Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2505(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0003/2013

Texte depuse :

B7-0003/2013

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0021

Texte adoptate
PDF 714kWORD 67k
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg
Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (Decizie privind deschiderea negocierilor interistituţionale)
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Decizia Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionaler eferitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)) – (2013/2505(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

–  având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

decide să deschidă negocieri interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDAT

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Punctul 1 a (nou)
1a. subliniază că pachetul financiar menționat în propunerea legislativă are doar un caracter orientativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit până când nu se ajunge la un acord privind Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;
Amendamentul 2
Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)
1b. reamintește Rezoluția din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii1; reamintește că sunt necesare resurse suplimentare suficiente în viitorul CFM pentru a permite Uniunii să își îndeplinească prioritățile politice existente și noile sarcini prevăzute de TFUE, precum și să facă față evenimentelor neprevăzute; solicită Consiliului, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să identifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în ciuda valorii lor adăugate europene dovedite; atrage atenția asupra faptului că, chiar și în condițiile unei creșteri cu cel puțin 5% a nivelului resurselor pentru următorul CFM comparativ cu nivelul din 2013, nu se poate aduce decât o contribuție limitată la realizarea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și la respectarea principiului solidarității în cadrul Uniunii;
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Obiectivul Uniunii de asigurare a unui înalt nivel de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție [articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] ar trebui realizat, inter alia, prin măsuri de prevenire și de combatere a criminalității, precum și prin măsuri de coordonare și cooperare între autoritățile de asigurare a aplicării legii ale statelor membre și cu țările terțe relevante.
(1)  Obiectivul Uniunii de asigurare a unui înalt nivel de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție [articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] ar trebui realizat, inter alia, prin măsuri de prevenire și de combatere a criminalității, precum și prin măsuri de coordonare și cooperare între forțele de poliție și autoritățile judiciare ale statelor membre, alte autorități naționale și organismele competente ale Uniunii și cu țările terțe relevante și organizațiile internaționale. Acest obiectiv ar trebui îndeplinit asigurând în același timp respectarea drepturilor omului, în conformitate cu dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale și cu obligațiile internaționale ale Uniunii.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Pentru realizarea acestui obiectiv, ar trebui întreprinse acțiuni consolidate la nivelul Uniunii pentru a proteja persoanele și bunurile de amenințările transnaționale tot mai numeroase și pentru a sprijini activitatea desfășurată de autoritățile competente ale statelor membre. Terorismul și criminalitatea organizată, traficul de droguri, corupția, criminalitatea informatică, traficul de ființe umane și de arme, inter alia, continuă să constituie o provocare la adresa securității interne a Uniunii.
(2)  Pentru realizarea acestui obiectiv, ar trebui întreprinse acțiuni consolidate la nivelul Uniunii pentru a proteja persoanele și bunurile de amenințările transnaționale tot mai numeroase și pentru a sprijini activitatea desfășurată de autoritățile competente ale statelor membre. Terorismul și criminalitatea organizată, traficul de droguri, corupția, criminalitatea informatică, securitatea cibernetică, traficul de ființe umane și de arme, inter alia, continuă să constituie o provocare la adresa securității interne a Uniunii.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Principiile esențiale care ar trebui să orienteze punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă sunt: solidaritatea între statele membre, claritate în ceea ce privește diviziunea sarcinilor, respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept, precum și un accent puternic pe perspectiva mondială și pe legătura indisolubilă cu securitatea externă.
(4)  Principiile esențiale care ar trebui să orienteze punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă sunt: solidaritatea între statele membre, claritate în ceea ce privește diviziunea sarcinilor, respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale și a statului de drept, precum și un accent puternic pe perspectiva mondială și pe legătura și coerența necesară în raport cu securitatea externă.
Justificare
Coerența acțiunilor UE în materia siguranței interne și externe a fost deja amintită de Parlamentul European în raportul referitor la Strategia de securitate internă.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pentru a promova punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă și pentru a garanta că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui să se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii, prin crearea unui fond pentru securitate internă.
(5)  Pentru a promova punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă și pentru a garanta că aceasta devine o realitate operațională, ar trebui să se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii, prin crearea și gestionarea unui fond pentru securitate internă.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Infracțiunile transfrontaliere, cum ar fi traficul cu ființe umane și exploatarea imigrației ilegale de către organizațiile criminale, pot fi combătute eficient prin cooperare judiciară și polițienească.
Justificare
Infiltrarea criminalității în economia licită reprezintă o cauză de denaturare a pieței interne.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Combaterea eficace a criminalității organizate reprezintă un instrument esențial pentru apărarea economiei licite împotriva fenomenelor criminale tipice, cum este reciclarea veniturilor ilicite.
Justificare
Infiltrarea criminalității în economia licită reprezintă o cauză de denaturare a pieței interne.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)
(8b)  În vremuri de austeritate financiară pentru politicile Uniunii, este necesar ca dificultățile economice să fie depășite cu un plus de flexibilitate, cu măsuri organizatorice novatoare, o mai bună utilizare a structurilor existente și coordonare între instituțiile și agențiile Uniunii și autoritățile naționale cu țările terțe.
Justificare
Criza economică impune răspunsuri flexibile și novatoare, care permit combaterea cu aceeași eficacitate a criminalității organizate.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  În cadrul general al Fondului pentru securitate internă, asistența financiară acordată în temeiul acestui instrument ar trebui să sprijine cooperarea polițienească, schimbul de informații și accesul la informații, prevenirea criminalității, lupta împotriva criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv împotriva terorismului, protecția persoanelor și a infrastructurii critice de incidentele legate de securitate și gestionarea eficientă a riscurilor și a crizelor legate de securitate, ținând seama de politicile comune (strategii, programe și planuri de acțiune), de legislație și de cooperarea practică.
(9)  În cadrul general al Fondului pentru securitate internă, asistența financiară acordată în temeiul acestui instrument ar trebui să sprijine cooperarea polițienească, schimbul de informații și accesul la informații, prevenirea criminalității, lupta împotriva criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv împotriva terorismului, traficului de ființe umane, exploatării sexuale a copiilor și distribuirii de imagini cu copii abuzați, protecția persoanelor și a infrastructurii critice de incidentele legate de securitate și gestionarea eficientă a riscurilor și a crizelor legate de securitate, ținând seama de politicile comune (strategii, programe și planuri de acțiune), de legislație și de cooperarea practică.
Justificare
Traficul de ființe umane și exploatarea sexuală a copiilor sunt printre cele mai periculoase forme de criminalitate gravă și organizată. Ambele trebuie menționate explicit în prezentul considerent.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Asistența financiară pentru aceste domenii ar trebui să sprijine în special acțiunile de promovare a operațiunilor comune transfrontaliere, accesul la informații și schimbul de informații, schimbul de bune practici, facilitarea și securitatea comunicării și a coordonării, formarea și schimbul de personal, activitățile analitice, de monitorizare și de evaluare, evaluările detaliate ale amenințărilor și riscurilor, activitățile de sensibilizare, testarea și validarea noilor tehnologii, cercetarea criminalistică și achiziționarea de echipamente tehnice interoperabile.
(10)  Asistența financiară pentru aceste domenii ar trebui să sprijine în special acțiunile de sprijinire a unei mai bune cooperări între statele membre și Oficiul European de Poliție (Europol). Aceste acțiuni ar trebui să promoveze operațiunile comune transfrontaliere, accesul la informații și schimbul de informații, schimbul de bune practici, facilitarea și securitatea comunicării și a coordonării, formarea și schimbul de personal, activitățile analitice, de monitorizare și de evaluare, evaluările detaliate ale amenințărilor și riscurilor, cooperarea între statele membre și organismele relevante ale UE, activitățile de sensibilizare, testarea și validarea noilor tehnologii, cercetarea criminalistică și achiziționarea de echipamente tehnice interoperabile. Asistența financiară în aceste domenii ar trebui să sprijine numai acțiunile care respectă prioritățile Uniunii și inițiativele care au fost aprobate de către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Măsurile întreprinse în țările terțe și în legătură cu țările terțe, care beneficiază de sprijin în temeiul acestui instrument ar trebui corelate, din punct de vedere al sinergiilor și consecvenței, cu alte acțiuni desfășurate în afara Uniunii și care beneficiază de sprijin în cadrul instrumentelor geografice și tematice de asistență externă a Uniunii. În special, în punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se aibă în vedere coerența deplină cu principiile și obiectivele generale ale acțiunii externe și ale politicii externe a Uniunii referitoare la țara sau regiunea în cauză. Obiectivul măsurilor nu ar trebui să fie sprijinirea acțiunilor care au o componentă clară de dezvoltare și ar trebui să completeze, atunci când este cazul, asistența financiară acordată prin intermediul instrumentelor de ajutor extern. Se va urmări, de asemenea, asigurarea coerenței cu politica umanitară a Uniunii, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor de urgență.
(11)  Măsurile întreprinse în țările terțe și în legătură cu țările terțe, care beneficiază de sprijin în temeiul acestui instrument ar trebui corelate, din punct de vedere al sinergiilor și consecvenței, cu alte acțiuni desfășurate în afara Uniunii și care beneficiază de sprijin în cadrul instrumentelor geografice și tematice de asistență externă a Uniunii. În special, în punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se aibă în vedere coerența deplină cu principiile și obiectivele generale ale acțiunii externe și ale politicii externe a Uniunii referitoare la țara sau regiunea în cauză, principiile și valorile democratice, libertățile și drepturile fundamentale, statul de drept și suveranitatea țărilor terțe. Obiectivul măsurilor nu ar trebui să fie sprijinirea acțiunilor care au o componentă clară de dezvoltare și ar trebui să completeze, atunci când este cazul, asistența financiară acordată prin intermediul instrumentelor de ajutor extern. Se va urmări, de asemenea, asigurarea coerenței cu politica umanitară a Uniunii, în special în ceea ce privește aplicarea măsurilor de urgență.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  În conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, instrumentul ar trebui să vizeze asigurarea protecției drepturilor copilului, inclusiv a protecției copiilor împotriva violenței, abuzului, exploatării și neglijării.
Instrumentul ar trebui să sprijine, în special, măsuri de protecție și asistență a martorilor copii și a victimelor copii, precum și protecția și sprijinul special pentru copiii neînsoțiți sau copiii care au nevoie de tutelă.

Ar trebui efectuate monitorizări și evaluări periodice, inclusiv monitorizarea cheltuielilor, pentru a evalua modul în care activitățile instrumentului tratează protecția copiilor.

Justificare
UE s-a angajat să protejeze drepturile copilului. Aceste eforturi trebuie să se reflecte în implementarea și punerea în aplicare a prezentului regulament.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a Fondului pentru securitate internă, bugetul Uniunii alocat acestui instrument financiar ar trebui executat prin gestiune partajată, cu excepția acțiunilor de interes special pentru Uniune (acțiunile Uniunii), a asistenței de urgență și a asistenței tehnice, care se execută prin gestiune directă și indirectă.
(13)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a Fondului pentru securitate internă și gestionarea eficientă a acțiunilor de interes special pentru Uniune (acțiunile Uniunii), a asistenței de urgență și a asistenței tehnice, bugetul Uniunii alocat acestui instrument financiar ar trebui executat prin gestiune directă sau indirectă, cu excepția acțiunilor care necesită flexibilitate administrativă și programe naționale, care se execută prin gestiune partajată.
Justificare
Execuția bugetului Uniunii prin gestiune partajată ar trebui să fie excepția, și nu norma (a se vedea articolul 55 din Regulamentul financiar).
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  În ceea ce privește resursele care se execută prin gestiune partajată, este necesar ca programele naționale ale statelor membre să fie armonizate perfect cu prioritățile și cu obiectivele Uniunii Europene.
Justificare
Învățămintele desprinse din evaluarea la jumătatea perioadei și din consultarea părților interesate au evidențiat că este necesar ca, în ceea ce privește gestiunea partajată, să se instituie o abordare axată mai mult pe rezultate și să se stabilească un cadru de reglementare comun.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Resursele alocate statelor membre în vederea executării acestora prin intermediul programelor lor naționale ar trebui să fie distribuie pe baza unor criterii clare și obiective referitor la bunurile publice care trebuie protejate de către statele membre, precum și la nivelul capacității financiare a acestora de a asigura un nivel înalt de securitate internă, cum ar fi dimensiunea populației lor, dimensiunea teritoriului lor, numărul pasagerilor și volumul mărfurilor care tranzitează aeroporturile și porturile internaționale, numărul infrastructurilor critice europene și produsul lor intern brut.
(14)  Resursele alocate statelor membre în vederea executării acestora prin intermediul programelor lor naționale ar trebui să fie distribuie pe baza unor criterii clare, obiective și măsurabile referitor la bunurile publice care trebuie protejate de către statele membre, precum și la nivelul capacității financiare a acestora de a asigura un nivel înalt de securitate internă, cum ar fi dimensiunea populației lor, dimensiunea teritoriului lor, numărul pasagerilor și volumul mărfurilor care tranzitează aeroporturile și porturile internaționale și produsul lor intern brut.
Justificare
Modificările sunt coerente în raport cu cele propuse la articolul 10.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Plafonul pentru resursele care rămân la dispoziția Uniunii ar trebui să fie egal cu resursele alocate statelor membre pentru punerea în aplicare a programelor lor naționale. Prin aceasta se va asigura faptul că, într-un exercițiu bugetar dat, Uniunea este în măsură să sprijine acțiunile care prezintă un interes special pentru Uniune, ca de exemplu studii, testarea și validarea noilor tehnologii, proiecte transnaționale, colaborarea în cadrul rețelelor și schimbul de bune practici, monitorizarea aplicării legislației și politicilor relevante ale Uniunii, precum și acțiunilor Uniunii în țări terțe și în legătură cu aceste țări. Acțiunile sprijinite ar trebui să fie conforme cu prioritățile identificate în strategiile, programele, planurile de acțiune și evaluările riscurilor și amenințărilor relevante pentru Uniune.
(16)  Plafonul pentru resursele alocate statelor membre pentru punerea în aplicare a programelor lor naționale ar trebui să fie mai mare decât resursele disponibile pentru acțiunile Uniunii Europene. În acest scop, este necesar să se asigure o mai mare capacitate de utilizare a fondurilor disponibilizate printr-o mai bună formare a autorităților competente ale statelor membre. Ar trebui însă ca, la dispoziția Uniunii, să fie puse resurse adecvate, astfel ca aceasta să fie cu siguranță în măsură să sprijine acțiunile care prezintă un interes special pentru Uniune, ca de exemplu studii, testarea și validarea noilor tehnologii, proiecte transnaționale, colaborarea în cadrul rețelelor și schimbul de bune practici, monitorizarea aplicării legislației și politicilor relevante ale Uniunii, precum și acțiunilor Uniunii în țări terțe și în legătură cu aceste țări. Acțiunile sprijinite ar trebui să fie conforme cu prioritățile identificate în strategiile, inclusiv o strategie privind securitatea cibernetică, programele, planurile de acțiune și evaluările riscurilor și amenințărilor relevante pentru Uniune.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)  TFUE prevede actele delegate doar ca acte nelegislative cu aplicare generală, legate de elemente neesențiale ale unui act legislativ. Toate elementele esențiale ar trebui stabilite în actul legislativ în cauză.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)
(18b)  Cheltuirea fondurilor UE și ale statelor membre în acest domeniu ar trebui să fie coordonată mai eficient pentru a garanta complementaritatea, mai multă eficiență și vizibilitate, precum și pentru a realiza sinergii bugetare mai eficiente.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 18 c (nou)
(18c)  Este necesar să se exploateze la maximum impactul finanțării UE prin mobilizarea, gruparea și multiplicarea resurselor financiare publice.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 18 d (nou)
(18d)  Ar trebui asigurat cel mai mare grad de transparență, responsabilitate și control democratic cu privire la mecanismele care implică bugetul UE.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 18 e (nou)
(18e)  Îmbunătățirea execuției și a calității cheltuielilor ar trebui să constituie principii de bază pentru realizarea obiectivelor programului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 18 f (nou)
(18f)  Atunci când Comisia execută bugetul Uniunii prin gestiune partajată, sarcinile de execuție ar trebui delegate statelor membre. Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și nediscriminării și să asigure vizibilitatea acțiunilor Uniunii atunci când gestionează fonduri ale Uniunii. În acest scop, Comisia și statele membre ar trebui să își îndeplinească obligațiile care le revin în materie de control și de audit și să își asume responsabilitățile care rezultă din acestea, astfel cum sunt prevăzute de prezentul regulament. În normele sectoriale ar trebui prevăzute dispoziții complementare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 18 g (nou)
(18g)  Este necesar să se asigure o bună gestiune financiară a programului, precum și punerea sa în aplicare în modul cel mai eficient și ușor de utilizat, garantându-se, în același timp, certitudinea juridică și accesibilitatea programului pentru toți participanții.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 18 h (nou)
(18h)  Comisia ar trebui să monitorizeze anual punerea în aplicare a instrumentului, printr-o serie de indicatori-cheie pentru evaluarea rezultatelor și a efectelor. Acești indicatori, care includ situația de referință, ar trebui să ofere o bază minimă pentru a evalua măsura în care au fost îndeplinite obiectivele programului.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a acquis-ului Schengen care intră sub incidența domeniilor menționate la articolul 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen.
eliminat
Justificare
Prezentul regulament nu constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în sensul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră în domeniul de aplicare a articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului privind încheierea acordului, în numele Comunității Europene.
eliminat
Justificare
Prezentul regulament nu constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  În ceea ce privește Principatul Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/349/UE a Consiliului privind încheierea protocolului, în numele Uniunii.
eliminat
Justificare
Prezentul regulament nu constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b
(b) „schimbul de informații și accesul la informații” înseamnă colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea și schimbul de informații relevante pentru autoritățile de asigurare a aplicării legii, în legătură cu prevenirea, identificarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, în special criminalitatea transfrontalieră, gravă și organizată;
(b) „schimbul de informații și accesul la informații” înseamnă colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea și schimbul de informații relevante pentru forțele de poliție și autoritățile judiciaredin Uniune, în condiții sigure, în legătură cu prevenirea, identificarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, în special criminalitatea transfrontalieră, gravă și organizată;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera d
(d) „criminalitate organizată” înseamnă comportamentul pasibil de pedeapsă, săvârșit de un grup format din trei sau mai multe persoane, cu o anumită structură,constituit pe o anumită perioadă de timp și care acționează în mod concertat pentru a obține, în mod direct sau indirect, avantaje de natură financiară sau materială;
(d) „criminalitate organizată” înseamnă comportamentul săvârșit de un grup structurat, care își desfășoară activitatea o perioadă de timp suficientă pentru ca acest comportament să fie mai mult decât ocazional, și care este format din mai mult de două persoane care au încheiat un parteneriat și care acționează în mod concertat în vederea comiterii de infracțiuni pasibile de o pedeapsă privativă de libertate sau de o măsură de siguranță privativă de libertate a căror durată maximă este de cel puțin patru ani, sau o pedeapsă mai gravă, acest comportament fiind săvârșit pentru a obține, în mod direct sau indirect, inclusiv prin intimidare, avantaje de natură financiară sau de altă natură;
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f
(f) „gestionarea riscurilor și a crizelor” înseamnă orice măsură referitoare la evaluarea, prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și a altor riscuri legate de securitate;
(f) „gestionarea riscurilor și a crizelor” înseamnă orice măsură referitoare la evaluarea, prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului, a criminalității organizate și a altor riscuri legate de securitate;
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera h
(h) „gestionarea consecințelor” înseamnă coordonarea eficientă a măsurilor adoptate pentru a răspunde și a reduce impactul efectelor unui atac terorist sau ale oricărui alt incident de securitate în scopul de a asigura coordonarea eficientă a acțiunilor la nivel național și/sau la nivelul UE;
(h) „gestionarea consecințelor” înseamnă coordonarea efectivă a acțiunilor adoptate la nivel național și/sau la nivelul Uniunii pentru a răspunde și a reduce impactul efectelor unui atac terorist sau ale oricărui alt incident de securitate;
Justificare
Reformularea propusă servește la o mai bună inteligibilitate a textului.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera i
(i) „infrastructură critică” înseamnă resursele fizice, serviciile, echipamentele de tehnologie a informației, rețelele și bunurile de infrastructură care, dacă sunt perturbate sau distruse, ar produce un impact grav asupra funcțiilor esențiale ale societății, inclusiv asupra lanțului de aprovizionare, sănătatea, siguranța, securitatea, bunăstarea economică sau socială a populației sau funcționarea Uniunii ori a statelor sale membre;
(i) „infrastructură critică” înseamnă un element, o rețea, un sistem sau o parte din acesta/aceasta, aflat(ă) în statele membre, care este esențial(ă) pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității și bunăstării economice sau sociale a cetățenilor și a cărui/cărei deteriorare sau distrugere ar produce un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune din cauză că menținerea acestor funcții ar fi imposibilă;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1
(a) prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonării și cooperării între autoritățile de asigurare a aplicării legii din statele membre și cu țările terțe relevante.
(a) prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, a traficului de ființe umane, a exploatării imigrației ilegale, a exploatării sexuale a copiilor, a distribuirii de imagini cu copii abuzați, a criminalității informatice și a reciclării veniturilor provenind din activități criminale, consolidarea coordonării și cooperării între autoritățile de asigurare a aplicării legii din statele membre, organismele competente ale Uniunii și cu țările terțe relevante, precum și cu organizațiile internaționale.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – paragraful 2
Atingerea acestui obiectiv se măsoară prin indicatori precum, inter alia, numărul de operațiuni transfrontaliere comune, numărul de documente privind bunele practici și de evenimente organizate;

eliminat
Justificare
A fost propus un amendament specific pentru a descrie indicatorii privind realizarea obiectivelor.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b a (nouă)
(ba) măsuri în vederea îmbunătățirii capacității statelor membre de a coopera cu Europol și de a utiliza mai eficient produsele și serviciile Europol;
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b – paragraful 2
Atingerea acestui obiectiv se măsoară prin indicatori precum, inter alia, numărul de instrumente instituite și/sau actualizate pentru a facilita protejarea de către statele membre a infrastructurii critice în toate sectoarele economiei, precum și prin numărul de evaluări ale amenințărilor și riscurilor întocmite la nivelul Uniunii.

eliminat
Justificare
A fost propus un amendament specific pentru a descrie indicatorii privind realizarea obiectivelor.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă
(3)  În vederea atingerii acestor obiective, instrumentul contribuie la realizarea următoarelor obiective operaționale, promovând și dezvoltând:
(3)  În vederea atingerii acestor obiective, instrumentul contribuie la realizarea următoarelor obiective operaționale:
Justificare
Modificarea este coerentă în raport cu celelalte amendamente aduse de raportor la articolul 3 alineatul (3).
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera a
(a) măsurile (metodologii, instrumente, structuri) de consolidare a capacității statelor membre de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, în special prin parteneriate de tip public-privat, schimb de informații și de cele mai bune practici, acces la date, tehnologii interoperabile, statistică comparată și criminologie aplicată, comunicații publice și acțiuni de sensibilizare;
(a) promovarea și dezvoltarea măsurilor (metodologii, instrumente, structuri) de consolidare a capacității statelor membre de prevenire a criminalității și combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, a criminalității informatice sau a terorismului, în special prin parteneriate de tip public-privat, schimb de informații și de cele mai bune practici, acces la date, tehnologii interoperabile, statistică comparată și criminologie aplicată, comunicații publice și acțiuni de sensibilizare;
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b
(b) coordonarea administrativă și operațională, cooperarea, înțelegerea reciprocă și schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, alte autorități naționale, organismele relevante ale Uniunii și, după caz, cu țările terțe;
(b) promovarea și dezvoltarea coordonării administrative și operaționale, a cooperării, a înțelegerii reciproce și a schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, alte autorități naționale, organismele relevante ale Uniunii și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale;
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera c
(c) acțiunile de formare în aplicarea politicilor europene de formare, inclusiv prin programe speciale de schimb în domeniul aplicării legii Uniunii, în vederea promovării unei veritabile culturi europene în domeniul judiciar și al aplicării legii;
(c) promovarea și dezvoltarea acțiunilor de formare privind cunoașterea obligațiilor în materie de respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în ceea ce privește aplicarea politicilor europene de formare, inclusiv prin programe speciale de schimb în domeniul aplicării legii Uniunii, în vederea promovării unei veritabile culturi europene în domeniul judiciar și al aplicării legii;
(Modificarea se aplică și literelor (d) – (g); este necesar să se efectueze ajustări tehnice la aceste litere).
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera d
(d) măsurile și bunele practici pentru protecția și susținerea martorilor și a victimelor infracționalității;
(d) promovarea și dezvoltarea măsurilor, mecanismelor și bunelor practici pentru identificarea rapidă, protecția și susținerea martorilor și a victimelor infracționalității, în special măsuri de protecție și asistență a martorilor copii și a victimelor copii, precum și protecția și sprijinul special pentru copiii neînsoțiți sau copiii care au nevoie de tutelă.
Justificare
Martorii și victimele infracțiunilor au nevoie nu numai de protecție și sprijin, este nevoie și de identificarea cât mai rapidă a acestora. UE s-a angajat să protejeze drepturile copilului. Aceste eforturi trebuie să se reflecte în implementarea și punerea în aplicare a prezentului regulament.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera g
(g) măsurile (metodologii, instrumente și structuri) de consolidare a capacității administrative și operaționale a statelor membre și a Uniunii în vederea dezvoltării de evaluări cuprinzătoare ale amenințărilor și riscurilor pentru a permite Uniunii să dezvolte abordări integrate pe baza aprecierilor comune și împărtășite în situații de criză și în vederea consolidării înțelegerii reciproce a diverselor definiții privind nivelurile de amenințare stabilite de statele membre și de țările partenere.
(g) promovarea și dezvoltarea măsurilor (metodologii, instrumente și structuri) de consolidare a capacității administrative și operaționale a statelor membre și a Uniunii în vederea dezvoltării de evaluări cuprinzătoare ale amenințărilor și riscurilor, care se bazează pe dovezi și respectă prioritățile Uniunii și inițiativele care au fost aprobate de către Parlamentul European și Consiliu, pentru a permite Uniunii să dezvolte abordări integrate pe baza aprecierilor comune și împărtășite în situații de criză și în vederea consolidării înțelegerii reciproce a diverselor definiții privind nivelurile de amenințare stabilite de statele membre și de țările partenere.
Justificare
Niciun fel de fonduri nu trebuie utilizate ca mijloace de finanțare a măsurilor sau practicilor care nu au fost mai întâi aprobate printr-un acord politic la nivelul Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)
Articolul 3a (nou)

Indicatori

Realizarea obiectivelor specifice menționate la articolul 3 se evaluează pe baza unor indicatori de eficiență clar definiți în prealabil, transparenți și cuantificabili, cum sunt, în special:

(a) numărul de operații transfrontaliere desfășurate;
(b) numărul și proporția în care personalul autorităților competente menționate la articolul 87 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) a participat la activități de formare, schimburi de personal, vizite de studiu, conferințe și seminarii finanțate în cadrul programului;
(c) numărul de coduri de bune practici elaborate și de evenimente organizate și calitatea acestora;
(d) numărul de instrumente introduse și/sau consolidate pentru a facilita protejarea infrastructurilor critice de către statele membre în toate sectoarele economice și numărul de evaluări ale riscurilor și amenințărilor efectuate la nivelul Uniunii;
(e) numărul de contribuții trimise la bazele de date ale Europol și numărul de cazuri inițiate.
Statele membre trebuie să furnizeze Comisiei informațiile necesare, solicitate în vederea evaluării realizărilor, măsurate în raport cu indicatorii.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a
(a) acțiuni de îmbunătățire a cooperării polițienești și a coordonării între autoritățile de aplicare a legii, inclusiv echipele comune de anchetă și orice altă formă de operațiune comună transfrontalieră, accesul la informații și schimbul de informații și tehnologii interoperabile;
(a) acțiuni de îmbunătățire a cooperării polițienești, a coordonării între forțele de poliție și autoritățile judiciareși a colaborării între agenții, inclusiv echipele comune de anchetă și orice altă formă de operațiune comună transfrontalieră, accesul la informații și schimbul de informații și tehnologii interoperabile, cum ar fi extinderea aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații a Europol (SIENA) sau utilizarea unor soluții de încărcare de date pentru sistemul informațional Europol;
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c
(c) activități analitice, de monitorizare și evaluare, inclusiv studii și evaluări ale amenințărilor, riscurilor și impactului;
(c) activități analitice, de monitorizare și evaluare, inclusiv studii și evaluări ale amenințărilor, riscurilor și impactului, care se bazează pe dovezi și respectă prioritățile Uniunii și inițiativele care au fost aprobate de către Parlamentul European și Consiliu;
Justificare
Niciun fel de fonduri nu trebuie utilizate ca mijloace de finanțare a măsurilor sau practicilor care nu au fost mai întâi aprobate printr-un acord politic la nivelul Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Coordonarea în ceea ce privește acțiunile legate de țări terțe și aplicate în cadrul acestora este asigurată de către Comisie și statele membre, în cooperare cu Serviciul European de Acțiune Externă, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (4a) din Regulamentul (UE) nr. .../2013 [regulamentul orizontal].

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
(2)  Creditele anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.
(2)  Creditele anuale destinate Fondului sunt autorizate de către autoritatea bugetară fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și Acordului Interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiunile bugetare și buna gestiune financiară.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
(4)  Bugetul alocat în temeiul instrumentului este executat prin gestiune partajată, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [noul regulament financiar], cu excepția acțiunilor Uniunii menționate la articolul 7, a asistenței tehnice menționate la articolul 8 alineatul (1) și a asistenței de urgență menționată la articolul 9.
(4)  Bugetul alocat în temeiul instrumentului este executat în cadrul gestiunii directe și indirecte [acțiunile Uniunii menționate la articolul 7, asistența tehnică menționată la articolul 8 alineatul (1) și asistența de urgență menționată la articolul 9] sau prin gestiune partajată, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [noul regulament financiar].
Justificare
Execuția bugetului Uniunii prin gestiune partajată ar trebui să fie excepția, și nu norma (a se vedea articolul 55 din Regulamentul financiar).
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  În conformitate cu articolul 317 din TFUE, Comisia este responsabilă pentru execuția bugetului Uniunii.
Justificare
În conformitate cu articolul 317 din TFUE, Comisia este responsabilă pentru execuția bugetului Uniunii.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5
(5)  Resursele globale se utilizează, cu titlu indicativ, după cum urmează:
(5)  Fără a aduce atingere prerogativelor autorității bugetare, resursele globale se utilizează după cum urmează:
(a) 564 de milioane EUR pentru programele naționale ale statelor membre;
(a) 55 % pentru programele naționale ale statelor membre;
(b) 564 de milioane EUR pentru acțiunile Uniunii, pentru asistența de urgență și asistența tehnică, la inițiativa Comisiei.
(b) 45 % pentru acțiunile Uniunii, pentru asistența de urgență și asistența tehnică, la inițiativa Comisiei.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7
(7)  Țările asociate la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen participă la instrument în conformitate cu prezentul regulament.
eliminat
Justificare
Prezentul regulament nu constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8
(8)  Se încheie acorduri privind contribuțiile financiare ale acestor țări la instrument și privind normele suplimentare necesare în vederea participării, inclusiv dispoziții de asigurare a protecției intereselor financiare ale Uniunii și a competenței în materie de audit a Curții de Conturi.
Contribuțiile financiare ale acestor țări se adaugă la resursele globale disponibile de la bugetul Uniunii menționate la alineatul (1).
eliminat
Justificare
Prezentul regulament nu constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
(2)  În temeiul programelor naționale care urmează a fi analizate și aprobate de Comisie în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 [regulamentul orizontal], statele membre se concentrează pe proiectele care abordează prioritățile strategice ale Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament.
(2)  În temeiul programelor naționale care urmează a fi analizate și aprobate de Comisie în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2012 [regulamentul orizontal], statele membre pun în aplicare proiectele care abordează prioritățile strategice ale Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament.
Justificare
Programele naționale trebuie să se concentreze asupra proiectelor care abordează prioritățile strategice ale Uniunii enumerate în anexa la prezentul regulament.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  La inițiativa Comisiei, prezentul instrument poate fi utilizat pentru finanțarea acțiunilor transnaționale sau a acțiunilor de interes special pentru Uniune („acțiunile Uniunii”) privind obiectivele generale, specifice și operaționale prevăzute la articolul 3.
(1)  La inițiativa Comisiei, prezentul instrument poate fi utilizat pentru finanțarea acțiunilor transnaționale sau a acțiunilor de interes special pentru Uniune („acțiunile Uniunii”) privind obiectivele generale, specifice și operaționale prevăzute la articolul 3. Toate aceste acțiuni trebuie să respecte drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și dispozițiile legale ale Uniunii privind protecția datelor și a vieții private. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Agenția pentru Drepturi Fundamentale și alte agenții de supraveghere și organisme relevante pot evalua aceste acțiuni pentru a asigura conformitatea.
Justificare
Supravegherea independentă ar trebui să garanteze respectarea drepturilor fundamentale în toate acțiunile, inclusiv dreptul la viață privată și respectarea standardelor de protecție a datelor.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Pentru a beneficia de finanțare, acțiunile Uniunii trebuie să fie conforme cu prioritățile identificate în strategiile, programele și evaluările amenințărilor și riscurilor relevante pentru Uniune și să susțină în special:
(2)  Pentru a beneficia de finanțare, acțiunile Uniunii trebuie să fie conforme cu prioritățile identificate și aprobate de Parlamentul European și Consiliu în strategiile, programele relevante pentru Uniune și să susțină în special:
Justificare
Niciun fel de fonduri nu trebuie utilizate ca mijloace de finanțare a măsurilor sau practicilor care nu au fost mai întâi aprobate printr-un acord politic la nivelul Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c
(c) activități analitice, de monitorizare și evaluare, inclusiv evaluări ale amenințărilor, riscurilor și impactului, precum și proiecte de monitorizare a punerii în aplicare a legislației Uniunii și a obiectivelor de politică ale Uniunii în statele membre;
(c) activități analitice, de monitorizare și evaluare, inclusiv evaluări ale amenințărilor, riscurilor și impactului, care se bazează pe dovezi și respectă prioritățile Uniunii și inițiativele care au fost aprobate de către Parlamentul European și Consiliu, precum și proiecte de monitorizare a punerii în aplicare a legislației Uniunii și a obiectivelor de politică ale Uniunii în statele membre;
Justificare
Niciun fel de fonduri nu trebuie utilizate ca mijloace de finanțare a măsurilor sau practicilor care nu au fost mai întâi aprobate printr-un acord politic la nivelul Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f
(f) achiziționarea și/sau actualizarea echipamentelor tehnice, instalațiilor de securitate, infrastructurilor, incintelor conexe și a sistemelor, în special a sistemelor TIC și a componentelor acestora la nivelul Uniunii, inclusiv în scopul cooperării europene în domeniul infracțiunii informatice, în special cu Centrul European de Combatere a Criminalității Cibernetice;
(f) achiziționarea și/sau actualizarea echipamentelor tehnice, a know-how-ului, a instalațiilor de securitate, infrastructurilor, incintelor conexe și a sistemelor, în special a sistemelor TIC și a componentelor acestora la nivelul Uniunii, inclusiv în scopul cooperării europene în domeniul infracțiunii informatice, în special cu Centrul European de Combatere a Criminalității Cibernetice;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Suma de 564 de milioane EUR se alocă, cu titlu indicativ, statelor membre după cum urmează:
(1)  Resursele destinate programelor naționale sunt repartizate după cum urmează:
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a
(a) 30% proporțional cu dimensiunea totală a populației lor;
(a) 35 % proporțional cu dimensiunea totală a populației lor;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c
(c) 10% proporțional cu numărul călătorilor și volumul mărfurilor care tranzitează aeroporturile și porturile maritime internaționale;
(c) 20 % proporțional cu numărul călătorilor și volumul mărfurilor care tranzitează aeroporturile și porturile maritime internaționale;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d
(d) 10% proporțional cu numărul infrastructurilor critice europene desemnate în conformitate cu Directiva 2008/114/CE;
eliminat
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera e
(e) 40% invers proporțional cu produsul intern brut (standardul puterii de cumpărare pe cap de locuitor).
(e) 35 % invers proporțional cu produsul intern brut (standardul puterii de cumpărare pe cap de locuitor).
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
(2)  Delegarea competențelor menționată în prezentul regulament este conferită Comisiei pentru o perioadă de șapte ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Delegarea competenței se reînnoiește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cu cel puțin trei luni înainte de expirarea fiecărei perioade.
(2)  Delegarea competențelor menționată în prezentul regulament este conferită Comisiei pentru o perioadă de șapte ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament].
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5
(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu prezentul regulament intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European sau Consiliului sau dacă, înainte de expirarea perioadei în cauză, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu prezentul regulament intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecții în termen de trei luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European sau Consiliului sau dacă, înainte de expirarea perioadei în cauză, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor prezenta obiecții. Acest termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
eliminat
Justificare
În restul textului analizat nu există nicio referire la articolul 12 alineatul (2).
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5
(5)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2015, un raport privind rezultatele obținute și privind aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a Deciziei 2007/125/JAI Consiliului pentru perioada 2011 – 2013.
(5)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2015, un raport privind rezultatele obținute și privind aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a Deciziei 2007/125/JAI Consiliului pentru perioada 2011 – 2013. În acest raport, Comisia Europeană furnizează dovezi concrete, dacă dispune de acestea, cu privire la complementaritatea și sinergiile existente între fondurile UE și bugetele statelor membre și la efectele declanșatoare ale bugetului UE asupra statelor membre în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Decizia 2007/125/JAI a Consiliului.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)
Articolul 15a

Evaluare

Până cel târziu la 31 decembrie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind realizarea obiectivelor stabilite de prezentul regulament.

Justificare
În cadrul unei abordări axate pe obținerea de rezultate, este necesară efectuarea unei evaluări intermediare a funcționării prezentului regulament.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1
Pe baza unei propuneri a Comisiei, Parlamentul European și Consiliul revizuiesc prezentul regulament cel târziu până la data de 30 iunie 2020.

Pe baza unei propuneri a Comisiei, Parlamentul European și Consiliul revizuiesc prezentul regulament cel târziu până la data de 1 iunie 2020.

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1
Măsuri de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, în special traficul de droguri, traficul de persoane, exploatarea sexuală a copiilor și proiecte de identificare și dezmembrare a rețelelor infracționale, de protejare a economiei împotriva infiltrărilor de natură infracțională și de reducere a stimulentelor financiare prin sechestrarea, înghețarea și confiscarea bunurilor obținute din activități infracționale.

Măsuri de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, în special traficul de droguri, traficul de persoane, exploatarea sexuală a copiilor și distribuirea de imagini cu copii abuzați, precum și proiecte de identificare și dezmembrare a rețelelor infracționale, de protejare a economiei împotriva infiltrărilor de natură infracțională și de reducere a stimulentelor financiare prin sechestrarea, înghețarea și confiscarea bunurilor obținute din activități infracționale.

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Anexa 1 – punct nou după ultimul punct
Măsurile care vizează realizarea unui parteneriat mai strâns între țările Uniunii și țările terțe (în special țările situate la frontierele sale externe) și elaborarea și implementarea programelor operaționale de acțiune pentru realizarea priorităților strategice ale UE, menționate mai sus.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate