Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2505(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0003/2013

Předložené texty :

B7-0003/2013

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0021

Přijaté texty
PDF 576kWORD 63k
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk
Nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání)
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2013 o zahájení interinstitucionálních jednání o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí, a o mandátu pro tato jednání (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na čl. 70 odst. 2 a článek 70a jednacího řádu,

se rozhodl zahájit interinstitucionální jednání na základě tohoto mandátu:

MANDÁT

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)
1a. upozorňuje na to, že finanční příděl uvedený v legislativním návrhu je pro zákonodárný orgán pouze orientačním údajem a lze jej přesně stanovit teprve poté, co bude dosaženo dohody ohledně návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020;
Pozměňovací návrh 2
Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)
1b. připomíná své usnesení ze dne 8. června 2011 nazvané „Investice do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; opakuje, že je třeba, aby v příštím VFR byl dostatek dodatečných zdrojů, které Unii umožní plnit její stávající politické priority a nové úkoly stanovené v SFEU a rovněž reagovat na nepředvídané události; žádá Radu, aby v případě, že nebude sdílet tento přístup, jasně stanovila, od kterých z jejích politických priorit či projektů by bylo možné zcela upustit bez ohledu na jejich prokazatelnou evropskou přidanou hodnotu; zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně financování příštího VFR o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 2013 je možné přispět ke splnění dohodnutých cílů a závazků Unie a k dodržování zásady solidarity Unie jen v omezené míře;
1 Přijaté texty P7_TA(2011)0266.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Cíle Unie, jímž je zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (čl. 67 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie), by mělo být dosaženo mimo jiné prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti a boje proti ní, jakož i prostřednictvím opatření pro koordinaci a spolupráci mezi donucovacími orgány členských států a s příslušnými třetími zeměmi.
(1)  Cíle Unie, jímž je zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (čl. 67 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie), by mělo být dosaženo mimo jiné prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti a boje proti ní, jakož i prostřednictvím opatření pro koordinaci a spolupráci mezi donucovacími orgány členských států, dalšími vnitrostátními orgány a příslušnými subjekty Unie a s příslušnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Při uskutečňování tohoto cíle by měla být dodržována lidská práva v souladu s ustanoveními Listiny základních práv a mezinárodními závazky Unie.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být na úrovni Unie přijata posílená opatření na ochranu osob a veřejných statků proti hrozbám, jež mají stále více nadnárodní charakter, a na podporu činností prováděnými příslušnými orgány členských států. Terorismus a organizovaná trestná činnost, obchod s drogami, korupce, kyberkriminalita, obchodování s lidmi, obchod se zbraněmi a další trestná činnost představují i nadále výzvu pro vnitřní bezpečnost Unie.
(2)  V zájmu dosažení tohoto cíle by měla být na úrovni Unie přijata posílená opatření na ochranu osob a veřejných statků proti hrozbám, jež mají stále více nadnárodní charakter, a na podporu činností prováděných příslušnými orgány členských států. Terorismus a organizovaná trestná činnost, obchod s drogami, korupce, kyberkriminalita, kybernetická bezpečnost, obchodování s lidmi, obchod se zbraněmi a další trestná činnost představují i nadále výzvu pro vnitřní bezpečnost Unie.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Klíčovými zásadami, kterými se provádění strategie vnitřní bezpečnosti řídí, by měly být solidarita mezi členskými státy, jasné rozdělení úkolů, respektování základních práv a právního státu, silné zaměření na globální perspektivu a neoddělitelná spojitost s vnější bezpečností.
(4)  Klíčovými zásadami, kterými se provádění strategie vnitřní bezpečnosti řídí, by měly být solidarita mezi členskými státy, jasné rozdělení úkolů, respektování základních práv a svobod a právního státu, silné zaměření na globální perspektivu a na spojitost a nezbytnou soudržnost s vnější bezpečností.
Odůvodnění
Evropský parlament vyzval k zajištění soudržnosti činností EU v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti již ve zprávě o strategii vnitřní bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Na podporu provádění strategie vnitřní bezpečnosti a pro zajištění jejího praktického využívání by měla být členským státům poskytnuta adekvátní finanční podpora Unie v podobě zřízení Fondu pro vnitřní bezpečnost.
(5)  Na podporu provádění strategie vnitřní bezpečnosti a pro zajištění jejího praktického využívání by měla být členským státům poskytnuta adekvátní finanční podpora Unie v podobě zřízení a správy Fondu pro vnitřní bezpečnost.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Přeshraniční trestnou činnost, například obchodování s lidmi a vykořisťování nelegálního přistěhovalectví ze strany zločineckých organizací, lze účinně řešit soudní a policejní spoluprací.
Odůvodnění
Průnik trestné činnosti do legálního hospodářství představuje jednu z příčin narušení vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Účinný boj proti organizované trestné činnosti má zásadní význam pro ochranu legálního hospodářství před typickou trestnou činností, jako je praní výnosů z trestné činnosti.
Odůvodnění
Průnik trestné činnosti do legálního hospodářství představuje jednu z příčin narušení vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)  V době snižování výdajů na politiky Unie je v zájmu vyřešení hospodářských problémů nutné zajistit opětovnou flexibilitu, inovativní organizační opatření, lepší využívání stávajících struktur a koordinaci mezi orgány a agenturami Unie a vnitrostátními orgány a  se třetími zeměmi.
Odůvodnění
Hospodářská krize si žádá flexibilní a inovativní reakce, které umožní bojovat proti organizované trestné činnosti se stejnou účinností jako dříve.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Prostřednictvím tohoto nástroje, jenž spadá do komplexního rámce Fondu pro vnitřní bezpečnost, by měla být finančně podporována policejní spolupráce, výměna informací, přístup k informacím, předcházení trestné činnosti, boj proti přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu, ochrana osob a kritické infrastruktury proti událostem souvisejícím s bezpečností a účinné řízení bezpečnostních rizik a řešení bezpečnostních krizí, přičemž se zohlední společné politiky (strategie, programy a akční plány), právní předpisy a praktická spolupráce.
(9)  Prostřednictvím tohoto nástroje, jenž spadá do komplexního rámce Fondu pro vnitřní bezpečnost, by měla být finančně podporována policejní spolupráce, výměna informací, přístup k informacím, předcházení trestné činnosti, boj proti přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu, obchodování s lidmi, pohlavního vykořisťování dětí a šíření snímků zobrazujících zneužívání dětí, ochrana osob a kritické infrastruktury proti událostem souvisejícím s bezpečností a účinné řízení bezpečnostních rizik a řešení bezpečnostních krizí, přičemž se zohlední společné politiky (strategie, programy a akční plány), právní předpisy a praktická spolupráce.
Odůvodnění
Obchodování s lidmi a pohlavní vykořisťování dětí patří k nejhorším formám závažné a organizované trestné činnosti. Měly by být konkrétně uvedeny v tomto bodu odůvodnění.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Finanční pomoc v těchto oblastech by měla být zejména určena na opatření, jež podporují přeshraniční společné operace, přístup k informacím, výměnu informací, výměnu osvědčených postupů, snadnější a bezpečnou komunikaci a koordinaci, odbornou přípravu a výměnu personálu, analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, komplexní posuzování hrozeb a rizik, zvyšování informovanosti, testování a validace nových technologií, výzkum v oblasti forenzních věd a pořizování technického interoperabilního vybavení.
(10)  Finanční pomoc v těchto oblastech by měla být zejména určena na opatření, jejichž cílem je zlepšit spolupráci členských států s Evropským policejním úřadem (Europolem). Tato opatření by měla podporovat přeshraniční společné operace, přístup k informacím, výměnu informací, výměnu osvědčených postupů, snadnější a bezpečnou komunikaci a koordinaci, odbornou přípravu a výměnu personálu, analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, komplexní posuzování hrozeb a rizik, spolupráci členských států s příslušnými subjekty EU, zvyšování informovanosti, testování a validace nových technologií, výzkum v oblasti forenzních věd a pořizování technického interoperabilního vybavení. Finanční pomoc v těchto oblastech by měla být určena pouze na taková opatření, která jsou v souladu s prioritami Unie a s iniciativami, které schválil Evropský parlament a Rada.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím podporovaná prostřednictvím tohoto nástroje by měla být přijímána v součinnosti a souladu s ostatními opatřeními mimo Unii, jež jsou podporována prostřednictvím zeměpisných i tematických nástrojů vnější pomoci Unie. Při provádění těchto opatření by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se k dané zemi či regionu váží. Tato opatření, jejichž účelem by neměla být podpora opatření přímo orientovaných na rozvoj, by měla případně doplňovat finanční pomoc poskytovanou prostřednictvím nástrojů vnější pomoci. Rovněž bude zajištěn soulad s humanitární politikou Unie, zejména pokud jde o mimořádná opatření.
(11)  Opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím podporovaná prostřednictvím tohoto nástroje by měla být přijímána v součinnosti a souladu s ostatními opatřeními mimo Unii, jež jsou podporována prostřednictvím zeměpisných i tematických nástrojů vnější pomoci Unie. Při provádění těchto opatření by se mělo zejména dbát na plný soulad se zásadami a obecnými cíli vnější činnosti a zahraniční politiky Unie, jež se k dané zemi či regionu váží, s demokratickými zásadami a hodnotami, základními právy a svobodami, právním státem a svrchovaností třetích zemí. Tato opatření, jejichž účelem by neměla být podpora opatření přímo orientovaných na rozvoj, by měla případně doplňovat finanční pomoc poskytovanou prostřednictvím nástrojů vnější pomoci. Rovněž bude zajištěn soulad s humanitární politikou Unie, zejména pokud jde o mimořádná opatření.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  V souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii by cílem tohoto nástroje měla být ochrana práv dětí, včetně ochrany dětí před násilím, zneužíváním, vykořisťováním a zanedbáváním.
Nástroj by měl podporovat zejména ochranu dětských svědků a obětí a pomoc pro tyto děti a zvláštní ochranu a podporu dětí bez doprovodu a dětí, které se jiným způsobem ocitnou v situaci, kdy potřebují poručenství.

Je třeba provádět pravidelné sledování a hodnocení, včetně kontroly výdajů, s cílem posoudit způsob, jímž je ochrana dětí v rámci činností tohoto nástroje zajišťována.

Odůvodnění
EU se zavázala k ochraně práv dítěte. Její úsilí se musí projevit i v provádění a uplatňování tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  V zájmu jednotného provádění Fondu pro vnitřní bezpečnost by prostředky z rozpočtu Unie přidělené na tento finanční nástroj měly být vynakládány v režimu sdíleného řízení s výjimkou opatření, jež mají pro Unii zvláštní význam (opatření Unie), a mimořádné a technické pomoci, jež jsou prováděny v režimu přímého a nepřímého řízení.
(13)  V zájmu jednotného provádění Fondu pro vnitřní bezpečnost a efektivního řízení opatření, jež mají pro Unii zvláštní význam (opatření Unie),mimořádné a technické pomoci by prostředky z rozpočtu Unie přidělené na tento finanční nástroj měly být vynakládány v režimu přímého a nepřímého řízení s výjimkou opatření, jež vyžadují administrativní flexibilitu, a národních programů, jež jsou prováděny v režimu sdíleného řízení.
Odůvodnění
Plnění rozpočtu Unie v režimu sdíleného řízení by mělo být výjimkou, nikoli pravidlem (viz článek 55 finančního nařízení).
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Pokud jde o zdroje vynakládané v režimu sdíleného řízení, je nezbytné zajistit, aby národní programy členských států byly zcela v souladu s prioritami a cíli stanovenými na evropské úrovni.
Odůvodnění
Z přezkumu v polovině období a konzultace se zúčastněnými stranami vyplývá, že je zapotřebí zajistit, aby sdílené řízení více akcentovalo výsledky, a vytvořit společný regulační rámec.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Členským státům by měly být prostředky určené na provádění jejich národních programů přidělovány na základě jasných a objektivních kritérií, jež se odvíjejí od veřejných statků chráněných členskými státy a od finančních možností členských států k zajištění vysoké úrovně vnitřní bezpečnosti a mezi něž patří počet obyvatel, velikost území, počet cestujících a nákladu odbavených na mezinárodních letištích a v námořních přístavech, počet evropských infrastruktur a hrubý domácí produkt.
(14)  Členským státům by měly být prostředky určené na provádění jejich národních programů přidělovány na základě jasných, objektivních a měřitelných kritérií, jež se odvíjejí od veřejných statků chráněných členskými státy a od finančních možností členských států k zajištění vysoké úrovně vnitřní bezpečnosti a mezi něž patří počet obyvatel, velikost území, počet cestujících a nákladu odbavených na mezinárodních letištích a v námořních přístavech a hrubý domácí produkt.
Odůvodnění
Změny jsou v souladu se změnami navrženými v článku 10.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Horní limit prostředků, které má Unie k dispozici, by měl odpovídat výši prostředků přidělených členským státům na provádění jejich národních programů. Tím bude zajištěno, aby Unie v daném rozpočtovém roce mohla podporovat opatření, na nichž má Unie zvláštní zájem, jako jsou studie, testování a validace nových technologií, nadnárodní projekty, vytváření sítí a výměna osvědčených postupů, monitorování provádění příslušného práva a politik Unie a opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím. Podporovaná opatření by měla být v souladu s prioritami vytyčenými v příslušných unijních strategiích, programech, akčních plánech a posouzeních rizik a hrozeb.
(16)  Horní limit prostředků přidělených členským státům na provádění jejich národních programů by měl být vyšší než objem prostředků, které má na svá opatření k dispozici Unie. Za tímto účelem je nutné posílit kapacitu členských států k využívání dostupných finančních prostředků, a to lepší odbornou přípravou pracovníků dotčených orgánů. Nicméně je třeba zaručit, aby Unie měla k dispozici dostatečné prostředky k tomu, aby v daném rozpočtovém roce mohla podporovat opatření, na nichž má Unie zvláštní zájem, jako jsou studie, testování a validace nových technologií, nadnárodní projekty, vytváření sítí a výměna osvědčených postupů, monitorování provádění příslušného práva a politik Unie a opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím. Podporovaná opatření by měla být v souladu s prioritami vytyčenými v příslušných unijních strategiích, včetně strategie kybernetické bezpečnosti, programech, akčních plánech a posouzeních rizik a hrozeb.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  SFEU stanoví, že akty v přenesené pravomoci lze přijímat pouze jako nelegislativní akty s obecnou působností, jež se týkají prvků legislativního aktu, které nejsou podstatné. Všechny podstatné prvky by měly být zakotveny v příslušném legislativním aktu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)
(18b)  Výdaje EU i členských států v této oblasti by měly být lépe koordinovány, aby se vzájemně doplňovaly a byly účinnější a viditelnější a bylo dosaženo lepší rozpočtové součinnosti.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)
(18c)  Je potřeba maximalizovat dopad financování EU tím, že se uvolní, sloučí a mobilizují finanční prostředky z veřejných zdrojů, sloučí se a použijí se k dosažení pákového efektu.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 d (nový)
(18d)  Je třeba zajistit maximální transparentnost, odpovědnost a demokratickou kontrolu mechanismů, na nichž se podílí rozpočet EU.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 e (nový)
(18e)  Lepší plnění a kvalita čerpání by měly být hlavními zásadami pro dosažení cílů programu při zajištění optimálního využívání finančních prostředků.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 f (nový)
(18f)  Plní-li Komise rozpočet Unie v rámci sdíleného řízení, měly by být úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu svěřeny členským státům. Komise a členské státy by měly dodržovat zásady řádného finančního řízení, transparentnosti a zákazu diskriminace a zajišťovat viditelnost činnosti Unie při správě jejích finančních prostředků. Za tímto účelem by Komise a členské státy měly plnit své povinnosti spojené s kontrolou a auditem a přijmout z toho vyplývající odpovědnost stanovenou tímto nařízením. Doplňková ustanovení by měla být obsažena v odvětvových předpisech.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 g (nový)
(18g)  Je třeba zajistit řádné finanční řízení programu a jeho provádění co nejúčelnějším a uživatelsky nejvstřícnějším způsobem a přitom rovněž zaručit právní jistotu a dostupnost programu pro všechny účastníky.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 h (nový)
(18h)  Komise by měla každoročně sledovat uplatňování tohoto nástroje pomocí klíčových ukazatelů pro posuzování výsledků a dopadů. Tyto ukazatele, včetně příslušných referenčních úrovní, by měly poskytnout minimální základ pro posouzení míry dosažení cílů programu.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis, která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodě H rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.
vypouští se
Odůvodnění
Toto nařízení nerozvíjí ustanovení schengenského acquis.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem Evropského společenství.
vypouští se
Odůvodnění
Toto nařízení nerozvíjí ustanovení schengenského acquis.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu H rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU o uzavření Protokolu jménem Evropské unie.
vypouští se
Odůvodnění
Toto nařízení nerozvíjí ustanovení schengenského acquis.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b
b) „výměnou informací a přístupem k informacím“ shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměna informací relevantních pro donucovací orgány při předcházení trestným činům, jejich odhalování, vyšetřování a stíhání, zejména pokud jde o přeshraniční, závažnou a organizovanou trestnou činnost;
b) „výměnou informací a přístupem k informacím“ bezpečné shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměna informací relevantních pro donucovací orgány v Unii při předcházení trestným činům, jejich odhalování, vyšetřování a stíhání, zejména pokud jde o přeshraniční, závažnou a organizovanou trestnou činnost;
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d
d) „organizovanou trestnou činností“ trestné jednání, jehož se po určitou dobu dopouští strukturovaná skupina tří a více osob, která existuje po určitou dobu a jedná ve shodě za účelem získání, přímo či nepřímo, finanční výhody nebo jiné hmotné výhody;
d) „organizovanou trestnou činností“ jednání, jehož se dopouští strukturovaná skupina dvou a více osob, která existuje po dobu, jež je dostatečně dlouhá na to, aby jednání bylo více než příležitostné, přičemž tyto osoby jsou vázány povinnostmi plynoucími z partnerského vztahu a jednají ve shodě s cílem spáchat trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody nebo opatření omezující svobodu s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky nebo závažnější trest, za účelem získání, přímo či nepřímo, i zastrašováním, finanční nebo jiné výhody;
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f
f) „řízením rizik a řešením krizí“ opatření týkající se posouzení, prevence, připravenosti a zvládání následků terorismu a jiných bezpečnostních rizik;
f) „řízením rizik a řešením krizí“ opatření týkající se posouzení, prevence, připravenosti a zvládání následků terorismu, organizované trestné činnosti a jiných bezpečnostních rizik;
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm.h
h) „zvládáním následků“ účinná koordinace kroků podniknutých za účelem reakce a snížení dopadů teroristického útoku nebo jiné události související s bezpečností, aby byla zajištěna řádná koordinace opatření na úrovni členských států a/nebo EU;
h) „zvládáním následků“ účinná koordinace opatření přijímaných na úrovni členských států a/nebo EU za účelem reakce a snížení dopadů teroristického útoku nebo jiné události související s bezpečností;
Odůvodnění
Díky navrhované změně formulace je text mnohem srozumitelnější.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. i 
i) „kritickou infrastrukturou“ věcné zdroje, služby, zařízení informační technologie, sítě a infrastrukturní zařízení, jejichž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na zásadní společenské funkce, včetně dodavatelského řetězce, zdraví, bezpečnosti, ekonomického nebo sociálního blahobytu občanů nebo na fungování Unie a jejích členských států.
i) „kritickou infrastrukturou“ zařízení, síť, systém či jeho část nacházející se v členském státě, které mají zásadní význam pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, ekonomického nebo sociálního blahobytu občanů a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát nebo Unii závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí;
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1
a) předcházení přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu a boj proti nim, jakož i posílení koordinace a spolupráce mezi donucovacími orgány členských států a s příslušnými třetími zeměmi;
a) předcházení přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu, obchodování s lidmi, vykořisťování nelegálního přistěhovalectví, pohlavního vykořisťování dětí, šíření snímků zobrazujících zneužívání dětí, kyberkriminality a praní výnosů z trestné činnosti a boj proti nim, jakož i posílení koordinace a spolupráce mezi donucovacími orgány členských států a příslušnými subjekty Unie a s příslušnými třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 2
Plnění tohoto cíle se měří pomocí ukazatelů, k nimž mimo jiné patří počet přeshraničních společných operací a počet dokumentů popisujících osvědčené postupy a počet pořádaných akcí.

vypouští se
Odůvodnění
Byl předložen samostatný pozměňovací návrh, v němž jsou popsány ukazatele, pomocí nichž se měří plnění cílů.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba) posílení schopnosti členských států spolupracovat s Europolem a lépe využívat jeho produkty a služby.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 2
Plnění tohoto cíle se měří pomocí ukazatelů, k nimž mimo jiné patří počet nástrojů, jež byly zavedeny a/nebo modernizovány, aby v členských státech přispěly k ochraně kritické infrastruktury ve všech hospodářských odvětvích, jakož i počet posouzení hrozeb a rizik vypracovaných na úrovni Unie.

vypouští se
Odůvodnění
Byl předložen samostatný pozměňovací návrh, v němž jsou popsány ukazatele, pomocí nichž se měří plnění cílů.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí
3.  Pro dosažení těchto cílů nástroj přispěje k plnění následujících operačních cílů tím, že bude podporovat a rozvíjet:
3.  Pro dosažení těchto cílů nástroj přispěje k plnění následujících operačních cílů:
Odůvodnění
Změna je v souladu s dalšími pozměňovacími návrhy, jež se týkají čl. 3 odst. 3.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a 
a) opatření (metody, nástroje, struktury) posilující kapacitu členských států k předcházení přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti včetně terorismu a boje proti nim, a to zejména prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, výměny informací a osvědčených postupů, přístupu k údajům, interoperabilních technologií, porovnatelných statistik, aplikované kriminologie, komunikace s veřejností a zvyšování informovanosti;
a) podporovat a rozvíjet opatření (metody, nástroje, struktury) posilující kapacitu členských států k předcházení přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti, kyberkriminalitě a terorismu a k boji proti nim, a to zejména prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, výměny informací a osvědčených postupů, přístupu k údajům, interoperabilních technologií, porovnatelných statistik, aplikované kriminologie, komunikace s veřejností a zvyšování informovanosti;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. b
b) administrativní a operativní koordinaci, spolupráci, vzájemné porozumění a výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států, jinými vnitrostátními orgány, příslušnými subjekty Unie a případně se třetími zeměmi;
b) podporovat a rozvíjet administrativní a operativní koordinaci, spolupráci, vzájemné porozumění a výměnu informací mezi donucovacími orgány členských států, jinými vnitrostátními orgány, příslušnými subjekty Unie a případně se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c
c) systémy odborné přípravy při provádění evropských politik odborné přípravy, mimo jiné prostřednictvím unijních výměnných programů zaměřených na vymáhání práva v zájmu podpory opravdové evropské kultury v oblasti justice a vymáhání práva;
c) podporovat a rozvíjet systémy odborné přípravy, jejichž cílem je seznámit s povinnostmi spojenými s dodržováním lidských práv a základních svobod a prováděním evropských politik odborné přípravy, mimo jiné prostřednictvím unijních výměnných programů zaměřených na vymáhání práva v zájmu podpory opravdové evropské kultury v oblasti justice a vymáhání práva;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje i na písmena d) až g); u uvedených písmen je třeba provést technické úpravy.)
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d
d) opatření a osvědčené postupy na ochranu a podporu svědků a obětí trestné činnosti;
d) podporovat a rozvíjet opatření, mechanismy a osvědčené postupy pro včasnou identifikaci svědků a obětí trestné činnosti a na jejich ochranu a podporu, zejména pak na ochranu dětských svědků a obětí a na pomoc těmto dětem, a na zvláštní ochranu a podporu dětí bez doprovodu a dětí, které se jiným způsobem ocitnou v situaci, kdy potřebují poručenství;
Odůvodnění
Svědci a oběti trestné činnosti potřebují nejen ochranu a podporu, ale je také nutné je co nejrychleji identifikovat. EU se zavázala k ochraně práv dítěte. Její úsilí se musí projevit i v provádění a uplatňování tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. g
g) opatření (metody, nástroje, struktury) posilující administrativní a operativní kapacitu členských států a Unie při vypracovávání komplexních posouzení hrozeb a rizik, aby Unie mohla rozvíjet integrované přístupy založené na společném a sdíleném vyhodnocení krizových situací a aby se zvýšilo vzájemné porozumění různě definovaným stupňům ohrožení v členských státech a partnerských zemích.
g) podporovat a rozvíjet opatření (metody, nástroje, struktury) posilující administrativní a operativní kapacitu členských států a Unie při vypracovávání komplexních posouzení hrozeb a rizik, jež jsou podložené a jsou v souladu s prioritami Unie a s iniciativami, které schválil Evropský parlament a Rada, aby Unie mohla rozvíjet integrované přístupy založené na společném a sdíleném vyhodnocení krizových situací a aby se zvýšilo vzájemné porozumění různě definovaným stupňům ohrožení v členských státech a partnerských zemích.
Odůvodnění
Na financování opatření nebo postupů, u nichž nebylo na úrovni Evropského parlamentu a Rady dosaženo politické dohody, by neměly být využívány žádné finanční prostředky.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)
Článek 3 a

Ukazatele

Plnění konkrétních cílů uvedených v článku 3 se posuzuje na základě předem jasně stanovených, transparentních a měřitelných ukazatelů výkonnosti, jako je zejména:

a) počet společných přeshraničních operací;
b) počet a procentní podíl zaměstnanců příslušných orgánů podle článku 87 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), kteří se zúčastnili odborné přípravy, výměny zaměstnanců, studijních návštěv, setkání a seminářů financovaných z programu;
c) počet a kvalita kodexů osvědčených postupů a počet pořádaných akcí;
d) počet nástrojů, jež byly zavedeny a/nebo modernizovány, aby v členských státech přispěly k ochraně kritické infrastruktury ve všech hospodářských odvětvích, jakož i počet posouzení hrozeb a rizik vypracovaných na úrovni Unie;
e) počet příspěvků zaslaných do databází Europolu a počet zahájených případů.
Členské státy poskytnou Komisi nezbytné informace, které jsou požadovány k posouzení dosaženého pokroku měřeného pomocí ukazatelů.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a) opatření ke zlepšení policejní spolupráce a koordinace mezi donucovacími orgány, jež zahrnuje společné vyšetřovací týmy a jiné formy přeshraniční spolupráce, přístup k informacím, výměna informací a interoperabilní technologie;
a) opatření ke zlepšení policejní spolupráce, koordinace mezi donucovacími orgány a spolupráce agentur, jež zahrnuje společné vyšetřovací týmy a jiné formy přeshraniční spolupráce, přístup k informacím, výměna informací a interoperabilní technologie, např. rozšíření Aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA) Europolu nebo zavedení zařízení pro vkládání dat (data loaders) do informačního systému Europolu;
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
c) analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, včetně studií a posuzování hrozeb, rizik a dopadů;
c) analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, včetně studií a posuzování hrozeb, rizik a dopadů, jež jsou podložené a jsou v souladu s prioritami Unie a s iniciativami, které schválil Evropský parlament a Rada;
Odůvodnění
Na financování opatření nebo postupů, u nichž nebylo na úrovni Evropského parlamentu a Rady dosaženo politické dohody, by neměly být využívány žádné finanční prostředky.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Koordinaci opatření ve třetích zemích a ve vztahu k těmto zemím zajišťuje Komise a členské státy s Evropskou službou pro vnější činnost, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 4a nařízení EU č. .../2013 [horizontální nařízení].

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.
2.  Roční rozpočtové prostředky fondu schvaluje rozpočtový orgán, aniž jsou tím dotčena ustanovení nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, a interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne XX/201Z o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
4.  Rozpočet přidělený v rámci nástroje je plněn v rámci sdíleného řízení v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. XXXX/2012 [novelizované finanční nařízení], s výjimkou opatření Unie uvedených v článku 7, technické pomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 a mimořádné pomoci uvedené v článku 9.
4.  Rozpočet přidělený v rámci nástroje je plněn v režimu přímého nebo nepřímého řízení (opatření Unie uvedená v článku 7, technická pomoc uvedená v čl. 8 odst. 1 a mimořádná pomoc uvedená v článku 9) nebo v rámci sdíleného řízení v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. XXXX/2012 [nové finanční nařízení].
Odůvodnění
Plnění rozpočtu Unie v režimu sdíleného řízení by mělo být výjimkou, nikoli pravidlem (viz článek 55 finančního nařízení).
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)
4a.  V souladu s článkem 317 SFEU nese konečnou odpovědnost za plnění rozpočtu Unie Komise.
Odůvodnění
Podle článku 317 SFEU náleží konečná odpovědnost za plnění rozpočtu Unie Komisi.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5
5.  Celkové zdroje se použijí orientačně takto:
5.  Aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového orgánu, použijí se celkové zdroje takto:
a) 564 milionů EUR na národní programy členských států;
a) 55 % na národní programy členských států;
b) 564 milionů EUR na opatření Unie, mimořádnou pomoc a technickou pomoc z podnětu Komise.
b) 45 % na opatření Unie, mimořádnou pomoc a technickou pomoc z podnětu Komise.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7
7.  Země zapojené do provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis se účastní nástroje v souladu s tímto nařízením.
vypouští se
Odůvodnění
Toto nařízení nerozvíjí ustanovení schengenského acquis.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8
8.  Budou uzavřena ujednání týkající se finančních příspěvků placených těmito zeměmi do tohoto nástroje a doplňková pravidla nezbytná pro takovou účast, včetně ustanovení na zajištění ochrany finančních zájmů Unie a pravomoci auditu Účetního dvora.
Finanční příspěvky z těchto zemí se připočtou k celkovým zdrojům dostupným z rozpočtu Unie, jak stanoví odstavec 1.
vypouští se
Odůvodnění
Toto nařízení nerozvíjí ustanovení schengenského acquis.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  V rámci národních programů, které má Komise přezkoumat a schválit podle článku 14 nařízení (EU) č. XXX/2012 [horizontální nařízení], se členské státy zaměří na projekty, jež mají naplňovat strategické priority Unie uvedené v příloze tohoto nařízení.
2.  V rámci národních programů, které má Komise přezkoumat a schválit podle článku 14 nařízení (EU) č. XXX/2012 [horizontální nařízení], členské státy provádějí projekty, jež mají naplňovat strategické priority Unie uvedené v příloze tohoto nařízení.
Odůvodnění
Národní programy by měly být zaměřeny na projekty, které naplňují strategické priority Unie uvedené v příloze tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Z podnětu Komise může být nástroj využíván k financování nadnárodních opatření nebo opatření, na nichž má Unie zvláštní zájem (dále jen „opatření Unie“) a jež se týkají obecných, konkrétních a operačních cílů uvedených v článku 3.
1.  Z podnětu Komise může být nástroj využíván k financování nadnárodních opatření nebo opatření, na nichž má Unie zvláštní zájem (dále jen „opatření Unie“) a jež se týkají obecných, konkrétních a operačních cílů uvedených v článku 3. Všechna tato opatření musí být v souladu s právy a zásadami stanovenými v Listině základních práv Evropské unie a v právních ustanoveních Unie o ochraně osobních údajů a soukromí. Evropský inspektor ochrany údajů, Agentura pro základní práva a další příslušné agentury a subjekty dohledu mohou tato opatření posoudit s cílem zajistit soulad.
Odůvodnění
Nezávislý dohled by měl zaručovat, aby všechna opatření byla v souladu se základními právy, včetně práv na soukromí, a s normami v oblasti ochrany údajů.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – návětí
2.  Opatření Unie jsou způsobilá k financování, pokud jsou v souladu s prioritami stanovenými v příslušných unijních strategiích, programech a posouzeních hrozeb a rizik a podporují zejména:
2.  Opatření Unie jsou způsobilá k financování, pokud jsou v souladu s prioritami stanovenými a schválenými Evropským parlamentem a Radou v příslušných unijních strategiích, programech a posouzeních hrozeb a rizik a podporují zejména:
Odůvodnění
Na financování opatření nebo postupů, u nichž nebylo na úrovni Evropského parlamentu a Rady dosaženo politické dohody, by neměly být využívány žádné finanční prostředky.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c
c) analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, včetně posouzení hrozeb, rizik a dopadů a projektů monitorujících provádění práva Unie a plnění cílů politiky Unie v členských státech;
c) analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, včetně posouzení hrozeb, rizik a dopadů, jež jsou podložené a jsou v souladu s prioritami Unie a s iniciativami, které schválil Evropský parlament a Rada,projekty monitorující provádění práva Unie a plnění cílů politiky Unie v členských státech;
Odůvodnění
Na financování opatření nebo postupů, u nichž nebylo na úrovni Evropského parlamentu a Rady dosaženo politické dohody, by neměly být využívány žádné finanční prostředky.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f
f) pořizování a/nebo modernizaci technického vybavení, zabezpečeného zařízení, infrastruktury, souvisejících budov a systémů, zejména systémů informačních a komunikačních technologií a součástí těchto systémů na úrovni Unie, mimo jiné za účelem evropské spolupráce v oblasti kyberkriminality, a to zejména s evropským centrem pro boj proti kyberkriminalitě;
f) pořizování a/nebo modernizaci technického vybavení, know-how, zabezpečeného zařízení, infrastruktury, souvisejících budov a systémů, zejména systémů informačních a komunikačních technologií a součástí těchto systémů na úrovni Unie, mimo jiné za účelem evropské spolupráce v oblasti kyberkriminality, a to zejména s evropským centrem pro boj proti kyberkriminalitě;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí
1. 564 milionů EUR je přiděleno členským státům orientačně takto:
1.  Zdroje určené na národní programy jsou rozděleny takto:
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a 
a) 30 % v poměru k celkovému počtu jejich obyvatel;
a) 35 % v poměru k celkovému počtu jejich obyvatel;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c
c) 10 % v poměru k počtu cestujících a tunám nákladu odbavených na mezinárodních letištích a v námořních přístavech;
c) 20 % v poměru k počtu cestujících a tunám nákladu odbavených na mezinárodních letištích a v námořních přístavech;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d
d) 10 % v poměru k počtu evropských kritických infrastruktur označených v souladu se směrnicí 2008/114/ES;
vypouští se
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e
e) 40 % nepřímo úměrně k jejich hrubému domácímu produktu (standard kupní síly na obyvatele).
e) 35 % nepřímo úměrně k jejich hrubému domácímu produktu (standard kupní síly na obyvatele).
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
2.  Přenesení pravomoci uvedené v tomto nařízení se svěřuje Komisi na dobu sedmi let [ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost]. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
2.  Přenesení pravomoci uvedené v tomto nařízení se svěřuje Komisi na dobu sedmi let [ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s tímto nařízením vstoupí v platnost, jen pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevyslovily námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě, nebo před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s tímto nařízením vstoupí v platnost, jen pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevyslovily námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě, nebo před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Odůvodnění
V ostatních částech příslušného textu není žádný odkaz na čl. 12 odst. 2.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5
5.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2015 zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění rozhodnutí Rady 2007/125/SVV v období 2011 až 2013.
5.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2015 zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění rozhodnutí Rady 2007/125/SVV v období 2011 až 2013. Komise v této zprávě konkrétně doloží, má-li takové podklady k dispozici, dosaženou doplňkovost a součinnost mezi prostředky EU a rozpočty členských států a spouštěcí efekt rozpočtu EU, pokud jde o plnění cílů stanovených v rozhodnutí Rady 2007/125/SVV v jednotlivých členských státech.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)
Článek 15 a

Hodnocení

Nejpozději do 31. prosince 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o plnění cílů stanovených tímto nařízením.

Odůvodnění
V rámci přístupu zaměřeného na výsledky je třeba provést v polovině období přezkum uplatňování tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
Na základě návrhu Komise přezkoumá Evropský parlament a Rada toto nařízení nejpozději do 30. června 2020.

Na základě návrhu Komise přezkoumá Evropský parlament a Rada toto nařízení nejpozději do 1. června 2020.

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1
Opatření zaměřená na předcházení přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti, obchodu s drogami, obchodování s lidmi, sexuálnímu vykořisťování dětí, a boj proti nim, dále projekty na odhalování a rozbíjení zločineckých sítí, ochranu hospodářství před pronikáním trestné činnosti a na snižování finanční motivace prostřednictvím zajištění, zmrazení a konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti.

Opatření zaměřená na předcházení přeshraniční, závažné a organizované trestné činnosti, zejména obchodu s drogami, obchodování s lidmi, pohlavnímu vykořisťování dětí a šíření snímků zobrazujících zneužívání dětí, a boj proti nim, dále projekty na odhalování a rozbíjení zločineckých sítí, ochranu hospodářství před pronikáním trestné činnosti a na snižování finanční motivace prostřednictvím zajištění, zmrazení a konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Příloha 1 – poslední bod (nový)
Opatření zaměřená na dosažení užšího partnerství mezi Unií a třetími zeměmi (zejména zeměmi, s nimiž má Unie společné hranice) a vypracování a provádění operačních programů opatření k plnění výše uvedených strategických priorit EU.

Právní upozornění - Ochrana soukromí