trzecich, liczba obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie, liczba decyzji nakazujących powrót wydanych przez organy krajowe oraz liczba zrealizowanych powrotów.
(26)  Dużą część dostępnych zasobów w ramach Funduszu należy przydzielać proporcjonalnie do odpowiedzialności ponoszonej przez każde państwo członkowskie w wyniku podejmowania wysiłków na rzecz zarządzania przepływami migracyjnymi na podstawie obiektywnych kryteriów. W tym celu należy wykorzystać najnowsze dostępne dane statystyczne dotyczące przepływów migracyjnych, takie jak: liczba wniosków o udzielenie azylu złożonych po raz pierwszy, liczba decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub przyznaniu ochrony uzupełniającej, liczba przesiedlonych uchodźców, liczba legalnie przebywających obywateli państw trzecich, liczba obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie, liczba nielegalnych migrantów zatrzymanych na zewnętrznych granicach państw członkowskich, liczba decyzji nakazujących powrót wydanych przez organy krajowe oraz liczba zrealizowanych powrotów. Dodatkowo należy jednak uwzględnić potencjał gospodarczy poszczególnych państw członkowskich oraz wielkość ich terytorium. Niezbędna jest w związku z tym szczegółowa analiza mająca na celu wskazanie i ilościowe określenie kosztów rzeczywistych ponoszonych przez państwa członkowskie.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
(29)  W świetle postępów w tworzeniu unijnego programu przesiedleń Fundusz powinien zapewniać celowe wsparcie w postaci zachęt finansowych (kwot ryczałtowych) w odniesieniu do każdego przesiedlonego uchodźcy.
(29)  W świetle postępów w tworzeniu unijnego programu przesiedleń Fundusz powinien zapewniać celowe wsparcie w postaci zachęt finansowych (kwot ryczałtowych) w odniesieniu do każdego przesiedlonego uchodźcy. Komisja, we współpracy z EASO i zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, powinna monitorować skuteczność wdrażania operacji przesiedlania wspieranych w ramach funduszu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
(33)  Aby wzmocnić solidarność i udoskonalić podział odpowiedzialności między państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów azylowych dotyczy w najwyższym stopniu, należy ustanowić podobny mechanizm oparty na zachętach finansowych również w odniesieniu do przesiedleń osób korzystających z ochrony międzynarodowej.
(33)  Aby wzmocnić solidarność i udoskonalić podział odpowiedzialności między państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów azylowych dotyczy w najwyższym stopniu, należy ustanowić podobny mechanizm oparty na zachętach finansowych również w odniesieniu do przesiedleń osób korzystających z ochrony międzynarodowej. Na mechanizm ten należy przeznaczyć zasoby wystarczające do zrekompensowania wysiłków państw członkowskich przyjmujących większą liczbę osób ubiegających się o azyl i uprawnionych do opieki międzynarodowej, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i proporcjonalnie, i udzielać z tego mechanizmu wystarczającej pomocy państwom członkowskim mającym słabiej rozwinięty system azylowy.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 a preambuły (nowy)
(35a)  W tym celu pomoc techniczna ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia państwom członkowskim udzielania wsparcia w zakresie wdrażania ich programów krajowych, pomagania beneficjentom w wypełnianiu ich zobowiązań i przestrzeganiu prawa Unii, a przez to zwiększania widoczności i dostępności finansowania europejskiego.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 b preambuły (nowy)
(35b)  Odpowiadając na potrzeby związane z elastycznością, uproszczenie struktury instrumentów wydatkowania środków musi zachować wymogi związane z przewidywalnością i wiarygodnością oraz umożliwiać zapewnienie sprawiedliwego i przejrzystego przyznawania środków finansowych z Funduszu Migracji i Azylu.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 c preambuły (nowy)
(35c)  Przy upraszczaniu struktur finansowania należy zachować przewidywalność i niezawodność, zapewniając jednocześnie elastyczność, a każdemu celowi funduszu należy zagwarantować zrównoważony udział w finansowaniu za pomocą programów krajowych. Dlatego w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 należy przeznaczyć należytą część środków finansowych na Fundusz Migracji i Azylu, aby zapewnić ciągłość wsparcia dla celów Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, przewidzianego w ramach finansowych na lata 2007–2013.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły
(36)  W celu zwiększenia solidarności konieczne jest uwzględnienie w ramach Funduszu dodatkowego wsparcia – w postaci pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych - na potrzeby reagowania w sytuacjach wyjątkowo dużego napływu migrantów w państwach członkowskich lub państwach trzecich lub w przypadku masowego napływu wysiedleńców, zgodnie z dyrektywą Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.
(36)  W celu zwiększenia solidarności konieczne jest uwzględnienie w ramach Funduszu, przy zapewnieniu koordynacji i synergii z pomocą humanitarną zarządzaną przez Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO), dodatkowego wsparcia – w postaci pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych - na potrzeby reagowania w sytuacjach wyjątkowo dużego napływu migrantów w państwach członkowskich lub państwach trzecich lub w przypadku masowego napływu wysiedleńców, zgodnie z dyrektywą Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły
(37)  Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać kontynuowanie Europejskiej Sieci Migracyjnej, ustanowionej decyzją Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej, oraz zapewniać pomoc finansową niezbędną dla jej działań zgodnie z jej celami i zadaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
(37)  Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać kontynuowanie Europejskiej Sieci Migracyjnej, ustanowionej decyzją Rady 2008/381/WE z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej, oraz zapewniać pomoc finansową niezbędną dla jej działań zgodnie z jej celami i zadaniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Podkreśla w tym kontekście, że w Funduszu Migracji i Azylu należy zapisać gwarancje uniemożliwiające przeznaczenie nadmiernej ilości zasobów na jeden obszar polityki ze szkodą dla wspólnego europejskiego systemu azylowego jako całości.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 a preambuły (nowy)
(42a)  Wydatkowanie środków w tym obszarze powinno być lepiej skoordynowane, aby zapewnić komplementarność, większą efektywność i widoczność, a także osiągnąć większą synergię budżetową.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 b preambuły(nowy)
(42b)  Istnieje potrzeba maksymalizacji skutków finansowania UE poprzez uruchamianie, łączenie i wykorzystywanie publicznych i prywatnych środków finansowych.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 c preambuły(nowy)
(42c)  Należy zapewnić jak największą przejrzystość, rozliczalność i kontrolę demokratyczną w przypadku innowacyjnych instrumentów i mechanizmów finansowych wykorzystujących budżet Unii.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 d preambuły(nowy)
(42d)  Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić zasadę przewodnią w celu osiągnięcia celów funduszu przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego wykorzystania środków finansowych.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 e preambuły (nowy)
(42e)  Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami funduszu oraz jego wdrożenia w sposób możliwie najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności tego funduszu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 42 f preambuły (nowy)
(42f)  Komisja powinna co roku monitorować działanie funduszu za pomocą głównych wskaźników oceny wyników i skutków. Wskaźniki te, w tym odpowiednie wartości referencyjne, powinny zapewniać minimalną podstawę oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele funduszu.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 43 preambuły
(43)  Do celów zarządzania i wdrażania Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie i rozporządzenie (UE) nr […/...] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.
(43)  Do celów zarządzania i wdrażania Fundusz powinien stanowić część spójnych ram, na które składają się niniejsze rozporządzenie i rozporządzenie (UE) nr […/...] Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Migracji i Azylu oraz instrumentu finansowego na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego. Do celów przedmiotowego Funduszu konieczne jest jednak, aby wśród podmiotów uczestniczących w partnerstwie, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie horyzontalne], znalazły się właściwe władze regionalne, lokalne lub miejskie, organizacje międzynarodowe i podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3
3.  W niniejszym rozporządzeniu przewiduje się stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu (UE) nr …/... [rozporządzenie horyzontalne].
3.  W niniejszym rozporządzeniu przewiduje się stosowanie zasad określonych w rozporządzeniu (UE) nr …/... [rozporządzenie horyzontalne], nie naruszając art. 4a niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie
a) „przesiedlenie” oznacza proces, zgodnie z którym obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, których status został określony przez konwencję genewską z dnia 28 lipca 1951 r. i którzy uzyskali zezwolenie na pobyt jako uchodźcy w jednym z państw członkowskich, na wniosek Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) złożony w oparciu o potrzebę międzynarodowej ochrony danej osoby, są przemieszczani z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, w którym zezwala im się osiedlić po nadaniu im jednego z następujących statusów:
a) „przesiedlenie” oznacza proces, zgodnie z którym obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, na wniosek Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) złożony w oparciu o potrzebę międzynarodowej ochrony danej osoby, są przemieszczani z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, w którym zezwala im się osiedlić po nadaniu im jednego z następujących statusów:
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)
(i) statusu uchodźcy w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 2004/83/WE; lub
(i) statusu uchodźcy w rozumieniu art. 2 lit. e) dyrektywy 2011/95/UE; lub
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)
(ia) statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu art. 2 lit. g) dyrektywy Rady 2011/95/UE, lub
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera (b)
b) „relokacja” oznacza proces, zgodnie z którym osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i b), przemieszczane są z państwa członkowskiego, które przyznało im międzynarodową ochronę, do innego państwa członkowskiego, w którym zostanie im przyznana równoważna ochrona, lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), przemieszczane są z państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie ich wniosków do innego państwa członkowskiego, w którym zostaną rozpatrzone ich wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej;
b) „relokacja” oznacza proces, zgodnie z którym osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i b), przemieszczane są z państwa członkowskiego, które przyznało im międzynarodową ochronę, do innego państwa członkowskiego, w którym zostanie im natychmiast przyznana równoważna ochrona, lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), przemieszczane są z państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie ich wniosków do innego państwa członkowskiego, w którym zostaną rozpatrzone ich wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej;
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f) – podpunkt i)
(i) znacznym lub nieproporcjonalnym napływem migrantów do co najmniej jednego państwa członkowskiego, charakteryzującym się przybyciem dużej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi poważne i nagłe obciążenie dla infrastruktury przyjmowania i zatrzymywania, systemów azylowych oraz procedur w zakresie azylu w takim państwie,
(i) szczególnym napływem migrantów do co najmniej jednego państwa członkowskiego, charakteryzującym się nagłym przybyciem dużej liczby obywateli państw trzecich, co stanowi poważne i nagłe obciążenie dla infrastruktury przyjmowania i zatrzymywania, systemów azylowych oraz procedur w zakresie azylu w takim państwie lub
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Celem ogólnym Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi w Unii w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie ze wspólną polityką azylową, ochroną uzupełniającą, ochroną czasową i wspólną polityką imigracyjną.
1.  Celem ogólnym Funduszu, w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, jest wzmocnienie i rozwój wspólnej polityki azylowej, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej, a także wzmocnienie i rozwój wspólnej polityki imigracyjnej, przy poszanowaniu spójności polityki na rzecz rozwoju oraz z zastosowaniem opartego na prawach człowieka podejścia do ochrony migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi stopień poprawy warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl, jakości procedur udzielania azylu, zbieżności odsetków uznanych wniosków azylowych w poszczególnych państwach członkowskich oraz wysiłków państw członkowskich w zakresie przesiedleń.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, między innymi stopień poprawy warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl, jakości procedur azylowych, a także poprawy w zakresie większej konwergencji procesu podejmowania decyzji w podobnych przypadkach, udostępniania wiarygodnych, obiektywnych i aktualnych informacji dotyczących krajów pochodzenia oraz wysiłków w zakresie przesiedleń.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)
aa) wsparcie środków umożliwiających bezpieczny dostęp do europejskiego systemu azylowego;
Osiągnięcie tego celu mierzy się w oparciu o wskaźniki, które obejmują m.in. możliwości osób ubiegających się o azyl w zakresie bezpiecznego dostępu do systemu azylowego UE bez konieczności sięgania po pomoc przemytników ludzi i sieci przestępczych oraz bez narażania na niebezpieczeństwo własnego życia.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy
b) wsparcie legalnej migracji do Unii zgodnie z gospodarczymi i społecznymi potrzebami państw członkowskich oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich, w tym osób ubiegających się o azyl i osób korzystających z ochrony międzynarodowej;
b) wsparcie legalnej migracji do Unii zgodnie z gospodarczymi i społecznymi potrzebami państw członkowskich oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich i wzmocnienie poszanowania praw człowieka przynależnych migrantom, w tym osobom ubiegającym się o azyl i osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi stopień zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w zatrudnieniu, edukacji i procesach demokratycznych.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, między innymi stopień zwiększenia udziału obywateli państw trzecich i bezpaństwowców w zatrudnieniu, edukacji i procesach demokratycznych oraz ich dostępu do mieszkań i opieki zdrowotnej.

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi liczba osób powracających.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, takie jak między innymi liczba osób powracających, liczba osób, które skorzystały z środków reintegracyjnych (przed lub po powrocie), liczba dobrowolnych powrotów, jakość systemów kontroli przymusowych powrotów.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d) – akapit pierwszy
d) wzmocnienia solidarności i podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w najwyższym stopniu.
d) wzmocnienia solidarności i podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, szczególnie w odniesieniu do tych państw, których zjawisko przepływów migracyjnych i azylowych dotyczy w najwyższym stopniu, m.in. przez praktyczną współpracę.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d) – akapit drugi
Wskaźnikiem osiągnięcia tego celu jest między innymi stopień zwiększenia wzajemnej pomocy między państwami członkowskim, w tym poprzez współpracę praktyczną i relokację.

Do pomiaru osiągnięcia tego celu Komisja stosuje zarówno wskaźniki jakościowe, jak i ilościowe, między innymi stopień zwiększenia wzajemnej pomocy między państwami członkowskim, w tym poprzez współpracę praktyczną i relokację, a także poziom zasobów ludzkich udostępnionych za pośrednictwem EASO.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Państwa członkowskie przekazują Komisji niezbędne informacje wymagane do oceny realizacji celów na podstawie wskaźników.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Osiągnięcie celów szczegółowych, o których mowa w ust. 2, ocenia się za pomocą przekrojowych kryteriów jakościowych i ilościowych, które obejmują m.in. ulepszenie przepisów dotyczących ochrony dzieci, propagowanie poszanowania dla życia rodzinnego, dostęp do podstawowych usług i pomoc małoletnim bez opieki niezależnie od ich statusu pobytowego.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Środki podejmowane z myślą o realizacji celów, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być w pełni zgodne ze środkami wspieranymi przez zewnętrzne instrumenty finansowe Unii i komplementarne wobec tych instrumentów, a także muszą być zgodne z celami i zasadami działań zewnętrznych Unii.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Cele określone w ust. 1 i 2 należy osiągać przy należytym poszanowaniu celów i zasad polityki humanitarnej Unii. Należy zapewnić spójność i komplementarność ze środkami wspieranymi przez zewnętrzne instrumenty finansowania Unii zgodnie z art. 24a.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (b)
b) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z jednej z form ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE;
b) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z jednej z form ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE;
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (f)
f) każdy obywatel państwa trzeciego, który legalnie przebywa w państwie członkowskim lub jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na pobyt w państwie członkowskim;
f) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który legalnie przebywa w państwie członkowskim lub jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na pobyt w państwie członkowskim;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g)
g) każdy obywatel państwa trzeciego przebywający na terytorium państwa trzeciego, który zamierza wyemigrować do Unii i zastosował się do konkretnych środków poprzedzających wyjazd lub spełnił warunki określone w prawie krajowym, w tym warunki dotyczące zdolności do integracji ze społeczeństwem danego państwa członkowskiego;
g) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec przebywający na terytorium państwa trzeciego, który zamierza wyemigrować do Unii i zastosował się do konkretnych środków poprzedzających wyjazd lub spełnił warunki określone w prawie krajowym, w tym warunki dotyczące zdolności do integracji ze społeczeństwem danego państwa członkowskiego;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)
h) każdy obywatel państwa trzeciego, który nie otrzymał jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub przyznanie ochrony międzynarodowej w danym państwie członkowskim i który może zdecydować się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
h) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który nie otrzymał jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub przyznanie ochrony międzynarodowej w danym państwie członkowskim i który może zdecydować się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera i)
i) każdy obywatel państwa trzeciego, który jest uprawniony do przebywania lub pobytu lub korzysta z jakiejś formy ochrony międzynarodowej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE lub ochrony czasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w danym państwie członkowskim i który zdecydował się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
i) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który jest uprawniony do przebywania lub pobytu lub korzysta z jakiejś formy ochrony międzynarodowej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE lub ochrony czasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE w danym państwie członkowskim i który zdecydował się na dobrowolny powrót, pod warunkiem że nie uzyskał nowego obywatelstwa i nie opuścił terytorium tego państwa członkowskiego;
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j)
j) każdy obywatel państwa trzeciego, który nie spełnia warunków lub przestał spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w takim państwie.
j) każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec obecny na terytorium państwa członkowskiego, który nie spełnia warunków lub przestał spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w takim państwie, w tym obywatele państwa trzeciego, których powrót został formalnie lub nieformalnie przesunięty na późniejszy termin.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a

Partnerstwo

Do celów przedmiotowego Funduszu wśród podmiotów uczestniczących w partnerstwie, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr .../... [rozporządzenie horyzontalne], znajdują się właściwe władze regionalne, lokalne lub miejskie, organizacje międzynarodowe i podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)
a) zapewnienia pomocy materialnej, kształcenia, szkoleń, usług pomocniczych oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej;
a) zapewnienia pomocy materialnej, w tym pomocy humanitarnej na granicy, kształcenia, szkoleń, usług pomocniczych oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
aa) tworzenia i usprawniania struktur administracyjnych, systemów i szkoleń dla personelu oraz odpowiednich organów administracyjnych i sądowych w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl sprawnego i łatwego dostępu do procedur udzielania azylu oraz zapewnienia skutecznych, wysokiej jakości procedur udzielania azylu;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)
ab) ulepszania i utrzymywania istniejącej infrastruktury lub usług służących zapewnieniu zakwaterowania;
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)
d) zapewnienia specjalnej pomocy osobom wymagającym szczególnego traktowania, takim jak: małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z poważnymi chorobami fizycznymi i umysłowymi lub pourazowymi zaburzeniami stresowymi oraz osoby, które zostały poddane torturom, ofiary zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej;
d) zapewnienia specjalnej pomocy osobom wymagającym szczególnego traktowania, takim jak: małoletni, małoletni bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w ciąży, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby z poważnymi chorobami fizycznymi i umysłowymi lub pourazowymi zaburzeniami stresowymi, osoby narażone na przemoc ze względu na cechy osobiste, o których mowa w art. 21 karty praw podstawowych, oraz osoby, które zostały poddane torturom, ofiary zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej;
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)
e) informowania społeczności lokalnych, a także szkolenia personelu organów lokalnych, które będą miały styczność z osobami przyjmowanymi;
e) informowania społeczności lokalnych, a także szkolenia personelu organów lokalnych, które będą miały styczność z osobami przyjmowanymi, przede wszystkim w zakresie przestrzegania praw podstawowych osób ubiegających się o azyl; obejmuje to szkolenia dla personelu mającego do czynienia z osobami wymagającymi szczególnego traktowania, o których mowa w lit. d);
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
fa) ustanawiania, rozwijania i ulepszania środków alternatywnych względem zatrzymania;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)
a) ustanawianie, rozwijanie i udoskonalanie infrastruktury lub usług służących zapewnieniu zakwaterowania;
a) określanie, rozwijanie, świadczenie i udoskonalanie usług służących zapewnieniu zakwaterowania oraz tworzenie, rozwijanie, utrzymywanie i udoskonalanie odnośnej infrastruktury;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)
b) tworzenie struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu oraz odpowiednich organów sądowych w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl sprawnego dostępu do procedur udzielania azylu oraz skutecznych, wysokiej jakości procedur udzielania azylu.
b) tworzenie struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu oraz odpowiednich organów administracyjnych i sądowych w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o azyl sprawnego i łatwego dostępu do procedur udzielania azylu oraz skutecznych, wysokiej jakości procedur udzielania azylu.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)
a) działania zwiększające zdolność państw członkowskich do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych i statystyk dotyczących procedur udzielania azylu, zdolności przyjmowania oraz działań w zakresie przesiedlania i relokacji;
a) działania zwiększające zdolność państw członkowskich – w tym w odniesieniu do mechanizmu wczesnego ostrzegania, gotowości i zarządzania kryzysowego, ustanowionego w rozporządzeniu (UE) nr [.../...] [rozporządzenie dublińskie] – do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych jakościowych i ilościowych dotyczących procedur udzielania azylu, zdolności przyjmowania oraz działań w zakresie przesiedlania i relokacji;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)
b) działania bezpośrednio przyczyniające się do oceny polityki azylowej, takie jak: krajowe oceny skutków, badania prowadzone wśród grup docelowych, opracowywanie wskaźników i analiza porównawcza.
b) działania bezpośrednio przyczyniające się do oceny polityki azylowej, takie jak: krajowe oceny skutków, badania prowadzone wśród grup docelowych i innych właściwych zainteresowanych stron, opracowywanie wskaźników i analiza porównawcza.
Uzasadnienie
Praktyki dotyczące oceny powinny obejmować możliwie najszersze grono osób.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)
b) ustanawianie odpowiedniej infrastruktury i usług w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji działań w zakresie przesiedlania i relokacji;
b) ustanawianie odpowiedniej infrastruktury i usług w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji działań w zakresie przesiedlania i relokacji, w tym pomocy językowej, z poszanowaniem praw podstawowych osób, których te działania dotyczą;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
fa) działania mające na celu wspieranie łączenia rodzin osób przesiedlanych do państwa członkowskiego;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g)
g) wzmacnianie infrastruktury i usług w państwach wyznaczonych do realizacji regionalnych programów ochrony.
g) wzmacnianie infrastruktury i usług dotyczących migracji i azylu w państwach wyznaczonych do realizacji regionalnych programów ochrony.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)
ga) określenie i rozwój strategii w zakresie przesiedleń i relokacji, w tym przeprowadzenie analizy potrzeb, usprawnienie wskaźników i ocena.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)
gb) stworzenie warunków sprzyjających integracji, niezależności i samodzielności przesiedlanych uchodźców w perspektywie długoterminowej.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie
W celu ułatwienia legalnej migracji do Unii i lepszego przygotowania osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), do integracji ze społeczeństwem przyjmującym w ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) oraz w świetle zatwierdzonych wniosków z dialogu politycznego zawartych w art. 13 rozporządzenia UE nr .../... [rozporządzenie horyzontalne] działania kwalifikowalne w kraju pochodzenia obejmują w szczególności następujące działania:

W celu ułatwienia legalnej migracji do Unii i lepszego przygotowania osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), do integracji ze społeczeństwem przyjmującym w ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) oraz w świetle zatwierdzonych wniosków z dialogu politycznego zawartych w art. 13 rozporządzenia UE nr .../... [rozporządzenie horyzontalne] działania kwalifikowalne w kraju pochodzenia obejmują w szczególności następujące działania, podejmowane w poszanowaniu spójności polityki na rzecz rozwoju, a zwłaszcza zobowiązań Unii dotyczących walki ze zjawiskiem drenażu mózgów:

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)
a) pakiety informacyjne i kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i stron internetowych przyjaznych dla użytkowników;
a) pakiety informacyjne i kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, w tym za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych i stron internetowych przyjaznych dla użytkowników, rozpowszechniane w różnych krajach w sposób skoordynowany oraz w duchu wspólnego europejskiego przesłania;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  W ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) działania kwalifikowalne odbywają się w ramach spójnych strategii, wdrażanych przez organizacje pozarządowe bądź organy lokalne lub regionalne i zaprojektowanych specjalnie na potrzeby integracji – odpowiednio na poziomie lokalnym lub regionalnym – osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a)–g). W tym kontekście działania kwalifikowalne obejmują w szczególności następujące działania:
1.  W ramach celu szczegółowego zdefiniowanego w art. 3 ust. 2 lit. b) działania kwalifikowalne odbywają się w ramach spójnych strategii, wdrażanych przez organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i organy lokalne lub regionalne i zaprojektowanych specjalnie na potrzeby integracji – odpowiednio na poziomie lokalnym lub regionalnym – osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a)–g). W tym kontekście działania kwalifikowalne obejmują w szczególności następujące działania:
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)
a) tworzenie i rozwijanie takich strategii integracji, w tym analiza potrzeb, udoskonalanie wskaźników i ocena;
a) tworzenie i rozwijanie takich strategii integracji z udziałem podmiotów lokalnych i/lub regionalnych, w tym analiza potrzeb, udoskonalanie wskaźników integracji i ocena szczególnych warunków osób ubiegających się o azyl, w tym oceny zapewniające udział wszystkich stron, w celu określenia najlepszych praktyk;
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)
b) doradztwo i pomoc w takich obszarach, jak: zakwaterowanie, środki utrzymania, poradnictwo społeczne i prawne, opieka medyczna, psychologiczna i socjalna, opieka nad dziećmi;
b) doradztwo i pomoc w takich obszarach, jak: zakwaterowanie, środki utrzymania, integracja na rynku pracy, poradnictwo społeczne i prawne, opieka medyczna, psychologiczna i socjalna, opieka nad dziećmi i łączenie rodzin;
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  W działaniach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się szczególne potrzeby różnych kategorii obywateli państw trzecich i członków ich rodzin, w tym osób przybywających do danego państwa lub przebywających w nim dla celów zatrudnienia, samozatrudnienia i łączenia rodzin, osób korzystających z ochrony międzynarodowej, osób ubiegających się o azyl, osób przesiedlonych lub relokowanych oraz grup migrantów wymagających szczególnego traktowania, w szczególności małoletnich, małoletnich bez opieki, osób niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców samotnie wychowujących małoletnie dzieci, ofiar handlu ludźmi oraz osób, które zostały poddane torturom, ofiar zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej.
2.  W działaniach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się szczególne potrzeby różnych kategorii obywateli państw trzecich i członków ich rodzin, w tym osób przybywających do danego państwa lub przebywających w nim dla celów zatrudnienia, samozatrudnienia i łączenia rodzin, osób korzystających z ochrony międzynarodowej, osób ubiegających się o azyl, osób przesiedlonych lub relokowanych oraz grup migrantów wymagających szczególnego traktowania, w szczególności małoletnich, małoletnich bez opieki, osób niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców samotnie wychowujących małoletnie dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób narażonych na przemoc ze względu na cechy osobiste, o których mowa w art. 21 karty praw podstawowych, oraz osób, które zostały poddane torturom, ofiar zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b)
b) wzmacnianie zdolności państw członkowskich do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania prowadzonych strategii imigracyjnych, polityki i środków na wszystkich poziomach i we wszystkich departamentach administracji, w szczególności zwiększenie ich zdolności do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych i statystyk dotyczących procedur i przepływów migracyjnych, zezwoleń na pobyt i tworzenia narzędzi służących monitorowaniu, systemów oceny, wskaźników i analizy porównawczej na potrzeby pomiaru osiągnięć uzyskiwanych w ramach tych strategii;
b) wzmacnianie zdolności państw członkowskich do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania prowadzonych strategii imigracyjnych, polityki i środków na wszystkich poziomach i we wszystkich departamentach administracji, w szczególności zwiększenie ich zdolności do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania szczegółowych i usystematyzowanych danych i statystyk dotyczących procedur i przepływów migracyjnych, zezwoleń na pobyt i tworzenia narzędzi służących monitorowaniu, systemów oceny, wskaźników i analizy porównawczej na potrzeby pomiaru osiągnięć uzyskiwanych w ramach tych strategii;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c)
c) zwiększanie zdolności międzykulturowych organizacji wdrażających, które świadczą usługi publiczne i prywatne, w tym instytucji oświatowych, oraz promowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, współpracy i tworzenia sieci kontaktów;
c) zwiększanie zdolności międzykulturowych organizacji wdrażających, które świadczą usługi publiczne i prywatne, w tym instytucji oświatowych, w obszarze międzykulturowości i praw człowieka; promowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, współpracy i tworzenia sieci kontaktów;
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)
aa) wprowadzania, rozwijania i ulepszania środków alternatywnych względem zatrzymania;
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)
b) tworzenia struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu w celu zapewnienia sprawnych procedur powrotu;
b) tworzenia struktur administracyjnych, systemów i szkolenia personelu w celu zapewnienia sprawnych procedur powrotu gwarantujących pełną ochronę praw podstawowych migrantów;
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
ba) wspierania niezależnej oceny i monitorowania działań dotyczących powrotów przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)
c) zapewnienia pomocy materialnej oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej;
c) zapewnienia pomocy materialnej oraz opieki zdrowotnej i psychologicznej, także w odniesieniu do obywateli państw trzecich, których termin wydalenia został przesunięty zgodnie z art. 9 i art. 14 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
fa) wprowadzenie i usprawnienie niezależnych i efektywnych systemów monitorowana przymusowego powrotu, o którym mowa w art. 6 dyrektywy 2008/115/WE.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)
c) środków mających na celu rozpoczęcie procesu reintegracji osoby powracającej poprzez jej osobisty rozwój, takich jak: zachęty finansowe, szkolenia, pomoc w znalezieniu stażu i zatrudnienia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
c) środków mających na celu rozpoczęcie procesu reintegracji osoby powracającej poprzez jej osobisty rozwój, takich jak: zachęty finansowe, szkolenia, pomoc w znalezieniu stażu i zatrudnienia oraz wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym również środki poprzedzające powrót;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d)
d) działania zwiększające zdolność do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania danych i statystyk dotyczących procedur i środków w zakresie powrotów, zdolności do przyjmowania i zatrzymywania, powrotów przymusowych i dobrowolnych, monitorowania i reintegracji;
d) działania zwiększające zdolność do gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania szczegółowych i usystematyzowanych danych i statystyk dotyczących procedur i środków w zakresie powrotów, zdolności do przyjmowania i zatrzymywania, powrotów przymusowych i dobrowolnych, monitorowania i reintegracji;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 - ustęp 1
1.  Zasoby ogólne przeznaczone na wdrażanie niniejszego rozporządzenia wynoszą 3 869 mln EUR.
1.  Koperta finansowa stanowiąca główny punkt odniesienia, określona w pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia XX/201Z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i należytym zarządzaniu finansowym, na wdrażanie niniejszego rozporządzenia w latach 2014–2020 wynosi 3 869 mln EUR.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków dla Funduszu w granicach określonych ramami finansowymi.
2.  Władza budżetowa zatwierdza kwotę rocznych środków dla Funduszu, nie naruszając przepisów rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Zasoby ogólne wdraża się poprzez:
3.  Kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia wdraża się poprzez:
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4
4.  Dostępne na mocy niniejszego rozporządzenia zasoby ogólne wdraża się w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. b) nowego rozporządzenia finansowego]1, z wyjątkiem działań Unii, o których mowa w art. 21, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 22, Europejskiej Sieci Migracyjnej, o której mowa w art. 23, oraz pomocy technicznej, o której mowa w art. 24.
4.  Kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia, dostępną na mocy niniejszego rozporządzenia, wdraża się w ramach zarządzania bezpośredniego (w szczególności działania Unii, o których mowa w art. 21, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 22, Europejska Sieć Migracyjna, o której mowa w art. 23, oraz pomoc techniczna, o której mowa w art. 24) lub w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z [art. 55 ust. 1 lit. b) nowego rozporządzenia finansowego]1.
1 Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM(2010) 815 wersja ostateczna z 22.12.2010). Wniosek ten stanowi formalne wycofanie przez Komisję poprzednich wniosków ustawodawczych: COM(2010) 71 wersja ostateczna oraz COM(2010) 260 wersja ostateczna.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
Uzasadnienie
Wykonanie budżetu UE w ramach zarządzania dzielonego powinna być wyjątkiem, a nie regułą.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4a (nowy)
4a.  Komisja pozostaje odpowiedzialna za wykonanie budżetu unijnego zgodnie z art. 317 TFUE oraz informuje Parlament Europejski i Radę o operacjach prowadzonych przez podmioty inne niż państwa członkowskie.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – wprowadzenie
5.  Zasoby ogólne wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
5.  Nie naruszając prerogatyw władzy budżetowej, kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera a)
a) 3 232 mln EUR na programy krajowe państw członkowskich;
a) 83% na programy krajowe państw członkowskich;
Uzasadnienie
Ze względów technicznych kwoty zamieniono na wielkości procentowe.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – litera b)
b) 637 mln EUR na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, Europejską Sieć Migracyjną i pomoc techniczną Komisji.
b) 17% na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, Europejską Sieć Migracyjną i pomoc techniczną Komisji.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Kwotę 3,232 mln EUR orientacyjnie przeznacza się na rzecz państw członkowskich w następujący sposób:
1.  Bez uszczerbku dla prerogatyw władzy budżetowej środki przyznane na programy krajowe przydziela się państwom członkowskim orientacyjnie w następujący sposób:
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a)
a) 2 372 mln EUR, jak wskazano w załączniku I;
a) 73%, jak wskazano w załączniku I;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b)
b) 700 mln EUR w oparciu o mechanizm podziału na działania szczególne, o których mowa w art. 16, na unijny program przesiedleń, o którym mowa w art. 17, i na relokację, o której mowa w art. 18;
b) 22% w oparciu o mechanizm podziału na działania szczególne, o których mowa w art. 16, na unijny program przesiedleń, o którym mowa w art. 17, i na relokację, o której mowa w art. 18;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 ustęp 1 litera c)
c) 160 mln EUR w ramach przeglądu śródokresowego i w okresie począwszy od roku budżetowego 2018, aby uwzględnić ważne zmiany w przepływach migracyjnych lub odpowiedzieć na szczególne potrzeby określone przez Komisję, o których mowa w art. 19.
c) 5% w ramach przeglądu śródokresowego i w okresie począwszy od roku budżetowego 2017, aby uwzględnić ważne zmiany w przepływach migracyjnych lub odpowiedzieć na szczególne potrzeby określone przez Komisję, o których mowa w art. 19.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Środki finansowe przeznaczone na osiągnięcie celów określonych w art. 3 ust. 2 rozdzielane są w sposób sprawiedliwy, zrównoważony i przejrzysty. Państwa członkowskie zapewniają zgodność wszystkich działań objętych wsparciem w ramach funduszu z unijnym dorobkiem prawnym w dziedzinie azylu i imigracji, nawet jeśli powiązane środki nie są dla nich wiążące lub nie mają wobec nich zastosowania.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b) w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 6 000 EUR na każdą przesiedloną osobę.
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie co dwa lata otrzymują kwotę dodatkową zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b) w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 4 000 EUR na każdą przesiedloną osobę, która to kwota jest przeznaczona na działania związane z przesiedlaniem, wymienione w art. 7. Skuteczność realizacji działań monitoruje i ocenia dział ds. przesiedleń EASO.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
Kwotę ryczałtową, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 3 000 EUR dla każdej osoby przesiedlonej dodatkowo w stosunku do wcześniejszego kontyngentu przesiedleńczego danego państwa członkowskiego lub w przypadku, gdy osobę podlegającą przesiedleniu przesiedla się do państwa członkowskiego, które wcześniej nie brało udziału w programie przesiedleń finansowanym przez UE.

Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Kwotę ryczałtową, o której mowa w ust. 1, zwiększa się do 10 000 EUR na każdą przesiedloną osobę zgodnie ze wspólnymi priorytetami unijnymi w zakresie przesiedleń ustanowionymi zgodnie z ust. 3 i 4 oraz wymienionymi w załączniku III.
2.  Kwotę ryczałtową, o której mowa w ust. 1, zwiększa się również o 3 000 EUR na każdą przesiedloną osobę zgodnie ze wspólnymi priorytetami unijnymi w zakresie przesiedleń ustanowionymi zgodnie z ust. 3 i 4 oraz wymienionymi w załączniku III.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie wspólnie mobilizujące wsparcie finansowe w postaci zobowiązania, którego maksymalna wysokość nie jest ograniczona, otrzymują dodatkowe środki i wsparcie na każdą przesiedloną osobę, aby zrealizować cele ilościowe i jakościowe określone w unijnym programie przesiedleń, polegające na osiągnięciu liczby co najmniej 20 000 przesiedleń rocznie do roku 2020 oraz na ustaleniu dobrych praktyk i wspólnych standardów w zakresie integracji uchodźców. Państwa członkowskie będą ściśle współpracować z działem przesiedleń EASO w celu opracowania oraz regularnego doskonalenia i aktualizowania wytycznych dotyczących wspomnianych celów ilościowych i jakościowych.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – tiret drugie a (nowe)
– osoby, które padły ofiarą przemocy lub tortur;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – tiret czwarte
– osoby potrzebujące natychmiastowego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych oraz wymagające ochrony fizycznej.
– osoby potrzebujące natychmiastowego lub pilnego przesiedlenia z powodów prawnych lub w celu zapewnienia ochrony fizycznej.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 - ustęp 4 - tiret czwarte a (nowe)
– osoby, które zostały poddane torturom, ofiary gwałtu lub innych poważnych form przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 8
8.  W celu skutecznej realizacji celów unijnego programu przesiedleń i w granicach dostępnych zasobów Komisja jest uprawniona do przyjęcia w stosownych przypadkach aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu dostosowania kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1 i 2.
8.  W celu skutecznej realizacji celów unijnego programu przesiedleń i w granicach dostępnych zasobów Komisja jest uprawniona do przyjęcia w stosownych przypadkach aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu dostosowania kwot ryczałtowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3a.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 18 – paragraph 1
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują w stosownych przypadkach kwotę dodatkową, jak określono w art. 15 ust. 2 lit. b), w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 6 000 EUR na każdą osobę relokowaną z innego państwa członkowskiego.
1.  Oprócz przydziału obliczonego zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) państwa członkowskie otrzymują w stosownych przypadkach kwotę dodatkową, jak określono w art. 15 ust. 2 lit. b), w oparciu o kwotę ryczałtową w wysokości 4 000 EUR na każdą osobę relokowaną z innego państwa członkowskiego.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja ustanawia ścisłe gwarancje proceduralne oraz jasne kryteria dla środków relokacyjnych. Te gwarancje proceduralne obejmują między innymi: ustanowienie przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów wyboru; informacje, jakie należy przekazać potencjalnym beneficjentom relokacji; przekazanie na piśmie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wnioskodawców, z którymi przeprowadzono rozmowy; przyznanie kandydatom do relokacji rozsądnego terminu na podjęcie decyzji i, w razie konieczności, na odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu; wymóg udzielenia przez kandydatów dobrowolnej zgody na skorzystanie ze środków relokacyjnych.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Środkom relokacyjnym towarzyszy plan działania, aby utrzymać i/lub poprawić jakość systemów azylowych oraz warunków przyjmowania i integracji w danym opuszczanym państwie członkowskim.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 15 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 31 maja 2017 r. ocenia potrzeby państw członkowskich w odniesieniu do ich systemów azylu i przyjmowania, ich sytuacji pod względem przepływów migracyjnych w latach 2014–2016 oraz przewidywanego rozwoju sytuacji.
1.  W celu przydzielenia kwoty wskazanej w art. 15 ust. 1 lit. c) Komisja do dnia 31 maja 2016 r. ocenia potrzeby państw członkowskich w odniesieniu do ich systemów azylu i przyjmowania, ich sytuacji pod względem przepływów migracyjnych w latach 2014-2015 oraz przewidywanego rozwoju sytuacji.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera b)
b) napływ migrantów:
b) szczególny napływ:
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Według tego wzoru Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, państwa członkowskie, które otrzymają kwotę dodatkową, i opracowuje macierz przydziału dostępnych zasobów między te państwa członkowskie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 3.
2.  Według tego wzoru Komisja określa, w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 26, państwa członkowskie, które otrzymają kwotę dodatkową, i opracowuje macierz przydziału dostępnych zasobów między te państwa członkowskie.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Z inicjatywy Komisji można wykorzystywać Fundusz do finansowania działań transnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii dotyczących celów ogólnych i szczegółowych, o których mowa w art. 3.
1.  Z inicjatywy Komisji można wykorzystywać Fundusz do finansowania działań transnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii dotyczących celów ogólnych i szczegółowych, o których mowa w art. 3, w poszanowaniu spójności polityki na rzecz rozwoju.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera a)
a) zacieśnianie współpracy z Unią przy wdrażaniu prawa Unii i dobrych praktyk w dziedzinie azylu, w tym przesiedlania i relokacji, legalnej migracji, z uwzględnieniem integracji obywateli państw trzecich i powrotów;
a) zacieśnianie współpracy z Unią przy wdrażaniu prawa Unii i dobrych praktyk w dziedzinie azylu, w tym przesiedlania i relokacji, legalnej migracji, z uwzględnieniem integracji obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, a także powrotów;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera f)
f) współpraca z państwami trzecimi, w szczególności w ramach wdrażania umów o readmisji, partnerstw na rzecz mobilności i regionalnych programów ochrony.
f) współpraca z państwami trzecimi w oparciu o globalne podejście do kwestii migracji, w szczególności w ramach wdrażania umów o readmisji, partnerstw na rzecz mobilności, regionalnych programów ochrony, a także bezpiecznego dostępu do systemu azylowego Unii, zgodnie z art. 24a.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Jeżeli działania Unii są prowadzone poprzez pośrednie zarządzanie scentralizowane przez agencje Unii działające w dziedzinie spraw wewnętrznych, Komisja dopilnowuje równej, sprawiedliwej i przejrzystej alokacji środków finansowych pomiędzy poszczególne agencje. Działania te są prowadzone w ramach zadań tych agencji w uzupełnieniu do ich programów prac.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Komisja zapewnia uczciwą i sprawiedliwą dystrybucję środków finansowych w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 3 ust. 2.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1
1.  Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej.
1.  Fundusz zapewnia pomoc finansową w celu zaspokojenia pilnych i szczególnych potrzeb w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, zdefiniowanej w art. 2 lit. f). Środki wprowadzane w państwach trzecich na mocy niniejszego artykułu muszą być spójne z polityką humanitarną Unii i uzupełniać ją, jak również muszą być zgodne z zasadami humanitarnymi określonymi w konsensusie w sprawie pomocy humanitarnej.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a)
a) pełnienie funkcji unijnego komitetu doradczego ds. migracji i azylu poprzez wspólne koordynowanie działań i współpracę zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnymi z przedstawicielami państw członkowskich, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków analitycznych i innych podmiotów unijnych/międzynarodowych;
a) pełnienie funkcji unijnego komitetu doradczego ds. migracji i azylu poprzez wspólne koordynowanie działań i współpracę zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym z przedstawicielami państw członkowskich, środowiska akademickiego, społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków analitycznych i innych podmiotów unijnych/międzynarodowych, a w szczególności z podmiotami specjalizującymi się w dziedzinie azylu i imigracji;
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c)
c) dostarczanie ogółowi społeczeństwa informacji, o których mowa w lit. b).
c) dostarczanie ogółowi społeczeństwa informacji, o których mowa w lit. b) we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie imigracji i azylu.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b)
b) komitetu kierowniczego, który udziela wskazówek politycznych i zatwierdza działania Europejskiej Sieci Migracyjnej, złożonego z przedstawiciela Komisji oraz ekspertów z państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i innych odpowiednich podmiotów;
b) komitetu kierowniczego, który udziela wskazówek politycznych i zatwierdza działania Europejskiej Sieci Migracyjnej, złożonego z przedstawiciela Komisji oraz ekspertów z państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i innych odpowiednich niezależnych podmiotów;
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 7
7.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu i program pracy określający priorytety jej działania przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 27 ust. 3, oraz w miarę możliwości w połączeniu z programem prac dotyczącym działań Unii i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
7.  Kwotę udostępnianą Europejskiej Sieci Migracyjnej w ramach rocznych środków Funduszu i program pracy określający priorytety jej działania przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26, oraz w miarę możliwości w połączeniu z programem prac dotyczącym działań Unii i pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)
Artykuł 24a

Koordynacja

Komisja i państwa członkowskie wraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych zapewniają koordynację w odniesieniu do działań prowadzonych w krajach trzecich i działań związanych z krajami trzecimi. W szczególności dbają one o to, by działania te:

a) były zgodne z polityką zewnętrzną UE, a zwłaszcza z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, oraz spójne z dokumentami z zakresu planowania strategicznego dla danego regionu lub kraju;
b) koncentrowały się na środkach nieukierunkowanych na rozwój;
c) stanowiły część podejścia krótkoterminowego, ewentualnie średnioterminowego, w zależności od charakteru działań i priorytetów;
d) przede wszystkim służyły interesom Unii, miały bezpośrednie skutki w Unii i jej państwach członkowskich oraz zapewniały niezbędną ciągłość z działaniami wdrażanymi wewnątrz Unii.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – tiret drugie a (nowe)
– są wykorzystywane z myślą o działaniach związanych z przesiedleniami lub relokacją.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1
Do przedmiotowego Funduszu mają zastosowanie przepisy [rozporządzenia (UE) nr …/…].
Nie naruszając art. 4a niniejszego rozporządzenia, do przedmiotowego Funduszu mają zastosowanie przepisy [rozporządzenia (UE) nr …/…].

Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 a (nowy)
(2a)  Utworzenie działu ds. przesiedleń w ramach EASO i zatrudnienie w nim odpowiedniego personelu, który zajmowałby się niezbędną koordynacją wszystkich bieżących działań przesiedleńczych prowadzonych w państwach członkowskich, wyjeżdżałby w delegacje do krajów trzecich lub innych państw członkowskich, pomagałby w przeprowadzaniu rozmów oraz badań lekarskich i kontroli bezpieczeństwa, zajmowałby się gromadzeniem wiedzy fachowej, ułatwianiem pozyskiwania i wymiany informacji, nawiązałby bliskie kontakty z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, odgrywałby ważną rolę w monitorowaniu i ocenie skuteczności i jakości programów, wspierałby działania informacyjno-edukacyjne, dbałby na poziomie Unii o kontakty i wymianę dobrych praktyk między podmiotami zaangażowanymi w przesiedlenia, w tym również o partnerstwo między organizacjami międzynarodowymi, organami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim.
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 2b (nowy)
(2b)  Zapewnienie możliwości zwrócenia się przez władze lokalne i lokalnych partnerów państw członkowskich o wsparcie finansowe z Funduszu w kontekście lokalnych programów integracji, obejmujących wsparcie w momencie przyjazdu, obserwację sytuacji osób przybyłych, kontrolę struktur planowania i koordynacji, a także działania informacyjne oraz promowanie idei przesiedlenia w społecznościach, które mają przyjąć przesiedlonych uchodźców.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 a (nowy)
(3a)  Inicjatywy w obszarze integracji w celu poprawy koordynacji odnośnych strategii politycznych na kilku poziomach między państwami członkowskimi, regionami i gminami.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4
(4)  Wspólne inicjatywy mające na celu określenie i wdrożenie nowych rodzajów podejścia w odniesieniu do procedur przy pierwszym kontakcie i standardów ochrony w przypadku małoletnich bez opieki
(4)  Wspólne inicjatywy mające na celu określenie i wdrożenie nowych rodzajów podejścia w odniesieniu do procedur przy pierwszym kontakcie i standardów ochrony i pomocy w przypadku małoletnich bez opieki
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7
(7)  Wspólne inicjatywy mające na celu przywracanie jedności rodziny i reintegrację małoletnich bez opieki w ich krajach pochodzenia
(7)  Wspólne inicjatywy mające na celu przywracanie jedności rodziny i reintegrację małoletnich bez opieki w ich krajach pochodzenia, o ile służą one dobru małoletnich
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 6 a (nowy)
(6a)  Uchodźcy syryjscy w Turcji, Jordanii i Libanie
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności