Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2505(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0003/2013

Pateikti tekstai :

B7-0003/2013

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0021

Priimti tekstai
PDF 613kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2013 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonė (Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo)
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

2013 m. sausio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpinstitucinių derybų pradėjimo ir įgaliojimų dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo, taip pat krizių valdymo finansinės paramos priemonė (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio 2 dalį ir 70a straipsnį,

nusprendžia pradėti tarpinstitucines derybas remdamasis šiais įgaliojimais:

ĮGALIOJIMAI

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Reglamento projektas
1 a dalis (nauja)
1a. pažymi, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik orientyras teisėkūros institucijai ir kad jis negali būti galutinai nustatytas, kol bus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;
Pakeitimas 2
Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)
1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“1; pakartoja, kad, siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas įgyvendinti esamus politikos prioritetus ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) numatytas naujas užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus įvykius, reikia kitoje DFP skirti pakankamai papildomų išteklių; prašo Tarybos, jei ji nepritaria šiam požiūriui, aiškiai nurodyti, kurių jos politinių prioritetų arba projektų būtų galima visiškai atsisakyti, nepaisant jų įrodytos pridėtinės vertės Europai; atkreipia dėmesį, kad net padidinus kitos DFP išteklius 5 proc., palyginti su 2013 m. lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos solidarumo principą;
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Sąjunga turėtų pasiekti tikslą užtikrinti aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnio 3 dalis), inter alia, imdamasi nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo priemonių, taip pat priemonių valstybių narių teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis priemonių;
(1)  Sąjunga turėtų pasiekti tikslą užtikrinti aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnio 3 dalis), inter alia, imdamasi nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo priemonių, taip pat valstybių narių teisėsaugos institucijų, kitų nacionalinės valdžios institucijų ir atitinkamų Sąjungos institucijų veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis priemonių. Šio tikslo turėtų būti siekiama kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi žmogaus teisių, kaip numatyta Pagrindinių teisių chartijos ir Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų nuostatose;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2) tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikėtų imtis sustiprintų veiksmų Sąjungos lygmeniu, kad asmenys ir prekės būtų apsaugoti nuo vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės ir kad būtų remiama valstybių narių kompetentingų institucijų vykdoma veikla. Dėl, inter alia, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prekybos narkotikais, korupcijos, elektroninių nusikaltimų, prekybos žmonėmis ir neteisėtos prekybos ginklais toliau kyla Sąjungos vidaus saugumo problemų;
(2) tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikėtų imtis sustiprintų veiksmų Sąjungos lygmeniu, kad asmenys ir prekės būtų apsaugoti nuo vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės ir kad būtų remiama valstybių narių kompetentingų institucijų vykdoma veikla. Dėl, inter alia, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, prekybos narkotikais, korupcijos, elektroninių nusikaltimų, elektroninio saugumo aspektų, prekybos žmonėmis ir neteisėtos prekybos ginklais toliau kyla Sąjungos vidaus saugumo problemų;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4) pagrindiniai principai, kuriais reikėtų vadovautis įgyvendinant vidaus saugumo strategiją, – valstybių narių tarpusavio solidarumas, aiškus užduočių pasidalijimas, pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei, taip pat didelis dėmesys pasaulinei perspektyvai ir glaudus ryšys su išorės saugumu;
(4) pagrindiniai principai, kuriais reikėtų vadovautis įgyvendinant vidaus saugumo strategiją, – valstybių narių tarpusavio solidarumas, aiškus užduočių pasidalijimas, pagarba pagrindinėms teisėms bei laisvėms ir teisinei valstybei, didelis dėmesys pasaulinei perspektyvai ir ryšiui bei būtinam suderinamumui su išorės saugumu;
Pagrindimas
ES veiksmų nuoseklumo vidaus ir išorės saugumo srityje Parlamentas jau reikalavo pranešime dėl vidaus saugumo strategijos.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5) norėdama paskatinti vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad ji iš tiesų būtų taikoma, Sąjunga turėtų suteikti valstybėms narėms tinkamą finansinę paramą įsteigdama Vidaus saugumo fondą;
(5) norėdama paskatinti vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad ji iš tiesų būtų taikoma, Sąjunga turėtų suteikti valstybėms narėms tinkamą finansinę paramą įsteigdama ir valdydama Vidaus saugumo fondą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a) su tarpvalstybiniais nusikaltimais, pvz., prekyba žmonėmis ir nusikalstamų organizacijų naudojimusi nelegalia imigracija, gali būti veiksmingai kovojama teisminio ir policijos bendradarbiavimo priemonėmis;
Pagrindimas
Nusikaltėlių skverbimasis į teisėtą ekonomiką yra vienas iš veiksnių, iškraipančių vidaus rinką.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a) siekiant apsaugoti teisėtą ekonomiką nuo tipiškos nusikalstamos veiklos, pvz., nusikalstamu būdu įgytų lėšų plovimo, būtina veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu;
Pagrindimas
Nusikaltėlių skverbimasis į teisėtą ekonomiką yra vienas iš veiksnių, iškraipančių vidaus rinką.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b) kai taupoma įgyvendinant Sąjungos politikos priemones, siekiant išspręsti ekonomines problemas reikia iš naujo imtis lanksčių, novatoriškų organizacinių priemonių, geriau pasinaudoti esamomis sistemomis ir koordinuoti Sąjungos institucijų, agentūrų ir nacionalinių institucijų veiklą tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis;
Pagrindimas
Ekonomikos krizė verčia ieškoti lanksčių naujoviškų sprendimų, kurie padėtų ne mažiau veiksmingai negu anksčiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9) pagal išsamią Vidaus saugumo fondo sistemą, remiantis šia priemone teikiama finansine parama turėtų būti remiamas policijos bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir teisė ją gauti, nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įskaitant terorizmą, asmenų ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga nuo incidentų, susijusių su saugumu, veiksmingas su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas, atsižvelgiant į bendrą Sąjungos politiką (strategijas, programas ir veiksmų planus), teisės aktus ir praktinį bendradarbiavimą;
(9) pagal išsamią Vidaus saugumo fondo sistemą, remiantis šia priemone teikiama finansine parama turėtų būti remiamas policijos bendradarbiavimas, keitimasis informacija ir teisė ją gauti, nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įskaitant terorizmą, prekybą žmonėmis ir seksualinį vaikų išnaudojimą bei prievartos prieš vaikus vaizdų platinimą, asmenų ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga nuo incidentų, susijusių su saugumu, veiksmingas su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas, atsižvelgiant į bendrą Sąjungos politiką (strategijas, programas ir veiksmų planus), teisės aktus ir praktinį bendradarbiavimą;
Pagrindimas
Prekyba žmonėmis ir seksualinis vaikų išnaudojimas yra vienos iš sunkiausių sunkaus organizuoto nusikalstamumo formų. Jos turėtų būti atskirai paminėtos šioje konstatuojamoje dalyje.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10) finansinė parama šiose srityse visų pirma turėtų būti teikiama veiksmams, kuriais skatinamos bendros tarpvalstybinės operacijos, teisė gauti informaciją ir keitimasis ja, dalijimasis geriausia patirtimi, palengvinta ir saugi komunikacija bei koordinacija, darbuotojų mokymas ir mainai, analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, išsamus grėsmės ir rizikos vertinimas, informuotumo didinimo veikla, naujų technologijų bandymas ir tvirtinimas, teismo medicinos tyrimai ir sąveikios techninės įrangos įsigijimas;
(10) finansinė parama šiose srityse visų pirma turėtų būti teikiama veiksmams, skirtiems valstybių narių ir Europos policijos biuro (Europolo) bendradarbiavimui pagerinti. Šiais veiksmais turėtų būti skatinamos bendros tarpvalstybinės operacijos, teisė gauti informaciją ir keitimasis ja, dalijimasis geriausia patirtimi, palengvinta ir saugi komunikacija bei koordinacija, darbuotojų mokymas ir mainai, analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, išsamus grėsmės ir rizikos vertinimas, valstybių narių ir atitinkamų ES įstaigų bendradarbiavimas, informuotumo didinimo veikla, naujų technologijų bandymas ir tvirtinimas, teismo medicinos tyrimai ir sąveikios techninės įrangos įsigijimas. Finansinė parama šiose srityse turėtų būti teikiama tik veiksmams, atitinkantiems Sąjungos prioritetus ir iniciatyvas, kuriuos patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11) trečiosiose šalyse vykdomų ir su jomis susijusių priemonių pagal šią priemonę reikėtų imtis jas derinant su kitais veiksmais, kurie įgyvendinami už Sąjungos ribų pagal geografines ir temines Sąjungos išorės paramos priemones. Visų pirma, vykdant tokius veiksmus, reikėtų siekti visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmų ir užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Tokie veiksmai neturėtų būti skirti tiesiogiai į vystymąsi orientuotiems veiksmams remti ir, jei tinkama, turėtų papildyti finansinę paramą, teikiamą pagal išorės pagalbos priemones. Taip pat reikėtų siekti suderinamumo su Sąjungos humanitarine politika, ypač kai imamasi priemonių susiklosčius nepaprastajai padėčiai;
(11) trečiosiose šalyse vykdomų ir su jomis susijusių priemonių pagal šią priemonę reikėtų imtis jas derinant su kitais veiksmais, kurie įgyvendinami už Sąjungos ribų pagal geografines ir temines Sąjungos išorės paramos priemones. Visų pirma, vykdant tokius veiksmus, reikėtų siekti visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmų ir užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais, demokratiniais principais ir vertybėmis, pagrindinėmis laisvėmis ir teisėmis, teisinės valstybės principu ir trečiųjų šalių suverenitetu. Tokie veiksmai neturėtų būti skirti tiesiogiai į vystymąsi orientuotiems veiksmams remti ir, jei tinkama, turėtų papildyti finansinę paramą, teikiamą pagal išorės pagalbos priemones. Taip pat reikėtų siekti suderinamumo su Sąjungos humanitarine politika, ypač kai imamasi priemonių susiklosčius nepaprastajai padėčiai;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a) pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį priemonė turėtų būti skirta vaikų teisių apsaugai, įskaitant vaikų apsaugą nuo smurto, prievartos, išnaudojimo ir nesirūpinimo jais, užtikrinti.
Pagal priemonę ypač reikėtų remti vaikų liudytojų ir nukentėjusių vaikų apsaugos veiksmus ir pagalbą jiems, taip pat specialią nelydimų vaikų arba vaikų, kuriems turėtų būti paskirta globa, apsaugą ir pagalbą jiems.

Reikėtų reguliariai vykdyti stebėseną ir vertinimą, įskaitant išlaidų stebėseną, taip siekiant įvertinti, kaip vaikų apsaugos klausimas sprendžiamas vykdant priemonės veiksmus;

Pagrindimas
ES įsipareigojo apsaugoti vaiko teises. Įgyvendinant ir vykdant šį reglamentą turi būti pasiekta, kad šios pastangos taptų matomos.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13) siekiant užtikrinti vienodą Vidaus saugumo fondo įgyvendinimą, šiai finansinei priemonei skirtas Sąjungos biudžetas turėtų būti įgyvendinamas pasidalijamojo valdymo būdu, išskyrus tuos veiksmus, kurie itin svarbūs Sąjungai (Sąjungos veiksmai), pagalbą susiklosčius nepaprastajai padėčiai bei techninę pagalbą, kurie įgyvendinami tiesioginio ir netiesioginio valdymo būdu;
(13) siekiant užtikrinti vienodą Vidaus saugumo fondo įgyvendinimą ir veiksmingą itin svarbių Sąjungai veiksmų (toliau – Sąjungos veiksmai), pagalbos nepaprastosios padėties atveju ir techninės pagalbos valdymą, šiai finansinei priemonei skirtas Sąjungos biudžetas turėtų būti įgyvendinamas tiesioginio ir netiesioginio valdymo būdu, išskyrus tuos veiksmus, kuriems įgyvendinti reikia administracinių procedūrų lankstumo ir nacionalinių programų, kurios įgyvendinamos pasidalijamojo valdymo būdu;
Pagrindimas
Sąjungos biudžeto vykdymas pasidalijamojo valdymo būdu turėtų būti laikomas išimtimi, o ne taisykle (plg. su Finansinio reglamento 55 straipsniu).
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a) panaudojant lėšas pasidalijamojo valdymo principu, reikia užtikrinti, kad valstybių narių nacionalinės programos būtų visiškai suderintos su ES lygmens prioritetais ir tikslais;
Pagrindimas
Remiantis laikotarpio vidurio peržiūros išvadomis ir suinteresuotųjų šalių konsultacijomis pasidalijamasis valdymas turėtų būti labiau orientuotas į rezultatus ir turėtų būti sukurta bendra reguliavimo sistema.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14) ištekliai, kurie paskirti valstybėms narėms įgyvendinti pagal jų nacionalines programas, turėtų būti skirstomi vadovaujantis aiškiais ir objektyviais kriterijais, susijusiais su valstybių narių saugotinomis viešosiomis gėrybėmis ir jų finansiniais pajėgumais užtikrinti aukšto lygio vidaus saugumą, kaip antai jų gyventojų skaičius, jų teritorijos dydis, oro ir jūrų uostuose aptarnaujamų keleivių ir krovinių skaičius, Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų skaičius ir jų bendras vidaus produktas;
(14) ištekliai, kurie paskirti valstybėms narėms įgyvendinti pagal jų nacionalines programas, turėtų būti skirstomi vadovaujantis aiškiais, objektyviais ir išmatuojamais kriterijais, susijusiais su valstybių narių saugotinomis viešosiomis gėrybėmis ir jų finansiniais pajėgumais užtikrinti aukšto lygio vidaus saugumą, kaip antai jų gyventojų skaičius, jų teritorijos dydis, oro ir jūrų uostuose aptarnaujamų keleivių ir krovinių skaičius ir jų bendras vidaus produktas;
Pagrindimas
Pakeitimai atitinka siūlomus 10 straipsnio pakeitimus.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Sąjungai liekančių išteklių riba turėtų būti lygi valstybėms narėms skirtiems ištekliams nacionalinėms programoms įgyvendinti. Tai padės užtikrinti, kad Sąjunga konkrečiais biudžetiniais metais galėtų remti Sąjungai itin svarbius veiksmus, kaip antai naujų technologijų bandymą ir tvirtinimą, tarpvalstybinius projektus, tinklų kūrimą ir dalijimąsi geriausia patirtimi, atitinkamos Sąjungos teisės įgyvendinimo stebėjimą ir Sąjungos politiką bei veiksmus, susijusius su trečiosiomis šalimis, ir veiksmus šiose šalyse. Remiami veiksmai turėtų atitikti atitinkamose Sąjungos strategijose, programose, veiksmų planuose ir rizikos bei grėsmės vertinimuose nustatytus prioritetus;
(16) išteklių, valstybėms narėms skiriamų atitinkamoms nacionalinėms programoms įgyvendinti, riba turėtų būti aukštesnė nei Europos Sąjungos veiksmams skiriamų lėšų. Todėl būtina užtikrinti geresnį valstybių narių gebėjimą panaudoti turimas lėšas, geriau parengiant kompetentingas jų institucijas. Vis dėlto reikia užtikrinti, kad Sąjunga turėtų pakankamai išteklių ir konkrečiais biudžetiniais metais galėtų remti Sąjungai itin svarbius veiksmus, kaip antai naujų technologijų bandymą ir tvirtinimą, tarpvalstybinius projektus, tinklų kūrimą ir dalijimąsi geriausia patirtimi, atitinkamos Sąjungos teisės įgyvendinimo stebėjimą ir Sąjungos politiką bei veiksmus, susijusius su trečiosiomis šalimis, ir veiksmus šiose šalyse. Remiami veiksmai turėtų atitikti atitinkamose Sąjungos strategijose, įskaitant elektroninio saugumo strategiją, programose, veiksmų planuose ir rizikos bei grėsmės vertinimuose nustatytus prioritetus;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)  SESV numatyti deleguotieji aktai yra tik bendro taikymo ne teisėkūros procedūra priimti aktai, susiję su neesminiais teisėkūros procedūra priimto akto elementais. Bet kokie esminiai elementai turėtų būti apibrėžti atitinkamame teisėkūros procedūra priimtame akte;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(18b) siekiant užtikrinti papildomumą, didesnį veiksmingumą ir matomumą, taip pat geresnę biudžetų sąveiką, būtina geriau koordinuoti ES ir valstybių narių lėšų panaudojimą šioje srityje;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(18c) reikia padidinti ES finansavimo poveikį sutelkiant, sujungiant ir panaudojant viešuosius finansinius išteklius;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
18 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(18d) reikėtų užtikrinti kuo didesnį ES biudžeto lėšomis finansuojamų mechanizmų skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinę priežiūrą;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
18 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(18e) geresnis lėšų panaudojimas ir išlaidų kokybė turėtų būti pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis būtų siekiama programos tikslų, kartu užtikrinant optimalų finansinių išteklių naudojimą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
18 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(18f) kai Komisija vykdo Sąjungos biudžetą pasidalijamojo valdymo būdu, biudžeto vykdymo užduotys turėtų būti pavestos valstybėms narėms. Komisija ir valstybės narės turėtų laikytis patikimo finansų valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų ir, valdydamos Sąjungos lėšas, turėtų užtikrinti Sąjungos veiklos matomumą. Šiuo tikslu Komisija ir valstybės narės turėtų vykdyti savo atitinkamus kontrolės ir audito įsipareigojimus ir prisiimti su tuo susijusią atsakomybę, nustatytą šiame reglamente. Papildomos nuostatos turėtų būti nustatytos konkretiems sektoriams taikomose taisyklėse;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
18 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(18g) reikia užtikrinti patikimą programos finansų valdymą ir kiek galima veiksmingesnį ir vartotojui patogiausią jos įgyvendinimą, kartu užtikrinant teisinį tikrumą ir programos prieinamumą visiems dalyviams;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
18 h konstatuojamoji dalis (nauja)
(18h)  Komisija turėtų kasmet stebėti priemonės įgyvendinimą taikydama konkrečius rodiklius rezultatams ir poveikiui įvertinti. Šie rodikliai, įskaitant atitinkamas bazines vertes, turėtų būti minimalus programos tikslų įgyvendinimo masto vertinimo pagrindas;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, patenkančios į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis 1 straipsnio H punkte nurodytas sritis;
Išbraukta.

Pagrindimas
Šiuo reglamentu neprisidedama prie Šengeno acquis plėtojimo.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio H punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Tarybos sprendimo 2008/146/EB dėl susitarimo sudarymo Europos bendrijos vardu 3 straipsniu;
Išbraukta.

Pagrindimas
Šiuo reglamentu neprisidedama prie Šengeno acquis plėtojimo.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio H punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Tarybos sprendimo 2011/349/ES dėl protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu 3 straipsniu;
Išbraukta.

Pagrindimas
Šiuo reglamentu neprisidedama prie Šengeno acquis plėtojimo.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas
b) keitimasis informacija ir teisė ją gauti – teisėsaugos institucijoms svarbios su nusikalstamos veikos, visų pirma tarpvalstybinių, sunkių ir organizuotų nusikaltimų, prevencija, nustatymu, tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios informacijos rinkimas, kaupimas, tvarkymas, nagrinėjimas ir keitimasis ja;
b) keitimasis informacija ir teisė ją gauti – Sąjungos teisėsaugos institucijoms svarbios su nusikalstamos veikos, visų pirma tarpvalstybinių, sunkių ir organizuotų nusikaltimų, prevencija, nustatymu, tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios informacijos saugus rinkimas, kaupimas, tvarkymas, nagrinėjimas ir keitimasis ja;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas
d) organizuotas nusikalstamumas – baustina organizuotos kurį laiką egzistuojančios ir išvien veikiančios trijų ar daugiau asmenų grupės veika, kuria tiesiogiai arba netiesiogiai siekiama gauti finansinės arba kitokios materialinės naudos;
d) organizuotas nusikalstamumas – organizuotos, tam tikrą laiką, pakankamą, kad veika būtų laikoma neatsitiktine, egzistuojančios daugiau nei dviejų asmenų grupės, turinčios partnerystės įsipareigojimą ir veikiančios kartu siekiant daryti nusikaltimus, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu arba laisvės apribojimu ne mažiau kaip ketveriems metams arba didesne bausme, veika, kurios tikslas – tiesiogiai arba netiesiogiai, taip pat bauginant, gauti finansinės arba kitokios naudos;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f punktas
f) rizikos ir krizių valdymas – bet kokia priemonė, susijusi su terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos vertinimu, prevencija, parengtimi ir padarinių valdymu;
f) rizikos ir krizių valdymas – bet kokia priemonė, susijusi su terorizmo, organizuoto nusikalstamumo ir kitos su saugumu susijusios rizikos vertinimu, prevencija, parengtimi ir padarinių valdymu;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio h punktas
h) padarinių valdymas – veiksmingas priemonių, kurių imamasi siekiant reaguoti į teroro akto ar kito su saugumu susijusio incidento padarinius ir sumažinti jų poveikį, koordinavimas, kad būtų užtikrintas veiksmingas veiksmų koordinavimas nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu;
h) padarinių valdymas – veiksmingas veiksmų, kurių imamasi nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu siekiant reaguoti į teroro akto ar kito su saugumu susijusio incidento padarinius ir sumažinti jų poveikį, koordinavimas;
Pagrindimas
Siūloma tekstą performuluoti siekiant jį padaryti daug suprantamesnį.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio i punktas
i) ypatingos svarbos infrastruktūra – bet kokie materialiniai ištekliai, paslaugos, informacinių technologijų įrenginiai, tinklai ir infrastruktūros objektai, kurių veiklos sutrikdymas arba sunaikinimas turėtų didelį poveikį visuomenės esminėms funkcijoms, įskaitant tiekimo grandines, žmonių sveikatą, saugą, saugumą, ekonominę ar socialinę gerovę arba Sąjungos ar jos valstybių narių funkcionavimą;
i) ypatingos svarbos infrastruktūra – turtas, tinklas, sistema ar jų dalis, esantys valstybėse narėse, ypač svarbūs esminėms visuomeninėms funkcijoms, žmonių sveikatai, saugai, saugumui, ekonominei ir socialinei gerovei palaikyti, kurių veikimo sutrikdymas, pažeidimas ar sunaikinimas dėl šių funkcijų nepalaikymo darytų didelį poveikį valstybei narei arba Sąjungai;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto pirma pastraipa
a) užtikrinti tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, įskaitant terorizmą, prevenciją ir kovą su juo, taip pat stiprinti valstybių narių teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.
a) užtikrinti tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, įskaitant terorizmą, prekybą žmonėmis, naudojimąsi nelegalia imigracija, seksualinį vaikų išnaudojimą, prievartos prieš vaikus vaizdų platinimą, kibernetinius nusikaltimus ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimą, prevenciją ir kovą su juo, taip pat stiprinti valstybių narių teisėsaugos institucijų ir atitinkamų Sąjungos institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje ir su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto antra pastraipa
Šio tikslo įgyvendinimas bus vertinamas pagal tokius rodiklius kaip, inter alia, bendrų tarpvalstybinių operacijų, taip pat dokumentų, kuriuose apibūdinta geriausia patirtis, ir surengtų renginių skaičius.

Išbraukta.

Pagrindimas
Siūlomas konkretus pakeitimas, kuriame apibrėžiami rodikliai tikslų įgyvendinimui įvertinti.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba) didinti valstybių narių gebėjimus bendradarbiauti su Europolu ir geriau naudotis Europolo atliekamu darbu ir teikiamomis paslaugomis.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punkto antra pastraipa
Šio tikslo įgyvendinimas bus vertinamas pagal tokius rodiklius kaip, inter alia, įdiegtų ir (arba) patobulintų valstybių narių ypatingos svarbos infrastruktūros visuose ekonomikos sektoriuose apsaugos gerinimo priemonių ir Sąjungos lygmeniu parengtų grėsmės ir rizikos vertinimų skaičius.

Išbraukta.

Pagrindimas
Siūlomas konkretus pakeitimas, kuriame apibrėžiami rodikliai tikslų įgyvendinimui įvertinti.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė
3.  Kad šie tikslai būtų pasiekti, priemonė padeda siekti toliau išdėstytų operatyvinių tikslų, nes ja skatinama ir plėtojama:
3.  Kad šie tikslai būtų pasiekti, priemonė padeda siekti toliau išdėstytų operatyvinių tikslų:
Pagrindimas
Pakeitimas atitinka kitus 3 straipsnio 3 dalies pakeitimus.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a punktas
a) priemonės (metodai, įranga, struktūros), kuriomis stiprinami valstybių narių gebėjimai užtikrinti tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, įskaitant terorizmą, prevenciją ir kovą su juo, visų pirma užtikrinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, informacijos mainus ir dalijimąsi geriausia patirtimi, galimybę gauti duomenis, sąveikias technologijas, palyginamąją statistiką, taikomąją kriminologiją, viešąją komunikaciją ir informuotumo didinimą;
a) skatinti ir plėtoti priemones (metodus, įrangą, struktūrą), kuriomis stiprinami valstybių narių gebėjimai užtikrinti tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, kibernetinių nusikaltimų ar terorizmo, prevenciją ir kovą su jais, visų pirma užtikrinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, informacijos mainus ir dalijimąsi geriausia patirtimi, galimybę gauti duomenis, sąveikias technologijas, palyginamąją statistiką, taikomąją kriminologiją, viešąją komunikaciją ir informuotumo didinimą;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies b punktas
b) valstybių narių teisėsaugos institucijų, kitų nacionalinių institucijų, atitinkamų Sąjungos įstaigų administracinis ir operatyvinis koordinavimas, bendradarbiavimas, tarpusavio supratimas ir keitimasis informacija – prireikus ir su trečiosiomis šalimis;
b) skatinti ir plėtoti valstybių narių teisėsaugos institucijų, kitų nacionalinių institucijų, atitinkamų Sąjungos įstaigų administracinį ir operatyvinį koordinavimą, bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir keitimąsi informacija – prireikus ir su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c punktas
c) mokymo schemos, kuriomis įgyvendinama Europos mokymo politika, be kita ko, vykdant specialias Sąjungos teisėsaugos srities mainų programas, siekiant puoselėti tikrą Europos teisminę ir teisėsaugos kultūrą;
c) skatinti ir plėtoti mokymo schemas, kuriomis teikiamos žinios apie įsipareigojimus laikytis žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių ir kuriomis įgyvendinama Europos mokymo politika, be kita ko, vykdant specialias Sąjungos teisėsaugos srities mainų programas, siekiant puoselėti tikrą Europos teisminę ir teisėsaugos kultūrą;
(Šis pakeitimas taikomas ir d–g punktams; reikėtų atlikti techninius minėtų punktų pakeitimus.)
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d punktas
d) liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos ir paramos priemonės ir geriausia patirtis;
d) skatinti ir plėtoti liudytojų ir nukentėjusiųjų ankstyvo nustatymo, apsaugos ir paramos jiems priemones, mechanizmus ir geriausią patirtį, ypač vaikų liudytojų ir nukentėjusių vaikų apsaugos priemones ir pagalbą jiems, taip pat specialią nelydimų vaikų arba vaikų, kuriems turėtų būti paskirta globa, apsaugą ir paramą jiems;
Pagrindimas
Liudytojams ir nukentėjusiesiems reikia ne tik apsaugos ir paramos – juos reikia ir kuo anksčiau nustatyti. ES įsipareigojo apsaugoti vaiko teises. Įgyvendinant ir vykdant šį reglamentą turi būti pasiekta, kad šios pastangos taptų matomos.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies g punktas
g) priemonės (metodai, įranga, struktūros), kuriomis stiprinami valstybių narių administraciniai ir operatyviniai gebėjimai rengti išsamius grėsmės ir rizikos vertinimus, kad Sąjunga galėtų išplėtoti integruotą požiūrį, grindžiamą bendru supratimu krizės atvejais, ir gerinti valstybių narių bei šalių partnerių vienodą įvairių lygių grėsmės apibrėžčių suvokimą;
g) skatinti ir plėtoti priemones (metodus, įrangą, struktūrą), kuriomis stiprinami valstybių narių administraciniai ir operatyviniai gebėjimai rengti išsamius grėsmės ir rizikos vertinimus, pagrįstus įrodymais ir atitinkančius Sąjungos prioritetus ir iniciatyvas, kuriuos patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba, kad Sąjunga galėtų išplėtoti integruotą požiūrį, grindžiamą bendru supratimu krizės atvejais, ir gerinti valstybių narių bei šalių partnerių vienodą įvairių lygių grėsmės apibrėžčių suvokimą;
Pagrindimas
Lėšos neturėtų būti leidžiamos jokioms priemonėms ar veiksmams, kurie iki tol nebuvo patvirtinti Europos Parlamento ir Tarybos lygmeniu priimtu politiniu susitarimu.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis

Rodikliai

Ar pasiekti 3 straipsnyje nurodyti konkretūs tikslai, vertinama pagal aiškiai apibrėžtus, skaidrius ir išmatuojamus veiklos rodiklius, pavyzdžiui:

a) bendrų tarpvalstybinių operacijų skaičių;
b)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 87 straipsnyje nurodytų kompetentingų valdžios institucijų darbuotojų, kurie dalyvavo programos lėšomis finansuotuose mokymuose, personalo mainuose, mokomosiose viešnagėse, susitikimuose ir seminaruose, skaičių ir procentinę dalį;
c) parengtų gerosios patirties kodeksų ir suorganizuotų renginių skaičių ir kokybę;
d) įdiegtų ir (arba) patobulintų valstybių narių ypatingos svarbos infrastruktūros visuose ekonomikos sektoriuose apsaugos gerinimo priemonių ir Sąjungos lygmeniu parengtų grėsmės ir rizikos vertinimų skaičių;
e)  Europolo duomenų bazėms nusiųstų įrašų skaičių ir pradėtų bylų skaičių.
Valstybės narės teikia Komisijai informaciją, kurios reikia pasiektiems rezultatams įvertinti pagal rodiklius.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas
a) veiksmai, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas ir teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimas, įskaitant bendras tyrimų grupes ir bet kokios kitos formos bendras tarpvalstybines operacijas, teisė gauti informaciją ir keitimasis ja, taip pat sąveikios technologijos;
a) veiksmai, kuriais gerinamas policijos bendradarbiavimas, teisėsaugos institucijų veiklos koordinavimas ir agentūrų tarpusavio bendradarbiavimas, įskaitant bendras tyrimų grupes ir bet kokios kitos formos bendras tarpvalstybines operacijas, teisė gauti informaciją ir keitimasis ja, taip pat sąveikios technologijos, pvz., Europolo saugaus keitimosi informacija tinklo programos (angl. SIENA) plėtra arba duomenų įkėlimo į Europolo informacinę sistemą programos diegimas;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
c) analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, įskaitant tyrimus ir grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimą;
c) analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, įskaitant tyrimus ir grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimą, pagrįstą įrodymais ir atitinkantį Sąjungos prioritetus ir iniciatyvas, kuriuos patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba;
Pagrindimas
Lėšos neturėtų būti leidžiamos jokioms priemonėms ar veiksmams, kurie iki tol nebuvo patvirtinti Europos Parlamento ir Tarybos lygmeniu priimtu politiniu susitarimu.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Komisija ir valstybės narės kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba užtikrina trečiosiose šalyse ir jų atžvilgiu vykdomų veiksmų koordinavimą, kaip išdėstyta Reglamento (ES) Nr. .../2013 [Horizontaliojo reglamento] 3 straipsnio 4 dalies a punkte.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės struktūros ribų.
2.  Metinius asignavimus Fondui tvirtina biudžeto valdymo institucija, nepažeisdama Reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201z m. xxx mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo nuostatų.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
4.  Pagal priemonę skirtas biudžetas vykdomas pasidalijamojo valdymo būdu, kaip apibrėžta (ES) Nr. XXXX/2012 [naujo Finansinio reglamento] 55 straipsnio 1 dalies b punkte, išskyrus 7 straipsnyje nurodytus Sąjungos veiksmus, 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą techninę pagalbą ir 9 straipsnyje nurodytą pagalbą susiklosčius nepaprastajai padėčiai.
4.  Pagal priemonę skirtas biudžetas vykdomas tiesioginio ir netiesioginio valdymo būdu (7 straipsnyje nurodyti Sąjungos veiksmai, 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta techninė pagalba, 9 straipsnyje nurodyta pagalba susiklosčius nepaprastajai padėčiai) arba pasidalijamojo valdymo būdu, kaip apibrėžta (ES) Nr. XXXX/2012 [naujo Finansinio reglamento] 55 straipsnio 1 dalies b punkte;
Pagrindimas
Sąjungos biudžeto vykdymas pasidalijamojo valdymo būdu turėtų būti laikomas išimtimi, o ne taisykle (plg. su Finansinio reglamento 55 straipsniu).
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Remiantis SESV 317 straipsniu, galutinė atsakomybė už Sąjungos biudžeto vykdymą tenka Komisijai.
Pagrindimas
Remiantis SESV 317 straipsniu, galutinė atsakomybė už Sąjungos biudžeto vykdymą tenka Komisijai.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis
5.  Orientacinis bendrų išteklių naudojimas:
5.  Nepažeidžiant biudžeto valdymo institucijos prerogatyvų, bendrų išteklių naudojimas:
a) 564 mln.  EUR – valstybių narių nacionalinėms programoms vykdyti;
a) 55 %. – valstybių narių nacionalinėms programoms vykdyti;
b) 564 mln.  EUR – Sąjungos veiksmams, paramai susiklosčius nepaprastajai padėčiai ir techninei pagalbai Komisijos iniciatyva finansuoti.
b) 45 % – Sąjungos veiksmams, paramai susiklosčius nepaprastajai padėčiai ir techninei pagalbai Komisijos iniciatyva finansuoti.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis
7.  Pagal šį reglamentą taikant priemonę dalyvauja šalys, susijusios su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu.
Išbraukta.

Pagrindimas
Šiuo reglamentu neprisidedama prie Šengeno acquis plėtojimo.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 dalis
8.  Sudaromi šių šalių finansinių įnašų į šią priemonę susitarimai ir nustatomos tokiam dalyvavimui būtinos papildomos taisyklės, įskaitant nuostatas, kuriomis užtikrinama Sąjungos finansinių interesų ir Audito Rūmų audito įgaliojimų apsauga.
Šių šalių finansiniais įnašais papildomi iš Sąjungos biudžeto skiriami bendri ištekliai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje.
Išbraukta.

Pagrindimas
Šiuo reglamentu neprisidedama prie Šengeno acquis plėtojimo.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal nacionalines programas, kurias, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 [Horizontalusis reglamentas] 14 straipsnyje, Komisija turi išnagrinėti ir patvirtinti, valstybės narės telkia dėmesį į projektus, kuriais siekiama šio reglamento priede išdėstytų Sąjungos strateginių prioritetų.
2.  Pagal nacionalines programas, kurias, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. XXX/2012 [Horizontalusis reglamentas] 14 straipsnyje, Komisija turi išnagrinėti ir patvirtinti, valstybės narės įgyvendina projektus, kuriais siekiama šio reglamento priede išdėstytų Sąjungos strateginių prioritetų.
Pagrindimas
Nacionalinės programos turėtų būti orientuotos į projektus, kuriais siekiama šio reglamento priede išvardytų Sąjungos strateginių prioritetų.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijos iniciatyva ši priemonė gali būti naudojama tarpvalstybiniams veiksmams ir Sąjungai ypatingai svarbiems veiksmams (toliau – Sąjungos veiksmai), susijusiems su 3 straipsnyje išdėstytų bendrųjų, konkrečių ir operatyvinių tikslų įgyvendinimu, finansuoti.
1.  Komisijos iniciatyva ši priemonė gali būti naudojama tarpvalstybiniams veiksmams ir Sąjungai ypatingai svarbiems veiksmams (toliau – Sąjungos veiksmai), susijusiems su 3 straipsnyje išdėstytų bendrųjų, konkrečių ir operatyvinių tikslų įgyvendinimu, finansuoti. Visi šie veiksmai suderinami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintomis teisėmis ir principais, taip pat su Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisinėmis nuostatomis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir kitos atitinkamos priežiūros agentūros ir organai gali vertinti šiuos veiksmus siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų.
Pagrindimas
Nepriklausoma priežiūra turėtų būti užtikrinta, kad vykdant visus veiksmus būtų laikomasi pagrindinių teisių, įskaitant teises į privatumą, ir duomenų apsaugos standartų.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė
2.  Tam, kad Sąjungos veiksmai būtų tinkami finansuoti, jie atitinka atitinkamose Sąjungos strategijose, programose, grėsmės ir rizikos vertinimuose nustatytus prioritetus ir jais visų pirma turėtų būti remiama:
2.  Tam, kad Sąjungos veiksmai būtų tinkami finansuoti, jie atitinka atitinkamose Sąjungos strategijose, programose, grėsmės ir rizikos vertinimuose nustatytus prioritetus, dėl kurių susitarė Europos Parlamentas ir Taryba, ir jais visų pirma turėtų būti remiama:
Pagrindimas
Lėšos neturėtų būti leidžiamos jokioms priemonėms ar veiksmams, kurie iki tol nebuvo patvirtinti Europos Parlamento ir Tarybos lygmeniu priimtu politiniu susitarimu.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas
c) analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, įskaitant grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimą, taip pat projektai, kuriais stebimas Sąjungos teisės ir Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimas valstybėse narėse;
c) analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla, įskaitant grėsmės, rizikos ir poveikio vertinimą, pagrįstą įrodymais ir atitinkantį Sąjungos prioritetus ir iniciatyvas, kuriuos patvirtino Europos Parlamentas ir Taryba, taip pat projektai, kuriais stebimas Sąjungos teisės ir Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimas valstybėse narėse;
Pagrindimas
Lėšos neturėtų būti leidžiamos jokioms priemonėms ar veiksmams, kurie iki tol nebuvo patvirtinti Europos Parlamento ir Tarybos lygmeniu priimtu politiniu susitarimu.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas
f) techninės ir saugios įrangos, infrastruktūros, susijusių pastatų ir sistemų, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų sistemų ir jų dalių, be kita ko, skirtų Europos bendradarbiavimui dėl elektroninių nusikaltimų visų pirma su Europos elektroninių nusikaltimų centru, įsigijimas ir (arba) tolesnis tobulinimas Sąjungos lygmeniu;
f) techninės ir saugios įrangos, praktinės patirties, infrastruktūros, susijusių pastatų ir sistemų, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų sistemų ir jų dalių, be kita ko, skirtų Europos bendradarbiavimui dėl elektroninių nusikaltimų visų pirma su Europos elektroninių nusikaltimų centru, įsigijimas ir (arba) tolesnis tobulinimas Sąjungos lygmeniu;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė
1. 564 mln.  EUR sumos orientacinis paskirstymas valstybėms narėms:
1.  Nacionalinėms programoms skirti ištekliai paskirstomi taip:
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies a punktas
a) 30 % proporcingai jų bendram gyventojų skaičiui;
a) 35 % proporcingai jų bendram gyventojų skaičiui;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies c punktas
c) 10 % proporcingai jų tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose aptarnaujamų keleivių ir krovinių tonų skaičiui;
c) 20 % proporcingai jų tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose aptarnaujamų keleivių ir krovinių tonų skaičiui;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies d punktas
d) 10 % proporcingai jų pagal Direktyvą 2008/114/EB nustatytų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų skaičiui;
Išbraukta.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies e punktas
e) 40 % atvirkščiai proporcingai jų bendrajam vidaus produktui (perkamosios galios standartas vienam gyventojui);
e) 35 % atvirkščiai proporcingai jų bendrajam vidaus produktui (perkamosios galios standartas vienam gyventojui);
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 7 metų laikotarpiui [nuo šio reglamento įsigaliojimo datos]. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.
2.  Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 7 metų laikotarpiui [nuo šio reglamento įsigaliojimo datos].
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
5.  Pagal šį reglamentą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
Išbraukta.

Pagrindimas
Visame likusiame nagrinėtame tekste nėra jokios nuorodos į 12 straipsnio 2 dalį.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija iki 2015 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje apžvelgiami 2011–2013 m. laikotarpiu pasiekti Tarybos sprendimo 2007/125/TVR įgyvendinimo rezultatai ir kokybiniai bei kiekybiniai aspektai.
5.  Komisija iki 2015 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje apžvelgiami 2011–2013 m. laikotarpiu pasiekti Tarybos sprendimo 2007/125/TVR įgyvendinimo rezultatai ir kokybiniai bei kiekybiniai aspektai. Šioje ataskaitoje Europos Komisija pateikia, jei esama, konkrečius ES lėšų ir valstybių narių biudžetų papildomumo ir sąveikos įrodymus ir ES biudžeto lėšomis suteikto postūmio valstybėms narėms siekiant Tarybos sprendime 2007/125/TVR nustatytų tikslų įrodymus.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
15a straipsnis

Vertinimas

Vėliausiai iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šiame reglamente išdėstytų tikslų įgyvendinimo vertinimo ataskaitą.

Pagrindimas
Vadovaujantis rezultatais grindžiamu požiūriu reikėtų atlikti šio reglamento veikimo laikotarpio vidurio peržiūrą.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma pastraipa
Remdamiesi Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d. peržiūri šį reglamentą.

Remdamiesi Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. peržiūri šį reglamentą.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punktas
Priemonės, kuriomis užtikrinama tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, visų pirma prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis ir seksualinio vaikų išnaudojimo, prevencija ir kova su juo, taip pat projektai, kuriais nustatomi ir išardomi nusikaltėlių tinklai, ekonomika saugoma nuo nusikaltėlių įsiskverbimo ir mažinamos finansinės paskatos, areštuojant, užšaldant ir konfiskuojant nusikalstamu būdu įgytą turtą.

Priemonės, kuriomis užtikrinama tarpvalstybinio, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, visų pirma prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, seksualinio vaikų išnaudojimo ir prievartos prieš vaikus vaizdų platinimo, prevencija ir kova su juo, taip pat projektai, kuriais nustatomi ir išardomi nusikaltėlių tinklai, ekonomika saugoma nuo nusikaltėlių įsiskverbimo ir mažinamos finansinės paskatos, areštuojant, užšaldant ir konfiskuojant nusikalstamu būdu įgytą turtą.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo naujas punktas po paskutinio punkto
Priemonės, kuriomis siekiama glaudesnės Sąjungos ir trečiųjų šalių, ypač šalių, esančių prie jos išorinių sienų, partnerystės, ir minėtų ES strateginių prioritetų įgyvendinimo veiksmų programų parengimas ir įgyvendinimas.

Teisinė informacija - Privatumo politika