Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0310(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0411/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0411/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 19k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10209/2012),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου (05784/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 3, το άρθρο 91, το άρθρο 100, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194, το άρθρο 207, το άρθρο 209 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0189/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0411/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ιράκ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου