Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2505(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0003/2013

Ingivna texter :

B7-0003/2013

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P7_TA(2013)0021

Antagna texter
PDF 526kWORD 55k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (Beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar)
P7_TA(2013)0021B7-0003/2013

Europaparlamentets beslut av den 17 januari 2013 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)2013/2505(RSP))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av artiklarna 70.2 och 70a i arbetsordningen.

– beslutar att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande mandat:

MANDAT

Förslag till lagstiftningsresolution   Ändringsförslag
Ändringsförslag 1
Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)
1a.  Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget endast är vägledande för den lagstiftande myndigheten och inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.
Ändringsförslag 2
Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)
1b.  Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”1. Parlamentet upprepar att det krävs tillräckliga ytterligare resurser i nästa fleråriga budgetram för att unionen ska kunna fullfölja sina befintliga politiska prioriteringar, utföra de nya uppgifter som föreskrivs i EUF-fördraget och reagera vid oförutsedda händelser. Rådet uppmanas att – om det inte delar denna uppfattning – tydligt ange vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som skulle kunna strykas helt och hållet trots att de bevisligen har ett europeiskt mervärde. Parlamentet påpekar att även om resursnivån för nästa fleråriga budgetram ökar med minst 5 % jämfört med nivån för 2013 kan detta endast i begränsad utsträckning bidra till att nå unionens avtalade mål och åtaganden och principen om solidaritet inom unionen.
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Unionens mål att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (artikel 67.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) bör uppnås bland annat genom åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslighet och åtgärder för samordning och samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och mellan dessa och berörda tredjeländer.
(1)  Unionens mål att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (artikel 67.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) bör uppnås bland annat genom åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslighet och åtgärder för samordning och samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, andra nationella myndigheter och relevanta unionsorgan och mellan dessa och berörda tredjeländer och internationella organisationer. Detta mål bör uppnås med respekt för de mänskliga rättigheterna i enlighet med bestämmelserna i stadgan om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden.
Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  För att nå detta mål bör det vidtas ökade åtgärder för att skydda människor och nyttigheter från de alltmer gränsöverskridande hoten och stödja det arbete som utförs av medlemsstaternas ansvariga myndigheter. Bland annat terrorism, organiserad brottslighet, olaglig narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, människohandel och olaglig vapenhandel fortsätter att vara en utmaning mot unionens inre säkerhet.
(2)  För att nå detta mål bör det vidtas ökade åtgärder för att skydda människor och nyttigheter från de alltmer gränsöverskridande hoten och stödja det arbete som utförs av medlemsstaternas ansvariga myndigheter. Bland annat terrorism, organiserad brottslighet, olaglig narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, it-säkerhet, människohandel och olaglig vapenhandel fortsätter att vara en utmaning mot unionens inre säkerhet.
Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Solidaritet mellan medlemsstaterna, klarhet om arbetsfördelningen, respekt för de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen samt en stark fokusering på det globala perspektivet och det oupplösliga sambandet med den yttre säkerheten är viktiga principer vid genomförandet av strategin för den inre säkerheten.
(4)  Solidaritet mellan medlemsstaterna, klarhet om arbetsfördelningen, respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna och rättsstatsprincipen samt en stark fokusering på det globala perspektivet och sambandet och den nödvändiga överensstämmelsen med den yttre säkerheten är viktiga principer vid genomförandet av strategin för den inre säkerheten.
Motivering
Överensstämmelsen mellan EU:s åtgärder för inre och yttre säkerhet har redan påtalats av parlamentet i betänkandet om strategin för inre säkerhet.
Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  För att främja genomförandet av strategin för den inre säkerheten och säkerställa att den blir en operativ verklighet bör medlemsstaterna ges tillräckligt ekonomiskt stöd från unionen genom att en särskild fond för inre säkerhet inrättas.
(5)  För att främja genomförandet av strategin för den inre säkerheten och säkerställa att den blir en operativ verklighet bör medlemsstaterna ges tillräckligt ekonomiskt stöd från unionen genom att en särskild fond för inre säkerhet inrättas och förvaltas.
Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Gränsöverskridande brottslighet, till exempel människohandel och kriminella organisationers utnyttjande av olaglig invandring kan bekämpas effektivt genom rättsligt och polisiärt samarbete.
Motivering
Det kriminella intrånget i den lagliga ekonomin är en orsak till snedvridningar av den inre marknaden.
Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  En effektiv bekämpning av den organiserade brottsligheten är nödvändig för att skydda den lagliga ekonomin från typiska kriminella företeelser, till exempel tvätt av pengar som utgör vinning av brott.
Motivering
Det kriminella intrånget i den lagliga ekonomin är en orsak till snedvridningar av den inre marknaden.
Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)
(8b)  I dessa tider då unionspolitiken genomsyras av ekonomiska åtstramningar är det nödvändigt att övervinna de ekonomiska svårigheterna genom ett flexibelt synsätt, effektivare användning av befintliga strukturer samt samordning mellan unionens institutioner och byråer och de nationella myndigheterna, och mellan dessa och tredjeländer.
Motivering
Den ekonomiska krisen kräver flexibla och innovativa åtgärder för att man ska kunna bekämpa den organiserade brottsligheten lika effektivt som tidigare.
Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Inom den övergripande ramen för fonden för inre säkerhet ska det ekonomiska stöd som beviljas inom detta instrument främja polissamarbete, utbyte av och tillgång till information, förebyggande av brottslighet, bekämpande av gränsöverskridande eller allvarlig och organiserad brottslighet, inklusive terrorism, skydd av människor och kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade händelser och effektiv hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser, med beaktande av gemensam politik (strategier, program och handlingsplaner), lagstiftning och praktiskt samarbete.
(9)  Inom den övergripande ramen för fonden för inre säkerhet bör det ekonomiska stöd som beviljas inom detta instrument främja polissamarbete, utbyte av och tillgång till information, förebyggande av brottslighet, bekämpande av gränsöverskridande eller allvarlig och organiserad brottslighet, inklusive terrorism, människohandel, sexuellt utnyttjande av barn och spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp, skydd av människor och kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade händelser och effektiv hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser, med beaktande av gemensam politik (strategier, program och handlingsplaner), lagstiftning och praktiskt samarbete.
Motivering
Människohandel och sexuellt utnyttjande av barn hör till de värsta formerna av allvarlig och organiserad brottslighet. De bör därför specifikt tas upp i detta skäl.
Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Det ekonomiska stödet inom dessa områden bör i synnerhet gå till insatser för att främja gränsöverskridande gemensamma insatser, tillgång till och utbyte av information, utbyte av bästa praxis, bättre och säkrare kommunikation och samordning, utbildning av och utbyten mellan personal, verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, övergripande hot- och riskbedömningar, informationsverksamhet, testning och validering av ny teknik, forskning inom forensisk vetenskap och förvärv av driftskompatibel teknisk utrustning.
(10)  Det ekonomiska stödet inom dessa områden bör i synnerhet gå till åtgärder för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna och Europeiska polisbyrån (Europol). Dessa åtgärder bör främja gränsöverskridande gemensamma insatser, tillgång till och utbyte av information, utbyte av bästa praxis, bättre och säkrare kommunikation och samordning, utbildning av och utbyten mellan personal, verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, övergripande hot- och riskbedömningar, samarbete mellan medlemsstater och relevanta unionsorgan, informationsverksamhet, testning och validering av ny teknik, forskning inom forensisk vetenskap och förvärv av driftskompatibel teknisk utrustning. Det ekonomiska stödet på dessa områden bör endast gå till åtgärder som överensstämmer med unionens prioriteringar och initiativ som stöds av Europaparlamentet och rådet.
Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  De åtgärder i eller avseende tredjeländer som finansieras genom detta instrument bör vidtas i samverkan och samordning med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för bistånd till tredjeländer, såväl geografiska som tematiska. Vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas framför allt fullständig överensstämmelse med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. De bör inte syfta till att stödja åtgärder som är direkt utvecklingsinriktade och de bör vid behov komplettera det ekonomiska stöd som ges genom instrument för bistånd till tredjeländer. Överensstämmelse kommer även att eftersträvas med EU:s humanitära politik, särskilt vad gäller genomförandet av nödåtgärder.
(11)  De åtgärder i eller avseende tredjeländer som finansieras genom detta instrument bör vidtas i samverkan och samordning med andra åtgärder utanför unionen som finansieras genom unionens instrument för bistånd till tredjeländer, såväl geografiska som tematiska. Vid genomförandet av dessa åtgärder eftersträvas framför allt fullständig överensstämmelse med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga, demokratiska principer och värderingar, grundläggande fri- och rättigheter, rättsstaten och tredjeländers suveränitet. De bör inte syfta till att stödja åtgärder som är direkt utvecklingsinriktade och de bör vid behov komplettera det ekonomiska stöd som ges genom instrument för bistånd till tredjeländer. Överensstämmelse kommer även att eftersträvas med EU:s humanitära politik, särskilt vad gäller genomförandet av nödåtgärder.
Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  I enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen bör instrumentet ha som mål att skydda barnets rättigheter, däribland skyddet av barn mot våld, utnyttjande, exploatering och vanvård.
Instrumentet bör särskilt stödja skyddsåtgärder och bistånd till barn som är vittnen och brottsoffer samt särskilt skydd och stöd till ensamkommande barn eller barn som av andra anledningar behöver en förmyndare.

Regelbunden kontroll och utvärdering, inklusive kontroll av utgifter, bör göras för att bedöma hur skyddet av barn tas upp inom ramen för instrumentets verksamheter.

Motivering
EU har förbundit sig att skydda barnets rättigheter. Dessa insatser måste därför bli synliga i genomförandet och verkställandet av denna förordning.
Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  För att garantera ett enhetligt genomförande av fonden för inre säkerhet bör den unionsbudget som anslås för detta finansieringsinstrument genomföras genom delad förvaltning, med undantag för åtgärder av synnerligt intresse för unionen (unionsåtgärder), bistånd vid nödsituationer och tekniskt bistånd, som genomförs genom direkt eller indirekt förvaltning.
(13)  För att garantera ett enhetligt genomförande av fonden för inre säkerhet och en effektiv förvaltning av åtgärder av synnerligt intresse för unionen (unionsåtgärder), bistånd vid nödsituationer och tekniskt bistånd bör den unionsbudget som anslås för detta finansieringsinstrument genomföras genom direkt och indirekt förvaltning, med undantag för åtgärder som kräver en administrativ flexibilitet och nationella program, som genomförs genom delad förvaltning.
Motivering
Genomförandet av unionens budget genom delad förvaltning borde vara undantaget och inte regeln (se artikel 55 i budgetförordningen).
Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  När det gäller de resurser som är föremål för delad förvaltning måste medlemsstaternas nationella program till fullo stämma överens med EU:s prioriteringar och mål.
Motivering
Erfarenheterna från halvtidsöversynen och samrådet med berörda parter visar att det behövs ett mer resultatinriktat synsätt för delad förvaltning och en gemensam rättslig ram.
Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  De medel som anslås till medlemsstaterna för genomförande genom deras nationella program bör fördelas på grundval av tydliga och objektiva kriterier kopplade till de allmänna nyttigheter som medlemsstaterna ska skydda samt dessa medlemsstaters ekonomiska förmåga att säkerställa en hög inre säkerhet, t.ex. antal invånare, storlek på territoriet, antal passagerare och varor som passerar genom de internationella flygplatserna och kusthamnarna, antal infrastrukturer som utgör europeisk kritisk infrastruktur samt bruttonationalprodukt.
(14)  De medel som anslås till medlemsstaterna för genomförande genom deras nationella program bör fördelas på grundval av tydliga, objektiva och mätbara kriterier kopplade till de allmänna nyttigheter som medlemsstaterna ska skydda samt dessa medlemsstaters ekonomiska förmåga att säkerställa en hög inre säkerhet, t.ex. antal invånare, storlek på territoriet, antal passagerare och varor som passerar genom de internationella flygplatserna och kusthamnarna samt bruttonationalprodukt.
Motivering
Ändringarna överensstämmer med förslagen till artikel 10.
Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Taket för de medel som finns tillgängliga för unionen bör var detsamma som de medel som anslås till medlemsstaterna för genomförandet av deras nationella program. Därigenom säkerställs att unionen under ett visst budgetår har möjlighet att stödja åtgärder av synnerligt intresse för unionen, t.ex. studier, testning och validering av ny teknik, transnationella projekt, nätverksbyggande och utbyte av bästa praxis, övervakning av genomförandet av relevant unionslagstiftning och unionspolitik samt åtgärder i eller avseende tredjeländer. De åtgärder som stöds bör överensstämma med de prioriteringar som föreskrivs i unionens relevanta strategier, program, handlingsplaner och risk- och hotbedömningar.
(16)  Taket för de medel som anslås till medlemsstaterna för genomförandet av respektive nationella program bör vara högre än de resurser som finns tillgängliga för Europeiska unionens åtgärder. Det är därför nödvändigt att medlemsstaternas användning av de tillgängliga medlen förbättras genom bättre utbildning av medlemsstaternas berörda myndigheter. Det bör dock säkerställas att unionen har tillräckliga resurser för att denna under ett visst budgetår ska ha möjlighet att stödja åtgärder av synnerligt intresse för unionen, t.ex. studier, testning och validering av ny teknik, transnationella projekt, nätverksbyggande och utbyte av bästa praxis, övervakning av genomförandet av relevant unionslagstiftning och unionspolitik samt åtgärder i eller avseende tredjeländer. De åtgärder som stöds bör överensstämma med de prioriteringar som föreskrivs i unionens relevanta strategier, inklusive en it-säkerhetsstrategi, program, handlingsplaner och risk- och hotbedömningar.
Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
(18a)  Enligt EUF-fördraget är delegerade akter endast akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som avser icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. Alla väsentliga delar bör ingå i själva lagstiftningsakten.
Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)
(18b)  EU:s och medlemsstaternas användning av medel på detta område bör samordnas bättre för att garantera att de kompletterar varandra, blir effektivare och synligare samt för att uppnå bättre budgetsynergier.
Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Skäl 18c (nytt)
(18c)  EU-finansieringens effekter måste maximeras genom att offentliga ekonomiska resurser uppbådas, samordnas och utnyttjas maximalt.
Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Skäl 18d (nytt)
(18d)  Största möjliga transparens, ansvarsskyldighet och demokratisk kontroll bör garanteras för mekanismer som involverar EU:s budget.
Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Skäl 18e (nytt)
(18e)  Bättre genomförande och kvalitet när det gäller användning av pengarna bör utgöra grundprinciper för att uppnå programmets mål, samtidigt som en optimal användning av de ekonomiska resurserna bör säkerställas.
Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Skäl 18f (nytt)
(18f)  När kommissionen genomför unionens budget genom delad förvaltning bör genomförandeuppgifter delegeras till medlemsstaterna. Kommissionen och medlemsstaterna bör rätta sig efter principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och se till att unionens insats framgår tydligt när de förvaltar unionens medel. Kommissionen och medlemsstaterna bör för detta ändamål uppfylla sina respektive förpliktelser i fråga om kontroll och revision samt åta sig det ansvar som följer därav enligt denna förordning. Kompletterande bestämmelser bör fastställas i form av sektorsspecifika regler.
Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Skäl 18g (nytt)
(18g)  Programmet måste kännetecknas av sund ekonomisk förvaltning, genomföras så effektivt och användarvänligt som möjligt och samtidigt garantera rättssäkerhet och vara tillgängligt för samtliga deltagare.
Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Skäl 18h (nytt)
(18h)  Kommissionen bör årligen kontrollera genomförandet av instrumentet med hjälp av nyckelindikatorer för utvärdering av resultat och effekter. Dessa indikatorer, bland dem också relevanta basnivåer, bör ge ett minimiunderlag för bedömningen av i vilken utsträckning programmets mål uppnåtts.
Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  När det gäller Island och Norge utgör denna förordning en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket, vilka omfattas av de områden som avses i artikel 1.H i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som ingicks av Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.
utgår
Motivering
Denna förordning motsvarar inte någon förändring av Schengenregelverket.
Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  När det gäller Schweiz innebär denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.H i rådets beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG om ingående av det avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar.
utgår
Motivering
Denna förordning motsvarar inte någon förändring av Schengenregelverket.
Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  För Liechtenstein utgör denna förordning en sådan utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket som avses i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, på det område som avses i artikel 1.H i rådets beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/349/EU om ingående av protokollet på Europeiska unionens vägnar.
utgår
Motivering
Denna förordning motsvarar inte någon förändring av Schengenregelverket.
Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
b) utbyte av och tillgång till information: insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information som är relevant för brottsbekämpande myndigheter när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brottslighet, särskilt gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet.
b) utbyte av och tillgång till information: säker insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information som är relevant för brottsbekämpande myndigheter i unionen när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brottslighet, särskilt gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet.
Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 2 – led d
d) organiserad brottslighet: straffbart handlande av en strukturerad sammanslutning, bestående av mer än två personer, inrättad för en viss tid, som handlar i samförstånd för att direkt eller indirekt erhålla ekonomiska eller materiella fördelar.
d) organiserad brottslighet: handlande av en strukturerad sammanslutning som existerar under tillräckligt lång tid för att handlandet inte ska kunna anses vara tillfälligt och som består av mer än två personer som har ingått en bindande partnerskapsförpliktelse och som i samförstånd begår brott som bestraffas med frihetsberövande eller en frihetsberövande säkerhetsåtgärd på upp till minst fyra år eller en strängare påföljd, om syftet med handlandet är att direkt eller indirekt – inbegripet genom hot – erhålla ekonomiska eller materiella fördelar.
Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 2 – led f
f) risk- och krishantering: varje åtgärd som rör bedömning, förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker.
f) risk- och krishantering: varje åtgärd som rör bedömning, förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism, organiserad brottslighet och andra säkerhetsrelaterade risker.
Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 2 – led h
h) konsekvenshantering: effektiv samordning av de insatser som vidtas för att reagera på och minska verkningarna av en terroristattack eller varje annan säkerhetsrelaterad händelse i syfte att säkerställa en effektiv samordning av åtgärderna på nationell nivå och/eller unionsnivå.
h) konsekvenshantering: effektiv samordning av de åtgärder som vidtas på nationell nivå och/eller unionsnivå för att reagera på och minska verkningarna av en terroristattack eller varje annan säkerhetsrelaterad händelse.
Motivering
Den föreslagna omformuleringen syftar till att göra texten mer lättbegriplig.
Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 2 – led i
i) kritisk infrastruktur: materiella resurser, tjänster, informationsteknisk utrustning, nät och infrastrukturanläggningar som om de utsätts för störningar eller förstörs skulle innebära allvarliga konsekvenser för kritiska samhällsfunktioner, bl.a. försörjningskedjan, människors hälsa, trygghet, säkerhet och ekonomiska eller sociala välbefinnande samt unionens eller dess medlemsstaters möjlighet att fungera.
i) kritisk infrastruktur: anläggningar, nätverk, system eller delar av dessa belägna i medlemsstaterna och nödvändiga för upprätthållandet av centrala samhällsfunktioner och för människors hälsa, trygghet, säkerhet och ekonomiska eller sociala välbefinnande, och där driftsstörningar, avbrott eller förstörelse av dessa skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat eller i unionen till följd av att man inte lyckas upprätthålla dessa funktioner.
Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – stycke 1
a)  Förebygga och bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, inklusive terrorism, samt stärka samordningen och samarbetet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och mellan dessa och berörda tredjeländer.
a)  Förebygga och bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, inklusive terrorism, människohandel, utnyttjande av olaglig invandring, sexuellt utnyttjande av barn, spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp, it-brottslighet och tvätt av pengar som utgör vinning av brott, samt stärka samordningen och samarbetet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och relevanta unionsorgan och mellan dessa och berörda tredjeländer och internationella organisationer.
Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a – stycke 2
Hur väl detta mål uppnås ska mätas med indikatorer såsom antalet gemensamma gränsöverskridande insatser och antalet dokument som producerats och evenemang som organiserats om bästa praxis.

utgår
Motivering
Det har lagts fram ett särskilt ändringsförslag som beskriver de indikatorer som ska mäta hur väl målen har uppnåtts.
Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)  Stärka medlemsstaternas kapacitet att samarbeta med Europol och att bättre utnyttja Europols produkter och tjänster.
Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 2
Hur väl detta mål uppnås ska mätas med indikatorer såsom antalet redskap som införts eller uppgraderats för att underlätta medlemsstaternas skydd av kritisk infrastruktur inom samtliga sektorer av ekonomin, och antalet hot- och riskbedömningar som gjorts på unionsnivå.

utgår
Motivering
Det har lagts fram ett särskilt ändringsförslag som beskriver de indikatorer som ska mäta hur väl målen har uppnåtts.
Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen
3.  För att uppnå dessa mål ska instrumentet bidra till följande operativa mål genom främjande och utveckling av följande:
3.  För att uppnå dessa mål ska instrumentet bidra till följande operativa mål:
Motivering
Ändringen stämmer överens med andra ändringar till artikel 3.3.
Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a
a)  Åtgärder (metoder, verktyg och strukturer) som stärker medlemsstaternas förmåga att förebygga och bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, inklusive terrorism, särskilt genom partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, utbyte av information och bästa praxis, tillgång till uppgifter, driftskompatibel teknik, tillämpad kriminologi samt kommunikation och information till allmänheten.
a)  Främja och utveckla åtgärder (metoder, verktyg och strukturer) som stärker medlemsstaternas förmåga att förebygga och bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, it-brottslighet eller terrorism, särskilt genom partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, utbyte av information och bästa praxis, tillgång till uppgifter, driftskompatibel teknik, tillämpad kriminologi samt kommunikation och information till allmänheten.
Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led b
b)  Administrativ och operativ samordning, samarbete, ömsesidig förståelse och utbyte av information mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, andra nationella myndigheter, relevanta unionsorgan och i förekommande fall tredjeländer.
b)   Främja och utveckla administrativ och operativ samordning, samarbete, ömsesidig förståelse och utbyte av information mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, andra nationella myndigheter, relevanta unionsorgan och i förekommande fall tredjeländer och internationella organisationer.
Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c
c)  Utbildningsprogram inom ramen för genomförandet av EU:s fortbildningspolitik, bl.a. genom särskilda utbytesprogram på unionsnivå om brottsbekämpning, för att främja en genuint europeisk rätts- och brottsbekämpningskultur.
c)  Främja och utveckla utbildningsprogram om skyldigheter avseende respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och om genomförandet av EU:s fortbildningspolitik, bl.a. genom särskilda utbytesprogram på unionsnivå om brottsbekämpning, för att främja en genuint europeisk rätts- och brottsbekämpningskultur.
(Ändringen avser även leden d–g. Tekniska justeringar bör göras i dessa led.)
Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d
d)  Åtgärder och bästa praxis för skydd av och stöd till vittnen och brottsoffer.
d)  Främja och utveckla åtgärder, mekanismer och bästa praxis för tidig identifiering, skydd av och stöd till vittnen och brottsoffer, särskilt skyddsåtgärder och bistånd till barn som är vittnen och brottsoffer, samt särskilt skydd och stöd till ensamkommande barn eller barn som av andra anledningar behöver en förmyndare.
Motivering
Vittnen och brottsoffer behöver inte bara skydd och stöd utan det är också viktigt att de identifieras så snabbt som möjligt. EU har förbundit sig att skydda barnets rättigheter. Dessa insatser måste därför bli synliga i genomförandet och verkställandet av denna förordning.
Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led g
g)  Åtgärder (metoder, verktyg och strukturer) som stärker medlemsstaternas och unionens administrativa och operativa förmåga att utveckla övergripande hot- och riskbedömningar, så att unionen ges möjlighet att utveckla integrerade strategier utifrån gemensamma och delade bedömningar i krissituationer och att öka den ömsesidiga förståelsen av medlemsstaternas och partnerländernas olika definitioner av hotnivåer.
g)  Främja och utveckla åtgärder (metoder, verktyg och strukturer) som stärker medlemsstaternas och unionens administrativa och operativa förmåga att utveckla övergripande hot- och riskbedömningar, som är evidensbaserade och överensstämmer med unionens prioriteringar och initiativ som stöds av Europaparlamentet och rådet, så att unionen ges möjlighet att utveckla integrerade strategier utifrån gemensamma och delade bedömningar i krissituationer och att öka den ömsesidiga förståelsen av medlemsstaternas och partnerländernas olika definitioner av hotnivåer.
Motivering
Inga medel får användas för finansiering av åtgärder eller metoder som inte först har godkänts genom en politisk överenskommelse av Europaparlamentet och rådet.
Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)
Artikel 3a

Indikatorer

Uppnåendet av de särskilda mål som avses i artikel 3 ska bedömas på grundval av tydliga, på förhand fastställda, insynsvänliga och mätbara resultatindikatorer, framför allt

a) antalet gemensamma gränsöverskridande insatser,
b) antalet och den procentuella andelen anställda hos de behöriga myndigheter som avses i artikel 87 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som har deltagit i utbildningar, personalutbyten, studiebesök, möten och seminarier som har finansierats av programmet,
c) antalet framtagna uppförandekoder och organiserade evenemang, och deras kvalitet,
d) antalet verktyg som medlemsstaterna har infört eller uppgraderat för att underlätta skyddet av kritisk infrastruktur inom samtliga sektorer av ekonomin samt antalet hot- och riskbedömningar som gjorts på unionsnivå,
e) antalet bidrag som skickats till Europols databaser och antalet inledda ärenden.
Medlemsstaterna ska ge kommissionen den information som krävs för att bedöma hur väl resultaten har uppnåtts i förhållande till indikatorerna.

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
a)  Åtgärder som förbättrar polissamarbetet och samordningen mellan de brottsbekämpande myndigheterna, bl.a. gemensamma utredningsgrupper och andra former av gemensamma gränsöverskridande insatser, tillgång till och utbyte av information samt driftskompatibel teknik.
a)  Åtgärder som förbättrar polissamarbetet, samordningen mellan de brottsbekämpande myndigheterna och samarbetet mellan organ, bl.a. gemensamma utredningsgrupper och andra former av gemensamma gränsöverskridande insatser, tillgång till och utbyte av information samt driftskompatibel teknik, såsom utvidgningen av Europols nätapplikation för säkert informationsutbyte (Siena) eller genomförandet av datauppladdningen för Europols informationssystem.
Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c
c)  Verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, bl.a. studier och hot-, risk- och konsekvensbedömningar.
c)  Verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, bl.a. studier och hot-, risk- och konsekvensbedömningar som är evidensbaserade och överensstämmer med unionens prioriteringar och initiativ som stöds av Europaparlamentet och rådet.
Motivering
Inga medel får användas för finansiering av åtgärder eller metoder som inte först har godkänts genom en politisk överenskommelse av Europaparlamentet och rådet.
Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen och medlemsstaterna ska tillsammans med Europeiska utrikestjänsten och i enlighet med artikel 3.4a i förordning (EU) nr …/2013 [den övergripande förordningen] samordna de åtgärder som vidtas i och avseende tredjeländer.

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Budgetmyndigheten ska bevilja de årliga anslagen inom budgetramens gränser.
2.  Budgetmyndigheten ska bevilja de årliga anslagen till fonden utan att det påverkar bestämmelserna i förordningen om en flerårig budgetram för 2014–2020 och det interinstitutionella avtalet av xxx/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.
Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4
4.  Budgeten inom ramen för instrumentet ska genomföras genom delad förvaltning i enlighet med artikel 55.1 b i förordning (EU) nr XXXX/2012 [ny budgetförordning], med undantag av unionsåtgärder som avses i artikel 7, tekniskt stöd som avses i artikel 8.1 och bistånd vid nödsituationer som avses i artikel 9.
4.  Budgeten inom ramen för instrumentet ska genomföras genom direkt och indirekt förvaltning (de unionsåtgärder som avses i artikel 7, det tekniska stöd som avses i artikel 8.1 och det bistånd vid nödsituationer som avses i artikel 9) eller genom delad förvaltning i enlighet med artikel 55.1 b i förordning (EU) nr XXXX/2012 [ny budgetförordning].
Motivering
Genomförandet av unionens budget genom delad förvaltning borde vara undantaget och inte regeln (se artikel 55 i budgetförordningen).
Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)
4a.  I enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget är det kommissionen som har det slutliga ansvaret för genomförandet av unionens budget.
Motivering
I enlighet med artikel 317 i EUF-fördraget är det kommissionen som har det slutliga ansvaret för genomförandet av unionens budget.
Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5
5.  De samlade medlen ska preliminärt användas enligt följande:
5.  Utan att det påverkar budgetmyndighetens rättigheter ska de samlade medlen användas enligt följande:
a) 564 miljoner euro för medlemsstaternas nationella program.
a) 55 % för medlemsstaternas nationella program.
b) 564 miljoner euro för unionens insatser, bistånd vid nödsituationer och tekniskt bistånd på kommissionens initiativ.
b) 45 % för unionsåtgärder, bistånd vid nödsituationer och tekniskt bistånd på kommissionens initiativ.
Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7
7.  De länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket ska bidra till fonden i enlighet med denna förordning.
utgår
Motivering
Denna förordning motsvarar inte någon förändring av Schengenregelverket.
Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 8
8.  Avtal ska ingås om de finansiella bidrag som dessa länder ska lämna till instrumentet och de kompletterande bestämmelser som behövs för dessa länders deltagande, bl.a. bestämmelser för att skydda unionens ekonomiska intressen och revisionsrättens kontrollbefogenheter.
De finansiella bidragen från dessa länder ska läggas till de samlade medel från unionens budget som avses i punkt 1.
utgår
Motivering
Denna förordning motsvarar inte någon förändring av Schengenregelverket.
Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  Enligt de nationella program som ska granskas och godkännas av kommissionen i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr XXX/2012 [den övergripande förordningen], ska medlemsstaterna inrikta sig på projekt som behandlar de strategiska unionsprioriteringar som förtecknas i bilagan till denna förordning.
2.  Enligt de nationella program som ska granskas och godkännas av kommissionen i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr XXX/2012 [den övergripande förordningen], ska medlemsstaterna genomföra projekt som behandlar de strategiska unionsprioriteringar som förtecknas i bilagan till denna förordning.
Motivering
De nationella programmen bör inriktas på projekt som respekterar unionens strategiska prioriteringar enligt bilagan till denna förordning.
Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.  På kommissionens initiativ får detta instrument användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unionen (nedan kallade unionsåtgärder) när det gäller de allmänna, särskilda och operationella mål som anges i artikel 3.
1.  På kommissionens initiativ får detta instrument användas för att finansiera gränsöverskridande åtgärder eller åtgärder av intresse för hela unionen (nedan kallade unionsåtgärder) när det gäller de allmänna, särskilda och operationella mål som anges i artikel 3. Alla sådana åtgärder ska vara förenliga med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt med unionslagstiftningen om uppgiftsskydd och integritet. Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och andra berörda tillsynsbyråer och organ får bedöma dessa åtgärder för att säkerställa efterlevnaden.
Motivering
Oberoende övervakning bör garantera att alla åtgärder är förenliga med de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till privatliv och dataskyddsstandarder.
Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen
2.  För att berättiga till stöd ska unionsåtgärderna överensstämma med de prioriteringar som föreskrivs i relevanta unionsstrategier, program, hot- och riskbedömningar, och särskilt ge stöd till följande:
2.  För att berättiga till stöd ska unionsåtgärderna överensstämma med de prioriteringar som föreskrivs och som Europaparlamentet och rådet enats om i relevanta unionsstrategier, program samt hot- och riskbedömningar, och särskilt ge stöd till följande:
Motivering
Inga medel får användas för finansiering av åtgärder eller metoder som inte först har godkänts genom en politisk överenskommelse av Europaparlamentet och rådet.
Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c
c)  Verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, bland annat hot-, risk- och konsekvensbedömningar och projekt för att övervaka genomförandet av unionens lagstiftning och politiska mål i medlemsstaterna.
c)  Verksamheter som avser analys, övervakning och utvärdering, bland annat hot-, risk- och konsekvensbedömningar som är evidensbaserade och överensstämmer med unionens prioriteringar och initiativ som stöds av Europaparlamentet och rådet, och projekt för att övervaka genomförandet av unionens lagstiftning och politiska mål i medlemsstaterna.
Motivering
Inga medel får användas för finansiering av åtgärder eller metoder som inte först har godkänts genom en politisk överenskommelse av Europaparlamentet och rådet.
Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f
f)  Förvärv och/eller uppgradering av teknisk utrustning, säkra lokaler, infrastrukturer, tillhörande byggnader och system, särskilt IKT-system och komponenter till dessa på unionsnivå, bland annat i syfte att bedriva samarbete på europeisk nivå kring it-brottslighet, i synnerhet samarbete med ett europeiskt centrum mot it-brottslighet.
f)  Förvärv och/eller uppgradering av teknisk utrustning, sakkunskaper, säkra lokaler, infrastrukturer, tillhörande byggnader och system, särskilt IKT-system och komponenter till dessa på unionsnivå, bland annat i syfte att bedriva samarbete på europeisk nivå kring it-brottslighet, i synnerhet samarbete med ett europeiskt centrum mot it-brottslighet.
Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen
1. 564 miljoner euro ska preliminärt fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:
1.   De resurser som ska tilldelas de nationella programmen ska fördelas enligt följande:
Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led a
a) 30 % i proportion till den totala befolkningsstorleken.
a) 35 % i proportion till den totala befolkningsstorleken.
Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led c
c) 10 % i proportion till antal passagerare och antal ton gods som passerar genom deras internationella flygplatser och kusthamnar.
c) 20 % i proportion till antal passagerare och antal ton gods som passerar genom deras internationella flygplatser och kusthamnar.
Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led d
d) 10 % i proportion till antalet infrastrukturer som klassificerats som europeiska kritiska infrastrukturer i enlighet med direktiv 2008/114/EG.
utgår
Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led e
e) 40 % i omvänd proportion till deras bruttonationalprodukt (köpkraft per invånare).
e) 35 % i omvänd proportion till deras bruttonationalprodukt (köpkraft per invånare).
Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  Den delegering av befogenheter som avses i denna förordning ska tilldelas kommissionen för en period av sju år från och med [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Delegeringen av befogenheter ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i denna förordning ska ges till kommissionen för en period av sju år från och med [dagen för denna förordnings ikraftträdande].
Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5
5.  En delegerad akt som antagits enligt denna förordning ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig detta inom två månader från den dag då akten delgetts Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av denna period har informerat kommissionen om att de inte kommer att motsätta sig detta. Fristen kan förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
5.  En delegerad akt som antas enligt denna förordning ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
utgår
Motivering
Ingen hänvisning till artikel 12.2 görs i resten av förslaget.
Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5
5.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2015 överlämna en delrapport om uppnådda resultat och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av rådets beslut 2007/125/RIF under perioden 2011–2013.
5.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2015 överlämna en delrapport om uppnådda resultat och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av rådets beslut 2007/125/RIF under perioden 2011–2013. I rapporten ska kommissionen om så är möjligt presentera konkreta bevis på att komplettering och synergier har uppnåtts mellan EU-finansieringen och medlemsstaternas budgetar och på att EU-budgeten haft stimulerande effekter på medlemsstaterna när det gäller att uppnå de mål som fastställs i rådets beslut 2007/125/RIF.
Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)
Artikel 15a

Utvärdering

Senast den 31 december 2017 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om uppnåendet av målen i denna förordning.

Motivering
Inom ramen för ett resultatbaserat synsätt bör man göra en utvärdering efter halva tiden av hur denna förordning fungerar.
Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 16
Europaparlamentet och rådet ska på förslag av kommissionen se över denna förordning senast den 30 juni 2020.

Europaparlamentet och rådet ska på förslag av kommissionen se över denna förordning senast den 1 juni 2020.

Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Bilaga – punktsats 1
• Åtgärder för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, särskilt olaglig narkotikahandel, människohandel, sexuellt utnyttjande av barn och projekt för att identifiera och upplösa kriminella nätverk, skydda ekonomin mot kriminell infiltration, och minska de ekonomiska incitamenten genom att beslagta, frysa och förverka kriminellas egendom.
• Åtgärder för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, särskilt olaglig narkotikahandel, människohandel, sexuellt utnyttjande av barn och spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp samt projekt för att identifiera och upplösa kriminella nätverk, skydda ekonomin mot kriminell infiltration, och minska de ekonomiska incitamenten genom att beslagta, frysa och förverka kriminellas egendom
Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Bilaga – ny punktsats efter sista punktsatsen
• Åtgärder för att utveckla ett tätare samarbete mellan unionen och tredjeländer (särskilt länder vid unionens yttre gränser) och för att utforma och genomföra operativa handlingsplaner i syfte att realisera de strategiska unionsprioriteringarna.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy