Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2850(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0006/2013

Předložené texty :

B7-0006/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/01/2013 - 12.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0022

Přijaté texty
PDF 244kWORD 33k
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk
Irák
P7_TA(2013)0022B7-0006/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2013 o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (2012/2850(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé(1),

  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949 a na její dodatkové protokoly I a II,

  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) ze dne 31. října 2000 o ženách, míru a bezpečnosti,

  s ohledem na změny statutu Mezinárodního trestního soudu, které byly přijaty dne 11. června 2010 na hodnotící konferenci v Kampale a které obsahují definici „zločinu agrese“ ;

  s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii ze dne 12. prosince 2003 nazvanou „Bezpečná Evropa v lepším světě“,

  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji ze dne 22. listopadu 2005,

  s ohledem na společnou akci Rady 2005/190/SZBP ze dne 7. března 2005 o integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX, přijatou v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP), a na následné společné akce, které tuto akci pozměňují a rozšiřují mandát mise,

  s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 2006 nazvané „Doporučení pro obnovenou angažovanost Evropské unie v Iráku“ (COM(2006)0283),

  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích po ukončení konfliktů(2),

  s ohledem na mezinárodní dohodu s Irákem uzavřenou v egyptském Šarm aš-Šajchu dne 3. května 2007,

  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 13. března 2008 o úloze Evropské unie v Iráku(3) a na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o Iráku: trest smrti (především případ Tárika Azíze) a útoky proti křesťanským komunitám(4),

  s ohledem na závěry Rady ze dne 22. listopadu 2010,

  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1956 (2010), č. 1957 (2010) a č.1958 (2010) ze dne 15. prosince 2010,

  s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání(5),

  s ohledem na společný strategický dokument Evropské komise o Iráku (2011–2013),

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se od roku 2005 v Irácké republice konaly trojí volby za účasti více stran, v referendu byla přijata ústava, byl vytvořen základ federálního státu a byly vyvíjeny snahy o vybudování demokratických orgánů a o dosažení obnovy a normalizace;

B.  vzhledem k tomu, že Evropu a Irák spojují tisíce let vzájemných kulturních vlivů a společné historie;

C.  vzhledem k tomu, že dne 21. prosince 2010 se všechny irácké politické síly dohodly na vzniku vlády národního partnerství v souladu s vůlí iráckého lidu vyjádřenou ve volbách konaných dne 7. března 2010; vzhledem k tomu, že tato dohoda dosud nebyla ze strany irácké vlády provedena; vzhledem k tomu, že neprovedení této dohody přispívá ke křehkosti a roztříštěnosti Iráku;

D.  vzhledem k tomu, že Irák je již dlouhou dobu domovem různých náboženských skupin včetně sunnitských a šíitských muslimů, křesťanů, židů, mandejců a jezídů a že významné místo v Iráku zastává také nesektářská, sekulární střední třída;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2003 žilo v Iráku 800 000 občanů křesťanského vyznání (Chaldejci, syrští křesťané a další křesťanské menšiny) a že se jedná o původní skupinu obyvatel sídlící zde odedávna, která v současnosti čelí vážnému nebezpečí pronásledování a vyhnanství; vzhledem k tomu, že statisíce křesťanů utekly před násilím, jehož jsou nadále terčem, buď tím, že opustily zemi, nebo tím, že byly přesídleny uvnitř státu;

F.  vzhledem k tomu, že místní volby jsou naplánovány na rok 2013 a parlamentní volby na rok 2014;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory celosvětovému trendu směřujícímu ke zrušení trestu smrti počet poprav v Iráku roste; vzhledem k tomu, že mimo jiné vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že procesy, které končí trestem smrti, nejsou v souladu s mezinárodními zárukami spravedlivého procesu, a to také co se týče problémů, jako je nedostatečná transparentnost soudního řízení, a případů, kdy „doznání“ byla získána na základě mučení nebo jiných forem týrání obžalovaných; vzhledem k tomu, že trest smrti je krutou a nehumánní formou trestu a že politický dialog s iráckými orgány o zrušení trestu smrti by měl být naprostou prioritou;

H.  vzhledem k tomu, že krize v Sýrii nově spustila značný příliv uprchlíků a navrátilců do Iráku, kteří nyní čelí velké osobní a hospodářské nejistotě a nacházejí se ve velmi zranitelné situaci;

I.  vzhledem k tomu, že je důležité zajistit, aby delegace EU v Bagdádu měla potřebné financování a zdroje, a mohla tak řádně fungovat a plnit významnou úlohu při napomáhání demokratickému procesu, při podporování právního státu a lidských práv a při poskytování pomoci iráckým orgánům a obyvatelstvu v procesu obnovy, stabilizace a normalizace, a vzhledem k tomu, že samostatný úřad v Arbílu by mohl významně zvýšit operativní účinnost delegace EU v Bagdádu;

J.  vzhledem k tomu, že Irák dokázal obnovit svoji produktivitu, co se týče ropy, téměř na plnou kapacitu; vzhledem k tomu, že však irácký stát nadále čelí potížím při poskytování základních služeb, včetně pravidelných dodávek elektřiny v letním období, přísunu čisté vody a poskytování obstojné zdravotní péče; vzhledem k tomu, že co se týče využívání iráckých zdrojů ropy, bude za účelem podporování procesu sociálního začleňování a sociálního zabezpečení zapotřebí odborná pomoc, právní stát a plné provádění mezinárodních norem pro smlouvy a zadávání veřejných zakázek;

K.  vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mladých mužů dosahuje téměř 30 %, což usnadňuje jejich nábor do zločineckých gangů a ozbrojených frakcí; vzhledem k tomu, že boj proti korupci by měl i nadále být klíčovým cílem iráckých orgánů; vzhledem k tomu, že by EU měla učinit vše, co je v její moci, aby vytvořila silné pobídky pro to, aby evropské společnosti podporovaly protikorupční opatření v Iráku; vzhledem k tomu, že by irácké orgány měly používat příjmy z ropy jako nástroj a příležitost pro udržitelnou sociální a hospodářskou obnovu přínosnou pro celou iráckou společnost a že by měly podporovat proces demokratických reforem;

L.  vzhledem k tomu, že po stažení amerických ozbrojených sil z Iráku, k němuž došlo na konci roku 2011, mají zásadní úlohu při zajišťování stability a dlouhodobého udržitelného rozvoje této země irácké bezpečnostní jednotky;

M.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky bylo dosud přesídleno uvnitř země 1 500 000 Iráčanů, z nichž 500 000 je bez přístřeší, a 230 000 osob hledá útočiště v sousedních zemích, především v Sýrii a v Jordánsku;

N.  vzhledem k tomu, že irácký Kurdistán je oblastí Iráku, v níž je zajištěn relativní mír a stabilita a v níž jsou na vzestupu mezinárodní rozvojová spolupráce a soukromé investice;

O.  vzhledem k tomu, že i přes výrazné zlepšení bezpečnostní situace je stávající míra bombardování a střílení stále vysoká a k násilí dochází každý den, což v mnoha Iráčanech vzbuzuje pocit nejistoty z budoucnosti a znemožňuje prosazování hospodářské a sociální integrace iráckého obyvatelstva jako celku;

P.  vzhledem k tomu, že by Evropská unie měla v zájmu podpory stability v této oblasti převzít část odpovědnosti za budování nového, demokratického Iráku, a vzhledem k tomu, že politika EU vůči Iráku by měla odrážet širší kontext strategického partnerství Unie se zeměmi jižního sousedství a Blízkého východu;

Q.  vzhledem k tomu, že hlavní výzvy v oblasti obnovy a normalizace se týkají institucionální a sociální roviny, tj. budování institucionálních a správních kapacit, upevnění právního státu, uplatňování práva a dodržování lidských práv;

R.  vzhledem k tomu, že je třeba, aby EU přizpůsobila využívání svých zdrojů specifickým vnitřním, regionálním a humanitárním problémům, s nimiž se Irák potýká, a že účinnost, transparentnost a viditelnost jsou základními předpoklady pro významnější úlohu Unie v Iráku;

S.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly od roku 2003 na pomoc Iráku více než 1 miliardu EUR zejména prostřednictvím Mezinárodního fondu na obnovu Iráku (IRFFI), a vzhledem k tomu, že EU se přímo účastnila posilování právního státu v zemi od roku 2005 prostřednictvím své mise EUJUST LEX v rámci EBOP; vzhledem k tomu, že mandát mise EUJUST LEX byl prodloužen do 31. prosince 2013;

T.  vzhledem k tomu, že uzavření dohody o partnerství a spolupráci poskytne EU nový smluvní rámec, na jehož základě bude moci rozvíjet dlouhodobé politické a hospodářské vztahy s Irákem a budovat pevné základy pro prosazování a dodržování lidských práv v této zemi;

U.  vzhledem k tomu, že Irák je potenciálně významným partnerem pro zajišťování větší diversifikace energetických zdrojů, čímž může přispět k zabezpečení dodávek energie v Evropě;

1.  vítá závěr jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Iráckou republikou, která zakládá první smluvní vztahy mezi oběma stranami; vítá skutečnost, že na základě dohody o partnerství a spolupráci byly zřízeny Rada pro spolupráci, Výbor pro spolupráci a Výbor pro parlamentní spolupráci, a očekává, že tato fóra poskytnou čerstvý podnět pro politické zapojení Unie v Iráku na nejvyšší úrovni, a to prostřednictvím pravidelných politických rozhovorů a rozvíjení hospodářských vztahů s iráckými orgány na co nejvyšší úrovni;

2.  zastává názor, že politická a obchodní ustanovení dohody o partnerství a spolupráci vytvářejí základ pro pravidelný, užší politický dialog o otázkách bilaterálního, regionálního a světového významu, přičemž usilují o zlepšení právních úprav obchodování mezi Irákem a EU prostřednictvím podpory rozvojového a reformního úsilí Iráku s cílem napomoci integraci země do světového hospodářství;

3.  podporuje proces přistoupení Iráku k Světové obchodní organizaci a zdůrazňuje, že k tomuto procesu by provádění dohody o partnerství a spolupráci mohlo významným způsobem přispět;

4.  zdůrazňuje, že „základní ustanovení“ doložky o boji proti šíření zbraní hromadného ničení obsažené v dohodě o partnerství a spolupráci vyzývá strany, aby aktivně usilovaly o jaderné odzbrojení a plně podpořily plánovanou konferenci OSN o Blízkém východě bez jaderných zbraní;

5.  vítá doložku v dohodě o partnerství a spolupráci týkající se spolupráce mezi EU a Irákem ohledně přistoupení Iráku k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu; zdůrazňuje význam maximální podpory EU v otázce ratifikace a přistoupení Iráku k Mezinárodnímu trestnímu soudu v co nejkratší době a v otázce prioritního provádění mezinárodních norem a nástrojů v oblasti lidských práv; vyzývá členské státy EU a Irák, aby ratifikovaly změny statutu mezinárodního trestního soudu, které byly přijaty dne 11. června 2010; velmi vítá skutečnost, že dohoda o partnerství a spolupráci obsahuje doložku o spolupráci v oblasti podpory a účinné ochrany lidských práv v Iráku, a upozorňuje na to, že nezdar Iráku v oblasti ochrany, posílení a dodržování lidských práv by negativně ovlivnilo spolupráci a programy hospodářského rozvoje; zdůrazňuje význam zachování přísnějších podmínek vycházejících ze zásady „více za více“ a nutnost klást větší důraz na význam podstatného pokroku ohledně lidských práv v Iráku; vítá závazek irácké vlády podporovat účinný dialog s občanskou společností a její účinné zapojení;

6.  zdůrazňuje, že se politický dialog mezi EU a iráckými orgány musí soustředit především na otázky dodržování lidských práv a základních svobod, ať už celé občanské společnosti či jednotlivců, zejména pokud jde o neustálá tvrzení o porušování lidských práv a ochranu práv všech náboženských a etnických skupin, a že by se tento dialog měl dále soustředit na posílení demokratických orgánů, právní stát, řádnou správu věcí veřejných, transparentní rozhodování, spravedlivý proces a národní usmíření; naléhavě žádá iráckou vládu, aby usilovala o národní usmíření extrémně roztříštěné společnosti;

7.  zdůrazňuje, že politický dialog s iráckými orgány o zrušení trestu smrti a podpoře základních zásad Evropské unie je nutno považovat za naprostou prioritu; vyzývá iráckou vládu, aby jakožto první krok zrušila trest smrti a aby vyhlásila a okamžitě provedla moratorium na popravy;

8.  vítá skutečnost, že na základě dohody o partnerství a spolupráci vznikl Výbor pro parlamentní spolupráci, který bude fórem, na němž se budou setkávat a vyměňovat si názory irácký a Evropský parlament, bude informován o doporučeních Rady pro spolupráci a který bude vydávat doporučení pro tuto Radu; podporuje tento významný parlamentní rozměr a zastává názor, že takovýto výbor bude poskytovat cennou příležitost pro demokratický dialog a poskytování podpory demokracie v Iráku;

9.  znovu opakuje, že se zasazuje o rozvoj parlamentní demokracie, a připomíná, že v rámci svého rozpočtu na rok 2008 přišel s iniciativou na podporu ustavení demokracie ve spolupráci s parlamenty třetích zemí; znovu opakuje, že je připraven aktivně podpořit irácký zákonodárný sbor tím, že navrhne iniciativy zaměřené na posílení pravomocí zvolených iráckých zástupců, aby tak tito zástupci naplnili svou ústavní úlohu, a na sdílení zkušeností v oblasti účinné správy a školení zaměstnanců;

10.  zdůrazňuje význam vytváření podmínek nezbytných pro posílený technický dialog a spolupráci s Irákem a neustálé poskytování podpory jeho správě, aby tak mohly být zavedeny a plně provedeny příslušné mezinárodní normy pro smlouvy a zadávání veřejných zakázek a aby mohly být posíleny investiční příležitosti;

11.  vyzývá Irák, aby co nejdříve ratifikoval Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek;

12.  vřele vítá otevření delegace EU v iráckém Bagdádu a jmenování vedoucího delegace EU; připomíná však nezbytnost zajistit pro tuto delegaci patřičné vlastní prostory a potřebné lidské a materiální zdroje, které budou úměrné vyjádřené ambici EU, jíž je sehrávat významnou úlohu při přechodu Iráku k demokracii, a to s ohledem na zajištění plné funkčnosti této delegace; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby vedoucí delegace mohl cestovat v úplném bezpečí do všech částí země s cílem monitorovat řádné provádění programů financovaných Evropskou unií, situaci v oblasti lidských práv a reformní proces;

13.  zdůrazňuje, že pro budoucnost Iráku je významná politická dohoda iráckých představitelů ohledně sestavení vlády národního partnerství odrážející politickou, náboženskou a etnickou různorodost irácké společnosti a naplňující vůli iráckého lidu vyjádřenou v parlamentních volbách konaných dne 7. března 2010; vyzývá k plnému provádění této dohody bez dalšího odkladu a žádá politické síly v Iráku, aby i nadále naplňovaly závazek v duchu jednoty procesu budování silných a udržitelných demokratických orgánů a aby zavedly podmínky nezbytné pro svobodné a spravedlivé volby na místní a mezinárodní úrovni, které jsou zásadní pro proces demokratického přechodu; poznamenává, že provádění této dohody je možná jediným schůdným řešením, co se týče zahájení účinného procesu národního usmíření; znovu opakuje, že je důležité jmenovat stálého ministra obrany a stálého ministra vnitra, aby se předešlo soustředění moci a podpořil demokratický dialog, dohled, politická odpovědnost a odpovědnost, pokud jde o politická rozhodnutí související s bezpečností;

14.  vyjadřuje znepokojení nad rostoucím sektářským napětím a vážným nedostatkem důvěry mezi iráckou vládou a opozicí, které mohou, pokud nedojde k nápravě, vést k pokračování násilného konfliktu; vyjadřuje značné znepokojení nad možností, že se konflikt v Sýrii přelije do Iráku, což by mohlo zvýšit sektářské napětí v této zemi, a vyzývá všechny činitele v Iráku, aby se chovali zodpovědně a ukázněně, aby se tomuto scénáři předešlo;

15.  vyzývá iráckou vládu, aby zajistila, aby zdroje, kterými země disponuje, byly užívány transparentně a zodpovědně, k prospěchu všech Iráčanů;

16.  vyzývá Komisi, aby na základě zásad sociální odpovědnosti podniků na mezinárodní úrovni, včetně aktualizace pokynů OECD z roku 2010 a norem OSN, MOP a EU, vypracovala závaznou doložku o sociální odpovědnosti podniků, jež by se posuzovala na jedné z prvních schůzí Rady pro spolupráci; navrhuje, aby se v zájmu zajištění srovnatelnosti a spravedlnosti v této doložce sjednotily stávající normy a koncepce a stanovila opatření na provedení těchto zásad na úrovni EU, jako jsou požadavky na sledování činnosti podniků, jejich dceřiných společností a dodavatelských řetězců a na uplatňování náležité péče;

17.  je však nadále krajně znepokojen přetrvávajícím násilím, jehož cílem je civilní obyvatelstvo, zranitelné skupiny obyvatel a všechny náboženské komunity včetně křesťanské menšiny a jež v obyvatelstvu vyvolává hluboký pocit strachu a nejistoty ohledně jejich budoucnosti i budoucnosti jejich země; poznamenává, že v této oblasti došlo k určitému pokroku, a vyzývá irácké orgány, aby v celé zemi nadále posilovaly bezpečnost a veřejný pořádek a bojovaly proti terorismu a sektářskému násilí; domnívá se, že prioritou by mělo rovněž být zřízení nového právního rámce, který jasně stanoví povinnosti a mandát bezpečnostních sil a umožní nad nimi patřičný dohled, jak požaduje ústava; je přesvědčen, že zákonodárný sbor musí hrát patřičnou úlohu při vytváření nových právních předpisů a vykonávání demokratické kontroly; vyzývá irácké orgány ke zvýšení úsilí v oblasti ochrany křesťanských menšin a všech zranitelných menšin, s cílem zabezpečit všem iráckým občanům právo svobodně a bezpečně praktikovat svou víru či hlásit se ke svojí identitě, a k přijetí rozhodnějších opatření v boji proti násilí mezi etniky a mezi stoupenci různých náboženství, k ochraně sekulárního obyvatelstva a k maximální snaze přivést pachatele ke spravedlnosti v souladu s pravidly právního státu a mezinárodních norem; domnívá se, že dohoda o partnerství a spolupráci poskytuje příležitost k další podpoře programů vedoucích k usmíření a dialogu mezi náboženstvími, který je zaměřen na znovuobnovení smyslu pro soudržnost a partnerství v irácké společnosti;

18.  upozorňuje na to, že je třeba neodkladně řešit humanitární problémy iráckého obyvatelstva; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby byla přijata koordinovaná opatření mezi iráckými orgány a organizacemi mezinárodní pomoci pracujícími v Iráku na podporu zranitelných skupin, včetně uprchlíků a vysídlených osob, která budou tyto skupiny chránit a vytvoří přiměřené podmínky zajišťující jejich bezpečnost a důstojnost;

19.  poznamenává se znepokojením, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky hledalo od začátku války útočiště v iráckém Kurdistánu 34 000 syrských uprchlíků, a vyzývá k pomoci iráckým úřadům při řízení přílivu uprchlíků do Iráku, a to zejména tím, že uprchlíci budou přijati na irácké území z humanitárních důvodů a nasměrováni do uprchlických táborů; rovněž naléhavě vyzývá EU, aby přislíbila pomoc irácké vládě a přispěla k zajištění humánních podmínek pro obyvatele těchto uprchlických táborů;

20.  vyzývá irácké orgány, aby uznaly svůj závazek a zajistily bezpečnost a humánní životní podmínky pro obyvatele táborů Ašraf a Hurija; žádá členské státy EU, aby dodržovaly čl. 105 odst. 3 písm. b) a čl. 105 odst. 4 dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem a aby učinily vše co je v jejich silách, aby bylo umožněno přesunutí nebo repatriace obyvatel táboru Hurija založené na jednotlivých případech a v souladu s jejich vlastní svobodnou vůlí, aby tak otázka jejich přítomnosti na iráckém území byla s konečnou platností vyřešena;

21.  požaduje přezkum ústavy, trestního zákoníku a trestního řádu, aby se zajistilo plné dodržování rovnosti mezi muži a ženami i plné dodržování práv žen; znovu zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou mohou hrát ženy při obnovování struktury společnosti, a zdůrazňuje nutnost jejich plné politické účasti, a to včetně podílení se na vývoji národních strategií, aby tak bylo vzato v potaz jejich hledisko;

22.  podporuje nevládní organizace v tom, aby přispěly k posílení demokracie a lidských práv v Iráku prostřednictvím poskytování cílené pomoci ženám, jež jsou oběťmi násilí, nucených sňatků, zločinů ze cti, obchodu s lidmi a mrzačení genitálií;

23.  naléhavě žádá irácký parlament a iráckou vládu, aby přijaly právní předpisy zakazující dětskou práci, dětskou prostituci a obchod s dětmi a aby zaručily soulad s Úmluvami OSN o právech dítěte;

24.  požaduje, aby byla věnována zvláštní pozornost účasti žen na procesu obnovy po ukončení konfliktu a na nejvyšších úrovních politického a hospodářského života, zejména pak pokud jde o ženy z menšinových komunit, které často čelí dvojí diskriminaci, a to na základě pohlaví i na základě etnické či náboženské identity; vyzývá irácké orgány, aby přijaly opatření nezbytná pro rozvoj občanské společnosti podporující začlenění, která se může plně účastnit politického procesu, a pro podporu nezávislých, pluralitních a profesionálních sdělovacích prostředků;

25.  vyjadřuje velké znepokojení nad mnohými případy sebevražd žen či vražd ze cti, k nimž dochází v souvislosti s nucenými sňatky, a nad dalšími běžnými případy násilí páchaném na ženách, jako je mrzačení ženských genitálií a domácí násilí; zdůrazňuje význam zavedení přiměřeného a účinného souboru právních předpisů, které podporují a chrání práva žen a dívek a sociální, kulturní a fyzickou integritu, podporují plný přístup k socioekonomické integraci a odstraňují diskriminaci žen podle zákona v souladu s iráckou ústavou a se závazky Iráku v rámci mezinárodních smluv v oblasti lidských práv;

26.  vítá společný strategický dokument Evropské komise o Iráku (2011–2013), který představuje přechod k víceletému plánu EU pro rozvojovou spolupráci, jenž byl konzultován s iráckými orgány a koordinován s jinými mezinárodními činiteli (Světová banka, OSN) působícími v Iráku; poznamenává, že tento nový přístup je v souladu s hlavními pokyny obsaženými v doporučení EP pro Radu ze dne 13. března 2008;

27.  velmi vítá úspěchy dosažené v rámci mise EUJUST LEX a provádění prvních pilotních projektů v Iráku v koordinaci s projektem Evropské komise; naléhavě žádá, aby EU po ukončení této mise využila veškerých nabytých zkušeností tím, že bude vycházet z evropské bezpečnostní a obranné politiky i nástrojů Unie, aby tak mohla nadále poskytovat praktickou pomoc za účelem posílení iráckých policejních sil a trestněprávního systému;

28.  znovu požaduje, aby byly poskytnuty důkazy o tom, že unijní pomoci Iráku je transparentní a účinná, a to v podobě komplexních, pravidelných a transparentních informací týkajících se vlastního vyplácení unijní pomoci i jejího uplatnění, zejména pokud jde o finanční prostředky přidělované prostřednictvím Mezinárodního fondu na obnovu Iráku, jehož hlavním poskytovatelem prostředků je právě EU;

29.  poznamenává, že činnosti EU v rámci spolupráce, které byly naplánované v oblasti sociálního a lidského rozvoje, se snaží bojovat s chudobou, plnit základní potřeby týkající se zdraví, vzdělání a zaměstnanosti a podporovat základní svobody pro všechny včetně nejzranitelnějších skupin, tj. uprchlíků, vysídlených osob a všech náboženských menšin; trvá na tom, že všechny tyto činnosti musí být prováděny způsobem, který posiluje kapacity a instituce v souladu se zásadami sociálního začlenění, transparentnosti a řádné správy věcí veřejných;

30.  zdůrazňuje citlivou geopolitickou pozici Iráku, který sousedí se Sýrií, Íránem, Tureckem, Saudskou Arábií a Jordánskem; očekává, že Irák bude v tomto regionu hrát stabilizující úlohu, zejména s ohledem na probíhající občanskou válku v Sýrii; očekává, že pokud jde o Sýrii, Irák podpoří její demokratický přechod podporující začlenění;

31.  vřele vítá nedávné ustavení irácké komise pro lidská práva jako nezávislého orgánu, který může naplnit práva zaručovaná iráckou ústavou a hrát klíčovou úlohu při ochraně těchto práv; zdůrazňuje význam zachování nezávislosti tohoto orgánu na politickém vlivu a poskytování přiměřené, zajištěné a nezávislé finanční podpory pro jeho činnost; zdůrazňuje nutnost pravidelné, transparentní a přetrvávající spolupráce ze strany vládních orgánů při vyšetřování komise; vyzývá členské státy EU, aby podpořily rozvoj komise prostřednictvím technické pomoci, probíhajícího dialogu a sdílení zkušeností se snahami v oblasti ochrany lidských práv;

32.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsedům parlamentů členských států a vládě a zákonodárnému sboru Irácké republiky.

(1) Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 20.
(2) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
(3) Úř. věst. C 66 E, 20.3.2009, s. 75.
(4) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 115.
(5) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 53.

Právní upozornění - Ochrana soukromí