Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2505(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0003/2013

Teksty złożone :

B7-0003/2013

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0021

Teksty przyjęte
PDF 561kWORD 57k
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg
Instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych)
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i udzielenia mandatu negocjacyjnego w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

–  uwzględniając art. 70 ust. 2 oraz art. 70a Regulaminu,

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Ustęp 1 a (nowy)
1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;
Poprawka 2
Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)
1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej1”; powtarza, że w następnych WRF należy przewidzieć wystarczające dodatkowe środki finansowe, aby umożliwić Unii realizację aktualnych priorytetów politycznych oraz nowych zadań przewidzianych w TFUE, jak również reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów lub projektów politycznych, z których można by zupełnie zrezygnować, pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie środków w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz stosowania zasady solidarności Unii;
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
(1)  Cel Unii, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), należy osiągnąć m. in. poprzez środki zapobiegające przestępczości i zwalczające ją, jak również poprzez współpracę i koordynację organów ścigania państw członkowskich oraz odpowiednich państw trzecich.
(1)  Cel Unii, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 67 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), należy osiągnąć m. in. poprzez środki zapobiegające przestępczości i zwalczające ją, jak również poprzez współpracę i koordynację organów ścigania państw członkowskich, innych organów krajowych i właściwych organów Unii oraz odpowiednich państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Cel ten należy osiągnąć przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw człowieka zgodnie z postanowieniami Karty praw podstawowych i międzynarodowych zobowiązań Unii.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły
(2)  Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć bardziej intensywne działania na poziomie Unii w celu ochrony ludzi i dóbr przed zagrożeniami, które stają się coraz bardziej ponadnarodowe, oraz w celu wsparcia pracy kompetentnych organów państw członkowskich. Terroryzm i przestępczość zorganizowana, handel narkotykami, korupcja, handel ludźmi, przemyt ludzi i handel bronią oraz inne podobne zjawiska niezmiennie zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii.
(2)  Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć bardziej intensywne działania na poziomie Unii w celu ochrony ludzi i dóbr przed zagrożeniami, które stają się coraz bardziej ponadnarodowe, oraz w celu wsparcia pracy kompetentnych organów państw członkowskich. Terroryzm i przestępczość zorganizowana, handel narkotykami, korupcja, przestępczość komputerowa, bezpieczeństwo cybernetyczne, handel ludźmi, handel bronią oraz inne podobne zjawiska niezmiennie zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)  Najważniejszymi zasadami, na których opiera się wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, powinny być: solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział obowiązków, poszanowanie praw podstawowych i rządów prawa, jak również zachowanie perspektywy ogólnoświatowej oraz nieodłączne powiązanie z bezpieczeństwem zewnętrznym.
(4)  Najważniejszymi zasadami, na których opiera się wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, powinny być: solidarność między państwami członkowskimi, jasny podział obowiązków, poszanowanie podstawowych praw i wolności oraz rządów prawa, jak również zachowanie perspektywy ogólnoświatowej oraz powiązanie i konieczna spójność z bezpieczeństwem zewnętrznym.
Uzasadnienie
Do spójności działań UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego nawoływał już Parlament Europejski w sprawozdaniu dotyczącym strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)  Aby sprzyjać wdrażaniu strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i dopilnować jej wprowadzenia w życie, należy zapewnić państwom członkowskim wystarczające wsparcie finansowe poprzez ustanowienie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
(5)  Aby sprzyjać wdrażaniu strategii bezpieczeństwa wewnętrznego i dopilnować jej wprowadzenia w życie, należy zapewnić państwom członkowskim wystarczające wsparcie finansowe poprzez ustanowienie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zarządzanie nim.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a)  Przestępstwom o charakterze transgranicznym, takim jak handel ludźmi czy wykorzystywanie nielegalnej imigracji przez organizacje przestępcze, można skutecznie stawić czoła za pomocą współpracy sądowej i policyjnej.
Uzasadnienie
Przenikanie przestępczości do legalnej gospodarki stanowi przyczynę zakłóceń na rynku wewnętrznym.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)
(8a)  Skuteczna walka z przestępczością zorganizowaną jest podstawowym narzędziem ochrony legalnej gospodarki przed typowymi zjawiskami przestępczymi, takimi jak pranie dochodów pochodzących z działalności przestępczej.
Uzasadnienie
Przenikanie przestępczości do legalnej gospodarki stanowi przyczynę zakłóceń na rynku wewnętrznym.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 b preambuły (nowy)
(8b)  W czasach ograniczeń środków na polityki Unii należy przezwyciężyć problemy finansowe za pomocą większej elastyczności, innowacyjnych środków organizacyjnych, lepszego wykorzystania istniejących struktur oraz koordynacji między instytucjami i agencjami Unii, organami krajowymi i państwami trzecimi.
Uzasadnienie
Kryzys finansowy wymaga elastycznych i innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na równie skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
(9)  W ogólnych ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomoc finansowa zapewniona na mocy niniejszego instrumentu powinna wspierać współpracę policyjną, wymianę informacji i dostęp do nich, zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie przestępczością transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym zwalczanie terroryzmu, ochronę ludzi i infrastruktury krytycznej przed zdarzeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi, z uwzględnieniem wspólnych polityk (strategii, programów oraz planów działania), prawodawstwa oraz praktycznej współpracy.
(9)  W ogólnych ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pomoc finansowa zapewniona na mocy niniejszego instrumentu powinna wspierać współpracę policyjną, wymianę informacji i dostęp do nich, zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym zwalczanie terroryzmu, handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego dzieci i rozpowszechniania obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci, ochronę ludzi i infrastruktury krytycznej przed zdarzeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi, z uwzględnieniem wspólnych polityk (strategii, programów oraz planów działania), ustawodawstwa oraz praktycznej współpracy.
Uzasadnienie
Handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne dzieci należą do najgorszych form przestępczości poważnej i zorganizowanej. Powinny one być wyraźnie wymienione w tym punkcie preambuły.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)  Pomoc finansowa w tych obszarach powinna wspierać w szczególności działania promujące wspólne operacje transgraniczne, dostęp do informacji i ich wymianę, wymianę najlepszych praktyk, usprawnianie i podnoszenie bezpieczeństwa przekazywania informacji oraz poprawę koordynacji, szkolenie i programy wymiany kadry, prowadzenie analiz, monitoringu i sporządzanie ocen, przygotowywanie dogłębnych ocen zagrożenia i ryzyka, działania podnoszące świadomość, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, działalność badawczą w dziedzinie kryminalistyki oraz zakup interoperacyjnego sprzętu technicznego.
(10)  Pomoc finansowa w tych obszarach powinna wspierać w szczególności działania mające na celu poprawę współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Europejskim Urzędem Policji (EUROPOL). Działania te powinny promować wspólne operacje transgraniczne, dostęp do informacji i ich wymianę, wymianę najlepszych praktyk, usprawnianie i podnoszenie bezpieczeństwa przekazywania informacji oraz poprawę koordynacji, szkolenie i programy wymiany kadry, prowadzenie analiz, monitoringu i sporządzanie ocen, przygotowywanie dogłębnych ocen zagrożenia i ryzyka, współpracę między państwami członkowskimi i stosownymi organami UE, działania podnoszące świadomość, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, działalność badawczą w dziedzinie kryminalistyki oraz zakup interoperacyjnego sprzętu technicznego. Pomoc finansowa w tych obszarach powinna wspierać wyłącznie te działania, które są zgodne z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły
(11)  Środki w państwach trzecich i ich dotyczące, wspierane poprzez niniejszy instrument, należy podejmować, tak aby zadziałał efekt synergii i aby były spójne z innymi działaniami realizowanymi pozą Unią, wspieranymi przez instrumenty pomocy zewnętrznej Unii, tak geograficzne, jak i tematyczne. W szczególności w toku wdrażania takich działań należy zabiegać o całkowitą spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu. Nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio ukierunkowanych na rozwój, a powinny uzupełniać, w stosownych przypadkach, pomoc finansową dostarczaną za pośrednictwem instrumentów pomocy zewnętrznej. Należy dążyć do osiągnięcia spójności z polityką humanitarną Unii, w szczególności w odniesieniu do wdrażania środków w sytuacjach nadzwyczajnych.
(11)  Środki w państwach trzecich i ich dotyczące, wspierane poprzez niniejszy instrument, należy podejmować, tak aby zadziałał efekt synergii i aby były spójne z innymi działaniami realizowanymi pozą Unią, wspieranymi przez instrumenty pomocy zewnętrznej Unii, tak geograficzne, jak i tematyczne. W szczególności w toku wdrażania takich działań należy zabiegać o całkowitą spójność z zasadami i ogólnymi celami działań zewnętrznych Unii i jej polityki zagranicznej wobec danego państwa lub regionu, o zachowanie zasad i wartości demokratycznych, podstawowych praw i wolności, praworządności oraz suwerenności państw trzecich. Nie powinny mieć na celu wsparcia działań bezpośrednio ukierunkowanych na rozwój, a powinny uzupełniać, w stosownych przypadkach, pomoc finansową dostarczaną za pośrednictwem instrumentów pomocy zewnętrznej. Należy dążyć do osiągnięcia spójności z polityką humanitarną Unii, w szczególności w odniesieniu do wdrażania środków w sytuacjach nadzwyczajnych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)
(12a) Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Instrument powinien dążyć do zapewnienia ochrony praw dziecka, w tym ochrony dzieci przed przemocą, niegodziwym traktowaniem, wykorzystywaniem i zaniedbaniem.
Instrument ten powinien w szczególności wspierać działania mające na celu zapewnienie ochrony i pomocy dzieciom występującym w roli świadków lub tym, które padły ofiarą przestępstwa, a także zapewnić szczególną ochronę i wsparcie dzieciom pozbawionym opieki i tym, które potrzebują opieki.

W celu oceny sposobu, w jaki realizowane są działania zawiązane z ochroną dzieci ujęte w Instrumencie, należy prowadzić regularne monitorowanie i ocenę, w tym monitorowanie wydatków.

Uzasadnienie
UE zobowiązała się do ochrony praw dziecka. Działania te muszą być widoczne przy wdrażaniu i wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
(13)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, środki z budżetu Unii przyznane na ten instrument finansowy należy wdrażać poprzez zarządzanie dzielone, z wyjątkiem działań o szczególnym znaczeniu dla Unii (działania Unii), pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomocy technicznej, które są realizowane w ramach zarządzania bezpośredniego i pośredniego.
(13)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz skuteczne zarządzanie działaniami o szczególnym znaczeniu dla Unii („działania unijne”), pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wsparciem technicznym, środki z budżetu Unii przyznane na ten instrument finansowy należy wdrażać poprzez zarządzanie bezpośrednie i pośrednie, z wyjątkiem działań wymagających elastyczności administracji i programów krajowych, które są realizowane w ramach zarządzania dzielonego.
Uzasadnienie
Wykonanie budżetu Unii w ramach zarządzania dzielonego powinno stanowić wyjątek, a nie zasadę (zob. art. 55 rozporządzenia finansowego).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  W odniesieniu do środków udostępnionych w ramach zarządzania dzielonego programy krajowe państw członkowskich muszą być w pełni dostosowane do priorytetów i celów określonych na szczeblu Unii Europejskiej.
Uzasadnienie
Wnioski płynące z oceny śródokresowej oraz z konsultacji z zainteresowanymi stronami wskazują, że należy nadać zarządzaniu dzielonemu kierunek skoncentrowany w większym stopniu na wynikach oraz stworzyć wspólne ramy regulacyjne.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
(14)  Środki przeznaczone dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych należy rozdzielać na podstawie jasnych i obiektywnych kryteriów odnoszących się do dóbr publicznych chronionych przez państwa członkowskie oraz do poziomu ich zdolności finansowej do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak: wielkość ich populacji, rozmiar ich terytorium, liczba pasażerów podróżujących przez ich przestrzeń powietrzną i przesiadających się w ich portach morskich oraz ilość ładunku przewożonego drogą powietrzną i morską, liczba obiektów europejskiej infrastruktury krytycznej i ich produkt krajowy brutto.
(14)  Środki przeznaczone dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych należy rozdzielać na podstawie jasnych, obiektywnych i wymiernych kryteriów odnoszących się do dóbr publicznych chronionych przez państwa członkowskie oraz do poziomu ich zdolności finansowej do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, takich jak: wielkość ich populacji, rozmiar ich terytorium, liczba pasażerów podróżujących przez ich przestrzeń powietrzną i przesiadających się w ich portach morskich oraz ilość ładunku przewożonego drogą powietrzną i morską oraz ich produkt krajowy brutto.
Uzasadnienie
Zmiany są spójne z propozycjami odnośnie do art. 10.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Poziom środków, które pozostają do dyspozycji Unii, powinien być równy poziomowi środków przeznaczonych dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych. Dzięki temu Unia będzie w stanie, w danym roku budżetowym, wspierać działania, które mają szczególne znaczenie dla Unii, takie jak badania, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, projekty ponadnarodowe, tworzenie sieci kontaktów i wymiana najlepszych praktyk, monitorowanie wprowadzania w życie właściwego prawa Unii Europejskiej i polityk oraz działania dotyczące państw trzecich i w tych państwach. Wspierane działania powinny być zgodne z priorytetami określonymi w odpowiednich strategiach, programach, planach działania oraz ocenach ryzyka i zagrożenia przygotowanych przez Unię.
(16)  Poziom środków przeznaczonych dla państw członkowskich na wdrażanie ich programów krajowych powinien być wyższy niż poziom środków przeznaczonych na działania Unii Europejskiej. Należy w tym celu zapewnić poprawę zdolności wykorzystania dostępnych zasobów poprzez lepsze szkolenia dla właściwych organów państw członkowskich. Jednakże Unia powinna mieć przyznane do swojej dyspozycji wystarczające zasoby gwarantujące, że będzie ona w stanie, w danym roku budżetowym, wspierać działania, które mają szczególne znaczenie dla Unii, takie jak badania, testowanie i zatwierdzanie nowych technologii, projekty ponadnarodowe, tworzenie sieci kontaktów i wymiana najlepszych praktyk, monitorowanie wprowadzania w życie właściwego prawa Unii Europejskiej i polityk oraz działania dotyczące państw trzecich i w tych państwach. Wspierane działania powinny być zgodne z priorytetami określonymi w odpowiednich strategiach, w tym w strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, programach, planach działania oraz ocenach ryzyka i zagrożenia przygotowanych przez Unię.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)
(18a)  TFUE przewiduje akty delegowane jedynie jako akty nieustawodawcze do ogólnego stosowania, dotyczące innych niż istotne elementów aktu ustawodawczego. Wszelkie istotne elementy powinny zostać określone w odnośnym akcie ustawodawczym.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 b preambuły (nowy)
(18b)  Wydatkowanie funduszy UE i państw członkowskich w tym obszarze powinno być lepiej skoordynowane, aby zapewnić komplementarność, większą skuteczność i widoczność, a także osiągnąć lepszą synergię budżetową.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 c preambuły (nowy)
(18c)  Niezbędne jest maksymalne zwiększenie efektów finansowania UE poprzez uruchamianie, łączenie i optymalizację wykorzystania publicznych środków finansowych.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 d preambuły (nowy)
(18d)  Należy zapewnić jak największą przejrzystość, odpowiedzialność i kontrolę demokratyczną mechanizmów finansowanych z budżetu UE.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 e preambuły (nowy)
(18e)  Poprawa wydatkowania i jego jakości powinna stanowić wiodącą zasadę służącą osiągnięciu celów programu, a jednocześnie należy zagwarantować optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 f preambuły (nowy)
(18f)  W sytuacji wykonywania budżetu przez Komisję w trybie zarządzania dzielonego zadania związane z wykonywaniem powinny być delegowane do państw członkowskich. Komisja i państwa członkowskie powinny przy gospodarowaniu funduszami Unii przestrzegać zasad należytego zarządzania finansami, przejrzystości i niedyskryminacji oraz zapewnić widoczność działań Unii. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny wypełniać swoje obowiązki w zakresie kontroli i audytu oraz ponosić wynikającą z nich odpowiedzialność określone w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy uzupełniające powinny zostać określone w przepisach sektorowych.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 g preambuły (nowy)
(18g)  Istnieje potrzeba zapewnienia należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej efektywny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności tego instrumentu dla wszystkich uczestników.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 h preambuły (nowy)
(18h)  Komisja powinna każdego roku monitorować realizację instrumentu, stosując główne wskaźniki służące ocenie wyników i skutków. Wskaźniki te, w tym odpowiednie punkty odniesienia, powinny zapewniać minimalną podstawę dla oceny stopnia, w jakim osiągnięto cele programów.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły
(23)  W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt H decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy miedzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt H decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE w sprawie zawarcia tej umowy w imieniu Wspólnoty Europejskiej.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły
(25)  W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt H decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/349/UE w sprawie zawarcia tego protokołu w imieniu Unii.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)
b) „wymiana i dostęp do informacji” oznacza zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji właściwych dla organów ścigania w odniesieniu do zapobiegania, wykrywania, dochodzenia oraz ścigania przestępstw, w szczególności przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej.
b) „wymiana i dostęp do informacji” oznacza bezpieczne zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji właściwych dla organów ścigania w Unii w odniesieniu do zapobiegania, wykrywania, dochodzenia oraz ścigania przestępstw, w szczególności przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d)
d) „przestępczość zorganizowana” oznacza czyny zagrożone karą popełnione przez zorganizowaną grupę trzech lub więcej osób, istniejącą przez określony okres i działającą w zmowie w celu uzyskania, bezpośrednio lub pośrednio, korzyści finansowych lub innych korzyści materialnych.
d) „przestępczość zorganizowana” oznacza czyny popełnione przez zorganizowaną grupę – istniejącą przez okres wystarczający do stwierdzenia, że czyny nie są okazjonalne – dwóch lub więcej osób, które łączy obowiązek partnerstwa i które działają w zmowie, aby popełniać przestępstwa karane pozbawieniem wolności lub środkiem zabezpieczającym polegającym na pozbawieniu wolności maksymalnie przynajmniej przez okres czterech lat bądź inną poważniejszą karą, a celem takich czynów jest uzyskanie, bezpośrednio lub pośrednio, w tym przez zastraszenie, korzyści finansowych lub innych korzyści materialnych;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)
f) „zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe” oznacza każdy środek dotyczący oceny, zapobiegania, środków gotowości oraz zarządzania następstwami terroryzmu lub następstwami innych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
f) „zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe” oznacza każdy środek dotyczący oceny, zapobiegania, środków gotowości oraz zarządzania następstwami terroryzmu, przestępczości zorganizowanej lub następstwami innych zagrożeń dla bezpieczeństwa;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera h)
h) „zarządzanie następstwami” oznacza skuteczne koordynowanie środkami podjętymi w celu zareagowania na następstwa ataku terrorystycznego lub innego zdarzenia związanego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub ograniczenia ich oddziaływania w celu zapewnienia skutecznej koordynacji działań na poziomie krajowym lub unijnym.
h) „zarządzanie następstwami” oznacza skuteczne koordynowanie działań podjętych na poziomie krajowym lub unijnym w celu zareagowania na następstwa ataku terrorystycznego lub innego zdarzenia związanego z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub ograniczenia ich oddziaływania.
Uzasadnienie
Proponowana zmiana sformułowania ma na celu ułatwienie rozumienia tekstu.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera i)
i) „infrastruktura krytyczna” oznacza wszystkie zasoby rzeczowe, usługi, urządzenia informatyczne, sieci i aktywa infrastrukturalne, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby znaczący wpływ na najważniejsze funkcje społeczne, w tym łańcuch dostaw, zdrowie, bezpieczeństwo, ochronę, pomyślność gospodarczą lub społeczną obywateli lub funkcjonowanie Unii lub należących do niej państw członkowskich.
i) „infrastruktura krytyczna” oznacza składnik, sieć, system lub część systemu, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich, które mają podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu materialnego lub społecznego obywateli oraz których zakłócenie, naruszenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie lub na Unię z powodu niemożliwości utrzymania tych funkcji.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) – ustęp 1
a) zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz wzmacniania koordynacji i zacieśniania współpracy między organami ścigania państw członkowskich a odpowiednimi państwami trzecimi.
a) zapobiegania przestępczości i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, w tym terroryzmu, handlu ludźmi, wykorzystywania nielegalnej imigracji, wykorzystywania seksualnego dzieci i dystrybucji obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci, cyberprzestępczości i prania dochodów pochodzących z działalności przestępczej oraz wzmacniania koordynacji i zacieśniania współpracy między organami ścigania państw członkowskich, właściwymi organami Unii a odpowiednimi państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a) – ustęp 2
Osiągnięcie niniejszego celu mierzy się wskaźnikami takimi jak m.in. liczba wspólnych operacji transgranicznych, liczba dokumentów opisujących dobre praktyki oraz liczba zorganizowanych wydarzeń.

skreślony
Uzasadnienie
Zaproponowana została specjalna poprawka opisująca wskaźniki do pomiaru realizacji celów.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
ba) poprawy zdolności państw członkowskich do współpracy z Europolem oraz do lepszego wykorzystania produktów i usług oferowanych przez Europol.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b) – ustęp 2
Osiągnięcie niniejszego celu mierzy się wskaźnikami takimi jak m.in. liczba narzędzi wprowadzonych w życie lub bardziej udoskonalonych w celu uproszczenia ochrony infrastruktury krytycznej przez państwa członkowskie we wszystkich sektorach gospodarki oraz liczba ocen zagrożenia i ryzyka sporządzonych na poziomie Unii.

skreślony
Uzasadnienie
Zaproponowana została specjalna poprawka opisująca wskaźniki do pomiaru realizacji celów.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Aby osiągnąć niniejsze cele, Instrument przyczynia się do następujących celów operacyjnych poprzez promowanie i rozwijanie:
3.  Aby osiągnąć te cele, Instrument przyczynia się do realizacji następujących celów operacyjnych:
Uzasadnienie
Poprawka jest spójna z innymi poprawkami do art. 3 ust. 3
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)
a) środków (metod, narzędzi, struktur) wzmacniających zdolność państw członkowskich do zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej, w tym terroryzmu, poważnej i zorganizowanej, w szczególności w drodze partnerstw publiczno-prywatnych, wymiany informacji i najlepszych praktyk, dostępu do danych, technologii interoperacyjnych, porównywalnych statystyk, stosowanych metod kryminologicznych, komunikacji społecznej i podnoszenia świadomości.
a) promowanie i rozwijanie środków (metod, narzędzi, struktur) wzmacniających zdolność państw członkowskich do zapobiegania przestępczości i zwalczania przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej, cyberprzestępczości lub terroryzmu, w szczególności w drodze partnerstw publiczno-prywatnych, wymiany informacji i najlepszych praktyk, dostępu do danych, technologii interoperacyjnych, porównywalnych statystyk, stosowanych metod kryminologicznych, komunikacji społecznej i podnoszenia świadomości.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b)
b) koordynacji administracyjnej i operacyjnej, współpracy, wzajemnego zrozumienia oraz wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich, innymi organami krajowymi, odpowiednimi podmiotami Unii oraz, w stosownych przypadkach, państwami trzecimi.
b) promowanie i rozwijanie koordynacji administracyjnej i operacyjnej, współpracy, wzajemnego zrozumienia oraz wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich, innymi organami krajowymi, odpowiednimi podmiotami Unii oraz, w stosownych przypadkach, państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c)
c) programów szkoleniowych dotyczących realizacji europejskich polityk szkoleniowych, w tym poprzez szczegółowe programy wymiany poświęcone egzekwowaniu prawa unijnego, w celu rozpowszechniania prawdziwej kultury europejskiej w dziedzinie sądownictwa i egzekwowania prawa.
c) promowanie i rozwijanie programów szkoleniowych dotyczących wiedzy na temat zobowiązań w dziedzinie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz realizacji europejskich polityk szkoleniowych, w tym poprzez szczegółowe programy wymiany poświęcone egzekwowaniu prawa unijnego, w celu rozpowszechniania prawdziwej kultury europejskiej w dziedzinie sądownictwa i egzekwowania prawa.
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie również do lit. d) – g); należy dokonać technicznych dostosowań dotyczących tych liter).
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
d) środków i najlepszych praktyk na rzecz ochrony i wsparcia świadków i pokrzywdzonych.
d) promowanie i rozwijanie środków, mechanizmów i najlepszych praktyk na rzecz wczesnej identyfikacji, ochrony i wsparcia świadków i pokrzywdzonych, w szczególności zapewnienia ochrony i pomocy dzieciom występującym w roli świadków lub tym, które padły ofiarą przestępstwa, a także zapewnienia szczególnej ochrony i wsparcia dzieciom bez opieki lub tym, które potrzebują opieki.
Uzasadnienie
Świadkowie i ofiary przestępstw potrzebują nie tylko ochrony i wsparcia, ale konieczna jest również jak najszybsza ich identyfikacja. UE zobowiązała się do ochrony praw dziecka. Działania te muszą być widoczne przy wdrażaniu i wykonywaniu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera g)
g) środków (metod, narzędzi i struktur) wzmacniających zdolność operacyjną i administracyjną państw członkowskich do sporządzania kompleksowych ocen zagrożenia i ryzyka w celu umożliwienia Unii przyjęcia zintegrowanego podejścia opartego na wspólnych analizach w sytuacjach kryzysowych oraz poprawy wzajemnego zrozumienia różnych definicji poziomów zagrożenia stosowanych w państwach członkowskich i państwach partnerskich.
g) promowanie i rozwijanie środków (metod, narzędzi i struktur) wzmacniających zdolność operacyjną i administracyjną państw członkowskich do sporządzania kompleksowych ocen zagrożenia i ryzyka, opartych na dowodach i zgodnych z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę, celu umożliwienia Unii przyjęcia zintegrowanego podejścia opartego na wspólnych analizach w sytuacjach kryzysowych oraz poprawy wzajemnego zrozumienia różnych definicji poziomów zagrożenia stosowanych w państwach członkowskich i państwach partnerskich.
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)
Artykuł 3 a

Wskaźniki

Realizacja szczegółowych celów, o których mowa w art. 3, powinna być oceniana na podstawie wcześniej jasno określonych, przejrzystych i wymiernych wskaźników efektywności, w szczególności takich jak:

a) liczba wspólnych operacji transgranicznych;
b) liczba i procent pracowników właściwych organów, o których mowa w art. 87 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), którzy wzięli udział w szkoleniach, wymianach pracowników, wizytach studyjnych, konferencjach i seminariach finansowanych z programu;
c) liczba i jakość dokumentów opisujących dobre praktyki oraz liczba zorganizowanych wydarzeń;
d) liczba narzędzi wprowadzonych w życie lub udoskonalonych w celu uproszczenia ochrony infrastruktury krytycznej przez państwa członkowskie we wszystkich sektorach gospodarki oraz liczba ocen ryzyka i zagrożeń sporządzonych na poziomie Unii;
e) liczba wpisów wysłanych do baz danych Europolu oraz liczba rozpoczętych postępowań.
Państwa członkowskie dostarczają Komisji niezbędnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny osiągnięć, których miarą są wskaźniki.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
a) działania poprawiające koordynację policji oraz koordynację między organami ścigania, w tym wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze oraz każdą inną formę wspólnych operacji transgranicznych, dostęp do informacji oraz ich wymianę i technologie interoperacyjne;
a) działania poprawiające koordynację policji, koordynację między organami ścigania oraz koordynację między agencjami, w tym wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze oraz każdą inną formę wspólnych operacji transgranicznych, dostęp do informacji oraz ich wymianę i technologie interoperacyjne, takie jak zwiększenie zasięgu aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA) Europolu czy wdrażanie w systemie informacji Europolu rozwiązań usprawniających wprowadzanie danych;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)
c) działalność analityczną, monitorowanie i ocenę, w tym badania oraz oceny zagrożenia, ryzyka oraz skutków;
c) działalność analityczną, monitorowanie i ocenę, w tym badania oraz oceny zagrożenia, ryzyka oraz skutków, oparte na dowodach i zgodne z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę;
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)
Współpraca w zakresie działań w państwach trzecich oraz ich dotyczących jest zapewniana przez Komisję oraz państwa członkowskie wspólnie z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych na mocy art. 3 ust. 4a rozporządzenia (UE) nr .../2013 [rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Roczne środki są zatwierdzane przez władzę budżetową w granicach przewidzianych w ramach finansowych.
2.  Roczne środki dla Funduszu zatwierdza władza budżetowa, nie naruszając przepisów rozporządzenia ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 oraz Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Budżet przyznany na podstawie niniejszego Instrumentu wykonuje się w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe], z wyjątkiem działań Unii, o których mowa w art. 7, pomocy technicznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 oraz pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 9.
4.  Budżet przyznany na podstawie niniejszego Instrumentu wykonuje się w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego (działania Unii, o których mowa w art. 7, pomoc techniczna, o której mowa w art. 8 ust. 1 oraz pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, o której mowa w art. 9) lub zarządzania dzielonego zgodnie z art. 55 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr XXXX/2012 [nowe rozporządzenie finansowe].
Uzasadnienie
Wykonanie budżetu Unii w ramach zarządzania dzielonego powinno stanowić wyjątek, a nie zasadę (zob. art. 55 rozporządzenia finansowego).
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W myśl art. 317 TFUE ostateczna odpowiedzialność za wykonanie budżetu Unii spoczywa na Komisji.
Uzasadnienie
W myśl art. 317 TFUE ostateczna odpowiedzialność za wykonanie budżetu Unii spoczywa na Komisji.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5
5.  Zasoby ogólne wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
5.  Bez uszczerbku dla prerogatyw władzy budżetowej zasoby ogólne wykorzystuje się orientacyjnie w następujący sposób:
a) 564 mln EUR na programy krajowe państw członkowskich;
a) 55% na programy krajowe państw członkowskich;
b) 564 mln EUR na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.
b) 45% na działania Unii, pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7
7.  Państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w Instrumencie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8
8.  Zawiera się umowy określające wkłady finansowe tych państw na rzecz Instrumentu oraz przepisy uzupełniające niezbędne do takiego uczestnictwa, w tym mające na celu ochronę interesów finansowych Unii oraz zagwarantowanie uprawnień kontrolnych Trybunału Obrachunkowego.
Wkłady finansowe przekazane przez te państwa członkowskie dodaje się do zasobów ogólnych dostępnych z budżetu Unii, o których mowa w ust. 1.
skreślony
Uzasadnienie
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi rozwinięcia dorobku Schengen.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  W ramach programów krajowych, które mają być zbadane i zatwierdzone przez Komisję zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 [rozporządzenie horyzontalne], państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na projekty realizujące strategiczne priorytety Unii wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2.  W ramach programów krajowych, które mają być zbadane i zatwierdzone przez Komisję zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr XXX/2012 [rozporządzenie horyzontalne], państwa członkowskie realizują projekty realizujące strategiczne priorytety Unii wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Uzasadnienie
Należy skoncentrować się na programach krajowych dotyczących projektów, które odpowiadają strategicznym priorytetom Unii wymienionym w załączniku do rozporządzenia.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Z inicjatywy Komisji, niniejszy instrument może być wykorzystany do finansowania działań ponadnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii („działania Unii”) dotyczących celów ogólnych, szczegółowych oraz operacyjnych, określonych w art. 3.
1.  Z inicjatywy Komisji, niniejszy instrument może być wykorzystany do finansowania działań ponadnarodowych lub działań o szczególnym znaczeniu dla Unii („działania Unii”) dotyczących celów ogólnych, szczegółowych oraz operacyjnych, określonych w art. 3. Wszystkie takie działania są zgodne z prawami i zasadami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także z przepisami Unii w zakresie ochrony danych i prywatności. Europejski Inspektor Ochrony Danych, Agencja Praw Podstawowych i inne właściwe agencje i organy nadzoru mogą dokonywać oceny tych działań, aby zapewnić zgodność z przepisami.
Uzasadnienie
Niezależny nadzór powinien zagwarantować zgodność wszystkich działań z prawami podstawowymi, w tym prawem do prywatności, oraz zgodność z normami ochrony danych.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Aby kwalifikować się do finansowania, działania Unii muszą być zgodne z priorytetami określonymi w odpowiednich strategiach, programach, ocenach zagrożenia i ryzyka przygotowanych przez Unię, i wspierać w szczególności:
2.  Aby kwalifikować się do finansowania, działania Unii muszą być zgodne z priorytetami określonymi i uzgodnionymi przez Parlament Europejski i Radę w odpowiednich strategiach, programach, ocenach zagrożenia i ryzyka przygotowanych przez Unię, i wspierać w szczególności:
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)
c) działania związane z analizą, monitorowaniem i oceną, w tym oceny zagrożenia, ryzyka i skutków oraz projekty monitorujące wdrażanie prawa Unii oraz realizację celów polityki unijnej w państwach członkowskich;
c) działania związane z analizą, monitorowaniem i oceną, w tym oceny zagrożenia, ryzyka i skutków, oparte na dowodach i zgodne z unijnymi priorytetami i inicjatywami zatwierdzonymi przez Parlament Europejski i Radę, oraz projekty monitorujące wdrażanie prawa Unii oraz realizację celów polityki unijnej w państwach członkowskich;
Uzasadnienie
Nie należy wykorzystywać żadnych funduszy jako kanałów finansowania środków lub praktyk, które uprzednio nie zostały zatwierdzone na mocy porozumienia politycznego na szczeblu Parlamentu Europejskiego i Rady.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f)
f) zakup lub dalszą modernizację sprzętu technicznego, bezpiecznych obiektów, infrastruktury oraz powiązanych budynków i systemów, w szczególności systemów informatycznych oraz ich części składowych na poziomie Unii, w tym do celów europejskiej współpracy w dziedzinie cyberprzestępczości, zwłaszcza z europejskim centrum ds. walki z cyberprzestępczością;
f) zakup lub dalszą modernizację sprzętu technicznego, wiedzy fachowej, bezpiecznych obiektów, infrastruktury oraz powiązanych budynków i systemów, w szczególności systemów informatycznych oraz ich części składowych na poziomie Unii, w tym do celów europejskiej współpracy w dziedzinie cyberprzestępczości, zwłaszcza z europejskim centrum ds. walki z cyberprzestępczością;
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   Kwotę 564 mln EUR orientacyjnie przeznacza się na rzecz państw członkowskich w następujący sposób:
1.  Zasoby przeznaczone na programy krajowe są podzielone w następujący sposób:
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a)
a) 30 % proporcjonalnie do wielkości ich populacji ogółem;
a) 35 % proporcjonalnie do wielkości ich populacji ogółem;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c)
c) 10 % proporcjonalnie do liczby pasażerów i ton ładunku obsługiwanych przez ich międzynarodowe porty lotnicze i morskie;
c) 20 % proporcjonalnie do liczby pasażerów i ton ładunku obsługiwanych przez ich międzynarodowe porty lotnicze i morskie;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)
d) 10 % proporcjonalnie do wielkości europejskiej infrastruktury krytycznej wyznaczonej zgodnie z dyrektywą 2008/114/WE;
skreślona
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e)
e) 40 % odwrotnie proporcjonalnie do ich produktu krajowego brutto (standard siły nabywczej na mieszkańca).
e) 35 % odwrotnie proporcjonalnie do ich produktu krajowego brutto (standard siły nabywczej na mieszkańca).
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Przekazanie uprawnień Komisji, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na okres 7 lat od [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Przekazanie uprawnień Komisji, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na okres 7 lat od [dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego albo Rady wyrażonego w ciągu dwóch miesięcy od przekazania takiego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie niniejszego rozporządzenia wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminietrzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 3 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
skreślony
Uzasadnienie
W pozostałej części normatywnej analizowanego tekstu brak jest jakiegokolwiek odesłania do art. 12 ust. 2.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5
5.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie dotyczące osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów wdrażania decyzji Rady 2007/125/WSiSW za okres od 2011 r. do 2013 r.
5.  Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, do dnia 31 grudnia 2015 r., sprawozdanie dotyczące osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów wdrażania decyzji Rady 2007/125/WSiSW za okres od 2011 r. do 2013 r. W tym sprawozdaniu Komisja Europejska przedstawia konkretne dowody (o ile istnieją) dotyczące komplementarności i synergii osiągniętych między funduszami UE a budżetami państw członkowskich oraz skutków odczuwalnych przez państwa członkowskie w wyniku zaangażowania budżetu UE w realizację celów przywidzianych w decyzji Rady 2007/125/WSiSW.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)
„Artykuł 15 a
Ocena

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające realizację celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie
W ramach podejścia opartego na wynikach należy dokonać oceny śródokresowej stosowania niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
Na podstawie wniosku Komisji, Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie wniosku Komisji Parlament Europejski i Rada dokonują przeglądu niniejszego rozporządzenia najpóźniej do dnia 1 czerwca 2020 r.

Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – punkt 1
Środki zapobiegające przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz walka z tymi zjawiskami, w szczególności handel narkotykami, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci oraz projekty mające na celu identyfikację i likwidację sieci przestępczych, ochronę gospodarki przed infiltracją przez przestępców oraz ograniczenie zachęt finansowych poprzez zajmowanie, zamrażanie oraz orzekanie przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.

Środki zapobiegające przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej oraz walka z tymi zjawiskami, w szczególności handel narkotykami, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne dzieci i dystrybucja obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci oraz projekty mające na celu identyfikację i likwidację sieci przestępczych, ochronę gospodarki przed infiltracją przez przestępców oraz ograniczenie zachęt finansowych poprzez zajmowanie, zamrażanie oraz orzekanie przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.

Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – nowy punkt po punkcie ostatnim
Środki zmierzające do nawiązania ściślejszej współpracy Unii z państwami trzecimi (szczególnie z państwami położonymi na zewnętrznych granicach Unii) oraz opracowanie i wdrożenie operacyjnych planów działania mających na celu realizację wyżej wymienionych priorytetów strategicznych Unii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności