Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2505(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0003/2013

Внесени текстове :

B7-0003/2013

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P7_TA(2013)0021

Приети текстове
PDF 635kWORD 60k
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
Инструмент за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (Решение относно започването на междуинституционални преговори)
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Решение на Европейския парламент от 17 януари 2013 г. относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тах мандат във връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD))(2013/2505(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид член 70, параграф 2 и член 70а от своя правилник,

решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

МАНДАТ

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Проект на регламент
Параграф 1 а (нов)
1a. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет е само индикативен за законодателния орган и че той не може да бъде фиксиран преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014‐2020 г.;
Изменение 2
Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)
1б. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите задачи, предвидени в ДФЕС, както и да реагира на непредвидени събития; призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои политически приоритети или проекти биха могли изцяло да отпаднат, въпреки доказаната си добавена стойност за Европа; подчертава, че дори при увеличаване на средствата за следващата МФР с поне 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да бъде направен ограничен принос към постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и към принципа на солидарност на Съюза;
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Целта на Съюза за осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (член 67, параграф 3 от Договора за функционирането на Съюза) следва да се осъществява, inter alia, посредством мерки за предотвратяване и борба с престъпността, както и чрез мерки за координиране и сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки и със съответните трети държави.
(1)  Целта на Съюза за осигуряване на високо равнище на сигурност в рамките на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (член 67, параграф 3 от Договора за функционирането на Съюза) следва да се осъществява, inter alia, посредством мерки за предотвратяване и борба с престъпността, както и чрез мерки за координиране и сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки, други национални органи и компетентните органи на Съюза и със съответните трети държави и международни организации. Посочената цел следва да бъде постигната като същевременно се гарантира зачитане на правата на човека в съответствие с разпоредбите на Хартата на основните права и с международните задължения на Съюза.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  За постигането на тази цел следва да бъдат предприети засилени действия на равнище Съюз за защита на населението и благата от заплахи, които са все по-транснационални по своя характер, и за подпомагане на работата, извършвана от компетентните органи на държавите членки. Тероризмът и организираната престъпност, трафикът на наркотици, корупцията, престъпленията в кибернетичното пространство, трафикът на хора и оръжия продължават да са предизвикателство за вътрешната сигурност на Съюза.
(2)  За постигането на тази цел следва да бъдат предприети засилени действия на равнище Съюз за защита на населението и благата от заплахи, които са все по-транснационални по своя характер, и за подпомагане на работата, извършвана от компетентните органи на държавите членки. Тероризмът и организираната престъпност, трафикът на наркотици, корупцията, престъпленията в кибернетичното пространство, кибернетичната сигурност, трафикът на хора и оръжия продължават да са предизвикателство за вътрешната сигурност на Съюза.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Ключови принципи, ръководещи прилагането на Стратегията за вътрешна сигурност, следва да бъдат солидарността между държавите членки, яснотата относно разпределението на задачите, зачитането на основните права и правовата държава, както и надлежното отчитане на глобалната перспектива и неразривната връзка с външната сигурност.
(4)  Ключови принципи, ръководещи изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност, следва да бъдат солидарността между държавите членки, яснотата относно разпределението на задачите, зачитането на основните права и свободи, и правовата държава, както и надлежното отчитане на глобалната перспектива и на необходимата последователност с външната сигурност.
Обосновка
Европейският парламент в доклад относно Стратегията за вътрешна сигурност вече отправи призив за последователност на действията на ЕС в областта на вътрешната и външната сигурност.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  За да се насърчи прилагането на Стратегията за вътрешна сигурност и да се гарантира, че тя действително функционира, на държавите-членки следва да се осигури подходящо финансово подпомагане от страна на Съюза, като се създаде фонд „Вътрешна сигурност“.
(5)  За да се насърчи прилагането на Стратегията за вътрешна сигурност и да се гарантира, че тя действително функционира, на държавите членки следва да се осигури подходящо финансово подпомагане от страна на Съюза, като се създаде и управлява фонд „Вътрешна сигурност“.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  На трансграничните престъпления като трафик на хора и експлоатация на нелегална имиграция от страна на престъпни организации може да се противодейства ефективно чрез съдебно и полицейско сътрудничество.
Обосновка
Проникването на престъпността в легалната икономика е причина за нарушаване на правилата на вътрешния пазар.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Ефикасното противодействие на организираната престъпност представлява съществен инструмент за защита на легалната икономика от типични престъпни явления като изпирането на незаконно придобити средства.
Обосновка
Проникването на престъпността в легалната икономика е причина за нарушаване на правилата на вътрешния пазар.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
(8б)  В период на финансови ограничения за политиките на Съюза, е необходимо икономическите трудности да се преодоляват с подновена гъвкавост, новаторски организационни мерки, по-добро използване на съществуващите структури и координация между институциите и агенциите на Съюза, и националните органи с трети държави.
Обосновка
Икономическата криза налага търсенето на гъвкави и иновационни отговори, които позволяват да се противодейства със същата ефикасност на организираната престъпност.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  В цялостната рамка на фонд „Вътрешна сигурност“ финансовата помощ по настоящия инструмент се предоставя за подпомагане на полицейското сътрудничество, обмена и достъпа до информация, предотвратяването на престъпността и борбата с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, защитата на населението и на критичната инфраструктура срещу инциденти, свързани със сигурността, както и ефективното управление на рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, като се отчитат общите политики на Съюза (стратегии, програми и планове за действие), законодателството и практическото сътрудничество.
(9)  В цялостната рамка на фонд „Вътрешна сигурност“ финансовата помощ по настоящия инструмент се предоставя за подпомагане на полицейското сътрудничество, обмена и достъпа до информация, предотвратяването на престъпността и борбата с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца, както и разпространението на изображения на злоупотреба с деца, защитата на населението и на критичната инфраструктура срещу инциденти, свързани със сигурността, както и ефективното управление на рисковете и кризисните ситуации, свързани със сигурността, като се отчитат общите политики на Съюза (стратегии, програми и планове за действие), законодателството и практическото сътрудничество.
Обосновка
Трафикът на хора и сексуалната експлоатация на деца са сред най-лошите форми на тежката и организираната престъпност. Те следва да бъдат изрично посочени в настоящето съображение.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  С финансовата помощ в тези области следва по-специално да се подпомагат действия за насърчаване на трансгранични съвместни операции, достъп и обмен на информация, обмен на най-добри практики, улеснени и защитени комуникационни връзки и координация, обучение и обмен на персонал, дейности по анализ, наблюдение и оценяване, цялостни оценки на заплахите и рисковете, дейности за повишаване на осведомеността, изпитване и валидиране на нови технологии, научни изследвания в областта на криминалистиката и придобиването на оперативно съвместимо техническо оборудване.
(10)  С финансовата помощ в тези области следва по-специално да се подпомагат действия, насочени към подобряване на сътрудничеството между държавите членки и Европейската полицейска служба (Европол). Посочените действия следва да насърчават трансгранични съвместни операции, достъп и обмен на информация, обмен на най-добри практики, улеснени и защитени комуникационни връзки и координация, обучение и обмен на персонал, дейности по анализ, наблюдение и оценяване, цялостни оценки на заплахите и рисковете, сътрудничество между държавите членки и съответните органи на ЕС, дейности за повишаване на осведомеността, изпитване и валидиране на нови технологии, научни изследвания в областта на криминалистиката и придобиването на оперативно съвместимо техническо оборудване. Финансовата подкрепа в тези области следва да подпомага единствено действия, които съответстват на приоритетите и инициативите на Съюза, които са получили подкрепата от Европейския парламент и Съвета.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Подпомаганите чрез настоящия инструмент мерки в трети държави или по отношение на трети държави следва да се предприемат в синергия и съгласувано с други действия извън Съюза, подпомагани чрез географските и тематичните инструменти на Съюза за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион. Те не следва да са предназначени за подпомагането на действия, пряко насочени към развитието, а следва да допълват, доколкото е необходимо, финансовата помощ, предоставяна чрез инструментите на ЕС за външна помощ. Ще се търси също така съгласуваност с хуманитарната политика на Съюза, особено по отношение на прилагането на спешни мерки.
(11)  Подпомаганите чрез настоящия инструмент мерки в трети държави или по отношение на трети държави следва да се предприемат в синергия и съгласувано с други действия извън Съюза, подпомагани чрез географските и тематичните инструменти на Съюза за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион, както и по отношение на демократичните принципи и ценности, основните права и свободи, принципите на правовата държава и суверенитета на трети държави. Те не следва да са предназначени за подпомагането на действия, пряко насочени към развитието, а следва да допълват, доколкото е необходимо, финансовата помощ, предоставяна чрез инструментите на ЕС за външна помощ. Ще се търси също така съгласуваност с хуманитарната политика на Съюза, особено по отношение на прилагането на спешни мерки.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)
(12a)  В съответствие с член 3 от Договора за Европейския съюз, инструментът следва да е насочен към гарантиране на защита на правата на детето, включително закрила на децата срещу насилие, злоупотреба, експлоатация и оставяне без надзор.
Инструментът следва да подкрепя по-конкретно гаранции и помощ за децата свидетели и жертви, и да предоставя специална закрила и подкрепа за непридружени деца или децата, които по друга причина се нуждаят от настойничество или попечителство.

Следва да се извършва редовно наблюдение и оценка, включително наблюдение на разходите, с цел да се оцени начина, по който закрилата на децата е обхваната чрез дейностите на инструмента.

Обосновка
ЕС се е ангажирал със защитата на правата на детето. Тези усилия трябва да станат видими при изпълнението на настоящия регламент.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  За да се осигури еднаквото изпълнение на фонд „Вътрешна сигурност“, бюджетът на Съюза, отпуснат за този финансов инструмент, се усвоява чрез споделено управление, с изключение на действия от особен интерес за Съюза (действия на Съюза), действия за спешно подпомагане и за техническа помощ, които се изпълняват чрез пряко и непряко управление.
(13)  За да се осигури еднаквото изпълнение на фонд „Вътрешна сигурност“ и ефективното управление на действията от особен интерес за Съюза („действия на Съюза“), на спешното подпомагане и на техническата помощ, бюджетът на Съюза, отпуснат за този финансов инструмент, се усвоява чрез пряко и непряко управление, с изключение на действия, изискващи административна гъвкавост, и на националните програми, които се изпълняват чрез споделено управление.
Обосновка
Изпълнението на бюджета на Съюза при споделено управление следва да бъде изключение, а не правило (вж. член 55 от Финансовия регламент).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  По отношение на средствата, усвоени в рамките на споделеното управление, е необходимо да се гарантира, че националните програми на държавите членки са изцяло синхронизирани с приоритетите и целите на равнището на ЕС.
Обосновка
Наученото при средносрочния преглед и консултирането със заинтересованите страни показват, че следва на споделеното управление да се придаде насоченост, ориентирана в по-голяма степен към резултатите, и да се установи обща регулаторна рамка.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Средствата, отпуснати на държавите-членки за усвояване посредством техните национални програми, следва да бъдат разпределени въз основа на ясни и обективни критерии, свързани с обществените блага, които трябва да бъдат защитени от държавите-членки, и степента на финансовия им капацитет да осигурят високо равнище на вътрешна сигурност, като тези критерии включват например броя на населението и размера на територията на държавите-членки, броя на пътниците и товарите, обработвани на международните им летища и морски пристанища, броя на европейските критични инфраструктури и брутния вътрешен продукт.
(14)  Средствата, отпуснати на държавите членки за усвояване посредством техните национални програми, следва да бъдат разпределени въз основа на ясни и измерими критерии, свързани с обществените блага, които трябва да бъдат защитени от държавите членки, и степента на финансовия им капацитет да осигурят високо равнище на вътрешна сигурност, като тези критерии включват например броя на населението и размера на територията на държавите членки, броя на пътниците и товарите, обработвани на международните им летища и морски пристанища, и брутния вътрешен продукт.
Обосновка
Измененията са в съответствие с предложенията за изменение на член 10.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Таванът на средствата, които остават на разположение на Съюза, следва да е същият като този на средствата, отпуснати на държавите членки за изпълнението на техните национални програми. Това ще гарантира, че в дадена бюджетна година Съюзът е в състояние да подпомага действия, които са от особен интерес за него, като проучвания, изпитване и валидиране на нови технологии, транснационални проекти, изграждане на мрежи от контакти и обмен на най-добри практики, наблюдение на прилагането на съответното право на Съюза и на политиките и действията на Съюза в трети държави и по отношение на трети държави. Подпомаганите действия следва да бъдат синхронизирани с приоритетите, определени в съответните стратегии, програми, планове за действие и оценки на рисковете и заплахите на Съюза.
(16)   Целесъобразно е таванът на средствата, предоставени от държавите членки за осъществяване на съответните национални програми да надвишава ресурсите, предоставени на разположение за действията на Европейския съюз. За тази цел е необходимо да се осигури по-голям капацитет на използване на средствата на разположение чрез по-добро обучение на компетентните органи на държавите членки. Все пак е целесъобразно да се гарантират подходящи ресурси, така че в дадена бюджетна година Съюзът да е в състояние да подпомага действия, които са от особен интерес за него, като проучвания, изпитване и валидиране на нови технологии, транснационални проекти, изграждане на мрежи от контакти и обмен на най-добри практики, наблюдение на прилагането на съответното право на Съюза и на политиките и действията на Съюза в трети държави и по отношение на трети държави. Подпомаганите действия следва да бъдат синхронизирани с приоритетите, определени в съответните стратегии, включително стратегията за кибернетична сигурност, програми, планове за действие и оценки на рисковете и заплахите на Съюза.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)
(18a)  ДФЕС предвижда използването на делегирани актове единствено като незаконодателни актове с общо приложение по отношение на несъществени елементи от даден законодателен акт. Всеки съществен елемент следва да бъде уточнен във въпросния законодателен акт.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)
(18б)  Разходването на средства на ЕС и на държавите членки в тази област следва да бъде по-добре координирано, за да се гарантира взаимно допълване, по-добра ефективност и прозрачност, както и да се постигне по-добро бюджетно взаимодействие.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 18 в (ново)
(18в)  Необходимо е да се увеличи до най-голяма степен въздействието на финансирането от ЕС чрез мобилизиране, обединяване и даване на преимущество на обществените финансови средства.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 18 г (ново)
(18г)  Следва да се гарантира максимална прозрачност, отчетност и демократичен контрол на механизмите, които включват бюджет на ЕС.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 18 д (ново)
(18д)  По-доброто изпълнение и качеството на разходите следва да представляват водещи принципи за постигане на целите на програмата, като същевременно гарантират оптимално използване на финансовите ресурси.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 18е (ново)
(18е)  Когато Комисията изпълнява бюджета на Съюза чрез споделено управление, задачите по изпълнението следва да се делегират на държавите членки. Комисията и държавите членки следва да спазват принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и да осигуряват публичността на дейността на Съюза, когато управляват средствата на Съюза. За тази цел Комисията и държавите членки следва да изпълняват съответните си задължения за контрол и одит и поемат произтичащите от тях отговорности, посочени в настоящия регламент. В специфичните за отделните сектори правила следва да бъдат установени допълнителни разпоредби.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 18 ж (ново)
(18ж)  Необходимо е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за потребителите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 18 з (ново)
(18з)  Комисията следва ежегодно да наблюдава прилагането на инструмента с помощта на ключови индикатори за оценка на резултатите и въздействията. Тези показатели, включващи съответни основни параметри, следва да предоставят минималната основа за оценка на степента, в която са постигнати целите на програмата.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.
заличава се
Обосновка
Настоящият регламент не представлява развитие на достиженията на правото на Шенген.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/EО на Съвета за сключване на това споразумение от името на Европейската общност.
заличава се
Обосновка
Настоящият регламент не представлява развитие на достиженията на правото на Шенген.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква З от Решение 1999/437/EО на Съвета, във връзка с член 3 от Решение 2011/349/ЕС на Съвета за сключване на Протокола от името на Съюза.
заличава се
Обосновка
Настоящият регламент не представлява развитие на достиженията на правото на Шенген.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – буква б)
б) „обмен и достъп до информация“ означава събиране, съхраняване, обработване, анализ и обмен на информация от значение за правоприлагащите органи с оглед на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателно преследване на престъпления, по-специално прояви на трансгранична, тежка и организирана престъпност;
б) „обмен и достъп до информация“ означава сигурно събиране, съхраняване, обработване, анализ и обмен на информация от значение за правоприлагащите органи в Съюза с оглед на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателно преследване на престъпления, по-специално прояви на трансгранична, тежка и организирана престъпност.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 2 – буква г)
г) „организирана престъпност“ означава наказуемо деяние, извършено от структурирана група от три или повече лица, която съществува за даден период от време и действа съгласувано с цел пряко или косвено придобиване на финансова или друга материална изгода;
г) „организирана престъпност“ означава деяние, извършено от структурирана група, чието съществуване датира за период, който е достатъчен, за да се счита деянието за повече от случайно и която включва повече от две лица, обвързани със задължение за партньорство и която действа съгласувано с цел извършване на деяния, наказуеми с лишаване от свобода или с мярка, изискваща задържане за максимален срок от най-малко четири години или с по-тежко наказание и когато целта на посоченото поведение е пряко или косвено придобиване, включително чрез сплашване, на финансова или друга облага;
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 2 – буква e)
е) „управление на рискове и кризи“ означава всяка мярка, свързана с оценката, предотвратяването, готовността и управлението на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността;
е) „управление на рискове и кризи“ означава всяка мярка, свързана с оценката, предотвратяването, готовността и управлението на последиците от тероризъм, организирана престъпност и други рискове, свързани със сигурността.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – буква з)
з) „управление на последиците“ означава ефективна координация на мерките, предприети за реагиране при терористично нападение или друг инцидент, свързан със сигурността, и за намаляване на въздействието на последствията от него, за да се осигури ефективна координация на действията на национално равнище и/или на равнище ЕС.
з) „управление на последиците“ означава ефективна координация на действията, предприети на национално равнище и/или на равнището ЕС, за реагиране при терористично нападение или друг инцидент, свързан със сигурността, и за намаляване на въздействието на последствията от него.
Обосновка
Предложеното нова формулировка служи за подобряване на разбираемостта на текста.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – буква и)
и) „критична инфраструктура“ означава по-специално онези материални ресурси, услуги, съоръжения за информационни технологии, мрежи и инфраструктурни обекти, чието повреждане или разрушаване би имало сериозни последици за основните обществени функции, включително веригата на доставките, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благополучие на населението или функционирането на Съюза или на неговите държави членки;
и) „критична инфраструктура“ означава елемент, мрежа или част от нея, намиращи се в държавите членки, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението, и чието прекъсване, нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадената държава членка или в Съюза в резултат на невъзможността да се запазят тези функции;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а) – параграф 1
a) предотвратяване и борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, и засилване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите членки и със съответните трети държави.
a) предотвратяване и борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, трафика на хора, експлоатацията на незаконната имиграция, сексуалната експлоатация на деца, разпространението на изображения на злоупотреби с деца, престъпленията в кибернетичното пространство и изпирането на незаконно придобити средства, и засилване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите членки и съответните органи на Съюза и със съответните трети държави и международни организации.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а) – параграф 2
Постигането на тази цел се измерва спрямо показатели като, inter alia, броя на трансграничните съвместни операции, броя на изготвените документи с най-добри практики и броя на организираните събития;

заличава се
Обосновка
Предлага се конкретно изменение, което описва показатели за измерване на постигането на целите.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б а) (нова)
ба) укрепване на капацитета на държавите членки за сътрудничество с Европол и за по-добро използване на продуктите и услугите на Европол.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б) – параграф 2
Постигането на тази цел се измерва спрямо показатели като, inter alia, броя на механизмите, създадени и/или усъвършенствани за улесняване на защитата на критичната инфраструктура от държавите членки във всички сектори на икономиката и броя на оценките на заплахите и рисковете, изготвени на равнище Съюз.

заличава се
Обосновка
Предлага се конкретно изменение, което описва показатели за измерване на постигането на целите.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – уводна част
3.  С оглед постигане на тези цели, инструментът допринася за постигането на следните оперативни цели, като чрез него се насърчават и разработват:
3.  С оглед постигане на тези цели, инструментът допринася за постигането на следните оперативни цели:
Обосновка
Изменението е в съответствие с другите изменения на член 3, параграф 3.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а)
a) мерки (методологии, механизми и структури) за повишаване на способността на държавите членки да предотвратяват и да се борят с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, в частност чрез публично-частни партньорства, обмен на информация и на най-добри практики, достъп до данни, оперативно съвместими технологии, съпоставими статистически данни, приложна криминология, обществена комуникация и повишаването на осведомеността;
a) насърчаване и разработване на мерки (методологии, механизми и структури) за повишаване на способността на държавите членки да предотвратяват и да се борят с трансграничната, тежката и организираната престъпност, престъпността в кибернетичното пространство или тероризма, в частност чрез публично-частни партньорства, обмен на информация и на най-добри практики, достъп до данни, оперативно съвместими технологии, съпоставими статистически данни, приложна криминология, обществена комуникация и повишаването на осведомеността;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква б)
б) административната и оперативната координация, сътрудничеството, взаимното разбиране и обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки, други национални органи, съответните органи на Съюза, и, когато е уместно, трети държави;
б) насърчаване и разработване на административната и оперативната координация, сътрудничеството, взаимното разбиране и обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки, други национални органи, съответните органи на Съюза, и, когато е уместно, трети държави и международни организации;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква в)
в) схеми за обучение в изпълнение на европейските образователни политики, включително чрез специални програми на Съюза за обмен в областта на правоприлагането, с цел да се стимулира формирането на истинска европейска култура в областта на правосъдието и правоприлагането;
в) насърчаване и развитие на схеми за обучение относно познаването на задълженията във връзка със зачитането на правата на човека и основните свободи и прилагане на европейски политики на обучение, включително чрез специални програми на Съюза за обмен в областта на правоприлагането, с цел да се стимулира формирането на истинска европейска култура в областта на правосъдието и правоприлагането;
(Изменението се прилага и в букви г) до ж); следва да се направят технически корекции на посочените букви)
Изменение 42
Предложение за регламент
г) мерки и най-добри практики, свързани със защитата и подкрепата, оказвани на свидетели и жертви на престъпления.
г) насърчаване и развитие на мерки, механизми и най-добри практики, свързани с ранната идентификация, защитата и подкрепата, оказвани на свидетели и жертви на престъпления, в частност гаранции и помощ на деца свидетели и жертви, и специална защита и подкрепа за непридружаваните деца или децата, които по други причини се нуждаят от настойничество или попечителство.
Обосновка
Свидетелите и жертвите на престъпления се нуждаят не само от защита и подкрепа, но и трябва да се идентифицират възможно най-рано. ЕС се е ангажирал със защитата на правата на детето. Тези усилия трябва да станат видими при изпълнението на настоящия регламент.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ж)
ж) мерки (методологии, механизми и структури) за укрепване на административния и оперативния капацитет на държавите членки и Съюза за изготвяне на обстойни оценки на заплахите и рисковете, за да може Съюзът да разработи интегрирани подходи, основаващи се на общи и споделени виждания в кризисни ситуации, и да се повиши взаимното разбиране на различните определения на държавите членки и партньорските държави за степените на заплаха.
ж) насърчаване и развитие на мерки (методологии, механизми и структури) за укрепване на административния и оперативния капацитет на държавите членки и Съюза за изготвяне на обстойни оценки на заплахите и рисковете, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритетите и инициативите на Съюза, одобрени от Европейския парламент и Съвета, за да може Съюзът да разработи интегрирани подходи, основаващи се на общи и споделени виждания в кризисни ситуации, и да се повиши взаимното разбиране на различните определения на държавите членки и партньорските държави за степените на заплаха.
Обосновка
Средствата не бива да се използват като начин за финансиране на мерки или практики, които не са били одобрени с политическо споразумение на равнището на Европейския парламент и Съвета.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 а (нов)
Член 3а

Показатели

Постигането на специфичните цели, посочени в член 3, се оценява въз основа на ясно определени предварителни, прозрачни и измерими показатели за изпълнение, сред които по-конкретно:

a) брой на съвместните трансгранични операции;
б) брой и процент от персонала на компетентните органи, посочени в член 87 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), участвали в дейности по обучение, обмяна на персонал, учебни посещения, срещи и семинари, финансирани от програмата;
в) брой и качество на подготвените кодекси за добри практики и организирани събития;
г) брой на механизмите, създадени и/или усъвършенствани за улесняване на защитата на критичната инфраструктура от държавите членки във всички сектори на икономиката и броя на оценките на заплахите и рисковете, изготвени на равнището на Съюза;
д) брой на изпратените до базата данни на Европол доклади и брой на образуваните дела.
Държавите членки предоставят на Комисията необходимата информация, която се изисква за оценката на резултати, измерени спрямо показателите.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)
a) действия за подобряване на полицейското сътрудничество и координацията между правоприлагащите органи, включително съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна операция, достъпа и обмена на информация и оперативно съвместимите технологии;
а) действия за подобряване на полицейското сътрудничество, координацията между правоприлагащите органи и сътрудничеството между агенциите, включително съвместните екипи за разследване и всяка друга форма на трансгранична съвместна операция, достъпа и обмена на информация и оперативно съвместимите технологии, като приложението на Европол за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) или въвеждането на автоматизирано подаване на данни към информационната система на Европол;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)
в) дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, рисковете и въздействието;
в) дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително проучвания и оценки на заплахите, рисковете и въздействието, които се основават на доказателства и са съобразени с приоритети и инициативи на Съюза, одобрени от Европейския парламент и Съвета;
Обосновка
Средствата не бива да се използват като начин за финансиране на мерки или практики, които не са били одобрени с политическо споразумение на равнището на Европейския парламент и Съвета.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
Координацията по отношение на действията в трети държави и във връзка с трети държави се осигурява от Комисията и държавите членки, заедно с Европейската служба за външна дейност, съобразно член 3, параграф 4а на Регламент (ЕС) № …/2013 [хоризонталния регламент].

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2
2.  Годишните бюджетни кредити се отпускат от бюджетния орган при спазване на финансовата рамка.
2.  Годишните бюджетни кредити за фонда се отпускат от бюджетния орган, без да се засягат разпоредбите на Регламента за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014‐2020 и Междуинституционалното споразумение от хxx/201z г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4
4.  Отпуснатият по този инструмент бюджет се изпълнява при споделено управление в съответствие с член 55, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [новия Финансов регламент], с изключение на действията на Съюза по член 7, техническата помощ по член 8, параграф 1 и спешното подпомагане по член 9.
4.  Отпуснатият по този инструмент бюджет се изпълнява в рамките на пряко и непряко управление (действията на Съюза по член 7, техническата помощ по член 8, параграф 1 и спешното подпомагане по член 9) или при споделено управление в съответствие с член 55, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [новия Финансов регламент].
Обосновка
Изпълнението на бюджета на Съюза при споделено управление следва да бъде изключение, а не правило (вж. член 55 от Финансовия регламент).
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)
4a.  Съгласно член 317 от ДФЕС, Комисията носи крайната отговорност за изпълнението на бюджета на Съюза.
Обосновка
Съгласно член 317 от ДФЕС, крайната отговорност за изпълнението на бюджета е на Комисията.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5
5.  Общите средства се използват индикативно, както следва:
5.   Без да се засягат прерогативите на бюджетния орган, общите средства се използват, както следва:
a) 564 млн.  EUR за националните програми на държавите членки;
а) 55 % за националните програми на държавите членки;
б) 564 млн. EUR за действия на Съюза, спешно подпомагане и техническа помощ по инициатива на Комисията.
б) 45 % за действия на Съюза, спешно подпомагане и техническа помощ по инициатива на Комисията.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 7
7.  Държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, участват в инструмента в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.
заличава се
Обосновка
Настоящият регламент не представлява развитие на достиженията на правото на Шенген.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 8
8.  Сключват се договорености за финансовото участие на тези държави в инструмента и допълнителните правила, необходими за такова участие, включително разпоредби, гарантиращи защитата на финансовите интереси на Съюза и правомощието за извършване на одит от страна на Сметната палата.
Финансовото участие на тези държави се добавя към общите налични средства от бюджета на Съюза, посочени в параграф 1.
заличава се
Обосновка
Настоящият регламент не представлява развитие на достиженията на правото на Шенген.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2
2.  В националните програми, които Комисията разглежда и одобрява съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [Хоризонталния регламент], държавите членки се съсредоточават върху проекти, целящи изпълнението на стратегическите приоритети на Съюза, изброени в приложението към настоящия регламент.
2.  В националните програми, които Комисията разглежда и одобрява съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [Хоризонталния регламент], държавите членки осъществяват проекти, целящи изпълнението на стратегическите приоритети на Съюза, изброени в приложението към настоящия регламент.
Обосновка
Целесъобразно е националните програми да се ориентират към проекти, които съответстват на стратегическите приоритети на Съюза, изброени в приложението към регламента.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1
1.  По инициатива на Комисията инструментът може да бъде използван за финансиране на транснационални действия или действия, представляващи особен интерес за Съюза („действия на Съюза“), които се отнасят до общите, конкретните и оперативните цели, посочени в член 3.
1.  По инициатива на Комисията инструментът може да бъде използван за финансиране на транснационални действия или действия, представляващи особен интерес за Съюза („действия на Съюза“), които се отнасят до общите, конкретните и оперативните цели, посочени в член 3. Всички такива действия са в съответствие с правата и принципите, установени в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и с правните разпоредби на Съюза в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Европейският надзорен орган по защита на данните, Агенцията по основните права и други релевантни надзорни агенции и органи могат да оценяват тези действия с цел гарантиране на спазване.
Обосновка
Независимият надзор следва да гарантира спазването от всички действия на основните права, включително права на неприкосновеност на личния живот, и на нормите за защита на данните.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – уводна част
2.  За да бъдат допустими за финансиране, действията на Съюза са синхронизирани с приоритетите, определени в съответните стратегии, програми, оценки на заплахите и рисковете на Съюза, и в частност подпомагат:
2.  За да бъдат допустими за финансиране, действията на Съюза са синхронизирани с приоритетите, определени и договорени между Европейския парламент и Съвета в съответните стратегии, програми, оценки на заплахите и рисковете на Съюза, и в частност подпомагат:
Обосновка
Средствата не бива да се използват като начин за финансиране на мерки или практики, които не са били одобрени с политическо споразумение на равнището на Европейския парламент и Съвета.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в)
в) дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително оценки на заплахите, рисковете и въздействието, както и проекти за наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза в държавите членки;
в) дейности по анализ, наблюдение и оценяване, включително оценки на заплахите, рисковете и въздействието, основани на доказателства и съобразени с приоритетите и инициативите на Съюза, приети от Европейския парламент и Съвета, както и проекти за наблюдение на прилагането на правото на Съюза и на целите на политиката на Съюза в държавите членки;
Обосновка
Средствата не бива да се използват като начин за финансиране на мерки или практики, които не са били одобрени с политическо споразумение на равнището на Европейския парламент и Съвета.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква e)
е) придобиване и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, обезопасяване на съоръжения, инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ системи и техните компоненти, включително за целите на европейското сътрудничество в областта на престъпността в кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност;
е) придобиване и/или по-нататъшно модернизиране на техническо оборудване, ноу-хау, обезопасяване на съоръжения, инфраструктури, свързани с тях сгради и системи, и по-специално ИКТ системи и техните компоненти, включително за целите на европейското сътрудничество в областта на престъпността в кибернетичното пространство, по-специално с Европейския център по киберпрестъпност;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – уводна част
1.   На държавите членки се отпускат индикативно 564 млн. EUR, както следва:
1.   Средствата, предназначени за национални програми, се разпределят по следния начин:
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)
a) 30 % пропорционално на броя на тяхното население;
a) 35 % пропорционално на броя на тяхното население;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в)
в) 10 % пропорционално на броя на пътниците и тоновете товари, обработвани на техните международни летища и морски пристанища;
в) 20 % пропорционално на броя на пътниците и тоновете товари, обработвани на техните международни летища и морски пристанища;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква г)
г) 10 % пропорционално на броя на европейските критични инфраструктури, определени в съответствие с Директива 2008/114/ЕО;
заличава се
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква д)
д) 40 % обратно пропорционално на брутния им вътрешен продукт (стандарт за покупателната способност на глава от населението).
д) 35 % обратно пропорционално на брутния им вътрешен продукт (стандарт за покупателната способност на глава от населението).
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в настоящия регламент, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в настоящия регламент, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от [дата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражение в рамките на срок от 2 месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията, че няма да отправят възражения. Този срок се удължава с 2 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражение в рамките на срок от 3 месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията, че няма да отправят възражения. Този срок се удължава с 3 месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Обосновка
Разглежданият текст никъде не съдържа позоваване на член 12, параграф 2.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 5
5.  До 31 декември 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на изпълнението на Решение 2007/125/ПВР на Съвета за периода 2011‐2013 г.
5.  До 31 декември 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигнатите резултати и качествените и количествените аспекти на изпълнението на Решение 2007/125/ПВР на Съвета за периода 2011‐2013 г. В този доклад Европейската комисия предоставя конкретни доказателства, ако разполага с такива, за взаимодопълването, постигнато от взаимодействието между средствата на ЕС и бюджетите на държавите членки, както и за въздействието върху държавите членки на бюджета на ЕС за постигане на целите, предвидени в Решение 2007/125/ПВР на Съвета.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 15 а (нов)
Член 15 а

Оценка

Най-късно до 31 декември 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на постигането на целите, определени в настоящия регламент.

Обосновка
В контекста на един подход, ориентиран към резултати, би било уместно да се извърши междинна оценка на прилагането на настоящия регламент.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1
Въз основа на предложение на Комисията Европейският парламент и Съветът преразглеждат настоящия регламент не по-късно от 30 юни 2020 г.

Въз основа на предложение на Комисията Европейският парламент и Съветът преразглеждат настоящия регламент не по-късно от 1 юни 2020 г.

Изменение 70
Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1
Мерки за предотвратяване и борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, и по-специално трафика на наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация на деца, както и проекти за откриване и разбиване на престъпни мрежи, за защита на икономиката срещу проникване на престъпни елементи и намаляване на финансовите стимули чрез изземване, замразяване и конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Мерки за предотвратяване и борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, и по-специално трафика на наркотици, трафика на хора, сексуалната експлоатация на деца и разпространението на изображения на злоупотреби с деца, както и проекти за откриване и разбиване на престъпни мрежи, за защита на икономиката срещу проникване на престъпни елементи и намаляване на финансовите стимули чрез изземване, замразяване и конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение 1 – нова точка след последната точка
Мерки с цел по-тясно партньорство между Съюза и трети държави (в частност държави, разположени по външните му граници) и изготвяне и прилагане на оперативни програми за мерки за постигане на горепосочените стратегически приоритети на ЕС.

Правна информация - Политика за поверителност