Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2505(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0003/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0003/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0021

Hyväksytyt tekstit
PDF 511kWORD 50k
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg
Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustaminen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta)
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Euroopan parlamentin päätös 17. tammikuuta 2013 toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ja valtuutuksesta neuvotteluihin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)2013/2505(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ehdotuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan 2 kohdan ja 70 a artiklan,

päättää aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan valtuutuksen perusteella:

VALTUUTUS

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 a kohta (uusi)
1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

Tarkistus 2
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)
1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten”1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopistealueista tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta;

1 Hyväksytyt tekstit P7_TA(2011)0266.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta Euroopan unionissa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 3 kohta) olisi saavutettava muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tukemalla jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia.
(1)  Unionin tavoite korkean turvallisuustason varmistamisesta Euroopan unionissa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan 3 kohta) olisi saavutettava muun muassa toteuttamalla toimenpiteitä rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tukemalla jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja unionin toimivaltaisten elinten sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia. Tämä tavoite olisi saavutettava niin, että samalla varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen perusoikeuskirjan säännösten ja unionin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava tehostettuja unionin tason toimia, jotta ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella kasvavilta rajatylittäviltä uhkatekijöiltä ja tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, huumekauppa, korruptio, tietoverkkorikollisuus sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden kauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle.
(2)  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi toteutettava tehostettuja unionin tason toimia, jotta ihmisiä ja omaisuutta voidaan suojella kasvavilta rajatylittäviltä uhkatekijöiltä ja tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. Terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, huumekauppa, korruptio, tietoverkkorikollisuus, tietoverkkoturvallisuus sekä ihmiskauppa ja laittomien aseiden kauppa muodostavat edelleen uhkan unionin sisäiselle turvallisuudelle.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen vahva painottaminen ja sisäisen turvallisuuden erottamaton yhteys ulkoiseen turvallisuuteen olisi otettava huomioon sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa ohjaavina keskeisinä periaatteina.
(4)  Jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuullisuus, selkeä tehtävänjako, perusoikeuksien ja -vapauksien ja oikeusvaltion kunnioittaminen sekä kokonaisvaltaisen näkemyksen vahva painottaminen ja sisäisen turvallisuuden yhteys ulkoiseen turvallisuuteen ja niiden keskinäinen johdonmukaisuus olisi otettava huomioon sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa ohjaavina keskeisinä periaatteina.
Perustelu
Euroopan parlamentti on jo vaatinut sisäisen turvallisuuden strategiaa koskevassa mietinnössään EU:n sisäistä ja ulkoista turvallisuutta koskevien toimien johdonmukaisuutta.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea perustamalla sisäisen turvallisuuden rahasto.
(5)  Sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanon edistämiseksi ja sen operatiivisen toteutumisen varmistamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi unionin rahoitustukea perustamalla sisäisen turvallisuuden rahasto ja hallinnoimalla sitä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Rajat ylittäviin rikoksiin, kuten rikollisjärjestöjen harjoittamaan laittomaan maahanmuuttoon liittyvään ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön voidaan puuttua tehokkaasti poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön avulla.
Perustelu
Rikollisten soluttautuminen lailliseen talouteen merkitsee sisämarkkinoiden vääristymistä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjunta on olennaisen tärkeää laillisen talouden puolustamiseksi rahanpesun kaltaisilta tyypillisiltä rikollisuuden muodoilta.
Perustelu
Rikollisten soluttautuminen lailliseen talouteen merkitsee sisämarkkinoiden vääristymistä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Unionin toimintaa koettelevina tiukan budjettipolitiikan aikoina talousvaikeudet olisi voitettava lisäämällä joustavuutta, toteuttamalla innovatiivisia organisatorisia toimia sekä tehostamalla olemassa olevien rakenteiden käyttöä ja koordinointia unionin toimielinten ja erillisvirastojen välillä sekä kansallisten viranomaisten ja kolmansien maiden välillä.
Perustelu
Talouskriisi pakottaa löytämään joustavia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan torjua tehokkaasti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tämän asetuksen perusteella olisi myönnettävä rahoitustukea poliisiyhteistyön, tietojenvaihdon ja tietojen saatavuuden edistämiseen, rikollisuuden ehkäisemiseen ja rajatylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä terrorismin torjumiseen, väestön ja elintärkeiden infrastruktuurien suojelemiseen turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden tehokkaan hallinnoinnin edistämiseen osana sisäisen turvallisuuden rahaston kattavaa kehystä, ottaen huomioon yhteiset politiikat (strategiat, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntö ja käytännön yhteistyö.
(9)  Tämän asetuksen perusteella olisi myönnettävä rahoitustukea poliisiyhteistyön, tietojenvaihdon ja tietojen saatavuuden edistämiseen, rikollisuuden ehkäisemiseen ja rajatylittävän, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä terrorismin, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien kuvien jakelun torjumiseen, väestön ja elintärkeiden infrastruktuurien suojelemiseen turvallisuuteen liittyviltä vaaratilanteilta sekä turvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden tehokkaan hallinnoinnin edistämiseen osana sisäisen turvallisuuden rahaston kattavaa kehystä, ottaen huomioon yhteiset politiikat (strategiat, ohjelmat ja toimintasuunnitelmat), lainsäädäntö ja käytännön yhteistyö.
Perustelu
Ihmiskauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat pahimpia vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden muotoja. Ne olisikin mainittava erikseen tässä johdanto-osan kappaleessa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Näillä aloilla myönnettävällä rahoitustuella tuetaan erityisesti toimia, jotka edistävät rajatylittäviä yhteisiä toimia, tietojenvaihtoa ja tietojen saatavuutta, parhaiden käytänteiden vaihtoa, helpompaa ja suojattua viestintää ja koordinointia, koulutusta ja henkilöstövaihtoa, analyysi-, seuranta- ja arviointitoimia, kattavia uhkien ja riskien arviointeja, tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimia, uuden teknologian testausta ja validointia, forensiseen tieteeseen liittyvää tutkimusta sekä yhteentoimivien teknisten laitteistojen hankintoja.
(10)  Näillä aloilla myönnettävällä rahoitustuella tuetaan erityisesti toimia, joiden tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden ja Euroopan poliisiviraston (Europol) yhteistyötä. Näillä toimilla olisi edistettävä rajatylittäviä yhteisiä toimia, tietojenvaihtoa ja tietojen saatavuutta, parhaiden käytänteiden vaihtoa, helpompaa ja suojattua viestintää ja koordinointia, koulutusta ja henkilöstövaihtoa, analyysi-, seuranta- ja arviointitoimia, kattavia uhkien ja riskien arviointeja, yhteistyötä jäsenvaltioiden ja asiasta vastaavien EU:n elinten välillä, tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä toimia, uuden teknologian testausta ja validointia, forensiseen tieteeseen liittyvää tutkimusta sekä yhteentoimivien teknisten laitteistojen hankintoja. Näillä aloilla myönnettävällä rahoitustuella olisi tuettava ainoastaan sellaisia toimia, jotka ovat sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Kun tämän välineen tuella toteutetaan toimenpiteitä kolmansissa maissa ja niihin liittyviä toimenpiteitä, olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita. Niiden tarkoituksena ei tulisi olla tukea suoraan kehitysyhteistyöhön suunnattuja toimia, vaan niillä olisi tarvittaessa täydennettävä ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta. Olisi myös pyrittävä johdonmukaisuuteen suhteessa humanitaarista apua koskevaan unionin politiikkaan erityisesti hätätoimenpiteiden toteuttamisen osalta.
(11)  Kun tämän välineen tuella toteutetaan toimenpiteitä kolmansissa maissa ja niihin liittyviä toimenpiteitä, olisi hyödynnettävä synergiaa ja noudatettava johdonmukaisuutta muiden unionin ulkopuolella toteutettavien, sekä maantieteellisistä että temaattisista unionin ulkoisen avun välineistä tuettujen toimien kanssa. Näiden toimien toteuttamisessa olisi etenkin pyrittävä noudattamaan täysin johdonmukaisesti asianomaista maata tai aluetta koskevan unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja yleistavoitteita, demokratian periaatteita ja arvoja, perusvapauksia ja -oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja kolmansien maiden itsemääräämisoikeutta. Niiden tarkoituksena ei tulisi olla tukea suoraan kehitysyhteistyöhön suunnattuja toimia, vaan niillä olisi tarvittaessa täydennettävä ulkoisen avun välineiden perusteella myönnettyä rahoitusta. Olisi myös pyrittävä johdonmukaisuuteen suhteessa humanitaarista apua koskevaan unionin politiikkaan erityisesti hätätoimenpiteiden toteuttamisen osalta.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Välineen avulla olisi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan nojalla pyrittävä varmistamaan lapsen oikeuksien suojelu, mukaan lukien lasten suojelu väkivallalta, hyväksikäytöltä, riistolta ja laiminlyönniltä.
Välineestä olisi tuettava erityisesti todistajiksi ja uhreiksi joutuneiden lasten suojakeinoja ja avustamista sekä ilman huoltajaa olevien tai muuten holhousta tarvitsevien lasten erityistä suojelua ja tukea.

Olisi toteutettava säännöllisiä seuranta- ja arviointitoimia, menojen seuranta mukaan lukien, jotta voidaan arvioida välineestä tuettujen toimien vaikutusta lasten suojeluun.

Perustelu
EU on sitoutunut lapsen oikeuksien suojelemiseen. Toimet on tehtävä näkyviksi tämän asetuksen täytäntöönpanossa.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Sisäisen turvallisuuden rahaston täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden varmistamiseksi rahastoon osoitetut unionin varat olisi pantava täytäntöön yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti, lukuun ottamatta unionin erityisen edun mukaisia toimia, jäljempänä 'unionin toimet', hätäapua ja teknistä apua, jotka pannaan täytäntöön suoraa ja välillistä hallinnointia soveltaen.
(13)  Jotta voidaan varmistaa sisäisen turvallisuuden rahaston yhdenmukainen täytäntöönpano ja unionin erityisen edun mukaisten toimien, jäljempänä 'unionin toimet', hätäavun ja teknisen avun tehokas hallinnointi, rahastoon osoitetut unionin varat olisi pantava täytäntöön suoraa ja välillistä hallinnointia soveltaen, lukuun ottamatta joustavaa hallintoa edellyttäviä toimia ja kansallisia ohjelmia, jotka pannaan täytäntöön yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti.
Perustelu
Unionin talousarvion toteuttamisen yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti olisi oltava poikkeus eikä sääntö (ks. varainhoitoasetuksen 55 artikla).
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti hallinnoitavien varojen yhteydessä jäsenvaltioiden kansallisten ohjelmien olisi oltava täysin unionin painopisteiden ja tavoitteiden mukaisia.
Perustelu
Väliarvioinnin ja sidosryhmien kuulemisen perusteella on tarpeen noudattaa tulospainotteisempaa lähestymistapaa yhteistyössä toteutettavaan hallinnointiin ja ottaa käyttöön yhteinen sääntelykehys.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten osoitetut määrärahat olisi jaettava sellaisten selkeiden ja objektiivisten kriteerien perusteella, jotka liittyvät jäsenvaltioiden suojelua tarvitseviin julkisiin hyödykkeisiin ja jäsenvaltioiden taloudelliseen kykyyn varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso, kuten väestön lukumäärä, valtion pinta-ala, niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahdin määrä, Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien lukumäärä ja jäsenvaltioiden bruttokansantuote.
(14)  Jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten osoitetut määrärahat olisi jaettava sellaisten selkeiden, objektiivisten ja mitattavissa olevien kriteerien perusteella, jotka liittyvät jäsenvaltioiden suojelua tarvitseviin julkisiin hyödykkeisiin ja jäsenvaltioiden taloudelliseen kykyyn varmistaa sisäisen turvallisuuden korkea taso, kuten väestön lukumäärä, valtion pinta-ala, niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahdin määrä ja jäsenvaltioiden bruttokansantuote.
Perustelu
Muutokset ovat johdonmukaisia 10 artiklaan ehdotettujen tarkistusten kanssa.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Unionin käyttöön jäävien resurssien enimmäismäärän olisi oltava yhtä suuri kuin jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten myönnettävien resurssien määrä. Näin voidaan varmistaa, että unioni pystyy tiettynä varainhoitovuonna tukemaan toimia, jotka ovat unionin erityisen edun mukaisia, esimerkiksi selvityksiä, uusien teknologioiden testausta ja validointia, valtioiden välisiä hankkeita, verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpanon seurantaa sekä kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimia. Tuettavien toimien olisi oltava unionin strategioissa, ohjelmissa, toimintasuunnitelmissa ja riskien ja uhkien arvioinneissa yksilöityjen painopisteiden mukaisia.
(16)  Jäsenvaltioille niiden kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa varten myönnettävien resurssien enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin unionin toimiin käytettävissä olevat resurssit. Tästä syystä on välttämätöntä varmistaa käytettävissä olevien varojen tehokkaampi hyödyntäminen parantamalla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten koulutusta. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että unionin käytettävissä on riittävästi resursseja, jotta se pystyy tiettynä varainhoitovuonna tukemaan toimia, jotka ovat unionin erityisen edun mukaisia, esimerkiksi selvityksiä, uusien teknologioiden testausta ja validointia, valtioiden välisiä hankkeita, verkostoitumista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpanon seurantaa sekä kolmansissa maissa toteutettavia ja niihin liittyviä toimia. Tuettavien toimien olisi oltava unionin strategioissa, tietoverkkoturvallisuutta koskeva strategia mukaan lukien, ohjelmissa, toimintasuunnitelmissa ja riskien ja uhkien arvioinneissa yksilöityjen painopisteiden mukaisia.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan delegoidut säädökset ovat ainoastaan muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, jotka liittyvät lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen muihin kuin keskeisiin osiin. Kaikista keskeisistä osista olisi säädettävä asianomaisella lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)
(18 b)  Unionin ja jäsenvaltioiden varojen käyttämistä tällä alalla olisi koordinoitava paremmin, jotta voidaan varmistaa rahoituksen täydentävyys, lisätä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä luoda enemmän talousarvioon liittyvää synergiaa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)
(18 c)  On syytä maksimoida unionin rahoituksen vaikutus ottamalla käyttöön, kokoamalla yhteen ja lisäämällä julkisia rahoitusvaroja.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)
(18 d)  Olisi varmistettava unionin talousarvioon liittyvien mekanismien mahdollisimman hyvä seurattavuus, vastuuvelvollisuus ja demokraattinen valvonta.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 e kappale (uusi)
(18 e)  Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan ohjelmalle asetetut tavoitteet, samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 f kappale (uusi)
(18 f)  Kun komissio toteuttaa unionin talousarviota yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti, talousarvion toteuttamistehtävät olisi siirrettävä jäsenvaltioille. Komission ja jäsenvaltioiden olisi unionin varoja hallinnoidessaan noudatettava moitteettoman varainhoidon, seurattavuuden ja syrjimättömyyden periaatteita sekä varmistettava unionin toiminnan näkyvyys. Komission ja jäsenvaltioiden olisi tätä varten täytettävä valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa ja otettava hoitaakseen niistä johtuvat tässä asetuksessa säädetyt velvollisuudet. Täydentäviä säännöksiä olisi annettava alakohtaisissa säännöissä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 g kappale (uusi)
(18 g)  On tarpeen varmistaa, että ohjelman varainhoito on moitteetonta ja että ohjelman toteutus on mahdollisimman tehokas ja käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan oikeusvarmuus ja se, että ohjelma on kaikkien osallistujien ulottuvilla.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 h kappale (uusi)
(18 h)  Komission olisi seurattava vuosittain välineen täytäntöönpanoa käyttäen keskeisiä indikaattoreita tulosten ja vaikutusten arviointiin. Näiden indikaattoreiden ja niiden perustasojen olisi muodostettava vähimmäisperusta sen arvioinnille, missä määrin ohjelman tavoitteet on saavutettu.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa tarkoitetulla alalla.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Liechtensteinin osalta tällä asetuksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen, ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan H kohdassa, tarkasteltuna yhdessä pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta annetun neuvoston päätöksen 2011/349/EU 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta
b) 'tietojen vaihdolla ja tietojen saatavuudella' sellaisten tietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa, joita lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten, erityisesti kun on kyse rajatylittävästä, vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta;
b) 'tietojen vaihdolla ja tietojen saatavuudella' sellaisten tietojen suojattua keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa, joita unionin lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten, erityisesti kun on kyse rajatylittävästä, vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta
d) 'järjestäytyneellä rikollisuudella' sellaista kolmen tai useamman henkilön muodostaman, rakenteeltaan jäsentyneen ryhmän, joka on ollut olemassa jonkin aikaa, yhdessä toteuttamaa rangaistavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on välittömän tai välillisen taloudellisen tai muun aineellisen hyödyn saaminen;
d) 'järjestäytyneellä rikollisuudella' toimintaa, jota harjoittaa rakenteeltaan jäsentynyt ryhmä, joka on olemassa riittävän kauan, jotta toiminta ei ole pelkästään satunnaista, ja joka koostuu yli kahdesta henkilöstä, jotka ovat velvollisia toimimaan yhdessä ja jotka toimivat yhdessä tehdäkseen rikoksia, joista voi enimmillään seurata vähintään neljän vuoden pituinen tai sitä ankarampi vapausrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide, kun kyseisen toiminnan tarkoituksena on välittömän tai välillisen taloudellisen tai muun hyödyn saaminen, myös uhkailun avulla;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta
f) 'riskin- ja kriisinhallinnalla' mitä tahansa toimia, jotka liittyvät terrorismin ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien arviointiin, ehkäisemiseen, niihin valmistautumiseen ja niiden seurausten hallintaan;
f) 'riskin- ja kriisinhallinnalla' mitä tahansa toimia, jotka liittyvät terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden turvallisuuteen liittyvien riskien arviointiin, ehkäisemiseen, niihin valmistautumiseen ja niiden seurausten hallintaan;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta
h) 'seurausten hallinnalla' sellaisten toimenpiteiden tehokasta koordinointia, jotka on toteutettu terrorihyökkäyksen tai muun turvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen aiheuttamiin vaikutuksiin reagoimiseksi ja niiden vähentämiseksi, jotta voidaan varmistaa kansallisella ja/tai EU:n tasolla toteutettujen toimien tehokas koordinointi;
h) 'seurausten hallinnalla' sellaisten kansallisten ja/tai unionin toimien tehokasta koordinointia, jotka on toteutettu terrorihyökkäyksen tai muun turvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen aiheuttamiin vaikutuksiin reagoimiseksi ja niiden vähentämiseksi;
Perustelu
Ehdotetulla sanamuodolla parannetaan tekstin ymmärrettävyyttä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – i alakohta
i) 'elintärkeällä infrastruktuurilla' sellaisia aineellisia resursseja, palveluja, tietotekniikkayhteyksiä, -verkkoja ja -infrastruktuurivaroja, joiden toimintahäiriö tai tuhoutuminen aiheuttaisi vakavia seurauksia elintärkeille yhteiskunnan toiminnoille, mukaan lukien toimitusketjut, kansalaisten terveys, turvallisuus ja taloudellinen tai sosiaalinen hyvinvointi tai unionin tai sen jäsenvaltioiden toiminta;
i) 'elintärkeällä infrastruktuurilla' sellaisia jäsenvaltioissa sijaitsevia hyödykkeitä, verkkoja ja järjestelmiä tai niiden osia, jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan välttämättömien toimintojen, terveydenhuollon, turvallisuuden, turvatoimien sekä väestön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja joiden vahingoittumisella, murtamisella tai tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus jäsenvaltioon tai unioniin sen vuoksi, että näitä toimintoja ei kyetä ylläpitämään;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta
a) ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä vahvistaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia.
a) ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, myös terrorismia, ihmiskauppaa, laittomaan maahanmuuttoon liittyvää ihmiskauppaa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien kuvien jakelua, tietoverkkorikollisuutta ja rikoksista saadun tuoton rahanpesua, sekä vahvistaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja asiasta vastaavien unionin elinten sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden yhteistyötä ja niiden välistä koordinointia.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa rajatylittävien yhteisten operaatioiden, parhaita käytänteitä koskevien asiakirjojen ja järjestettyjen tapahtumien lukumäärä.

Poistetaan.

Perustelu
On ehdotettu erityistä tarkistusta, jossa kuvataan indikaattoreita, joilla mitataan tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a) parantaa jäsenvaltioiden valmiuksia tehdä yhteistyötä Europolin kanssa ja hyödyntää paremmin Europolin tuotteita ja palveluja.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan erilaisten indikaattorien avulla, joita ovat muun muassa sellaisten käyttöön otettujen ja/tai edelleen kehitettyjen välineiden lukumäärä, joiden avulla helpotetaan elintärkeiden infrastruktuurien suojelua jäsenvaltioissa talouden kaikilla sektoreilla, ja unionin tasolla laadittujen uhkien ja riskien arviointien lukumäärä.

Poistetaan.

Perustelu
On ehdotettu erityistä tarkistusta, jossa kuvataan indikaattoreita, joilla mitataan tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi välineestä edistetään seuraavia operatiivisia tavoitteita edistämällä ja kehittämällä
3.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi välineestä edistetään seuraavia operatiivisia tavoitteita:
Perustelu
Tarkistus on johdonmukainen 3 artiklan 3 kohtaan esitettyjen muiden tarkistusten kanssa.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta
a) toimenpiteitä (menetelmiä, työvälineitä ja rakenteita), joiden avulla voidaan lujittaa jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismia erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien, tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihdon, tietojen saatavuuden, yhteentoimivien teknologioiden, vertailukelpoisten tilastojen, soveltavan kriminologian, viestinnän ja tietoisuuden lisäämisen avulla;
a) edistetään ja kehitetään toimenpiteitä (menetelmiä, työvälineitä ja rakenteita), joiden avulla voidaan lujittaa jäsenvaltioiden valmiuksia ehkäistä ja torjua rajatylittävää, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, tietoverkkorikollisuutta tai terrorismia erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien, tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihdon, tietojen saatavuuden, yhteentoimivien teknologioiden, vertailukelpoisten tilastojen, soveltavan kriminologian, viestinnän ja tietoisuuden lisäämisen avulla;
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta
b) hallinnollista ja operatiivista koordinointia, yhteistyötä, keskinäistä ymmärtämystä ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja alalla toimivien unionin elinten sekä tarvittaessa kolmansien maiden välillä;
b) edistetään ja kehitetään hallinnollista ja operatiivista koordinointia, yhteistyötä, keskinäistä ymmärtämystä ja tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten ja alalla toimivien unionin elinten sekä tarvittaessa kolmansien maiden ja kansainvälisten organisaatioiden välillä;
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta
c) koulutussuunnitelmia eurooppalaisten koulutuspolitiikkojen täytäntöönpanoa varten, muun muassa erityisten EU:n lainvalvontaviranomaisten vaihto-ohjelmien avulla, jotta voidaan edistää todellisen eurooppalaisen oikeus- ja lainvalvontakulttuurin muodostumista;
c) edistetään ja kehitetään koulutussuunnitelmia, jotka koskevat tietämystä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen liittyvistä velvoitteista sekä eurooppalaisten koulutuspolitiikkojen täytäntöönpanosta, muun muassa erityisten EU:n lainvalvontaviranomaisten vaihto-ohjelmien avulla, jotta voidaan edistää todellisen eurooppalaisen oikeus- ja lainvalvontakulttuurin muodostumista
(Tarkistus koskee myös d–g alakohtaa. Kyseisiin alakohtiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta
d) toimenpiteitä ja parhaita käytänteitä todistajien ja rikoksen uhrien suojelua ja tukemista varten;
d) edistetään ja kehitetään toimenpiteitä, mekanismeja ja parhaita käytänteitä todistajien ja rikoksen uhrien varhaista tunnistamista, suojelua ja tukemista varten, erityisesti todistajiksi ja uhreiksi joutuneiden lasten suojakeinoja ja avustamista sekä ilman huoltajaa olevien tai muuten holhousta tarvitsevien lasten erityistä suojelua ja tukea;
Perustelu
Sen lisäksi, että todistajat ja rikoksen uhrit tarvitsevat suojelua ja tukea, heidät on myös tunnistettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. EU on sitoutunut lapsen oikeuksien suojelemiseen. Toimet on tehtävä näkyviksi tämän asetuksen täytäntöönpanossa.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta
g) toimenpiteitä (menetelmiä, työkaluja ja rakenteita), joilla parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksia laatia kattavia uhkien ja riskien arviointeja, joiden avulla unioni voi luoda yhteisiin arvioihin perustuvia yhdennettyjä lähestymistapoja kriisitilanteita varten ja parantaa jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden erilaisten uhkatasojen määritelmien ymmärtämystä.
g) edistetään ja kehitetään toimenpiteitä (menetelmiä, työkaluja ja rakenteita), joilla parannetaan jäsenvaltioiden ja unionin hallinnollisia ja operatiivisia valmiuksia laatia kattavia uhkien ja riskien arviointeja, jotka ovat näyttöön perustuvia ja sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa ja joiden avulla unioni voi luoda yhteisiin arvioihin perustuvia yhdennettyjä lähestymistapoja kriisitilanteita varten ja parantaa jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden erilaisten uhkatasojen määritelmien ymmärtämystä.
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)
3 a artikla

Indikaattorit

Edellä 3 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista arvioidaan selkeästi ennalta määritettyjen, avointen ja mitattavissa olevien suoritusindikaattoreiden avulla, joita ovat erityisesti seuraavat:

a) rajatylittävien yhteisten operaatioiden lukumäärä;
b) ohjelmasta rahoitettuihin koulutukseen, henkilöstövaihtoon, opintomatkoille, työpajoihin ja seminaareihin osallistuneiden Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 87 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön lukumäärä ja prosenttiosuus;
c) parhaita käytänteitä koskevien asiakirjojen ja järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ja laatu;
d) sellaisten käyttöön otettujen ja/tai edelleen kehitettyjen välineiden lukumäärä, joiden avulla helpotetaan elintärkeiden infrastruktuurien suojelua jäsenvaltioissa talouden kaikilla sektoreilla, ja unionin tasolla laadittujen uhkien ja riskien arviointien lukumäärä;
e)  Europolin tietokantoihin lähetettyjen tietojen lukumäärä ja vireille pantujen tapausten lukumäärä.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tarvittavat tiedot, jotka vaaditaan saavutettujen tulosten arvioimiseksi indikaattorien avulla.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
a) toimet, joilla parannetaan poliisiyhteistyötä ja lainvalvontaviranomaisten välistä koordinointia, mukaan lukien yhteiset tutkintaryhmät ja muut rajatylittävät operaatiot, tietojen saatavuus ja vaihto ja yhteentoimivat teknologiat;
a) toimet, joilla parannetaan poliisiyhteistyötä, lainvalvontaviranomaisten välistä koordinointia ja virastojen välistä yhteistyötä, mukaan lukien yhteiset tutkintaryhmät ja muut rajatylittävät operaatiot, tietojen saatavuus ja vaihto ja yhteentoimivat teknologiat, kuten Europolin suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) laajentaminen tai tietojen latausohjelmien toteuttaminen Europolin tietojärjestelmää varten;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien selvitykset sekä uhrien, riskien ja vaikutusten arvioinnit;
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien selvitykset sekä uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit, jotka ovat näyttöön perustuvia ja sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa;
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komission ja jäsenvaltioiden sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon on varmistettava kolmansissa maissa toteutettavien ja niihin liittyvien toimien koordinointi asetuksen (EU) N:o …/2013 [horisontaaliasetus] 3 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoituskehyksen puitteissa.
2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahastolle vuosia 20142020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisestä annetun asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä rajoittamatta.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Tähän välineeseen perustuva talousarvio pannaan täytäntöön asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen, lukuun ottamatta 7 artiklassa tarkoitettuja unionin toimia, 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua teknistä apua ja 9 artiklassa tarkoitettuja hätätoimia.
4.  Tähän välineeseen perustuva talousarvio pannaan täytäntöön suoraa ja välillistä hallintoa soveltaen (7 artiklassa tarkoitetut unionin toimet, 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tekninen apu ja 9 artiklassa tarkoitetut hätäaputoimet) tai asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 55 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia noudattaen.
Perustelu
Unionin talousarvion toteuttamisen yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti olisi oltava poikkeus eikä sääntö (ks. varainhoitoasetuksen 55 artikla).
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti komissiolla on lopullinen vastuu unionin talousarvion toteuttamisesta.

Perustelu
SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti lopullinen vastuu unionin talousarvion toteuttamisesta kuuluu komissiolle.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta
5.  Kokonaismäärärahojen ohjeellinen jakautuminen on seuraava:
5.  Budjettivallan käyttäjän oikeuksia rajoittamatta kokonaismäärärahojen jakautuminen on seuraava:
a) 564 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
a) 55 prosenttia jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin;
b) 564 miljoonaa euroa unionin toimiin, hätäapuun ja komission aloitteesta myönnettävään tekniseen apuun.
b) 45 prosenttia unionin toimiin, hätäapuun ja komission aloitteesta myönnettävään tekniseen apuun.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta
7.  Schengenin säännöstön määräysten täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvat maat osallistuvat tähän välineeseen tämän asetuksen mukaisesti.
Poistetaan.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 8 kohta
8.  Tarvittavin järjestelyin täsmennetään näiden maiden rahoitusosuudet tähän välineeseen ja tällaiseen osallistumiseen liittyvät täydentävät säännöt, myös säännökset, joilla varmistetaan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja tilintarkastustuomioistuimen toimivalta tehdä tarkastuksia.
Poistetaan.

Näiden maiden rahoitusosuudet lisätään 1 kohdassa tarkoitettuihin unionin talousarviosta saataviin kokonaismäärärahoihin.

Perustelu
Käsiteltävänä olevaan asetukseen ei kuulu Schengenin säännöstön kehittäminen.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan kansallisilla ohjelmilla, jotka komissio tutkii ja hyväksyy asetuksen (EU) N:o XXX/2012 [horisontaaliasetus] 14 artiklan perusteella, erityisesti liitteessä lueteltuihin unionin strategisiin painopisteisiin liittyviä hankkeita.
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisilla ohjelmilla, jotka komissio tutkii ja hyväksyy asetuksen (EU) N:o XXX/2012 [horisontaaliasetus] 14 artiklan perusteella, erityisesti liitteessä lueteltuihin unionin strategisiin painopisteisiin liittyviä hankkeita.
Perustelu
Kansalliset ohjelmat olisi kohdistettava asetuksen liitteessä lueteltuihin unionin strategisiin painopisteisiin liittyviin hankkeisiin.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Komission aloitteesta tämän välineen avulla voidaan rahoittaa valtioiden välisiä toimia ja unionin erityisen edun mukaisia toimia, jäljempänä 'unionin toimet', jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin, erityisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin.
1.  Komission aloitteesta tämän välineen avulla voidaan rahoittaa valtioiden välisiä toimia ja unionin erityisen edun mukaisia toimia, jäljempänä 'unionin toimet', jotka liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin yleisiin, erityisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Kaikkien tällaisten toimien on oltava sopusoinnussa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien ja periaatteiden sekä tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevan unionin lainsäädännön kanssa. Euroopan tietosuojavaltuutettu, Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja muut asiaankuuluvat valvontavirastot ja -elimet voivat arvioida kyseiset toimet niiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
Perustelu
Riippumattoman valvonnan avulla olisi taattava, että kaikki toimet ovat sopusoinnussa perusoikeuksien, oikeus yksityisyyteen mukaan lukien, ja tietosuojavaatimusten kanssa.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Tukikelpoisten unionin toimien on oltava unionin strategioissa, ohjelmissa sekä uhkien ja riskien arvioinneissa asetettujen painopisteiden mukaisia, ja niillä on tuettava erityisesti seuraavia toimia:
2.  Tukikelpoisten unionin toimien on oltava unionin strategioissa, ohjelmissa sekä uhkien ja riskien arvioinneissa asetettujen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien painopisteiden mukaisia, ja niillä on tuettava erityisesti seuraavia toimia:
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit ja hankkeet, joiden avulla seurataan unionin lainsäädännön ja toimintatavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;
c) analyysi-, seuranta- ja arviointitoimet, mukaan lukien uhkien, riskien ja vaikutusten arvioinnit, jotka ovat näyttöön perustuvia ja sopusoinnussa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymien unionin painopisteiden ja aloitteiden kanssa, ja hankkeet, joiden avulla seurataan unionin lainsäädännön ja toimintatavoitteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;
Perustelu
Varoja ei saisi kanavoida sellaisten toimenpiteiden tai käytäntöjen rahoittamiseen, joita ei ole ensin hyväksytty poliittisella sopimuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston tasolla.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta
f) teknisten laitteiden, suojattujen tilojen, infrastruktuurien ja niihin liittyvien rakennusten ja järjestelmien, erityisesti unionin tason tieto- ja viestintäjärjestelmien ja niiden osien, hankinta ja/tai päivittäminen, muun muassa tietoverkkorikollisuutta koskevaa, Euroopan verkkorikoskeskuksen puitteissa tehtävää eurooppalaista yhteistyötä varten;
f) teknisten laitteiden, osaamisen, suojattujen tilojen, infrastruktuurien ja niihin liittyvien rakennusten ja järjestelmien, erityisesti unionin tason tieto- ja viestintäjärjestelmien ja niiden osien, hankinta ja/tai päivittäminen, muun muassa tietoverkkorikollisuutta koskevaa, Euroopan verkkorikoskeskuksen puitteissa tehtävää eurooppalaista yhteistyötä varten;
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.   Osoitetaan jäsenvaltioille 564 miljoonaa euroa seuraavasti:
1.  Kansallisiin ohjelmiin tarkoitettujen resurssien jakauma on seuraava:
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta
a) 30 prosenttia suhteessa niiden kokonaisväestöön;
a) 35 prosenttia suhteessa niiden kokonaisväestöön;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) 10 prosenttia suhteessa niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahtitonnien lukumäärään;
c) 20 prosenttia suhteessa niiden kansainvälisten lentokenttien ja satamien kautta kulkevien matkustajien ja rahtitonnien lukumäärään;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta
d) 10 prosenttia suhteessa direktiivin 2008/114/EY mukaisesti nimettyjen Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien lukumäärään;
Poistetaan.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta
e) 40 prosenttia käänteisessä suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen (ostovoima asukasta kohti).
e) 35 prosenttia käänteisessä suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen (ostovoima asukasta kohti).
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Tässä asetuksessa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle seitsemän vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulosta]. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
2.  Tässä asetuksessa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle seitsemän vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulosta].
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta
5.  Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Tämän asetuksen nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
Poistetaan.

Perustelu
Asetuksen 12 artiklan 2 kohtaan ei viitata missään muualla tässä tekstissä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta
5.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 kertomuksen neuvoston päätöksen 2007/125/YOS täytäntöönpanon avulla vuosina 2011–2013 saavutetuista tuloksista ja täytäntöönpanoon liittyvistä laadullisista ja määrällisistä näkökohdista.
5.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 kertomuksen neuvoston päätöksen 2007/125/YOS täytäntöönpanon avulla vuosina 2011–2013 saavutetuista tuloksista ja täytäntöönpanoon liittyvistä laadullisista ja määrällisistä näkökohdista. Komissio esittää tässä kertomuksessa käytännön todisteita, jos niitä on saatavilla, EU:n rahastojen ja jäsenvaltioiden talousarvioiden täydentävyydestä ja saavutetusta synergiasta sekä EU:n talousarvion käynnistysvaikutuksesta jäsenvaltioihin neuvoston päätöksessä 2007/125/YOS asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)
15 a artikla

Arviointi

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jotta voidaan arvioida tässä asetuksessa määritettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Perustelu
Noudatettaessa tulossuuntautunutta lähestymistapaa on syytä suorittaa asetuksen toiminnan väliarviointi.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta uudelleen komission ehdotuksen pohjalta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta uudelleen komission ehdotuksen pohjalta viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta
Toimenpiteet, joilla ehkäistään ja torjutaan rajatylittävää vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja erityisesti huumekauppaa, ihmiskauppaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sekä hankkeet, joiden avulla paljastetaan ja hajotetaan rikollisverkostoja, suojataan taloutta rikollisten soluttautumiselta ja vähennetään taloudellisia kannustimia takavarikoimalla ja jäädyttämällä rikoksella saadut varat ja tuomitsemalla ne menetetyiksi.

Toimenpiteet, joilla ehkäistään ja torjutaan rajatylittävää vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja erityisesti huumekauppaa, ihmiskauppaa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvien kuvien jakelua, sekä hankkeet, joiden avulla paljastetaan ja hajotetaan rikollisverkostoja, suojataan taloutta rikollisten soluttautumiselta ja vähennetään taloudellisia kannustimia takavarikoimalla ja jäädyttämällä rikoksella saadut varat ja tuomitsemalla ne menetetyiksi.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – uusi kohta viimeisen kohdan jälkeen
Toimenpiteet, joilla pyritään tiivistämään kumppanuutta unionin ja kolmansien maiden (erityisesti sen ulkorajoilla sijaitsevien maiden) välillä sekä laatimaan ja panemaan täytäntöön operatiivisia toimintaohjelmia, jotta edellä mainitut unionin strategiset painopisteet voidaan saavuttaa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö