Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2504(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0002/2013

Ingivna texter :

B7-0002/2013

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P7_TA(2013)0020

Antagna texter
PDF 663kWORD 70k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Asyl- och migrationsfonden (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Europaparlamentets beslut av den 17 januari 2013 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)2013/2504(RSP))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av artiklarna 70.2 och 70a i arbetsordningen.

– beslutar att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande mandat:

MANDAT

Förslag till lagstiftningsresolution   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 6a (nytt)
– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om inrättandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU1, särskilt punkterna om bildandet av en vidarebosättningsenhet för EU,
1 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 1.
Ändringsförslag 2
Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)
1a.  Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget endast är vägledande för den lagstiftande myndigheten och inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.
Ändringsförslag 3
Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)
1b.  Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”1. Parlamentet upprepar att det krävs tillräckliga ytterligare resurser i nästa fleråriga budgetram för att unionen ska kunna fullfölja sina befintliga politiska prioriteringar, utföra de nya uppgifter som föreskrivs i Lissabonfördraget och reagera vid oförutsedda händelser. Parlamentet påpekar att även om resursnivån för nästa fleråriga budgetram ökar med minst 5 % jämfört med 2013 års nivå kan detta endast i begränsad utsträckning bidra till att nå unionens avtalade mål och åtaganden och principen om solidaritet inom unionen. Rådet uppmanas att – om det inte delar denna uppfattning – tydligt ange vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna strykas helt och hållet trots att de bevisligen har ett europeiskt mervärde.
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
Ändringsförslag 4
Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)
1c.  Mot bakgrund av de uppgifter som redan utpekats och slutförts av unionen framhåller Europaparlamentet att kommissionen måste låta dessa politiska prioriteringar komma till synes i sitt förslag, på ett framsynt och lämpligt sätt.
Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Beaktandeled 1
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4,
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 78.2, 79.2, 79.4 och 80,
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
(2a)  I sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”1 betonade Europaparlamentet behovet av en samordnad strategi för brådskande invandrings- och asylfrågor samt för förvaltning av unionens yttre gränser, med tillräcklig finansiering och stödverktyg som ställs till förfogande för att hantera krissituationer med iakttagande av mänskliga rättigheter och i solidarisk anda mellan alla medlemsstater, samt med respekt för det nationella ansvaret och en tydlig definition av uppgifterna. Parlamentet konstaterade vidare med anledning av detta att de allt större utmaningarna för Frontex, det europeiska stödkontoret för asylfrågor, och fonderna för solidaritet och hantering av migrationsströmmar måste beaktas på vederbörligt sätt.
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
Motivering
Punkt 107 i resolutionen av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.
Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)
(2b)  I sin resolution av den 8 juni 20111 betonade Europaparlamentet vidare att bättre synergieffekter måste skapas mellan olika fonder och program, och påpekade att en förenkling av förvaltningen av fonderna och möjligheten till korsfinansiering gör att ytterligare medel kan avsättas för gemensamma mål. Parlamentet välkomnade också kommissionens avsikt att minska det totala antalet budgetinstrument på området för inrikes frågor i en tvådelad struktur och, när detta är möjligt, med delad förvaltning, och framhöll att denna strategi i hög grad bör bidra till ökad förenkling, rationalisering, konsolidering och insyn i de nuvarande fonderna och programmen. Parlamentet underströk dock att det måste garanteras att de olika inrikespolitiska målen inte blandas ihop.
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
Motivering
Punkt 109 i resolutionen av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”.
Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Fonden bör stödja åtgärder som möjliggör för asylsökande att få tillgång till unionens asylsystem på ett säkert sätt, utan att behöva anlita människosmugglare eller kriminella nätverk och utan att utsätta sig för livsfara.
Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Fondens medel bör användas i överensstämmelse med de gemensamma grundprinciperna om integration, såsom dessa närmare anges i det gemensamma integrationsprogrammet.
Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Fonden bör stödja medlemsstaterna när det gäller att utforma strategier för att organisera laglig invandring och stärka kapaciteten att mer generellt utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera alla invandrings- och integrationsstrategier för tredjelandsmedborgare, även unionsrättsakter. Fonden bör också stödja informationsutbyte, spridning av bästa praxis och samarbete mellan olika förvaltningsenheter och mellan medlemsstater.
(16)  Fonden bör stödja medlemsstaterna när det gäller att utforma strategier för att organisera laglig invandring och stärka kapaciteten att mer generellt utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera alla invandrings- och integrationsstrategier för tredjelandsmedborgare, även unionsrättsakter. Fonden bör också stödja informationsutbyte, spridning av bästa praxis och samarbete mellan olika förvaltningsenheter och mellan medlemsstater. Tekniskt bistånd är av avgörande betydelse för att göra det möjligt för medlemsstaterna att stödja genomförandet av sina nationella program, bistå stödmottagarna så att de kan fullgöra sina skyldigheter och följa unionslagstiftningen samt i sin tur öka EU-finansieringens synlighet och tillgänglighet.
Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  Fonden bör komplettera och förstärka verksamheten vid Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004. Frontex har bland annat till uppgift att tillhandahålla nödvändigt stöd för att organisera medlemsstaternas gemensamma insatser för återvändande och fastställa de bästa metoderna för att skaffa fram resehandlingar och återsända tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på medlemsstaternas territorium.
(23)  Fonden bör komplettera och förstärka verksamheten vid Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004. Frontex har bland annat till uppgift att tillhandahålla nödvändigt stöd för att organisera medlemsstaternas gemensamma insatser för återvändande och fastställa de bästa metoderna för att skaffa fram resehandlingar och återsända tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på medlemsstaternas territorium. Fonden bör också göra det möjligt för Frontex att fullgöra sina, unionens och medlemsstaternas skyldigheter i fråga om sjöräddning.
Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Fonden bör genomföras med fullt iakttagande av de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Stödberättigande åtgärder bör i synnerhet ta hänsyn till den särskilda situationen för utsatta personer, där ensamkommande barn och andra utsatta barn är en grupp som kräver särskild uppmärksamhet och särskilt utformade åtgärder.
(24)  Fonden bör genomföras med fullt iakttagande av de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i internationella instrument, särskilt Genèvekonventionen av den 28 juli 1951, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, FN:s konvention om barnets rättigheter samt den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar. Stödberättigande åtgärder bör ta hänsyn till den människorättsbaserade strategin för skydd av migranter, flyktingar och asylsökande, och framför allt till den särskilda situationen för utsatta personer, varvid kvinnor, ensamkommande barn och andra utsatta barn bör vara föremål för särskild uppmärksamhet och särskilt utformade åtgärder.
Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  De åtgärder i eller avseende tredjeländer som finansieras genom fonden bör vidtas i samverkan och samordning med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens externa biståndsinstrument, såväl geografiska som tematiska. Vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas framför allt fullständig överensstämmelse med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. De bör inte syfta till att stödja åtgärder som är direkt utvecklingsinriktade och de bör vid behov komplettera det ekonomiska stöd som ges genom instrument för bistånd till tredjeländer. Samstämmighet kommer också att säkerställas med unionens humanitära politik, i synnerhet när det gäller genomförandet av katastrofbistånd.
(25)  De åtgärder i eller avseende tredjeländer som finansieras genom fonden bör vidtas i samverkan och samordning med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens externa biståndsinstrument, såväl geografiska som tematiska. Vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas framför allt fullständig överensstämmelse med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. De bör inte syfta till att stödja åtgärder som är direkt utvecklingsinriktade och de bör vid behov komplettera det ekonomiska stöd som ges genom instrument för bistånd till tredjeländer, med beaktande av principen om konsekvens i utvecklingspolitiken i enlighet med artikel 35 i samförståndet om utveckling. Det måste också säkerställas att genomförandet av katastrofbistånd är samstämt med och kompletterar unionens humanitära politik samt respekterar de humanitära principer som fastställs i samförståndet om humanitärt bistånd.
Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  En stor del av de tillgängliga medlen inom fonden bör tilldelas i proportion till det ansvar som varje medlemsstat bär genom sina insatser för att hantera migrationsströmmar på grundval av objektiva kriterier. I detta syfte bör den senaste tillgängliga statistiken om migrationsströmmar användas, t.ex. antalet första asylansökningar, antalet positiva beslut om flyktingstatus eller subsidiärt skydd, antalet vidarebosatta flyktingarna, antalet lagligen bosatta tredjelandsmedborgare, antalet tredjelandsmedborgare som av en medlemsstat beviljats uppehållstillstånd, antalet återvändandebeslut som utfärdats av de nationella myndigheterna samt antalet verkställda återvändanden.
(26)  En stor del av de tillgängliga medlen inom fonden bör tilldelas i proportion till det ansvar som varje medlemsstat bär genom sina insatser för att hantera migrationsströmmar på grundval av objektiva kriterier. I detta syfte bör den senaste tillgängliga statistiken om migrationsströmmar användas, t.ex. antalet första asylansökningar, antalet positiva beslut om flyktingstatus eller subsidiärt skydd, antalet vidarebosatta flyktingarna, antalet lagligen bosatta tredjelandsmedborgare, antalet tredjelandsmedborgare som av en medlemsstat beviljats uppehållstillstånd, antalet olagliga migranter som gripits vid medlemsstaternas yttre gränser, antalet återvändandebeslut som utfärdats av de nationella myndigheterna samt antalet verkställda återvändanden. Det är dock viktigt att också ta hänsyn till varje medlemsstats ekonomiska resurser och geografiska storlek. Grundliga undersökningar behövs också för att fastställa och beräkna de faktiska kostnaderna för medlemsstaterna.
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Mot bakgrund av att ett vidarebosättningsprogram för EU håller på att införas bör fonden lämna riktat stöd i form av ekonomiska incitament (shablonbelopp) för varje flyktning som vidarebosätts.
(29)  Mot bakgrund av att ett vidarebosättningsprogram för EU håller på att införas bör fonden lämna riktat stöd i form av ekonomiska incitament (schablonbelopp) för varje flyktning som vidarebosätts. Kommissionen bör tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor och i enlighet med deras respektive befogenheter övervaka det faktiska genomförandet av vidarebosättningar som stöds genom fonden.
Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  För att främja solidaritet och en bättre ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt gentemot de medlemsstater som påverkas mest av asylströmmar, bör det även inrättas en liknande mekanism med ekonomiska incitament för omplacering av personer som åtnjuter internationellt skydd.
(33)  För att främja solidaritet och en bättre ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt gentemot de medlemsstater som påverkas mest av asylströmmar, bör det även inrättas en liknande mekanism med ekonomiska incitament för omplacering av personer som åtnjuter internationellt skydd. Mekanismen bör ha tillräckliga resurser för att kunna kompensera de medlemsstater som tar emot ett större antal asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd, antingen i absoluta eller i proportionella termer, och för att stödja dem som har mindre utvecklade asylsystem.
Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)
(35a)  Tekniskt bistånd är därför av avgörande betydelse för att göra det möjligt för medlemsstaterna att stödja genomförandet av sina nationella program, bistå stödmottagarna så att de kan fullgöra sina skyldigheter och följa unionslagstiftningen samt öka EU-finansieringens synlighet och tillgänglighet.
Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)
(35b)  Den strukturella förenklingen av instrumenten och utgifterna bör motsvara behovet av flexibilitet men också fortsätta att uppfylla kraven på förutsägbarhet och tillförlitlighet och säkerställa en rättvis och transparent fördelning av asyl- och migrationsfondens resurser.
Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Skäl 35c (nytt)
(35c)  Förenklingen av finansieringsstrukturerna bör skapa flexibilitet men också upprätthålla förutsägbarheten och tillförlitligheten, och en välavvägd andel bör säkerställas genom de nationella programmen för vart och ett av fondens mål. Därför bör en skälig andel av de finansiella resurserna anslås till asyl- och migrationsfonden i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 i syfte att säkerställa kontinuitet när det gäller att stödja flyktingfondens och integrationsfondens mål i budgetramen för 2007–2013.
Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Skäl 36
(36)  För att öka solidariteten är det viktigt att fonden kan lämna ytterligare stöd vid nödsituationer med ett högt migrationstryck i medlemsstater eller tredjeländer eller vid massiv tillströmning av fördrivna personer i enlighet med rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta.
(36)  För att öka solidariteten är det viktigt att fonden, i samordning och samverkan med det humanitära bistånd som förvaltas av generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo), kan lämna ytterligare stöd vid nödsituationer med ett högt migrationstryck i medlemsstater eller tredjeländer eller vid massiv tillströmning av fördrivna personer i enlighet med rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta.
Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  Denna förordning bör garantera kontinuitet i det europeiska migrationsnätverk som inrättats genom rådets beslut av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk och tillhandahålla det ekonomiska stöd som behövs för dess verksamhet i enlighet med de mål och uppgifter som fastställs i denna förordning.
(37)  Denna förordning bör garantera kontinuitet i det europeiska migrationsnätverk som inrättats genom rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk och tillhandahålla det ekonomiska stöd som behövs för dess verksamhet i enlighet med de mål och uppgifter som fastställs i denna förordning. I detta avseende bör asyl- och migrationsfonden innehålla säkerhetsbestämmelser för att förhindra att alltför stora belopp fördelas till endast ett politikområde på bekostnad av det gemensamma europeiska asylsystemet som helhet.
Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)
(42a)  Utbetalningarna av medel på detta område bör samordnas bättre för att garantera att de kompletterar varandra och blir effektivare och synligare, samt för att uppnå bättre synergier inom budgeten.
Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Skäl 42b (nytt)
(42b)  EU-finansieringens effekter måste maximeras genom att offentliga och privata medel uppbådas, samordnas och utnyttjas maximalt.
Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Skäl 42c (nytt)
(42c)  Innovativa finansiella instrument och finansieringsmekanismer där unionens budget medverkar bör ovillkorligen utmärkas av största möjliga transparens, ansvarsskyldighet och demokratisk kontroll.
Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Skäl 42d (nytt)
(42d)  Rättesnöret för att uppnå fondens mål bör vara att förbättra utbetalningarnas genomförande och kvalitet, samtidigt som en optimal användning av de ekonomiska medlen garanteras.
Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Skäl 42e (nytt)
(42e)  Fonden måste kännetecknas av sund ekonomisk förvaltning och genomföras så effektivt och användarvänligt som möjligt, och den måste garantera rättssäkerhet och vara tillgänglig för samtliga deltagare.
Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Skäl 42f (nytt)
(42f)  Kommissionen bör årligen kontrollera genomförandet av fonden med hjälp av nyckelindikatorer för utvärdering av resultat och effekter. Dessa indikatorer, bland dem också relevanta basnivåer, bör ge ett minimiunderlag för bedömningen av i vilken utsträckning fondens mål uppnåtts.
Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Skäl 43
(43)  När det gäller fondens förvaltning och genomförande bör den utgöra en del av ett sammanhängande ramverk som består av den här förordningen och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […/…] om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brott samt krishantering.
(43)  När det gäller fondens förvaltning och genomförande bör den utgöra en del av ett sammanhängande ramverk som består av den här förordningen och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […/…] om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brott samt krishantering. Inom ramen för denna fond bör det partnerskap som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr .../... [den övergripande förordningen] bland de deltagande myndigheterna inbegripa de behöriga regionala, lokala och kommunala myndigheterna, internationella organisationer och civilsamhällets organisationer, såsom icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter.
Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
3.  Enligt denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EU) nr …/… [den övergripande förordningen] vara tillämpliga.
3.  Enligt denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EU) nr …/… [den övergripande förordningen] vara tillämpliga, utan att det påverkar artikel 4 a i denna förordning.
Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – inledningen
(a) vidarebosättning: den process genom vilken tredjelandsmedborgare eller statslösa personer med sådan status som anges i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och som har tillstånd att såsom flyktingar uppehålla sig i någon av medlemsstaterna, på begäran av FN:s flyktingkommissariat och på grundval av deras behov av internationellt skydd överförs från ett tredjeland och etableras i en medlemsstat där de får rätt att uppehålla sig med någon av följande status:
(a) vidarebosättning: den process genom vilken tredjelandsmedborgare eller statslösa personer på begäran av FN:s flyktingkommissariat och på grundval av deras behov av internationellt skydd överförs från ett tredjeland och etableras i en medlemsstat där de får rätt att uppehålla sig med någon av följande status:
Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – led i
(i) flyktingstatus i den mening som avses i artikel 2 d i direktiv 2004/83/EG, eller
(i) flyktingstatus i den mening som avses i artikel 2 e i direktiv 2011/95/EU, eller
Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 2 – led a – led ia (nytt)
(ia) status som subsidiärt skyddsbehövande i den mening som avses i artikel 2 g i direktiv 2011/95/EU, eller
Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
(b) omplacering: den process genom vilken personer som avses i artikel 4.1 a och b överförs från den medlemsstat som beviljat dem internationellt skydd till en annan medlemsstat där de kommer att beviljas ett motsvarande skydd, eller genom vilken personer som faller under den kategori som avses i artikel 4.1 c överförs från den medlemsstat som ansvarar för att granska deras ansökan till en annan medlemsstat där deras ansökan om internationellt skydd kommer att granskas,
(b) omplacering: den process genom vilken personer som avses i artikel 4.1 a och b överförs från den medlemsstat som beviljat dem internationellt skydd till en annan medlemsstat där de omedelbart kommer att beviljas ett motsvarande skydd, eller genom vilken personer som faller under den kategori som avses i artikel 4.1 c överförs från den medlemsstat som ansvarar för att granska deras ansökan till en annan medlemsstat där deras ansökan om internationellt skydd kommer att granskas,
Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 2 – led f – led i
(i) ett hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en oproportionerligt stor inströmning av tredjelandsmedborgare som ställer stora och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsfaciliteter, asylsystem och asylförfaranden,
(i) ett särskilt starkt tryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en plötslig tillströmning av ett stort antal tredjelandsmedborgare som ställer stora och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsfaciliteter, asylsystem och asylförfaranden, eller
Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Fondens allmänna mål ska vara att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar i unionen som ett led i upprättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och i överensstämmelse med den gemensamma politiken för asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd och med den gemensamma invandringspolitiken.
1.  Fondens allmänna mål ska vara att som ett led i upprättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa stärka och utveckla en gemensam politik för asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd och att stärka och utveckla den gemensamma invandringspolitiken, med beaktande av konsekvensen i utvecklingspolitiken och den människorättsbaserade strategin för skydd av migranter, flyktingar och asylsökande.
Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – stycke 2
Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas med indikatorer som visar förbättringar t.ex. i mottagningsförhållandena för asylsökande, i asylförfarandenas kvalitet, i hur väl andelen godkända asylansökningar stämmer överens mellan medlemsstaterna samt i medlemsstaternas vidarebosättningsinsatser.

Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas av kommissionen med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer som bland annat visar de förbättringar som uppnåtts i mottagningsförhållandena för asylsökande, i asylförfarandenas kvalitet och i hur väl beslutsfattandet i liknande fall stämmer överens, i tillhandahållandet av tillförlitlig, objektiv och aktuell information om ursprungsländer samt i vidarebosättningsinsatserna.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)
(aa)  Stödja åtgärder för säker tillgång till Europas asylsystem.
Hur väl detta mål uppfylls ska mätas med indikatorer som bland annat visar vilka möjligheter asylsökande har att få tillgång till unionens asylsystem på ett säkert sätt, utan att behöva anlita människosmugglare och kriminella nätverk och utan att utsätta sig för livsfara.

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 1
(b)  Stödja laglig invandring till unionen i linje med medlemsstaternas ekonomiska och sociala behov och främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare, inbegripet asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd.
(b)  Stödja laglig invandring till unionen i linje med medlemsstaternas ekonomiska och sociala behov, främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna för migranter, inbegripet asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd.
Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 2
Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas med indikatorer som visar förbättringar t.ex. i tredjelandsmedborgares deltagande i arbetsliv, utbildning och demokratiska processer.

Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas av kommissionen med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer som bland annat visar de förbättringar som uppnåtts i fråga om tredjelandsmedborgares och statslösa personers deltagande i arbetsliv, utbildning och demokratiska processer samt deras tillgång till bostäder och hälsovård.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c – stycke 2
Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas med indikatorer som visar t.ex. antalet återvändande personer.

Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas av kommissionen med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer som bland annat visar antalet återvändande personer, antalet personer som fått tillgång till återanpassningsåtgärder (före eller efter återvändandet), antalet frivilliga återvändanden och kvaliteten på systemen för kontroll av påtvingade återvändanden.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d – stycke 1
(d)  Öka solidariteten och förbättra ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt gentemot de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar,
(d)  Öka solidariteten och förbättra ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt gentemot de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, även genom praktiskt samarbete.
Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 3– punkt 2 – led d – stycke 2
Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas med indikatorer som visar förbättringar t. ex. av det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstater, inbegripet i form av praktiskt samarbete och omplacering.

Hur väl detta mål uppnåtts ska mätas av kommissionen med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer som bland annat visar förbättringar av det ömsesidiga biståndet mellan medlemsstater, inbegripet i form av praktiskt samarbete och omplacering samt de personalresurser som görs tillgängliga genom Europeiska stödkontoret för asylfrågor.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Medlemsstaterna ska förse kommissionen med den information som den behöver för att kunna bedöma resultaten, som ska mätas med indikatorerna.

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Uppnåendet av specifika mål, såsom de som avses i punkt 2, ska mätas med tvärgående, såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer som bland annat visar förbättringen av bestämmelserna till skydd för barn, främjandet av respekten för familjelivet, tillgången till grundläggande tjänster och biståndet till ensamkommande barn oberoende av om de har uppehållstillstånd eller inte.
Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2b (ny)
2b.  De åtgärder som vidtas för att uppnå de mål som definieras i punkterna 1 och 2 ska vara helt samstämmiga med och komplettera de åtgärder som stöds genom unionens externa finansieringsinstrument samt vara förenliga med målen och principerna för unionens yttre åtgärder.
Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2c (ny)
2c.  De mål som fastställs i punkterna 1 och 2 ska uppnås med vederbörlig hänsyn till målen och principerna för unionens humanitära politik. I enlighet med artikel 24a ska det säkerställas att målen överensstämmer med och kompletterar de åtgärder som finansieras genom unionens externa finansieringsinstrument.
Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
(b)  Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som åtnjuter status som skyddsbehövande enligt rådetsdirektiv 2004/83/EG.
(b)  Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som åtnjuter status som skyddsbehövande enligt direktiv 2011/95/EU.
Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led f
(f)  Tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta i en medlemsstat eller som håller på att förvärva laglig bosättning i en medlemsstat.
(f)  Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som är lagligen bosatta i en medlemsstat eller som håller på att förvärva laglig bosättning i en medlemsstat.
Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led g
(g)  Tredjelandsmedborgare som befinner sig på ett tredjelands territorium och har för avsikt att invandra till unionen och som uppfyller särskilda bestämmelser och/eller krav i nationell lag före avresan, inklusive krav på förmågan att integrera sig i den mottagande medlemsstaten
(g)  Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som befinner sig på ett tredjelands territorium och har för avsikt att invandra till unionen och som uppfyller särskilda bestämmelser och/eller krav i nationell lag före avresan, inklusive krav på förmågan att integrera sig i den mottagande medlemsstaten
Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led h
(h)  Tredjelandsmedborgare som ännu inte har fått ett slutgiltigt avslag på sin begäran om uppehållstillstånd, laglig bosättning eller internationellt skydd i en medlemsstat och som får välja att utnyttja möjligheten till frivilligt återvändande, under förutsättning att de inte har förvärvat nytt medborgarskap eller lämnat medlemsstatens territorium.
(h)  Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som ännu inte har fått ett slutgiltigt avslag på sin begäran om uppehållstillstånd, laglig bosättning eller internationellt skydd i en medlemsstat och som får välja att utnyttja möjligheten till frivilligt återvändande, under förutsättning att de inte har förvärvat nytt medborgarskap eller lämnat medlemsstatens territorium.
Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i
(i)  Alla tredjelandsmedborgare som åtnjuter uppehållstillstånd, laglig bosättning eller någon form av internationellt skydd enligt direktiv 2004/83/EG eller tillfälligt skydd enligt direktiv 2001/55/EG i en medlemsstat och som har valt att utnyttja möjligheten till frivilligt återvändande, under förutsättning att de inte har förvärvat nytt medborgarskap eller lämnat den medlemsstatens territorium.
(i)  Alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som åtnjuter uppehållstillstånd, laglig bosättning eller någon form av internationellt skydd enligt direktiv 2011/95/EU eller tillfälligt skydd enligt direktiv 2001/55/EG i en medlemsstat och som har valt att utnyttja möjligheten till frivilligt återvändande, under förutsättning att de inte har förvärvat nytt medborgarskap eller lämnat den medlemsstatens territorium.
Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led j
(j)  Tredjelandsmedborgare som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa och/eller vistelse i en medlemsstat.
(j)  Tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas på en medlemsstats territorium och som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa och/eller vistelse i en medlemsstat, inbegripet tredjelandsmedborgare vilkas återvändande formellt eller informellt har skjutits upp.
Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a

Partnerskap

Inom ramen för denna fond ska det partnerskap som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr .../... [den övergripande förordningen] bland de deltagande myndigheterna inbegripa de behöriga regionala, lokala och kommunala myndigheterna, internationella organisationer och civilsamhällets organ, såsom icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a
(a)  Tillhandahållande av materiellt bistånd, utbildning, stödtjänster, hälsovård och psykologisk vård.
(a)  Tillhandahållande av materiellt bistånd, däribland humanitärt bistånd vid gränsen, utbildning, stödtjänster, hälsovård och psykologisk vård.
Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)
(aa)  Införande och förbättring av administrativa strukturer, system och utbildningar för personal och behöriga administrativa och rättsliga myndigheter för att säkerställa en smidig och problemfri tillgång till asylförfaranden för asylsökande och effektiva asylförfaranden av hög kvalitet.
Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led ab (nytt)
(ab)  Förbättring och underhåll av befintlig infrastruktur samt befintliga tjänster i samband med inkvartering.
Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d
(d)  Särskild hjälp till utsatta personer såsom underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom eller posttraumatiska symptom samt personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
(d)  Särskild hjälp till utsatta personer såsom underåriga, ensamkommande barn, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer med allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom eller posttraumatiska symptom, personer som löper risk för våld på grund av personliga egenskaper som anges i artikel 21 i stadgan om grundläggande rättigheter samt personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led e
(e)  Information till de lokalsamhällen och utbildning av den personal vid lokala myndigheter som kommer i kontakt med de personer som tas emot.
(e)  Information till de lokalsamhällen och utbildning av den personal vid lokala myndigheter som kommer i kontakt med de personer som tas emot, särskilt vad gäller förenlighet med asylsökandes grundläggande rättigheter. Detta inbegriper utbildning för personal som kommer i kontakt med utsatta personer som avses i led d.
Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led fa (nytt)
(fa)  Införande, utveckling och förbättring av alternativa åtgärder till förvar.
Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a
(a) skapa, utveckla och förbättra infrastruktur och tjänster i samband med inkvartering,
(a) skapa, utveckla, driva och förbättra infrastruktur och tjänster i samband med inkvartering,
Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b
(b) införa administrativa strukturer och system samt utbilda personal och behöriga rättsliga myndigheter för att säkerställa en smidig och problemfri tillgång till asylförfaranden för asylsökande och effektiva asylförfaranden av hög kvalitet.
(b) införa administrativa strukturer och system samt utbilda personal och behöriga administrativa och rättsliga myndigheter för att säkerställa en smidig och problemfri tillgång till asylförfaranden för asylsökande och effektiva asylförfaranden av hög kvalitet.
Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 6 – led a
(a)  Åtgärder som ökar medlemsstaternas kapacitet att smala in, analysera och sprida uppgifter och statisitk om asylförfaranden, mottagningskapacitet, vidarebosättning och omplacering.
(a)  Åtgärder som ökar medlemsstaternas kapacitet – bland annat i fråga om den mekanism för tidig varning, beredskap och krishantering som inrättas genom förordning (EU) nr […/…] [Dublinförordningen] – att samla in, analysera och sprida kvalitativa och kvantitativa uppgifter om asylförfaranden, mottagningskapacitet, vidarebosättning och omplacering.
Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 6 – led b
(b)  Åtgärder som direkt bidrar till en utvärdering av asylpolitiken, t.ex. nationella konskevensanalyser, enkäter bland målgrupper samt utveckling av indikatorer och riktmärken.
(b)  Åtgärder som direkt bidrar till en utvärdering av asylpolitiken, t.ex. nationella konsekvensanalyser, enkäter bland målgrupper och andra berörda parter samt utveckling av indikatorer och riktmärken.
Motivering
Utvärderingsmetoderna måste vara så inkluderande som möjligt.
Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 7 – led b
(b)  Införande av lämplig infrastruktur och lämpliga tjänster som säkerställer ett smidigt och effektivt genomförande av vidarebosättnings- och omplaceringsåtgärder.
(b)  Införande av lämplig infrastruktur och lämpliga tjänster som säkerställer ett smidigt och effektivt genomförande av vidarebosättnings- och omplaceringsåtgärder och inbegriper språkligt bistånd samt är förenliga med de berörda personernas grundläggande rättigheter.
Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 7 – led fa (nytt)
(fa)  Åtgärder för familjeåterförening för personer som är föremål för vidarebosättning i en medlemsstat.
Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 7 – led g
(g)  Förstärkning av infrastruktur och tjänster i de länder som utsetts att genomföra regionala skyddsprogram.
(g)  Förstärkning av infrastruktur och tjänster som är relevanta för migration och asyl i de länder som utsetts att genomföra regionala skyddsprogram.
Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 7 – led ga (nytt)
(ga)  Fastställande och utveckling av strategier för vidarebosättning och omplacering, inbegripet behovsanalys, förbättring av indikatorer och utvärdering.
Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 7 – led gb (nytt)
(gb)  Skapande av villkor som leder till att vidarebosatta flyktingar blir integrerade och självständiga på lång sikt.
Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 8 – inledningen
I syfte att underlätta laglig invandring till unionen och bättre kunna förbereda personer som avses i artikel 4.1 g för deras integrering i det mottagande samhället inom det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b och mot bakgrund av de överenskomna slutsatserna från den politiska dialog som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr …/… [den övergripande förordningen] ska framför allt följande åtgärder i ursprungslandet vara stödberättigande:

I syfte att underlätta laglig invandring till unionen och bättre kunna förbereda personer som avses i artikel 4.1 g för deras integrering i det mottagande samhället inom det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b och mot bakgrund av de överenskomna slutsatserna från den politiska dialog som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr …/… [den övergripande förordningen] ska framför allt följande åtgärder i ursprungslandet, med beaktande av konsekvensen i utvecklingspolitiken och särskilt unionens åtaganden i kampen mot kunskapsflykt, vara stödberättigande:

Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Artikel 8 – led a
(a)  Informationspaket och informationskampanjer, bland annat genom användarvänlig informations- och kommunikationsteknik och webbplatser.
(a)  Informationspaket och informationskampanjer, bland annat genom användarvänlig informations- och kommunikationsteknik och webbplatser, som ska spridas i olika länder på ett samordnat sätt och i enlighet med ett gemensamt europeiskt budskap.
Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen
1.  Inom det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska de stödberättigande åtgärderna vidtas inom ramen för konsekventa strategier som genomförs av icke-statliga organisationer och lokala och/eller regionala myndigheter och som är särskilt utformade för integration på lokal och/eller regional nivå, beroende på vad som är lämpligt, av personer som avses i artikel 4.1 a–g. I detta sammanhang ska stödberättigande åtgärder särskilt omfatta följande:
1.  Inom det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska de stödberättigande åtgärderna vidtas inom ramen för konsekventa strategier som genomförs av internationella organisationer, icke-statliga organisationer och lokala och/eller regionala myndigheter och som är särskilt utformade för integration på lokal och/eller regional nivå, beroende på vad som är lämpligt, av personer som avses i artikel 4.1 a–g. I detta sammanhang ska stödberättigande åtgärder särskilt omfatta följande:
Ändringsförslag 72
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
(a)  Införande och utveckling av sådana integrationsstrategier, inbegripet behovsanalys, förbättring av indikatorer och utvärdering.
(a)  Införande och utveckling av sådana integrationsstrategier med deltagande av lokala och/eller regionala aktörer, inbegripet behovsanalys, förbättring av integrationsindikatorer och utvärdering av de särskilda villkoren för asylsökande, däribland bedömningar där flera parter är delaktiga, för att fastställa bästa metoder.
Ändringsförslag 73
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led b
(b)  Rådgivning och bistånd, till exempel rörande bostäder, försörjningsmöjligheter, administrativ och juridisk vägledning, hälsovård, psykologisk vård och social omsorg samt barnomsorg,
(b)  Rådgivning och bistånd, till exempel rörande bostäder, försörjningsmöjligheter, integration på arbetsmarknaden, administrativ och juridisk vägledning, hälsovård, psykologisk vård, social omsorg, barnomsorg och familjeåterförening,
Ändringsförslag 74
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Åtgärder som avses i punkt 1 ska beakta de särskilda behoven hos olika kategorier av tredjelandsmedborgare och deras familjemedlemmar, även hos dem som reser in eller uppehåller sig i landet för anställning eller egenföretagande och familjeåterförening, personer som beviljats internationellt skydd, asylsökande, vidarebosatta eller omplacerade personer och sårbara grupper av migranter, särskilt underåriga, ensamkommande barn, personer med funktionshinder, äldre personer, gravida kvinnor, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
2.  Åtgärder som avses i punkt 1 ska beakta de särskilda behoven hos olika kategorier av tredjelandsmedborgare och deras familjemedlemmar, även hos dem som reser in eller uppehåller sig i landet för anställning eller egenföretagande och familjeåterförening, personer som beviljats internationellt skydd, asylsökande, vidarebosatta eller omplacerade personer och sårbara grupper av migranter, särskilt underåriga, ensamkommande barn, personer med funktionshinder, äldre personer, gravida kvinnor, ensamstående föräldrar med underåriga barn, offer för människohandel, personer som löper risk för våld på grund av en av de personliga egenskaper som avses i artikel 21 i stadgan om grundläggande rättigheter och personer som har utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Artikel 10 – led b
(b)  Förstärkning av medlemsstaternas kapacitet att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera sina strategier, sin politik och sina åtgärder när det gäller invandring på olika nivåer och avdelningar inom förvaltningen, framför allt en förstärkning av deras kapacitet att samla in, analysera och sprida uppgifter och statistik om migrationsförfaranden och migrationsströmmar, uppehållstillstånd och utveckling av övervakningsredskap, utvärderingssystem, indikatorer och riktmärken för att mäta resultaten av dessa strategier.
(b)  Förstärkning av medlemsstaternas kapacitet att utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera sina strategier, sin politik och sina åtgärder när det gäller invandring på olika nivåer och avdelningar inom förvaltningen, framför allt en förstärkning av deras kapacitet att samla in, analysera och sprida ingående och systematiska uppgifter och statistik om migrationsförfaranden och migrationsströmmar, uppehållstillstånd och utveckling av övervakningsredskap, utvärderingssystem, indikatorer och riktmärken för att mäta resultaten av dessa strategier.
Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Artikel 10 – led c
(c)  Främja förmågan att hantera kontakter med andra kulturer hos genomförande organisationer som tillhandahåller offentliga och privata tjänster, inklusive utbildningsinstitutioner, samt främja utbyte av erfarenheter och bästa praxis, samarbete och nätverksbyggande.
(c)  Främja förmågan att hantera kontakter hos genomförande organisationer som tillhandahåller offentliga och privata tjänster, inklusive utbildningsinstitutioner, på det interkulturella och människorättsliga området, samt främja utbyte av erfarenheter och bästa praxis, samarbete och nätverksbyggande.
Ändringsförslag 77
Förslag till förordning
Artikel 11 – led aa (nytt)
(aa)  Införande, utveckling och förbättring av alternativa åtgärder till förvar.
Ändringsförslag 78
Förslag till förordning
Artikel 11 – led b
(b)  Införande av administrativa strukturer, system och utbildning av personal för att säkerställa smidiga återvändandeförfaranden.
(b)  Införande av administrativa strukturer, system och utbildning av personal för att se till att återvändandeförfarandena är smidiga och ger ett fullgott skydd för migranternas grundläggande rättigheter.
Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 11 – led ba (nytt)
(ba)  Stöd till civila samhällsorganisationers oberoende bedömning och övervakning av insatser för återvändande, för att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras.
Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Artikel 11 – led c
(c)  Tillhandahållande av materiellt bistånd, hälsovård och psykologisk vård.
(c)  Tillhandahållande av materiellt bistånd, hälsovård och psykologisk vård, inbegripet för tredjelandsmedborgare vilkas återsändande har skjutits upp i enlighet med artiklarna 9 och 14.1 i direktiv 2008/115/EG.
Ändringsförslag 81
Förslag till förordning
Artikel 11 – led fa (nytt)
(fa)  Införande och förbättring av oberoende och effektiva system för kontroll av påtvingat återvändande i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 6 i direktiv 2008/115/EG.
Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Artikel 12 – led c
(c)  Åtgärder för att påskynda återanpassningen med tanke på den återvändandes personliga utveckling, till exempel ekonomiska incitament, utbildning, anställnings- och sysselsättningsstöd samt startstöd till ekonomisk verksamhet.
(c)  Åtgärder för att påskynda återanpassningen med tanke på den återvändandes personliga utveckling, till exempel ekonomiska incitament, utbildning, anställnings- och sysselsättningsstöd samt startstöd till ekonomisk verksamhet, inbegripet åtgärder före återvändandet.
Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Artikel 13 – led d
(d)  Insatser som ökar kapaciteten att samla in, analysera och sprida uppgifter och statistik om återvändandeförfaranden och återvändandeåtgärder, mottagningskapacitet och kapacitet att hålla i förvar, påtvingat och frivilligt återvändande, övervakning och återintegrering.
(d)  Insatser som ökar kapaciteten att samla in, analysera och sprida ingående och systematiska uppgifter och statistik om återvändandeförfaranden och återvändandeåtgärder, mottagningskapacitet och kapacitet att hålla i förvar, påtvingat och frivilligt återvändande, övervakning och återintegrering.
Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.   De samlade medlen för genomförandet av denna förordning ska uppgå till 3 869 miljoner euro.
1.   Den särskilda finansieringsramen – såsom den fastställs i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den … 201Z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning – för genomförandet av denna förordning ska vara 3 869 miljoner euro för 2014–2020.
Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
2.  De årliga anslagen för fonden ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramens gränser.
2.  De årliga anslagen för fonden ska godkännas av budgetmyndigheten utan att det påverkar bestämmelserna i förordningen om inrättande av en flerårig budgetram för 2014–2020 och det interinstitutionella avtalet av den … 201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.
Ändringsförslag 86
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – inledningen
3.   De samlade medlen ska genomföras enligt följande:
3.   Den särskilda finansieringsramen ska genomföras enligt följande:
Ändringsförslag 87
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4
4.   De samlade medlen inom ramen för denna förordning ska genomföras genom delad förvaltning i enlighet med [artikel 55.1 b i den nya budgetförordningen]1, med undantag av unionsåtgärder enligt artikel 21, katastrofbistånd enligt artikel 22, det europeiska migrationsnätverket enligt artikel 23 och tekniskt stöd enligt artikel 24.
4.   Den särskilda finansieringsramen inom ramen för denna förordning ska genomföras genom direkt förvaltning (framför allt unionsåtgärder enligt artikel 21, katastrofbistånd enligt artikel 22, det europeiska migrationsnätverket enligt artikel 23 och tekniskt stöd enligt artikel 24) eller genom delad förvaltning i enlighet med artikel 58.1 c i den nya budgetförordningen1.
1 Kommissionens förslag – Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (KOM(2010) 815 slutlig av den 22 december 2010). Detta förslag utgör ett formellt återkallande av kommissionen av de tidigare lagstiftningsförslagen KOM(2010) 71 slutlig och KOM(2010) 260 slutlig.
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
Motivering
Att EU:s budget genomförs genom delad förvaltning bör vara ett undantag och inte en regel.
Ändringsförslag 88
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)
4a.  Kommissionen förblir ansvarig för genomförandet av unionens budget i enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget och ska underrätta Europaparlamentet och rådet om verksamhet som utförts av andra enheter än medlemsstaterna.
Ändringsförslag 89
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – inledningen
5.   De samlade medlen ska preliminärt användas enligt följande:
5.   Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter ska den särskilda finansieringsramen preliminärt användas enligt följande:
Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led a
(a) 3 232 miljoner euro för medlemsstaternas nationella program.
(a) 83 % för medlemsstaternas nationella program.
Motivering
Av tekniska skäl har beloppen omräknats till procenttal.
Ändringsförslag 91
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – led b
(b) 637 miljoner euro för unionsåtgärder, katastrofbistånd, det europeiska migrationsnätverket och tekniskt stöd från kommissionen.
(b) 17 % för unionsåtgärder, katastrofbistånd, det europeiska migrationsnätverket och tekniskt stöd från kommissionen.
Ändringsförslag 92
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen
1. 3 232 miljoner euro ska preliminärt fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:
1.  Utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter ska medel som specifikt avser de nationella programmen preliminärt fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:
Ändringsförslag 93
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a
(a) 2 372 miljoner euro enligt vad som anges i bilaga I.
(a) 73 % enligt vad som anges i bilaga I.
Ändringsförslag 94
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b
(b) 700 miljoner euro grundat på den fördelningsmekanism för särskilda åtgärder som avses i artikel 16, för unionens vidarebosättningsprogram som avses i artikel 17 och för omplacering som avses i artikel 18.
(b) 22 % grundat på den fördelningsmekanism för särskilda åtgärder som avses i artikel 16, för unionens vidarebosättningsprogram som avses i artikel 17 och för omplacering som avses i artikel 18.
Ändringsförslag 95
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c
(c) 160 miljoner euro inom ramen för halvtidsöversynen och för perioden från och med budgetåret 2018, för att beakta betydande förändringar i migrationsströmmar eller åtgärda de särskilda behov som kommissionen fastställer i enlighet med artikel 19.
(c) 5 % inom ramen för halvtidsöversynen och för perioden från och med budgetåret 2017, för att beakta betydande förändringar i migrationsströmmar eller åtgärda de särskilda behov som kommissionen fastställer i enlighet med artikel 19.
Ändringsförslag 96
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)
2a.  De medel som anslås för uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 3.2 ska fördelas på ett rättvist, välavvägt och öppet sätt. Medlemsstaterna ska se till att alla åtgärder som finansieras genom fonden är förenliga med unionens regelverk beträffande asyl och invandring, även i de fall då de inte har anknytning till eller omfattas av tillämpningen av de relevanta bestämmelserna.
Ändringsförslag 97
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska, utöver sina anslag som beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, vartannat år få ett ytterligare belopp som anges i artikel 15.2 b, baserat på en klumpsumma på 6 000 euro för varje vidarebosatt person.
1.  Medlemsstaterna ska, utöver sina anslag som beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, vartannat år få ett ytterligare belopp som anges i artikel 15.2 b, baserat på en klumpsumma på 4 000 euro för varje vidarebosatt person, som används för sådan vidarebosättningsverksamhet som avses i artikel 7. Det faktiska genomförandet av verksamheten ska övervakas och utvärderas av vidarebosättningsenheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor.
Ändringsförslag 98
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Den klumpsumma som avses i första stycket ska ökas med 3 000 euro för varje vidarebosatt person utöver medlemsstatens tidigare vidarebosättningskvot eller om den vidarebosatta personen vidarebosätts i en medlemsstat som inte tidigare har genomfört unionsfinansierad vidarebosättning.

Ändringsförslag 99
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
2.  Den klumpsumma som avses i punkt 1 ska ökas med 10 000 euro för varje vidarebosatt person enligt EU:s gemensamma vidarebosättningsprioriteringar som fastställs i enlighet med punkterna 3 och 4 och förtecknas i bilaga III.
2.  Den klumpsumma som avses i punkt 1 ska också ökas med 3 000 euro för varje vidarebosatt person enligt EU:s gemensamma vidarebosättningsprioriteringar som fastställs i enlighet med punkterna 3 och 4 och förtecknas i bilaga III.
Ändringsförslag 100
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstater som samlar sina löften i ett åtagande utan tak ska få ytterligare summor och stöd för varje vidarebosatt person för att nå de kvantitativa och kvalitativa målen för unionens vidarebosättningsprogram, genom att uppnå minst 20 000 vidarebosättningar per år fram till 2020 och genom att fastställa bra metoder och gemensamma standarder för integration av flyktingar. Dessa medlemsstater ska ha ett nära samarbete med vidarebosättningsenheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor för att fastställa och regelbundet förbättra och se över riktlinjerna för de kvantitativa och kvalitativa målen.
Ändringsförslag 101
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – strecksats 2a (ny)
  Personer som utsatts för våld och/eller tortyr.
Ändringsförslag 102
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – strecksats 4
Personer i akut behov av vidarebosättning eller i brådskande behov av juridiska eller fysiska skyddsrelaterade skäl.

–  Personer i akut behov av vidarebosättning av juridiska och/eller fysiska skyddsrelaterade skäl.
Ändringsförslag 103
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4 – strecksats 4a (ny)
  Personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
Ändringsförslag 104
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 8
8.  För att effektivt uppnå målen för EU:s vidarebosättningsprogram och inom ramen för tillgängliga resurser ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att vid behov justera de klumpsummor som avses i punkterna 1 och 2.
8.  För att effektivt uppnå målen för EU:s vidarebosättningsprogram och inom ramen för tillgängliga resurser ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att vid behov justera de klumpsummor som avses i punkterna 1, 2 och 3a.
Ändringsförslag 105
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska, utöver sina anslag som beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, vid behov få ett ytterligare belopp som anges i artikel 15.2 b, baserat på en klumpsumma på 6 000 euro för varje person som omplaceras från en annan medlemsstat.
1.  Medlemsstaterna ska, utöver sina anslag som beräknas i enlighet med artikel 15.1 a, vid behov få ett ytterligare belopp som anges i artikel 15.2 b, baserat på en klumpsumma på 4 000 euro för varje person som omplaceras från en annan medlemsstat.
Ändringsförslag 106
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska upprätta strikta förfarandegarantier och tydliga kriterier i fråga om omplaceringsåtgärder. Dessa förfarandegarantier ska bland annat omfatta upprättandet av öppna och icke-diskriminerande urvalskriterier, upplysningar som ska tillhandahållas personer som potentiellt kan komma i fråga för omplacering, skriftlig underrättelse till de intervjuade sökande om huruvida de valts ut eller inte, rimliga tidsfrister för att den som söker omplacering ska kunna fatta ett beslut och eventuellt förbereda sin avresa på ett lämpligt sätt samt ett krav på frivilligt medgivande från den som erbjuds omplacering.
Ändringsförslag 107
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2b (ny)
2b.  Omplaceringsåtgärderna ska åtföljas av en handlingsplan som syftar till att bibehålla och/eller förbättra kvaliteten på asylsystemen och mottagnings- och integrationsvillkoren i den berörda medlemsstat varifrån avresan sker.
Ändringsförslag 108
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1
1.  För att kunna fördela det belopp som anges i artikel 15.1 c senast den 31 maj 2017 ska kommissionen bedöma medlemsstaternas behov vad gäller deras asyl- och mottagningssystem, deras situation i fråga om migrationsströmmar under perioden 2014–2016 och den förväntade utvecklingen.
1.  För att kunna fördela det belopp som anges i artikel 15.1 c senast den 31 maj 2016 ska kommissionen bedöma medlemsstaternas behov vad gäller deras asyl- och mottagningssystem, deras situation i fråga om migrationsströmmar under perioden 2014–2015 och den förväntade utvecklingen.
Ändringsförslag 109
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 3 – led b
(b)  Migrationstryck:
(b)  Särskilt starkt tryck:
Ändringsförslag 110
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
2.  På grundval av detta mönster ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa vilka medlemsstater som ska få ett tilläggsbelopp och utarbeta en fördelningsmatris för tilldelning av tillgängliga medel till dessa medlemsstater i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.3.
2.  På grundval av detta mönster ska kommissionen genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 26 fastställa vilka medlemsstater som ska få ett tilläggsbelopp och utarbeta en fördelningsmatris för tilldelning av tillgängliga medel till dessa medlemsstater.
Ändringsförslag 111
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1
1.  På kommissionens initiativ får fonden användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unionen (nedan kallade unionsåtgärder) när det gäller de allmänna och särskilda mål som anges i artikel 3.
1.  På kommissionens initiativ får fonden användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unionen (nedan kallade unionsåtgärder) när det gäller de allmänna och särskilda mål som anges i artikel 3, med beaktande av konsekvensen i utvecklingspolitiken.
Ändringsförslag 112
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led a
(a)  Främjande av samarbetet på EU-nivå vid genomförandet av unionslagstiftning och bästa praxis på asylområdet, inklusive vidarebosättning och omplacering, laglig invandring, inklusive integration av tredjelandsmedborgare, samt återsändande.
(a)  Främjande av samarbetet på EU-nivå vid genomförandet av unionslagstiftning och bästa praxis på asylområdet, inklusive vidarebosättning och omplacering, laglig invandring, inklusive integration av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, samt återsändande.
Ändringsförslag 113
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led f
(f)  Samarbete med tredjeländer, särskilt inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal, partnerskap för rörlighet och regionala skyddsprogram.
(f)  Samarbete med tredjeländer på grundval av den övergripande strategin för migration, särskilt inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal, partnerskap för rörlighet, regionala skyddsprogram och säker tillgång till unionens asylsystem, i enlighet med artikel 24a.
Ändringsförslag 114
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)
3a.  Om unionsåtgärder vidtas genom indirekt centraliserad förvaltning av unionens byråer som arbetar med inrikes frågor ska kommissionen säkerställa en rättvis, skälig och transparent fördelning av medlen mellan de olika byråerna. Åtgärderna ska ingå i byråernas uppgifter utöver deras arbetsprogram.
Ändringsförslag 115
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3b (ny)
3b.  Kommissionen ska garantera en rättvis och skälig fördelning av medlen med avseende på vart och ett av de mål som avses i artikel 3.2.
Ändringsförslag 116
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1
1.  Genom fonden ska ekonomiskt stöd tillhandahållas för att åtgärda särskilda och brådskade behov i händelse av en nödsituation.
1.  Genom fonden ska ekonomiskt stöd tillhandahållas för att åtgärda särskilda och brådskande behov i händelse av en nödsituation, enligt definitionen i artikel 2 f. De åtgärder som vidtas i tredjeländer i enlighet med denna artikel ska vara samstämda med och komplettera unionens humanitära politik samt respektera de humanitära principer som fastställs i samförståndet om humanitärt bistånd.
Ändringsförslag 117
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led a
(a)  Att vara ett rådgivande organ för EU i migrations- och asylfrågor genom samordning och samarbete både på nationell nivå och unionsnivå med företrädare för medlemsstaterna, den akademiska världen, det civila samhället, tankesmedjor och andra EU-organ och internationella organ.
(a)  Att vara ett rådgivande organ för EU i migrations- och asylfrågor genom samordning och samarbete både på nationell nivå och unionsnivå med företrädare för medlemsstaterna, den akademiska världen, det civila samhället, tankesmedjor och andra EU-organ och internationella organ och särskilt de som är specialiserade på asyl- och invandringsfrågor.
Ändringsförslag 118
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led c
(c)  Att förse allmänheten den information som avses i punkt b.
(c)  Att förse allmänheten med den information som avses i led b, tillsammans med civilsamhällets organisationer och icke-statliga organisationer som arbetar med invandrings- och asylfrågor.
Ändringsförslag 119
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5 – led b
(b)  En styrelse som ger politisk vägledning om och godkänner det europeiska migrationsnätverkets verksamhet och som består av företrädare för kommissionen plus experter från medlemsstaterna, Europaparlamentet och andra relevanta enheter.
(b)  En styrelse som ger politisk vägledning om och godkänner det europeiska migrationsnätverkets verksamhet och som består av företrädare för kommissionen plus experter från medlemsstaterna, Europaparlamentet och andra relevanta oberoende enheter.
Ändringsförslag 120
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7
7.  Det belopp som avsatts för det europeiska migrationsnätverket på grundval av de årliga anslagen för fonden och arbetsprogrammet, i vilket prioriteringar för dess verksamhet fastställs, ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.3 och, om möjligt, i kombination med arbetsprogrammet för unionsåtgärder och katastrofbistånd.
7.  Det belopp som avsatts för det europeiska migrationsnätverket på grundval av de årliga anslagen för fonden och arbetsprogrammet, i vilket prioriteringar för dess verksamhet fastställs, ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26 och, om möjligt, i kombination med arbetsprogrammet för unionsåtgärder och katastrofbistånd.
Ändringsförslag 121
Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)
Artikel 24a

Samordning

Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans med Europeiska utrikestjänsten samordna de åtgärder som vidtas i och avseende tredjeländer. Framför allt ska de se till att åtgärderna

a) är förenliga med EU:s utrikespolitik – och i synnerhet med principen om konsekvens i utvecklingspolitiken – och överensstämmer med de strategiska programplaneringsdokumenten för regionen eller landet i fråga,
b) i första hand avser åtgärder som inte är utvecklingsinriktade,
c) vidtas på kort eller eventuellt medellång sikt beroende på typ av åtgärder och prioriteringar,
d) i huvudsak tjänar unionens intressen, har en direkt inverkan på unionen och dess medlemsstater och tryggar en nödvändig kontinuitet med de aktiviteter som bedrivs inom unionen.
Ändringsförslag 122
Förslag till förordning
Artikel 25 – strecksats 2a (ny)
– användas till förmån för vidarebosättning eller omplacering.
Ändringsförslag 123
Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1
Bestämmelserna i [förordning (EU) nr .../…] ska tillämpas på denna fond.

Bestämmelserna i [förordning (EU) nr …/…] ska tillämpas på denna fond, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 4a i den här förordningen.

Ändringsförslag 124
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2a (ny)
(2a)  Inrättande av en vidarebosättningsenhet vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor med egen personal som står för den nödvändiga samordningen mellan alla pågående vidarebosättningsaktiviteter i medlemsstaterna, gör tjänsteresor i tredjeländer och/eller medlemsstater, bistår vid intervjuer samt läkar- och säkerhetsundersökningar, inhämtar sakkunskap och gör det möjligt att samla och dela information, står i nära kontakt med UNHCR och lokala icke-statliga organisationer, spelar en viktig roll i övervakningen och utvärderingen av programmens effektivitet och kvalitet, verkar för att öka medvetenheten och säkerställer nätverk i hela unionen och utbyte av bra lösningar mellan vidarebosättningsaktörer, däribland partnerskap mellan internationella organisationer, offentliga myndigheter och civilsamhället.
Ändringsförslag 125
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2b (ny)
(2b)  Ge lokala myndigheter och medlemsstaternas lokala partner möjlighet att begära finansiellt stöd från fonden i samband med lokala integrationsprogram som omfattar ankomststöd, uppföljning av ankomster, planerings- och samordningsstrukturer och verksamhet för att informera om och främja vidarebosättning i de samhällen som ska ta emot vidarebosatta flyktingar.
Ändringsförslag 126
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3a (ny)
(3a)  Initiativ på området för integration som syftar till att förbättra samordningen på flera nivåer i berörda politikområden mellan medlemsstater, regioner och kommuner.
Ändringsförslag 127
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4
(4)  Gemensamma initiativ som syftar till att identifiera och genomföra nya metoder rörande förfarandena vid det första mötet och standarder för skydd av ensamkommande barn.
(4)  Gemensamma initiativ som syftar till att identifiera och genomföra nya metoder rörande förfarandena vid det första mötet samt standarder för skydd av och stöd till ensamkommande barn.
Ändringsförslag 128
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 7
(7)  Gemensamma initiativ som syftar till att återskapa familjesammanhållning och återintegrera ensamkommande barn i deras ursprungsländer.
(7)  Gemensamma initiativ som syftar till att återskapa familjesammanhållning och återintegrera ensamkommande barn i deras ursprungsländer om detta är i enlighet med barnens bästa.
Ändringsförslag 129
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 6a (ny)
(6a)  Syriska flyktingar i Turkiet, Jordanien och Libanon.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy