Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0027/2013

Внесени текстове :

B7-0027/2013

Разисквания :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0024

Приети текстове
PDF 280kWORD 25k
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2013 г. относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве (2013/2515(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид временното Споразумение за икономическо партньорство между Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве, от една страна, и Европейската общност, от друга, което се прилага временно от 14 май 2012 г. насам,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член XXIV от него,

–  като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 март 2009 г. относно временното Споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна(1),

–  като взе предвид комюникето от извънредната срещата на високо равнище на Южноафриканската общност за развитие от 1 юни 2012 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Зимбабве от 23 юли 2012 г., както и Решение за изпълнение 2012/124/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу Зимбабве(2),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че главата относно сътрудничеството в областта на търговията от Споразумението от Котону, съгласно която ЕС разшири нереципрочните търговски преференции до държавите от АКТБ, изтече на 31 декември 2007 г., откогато ситуацията е в противоречие с правилата на Световната търговска организация;

Б.  като има предвид, че споразуменията за икономическо партньорство (СИП) представляват споразумения, съвместими с правилата на СТО, насочени към подкрепяне на регионалната интеграция посредством развитие на търговията, устойчив растеж и намаляване на бедността, при насърчаване на постепенното интегриране на икономиките на държавите от АКТБ в световната икономика;

В.  като има предвид, че Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве са подписали Споразумението от Котону; като има предвид, че зачитането на правата на човека е съществен елемент от споразумението за сътрудничество за развитие между ЕС и страните от АКТБ;

Г.  като има предвид, че временните Споразумения за икономическо партньорство (временни СИП) могат да бъдат разглеждани като първа стъпка в процеса към пълноценни СИП, благодарение на включването на само на правила за търговията със стоки, но също така и глави относно правилата за произход и защита на зараждащите се отрасли;

Д.  като има предвид, че разпоредбите относно доброто управление, прозрачността при политическите служби и правата на човека, в съответствие с член 8, член 11, параграф б и членове 96 и 97 от Споразумението от Котону, следва да бъдат разглеждани като част от това временно СИП между , Европейската общност, от една страна, и Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве, от друга;

Е.  като има предвид, че макар и настоящата ситуация в Зимбабве по отношение на правата на човека и демокрацията да показва признаци на подобрение, остават още много предизвикателства пред бъдещото сътрудничество между ЕС и Зимбабве, а именно цялостното прилагане на глобалното политическо споразумение (ГПС), както и изкореняването на всички форми на тормоз и нарушаване на правата на човека;

Ж.  като има предвид, че икономическото възстановяване на Зимбабве е все още нестабилно и някои държавни политики представляват заплаха за бъдещите икономически отношения между ЕС и Зимбабве;

З.  като има предвид, че Зимбабве демонстрира грубо незачитане на международните споразумения и на своите собствени вътрешни закони, като продължава да позволява продажбата на незаконно добита слонова кост;

1.  Посочва, че ЕС трябва да насърчава справедлива търговия между себе си и развиващите се страни, основана на пълно зачитане и гарантиране на трудовите стандарти и условията на труд на МОТ, и трябва да гарантира прилагането на възможно най-високи социални и свързани с околната среда стандарти; счита, че това включва заплащане на справедлива цена на ресурсите и селскостопанските продукти от развиващите се страни;

2.  Изтъква временното влизане в сила на временно СИП като важна стъпка към подобряване на партньорството между ЕС и съответните четири африкански държави, в условията на една стабилна правна рамка; подчертава значение на продължаването на преговорите с оглед постигането на пълно споразумение, имащо за цел насърчаването на засилена отворена и справедлива търговия, инвестиции и регионална интеграция;

3.  Счита влизането в сила на закона за комисия по правата на човека в Зимбабве като окуражаваща стъпка от страна на правителството с цел подобряване на ситуацията по отношение на зачитането на правата на човека в тази държава и като стъпка напред в контекста на договорената пътна карта за мирни и законни избори;

4.  Призовава Комисията да интензифицира преговорите с оставащите седем държави от региона и да възприеме благоприятстващ развитието подход, който да бъде в съответствие както със стратегическите цели и приоритети на региона и неговите страни, така и с правилата на СТО;

5.  При все това изразява загрижеността си по отношение на продължаващите нарушения на правата на човека и на основните свободи в Зимбабве, които подкопават поетите от правителството на националното единство на Зимбабве ангажименти през последните години и по-конкретно относно скорошните случаи на тормоз спрямо защитници на правата на човека, журналисти и членове на гражданското общество на Зимбабве; призовава правителството на Зимбабве да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че никой не бива подлаган на тормоз или сплашване поради третиране на проблеми, свързани с правата на човека;

6.  Изразява дълбоко съжаление относно липсата на категорична клауза относно правата на човека във временното СИП и повтаря призива си за това сключваните от ЕС търговски споразумения да включват обвързващи клаузи относно правата на човека; изразява съжаление относно липсата на глава относно устойчивото развитие, както и на изискване за зачитане на международните трудови и екологични норми.

7.  Изтъква, че свободата на събрания, сдружаване и изразяване на мнение представляват основни елементи на демокрацията, към която Зимбабве изрази пълната си ангажираност в рамките на ГПС; обръща внимание на настоящата процедура за одобрение, като изтъква, че ратифицирането на временното СИП с Европейския съюз представлява допълнителна възможност за припомняне на необходимостта за цялостно прилагане на тези ангажименти и задължения;

8.  Изтъква, че при създалата се ситуация преустановяването на сътрудничеството за развитие на ЕС (в съответствие с член 96 от Споразумението от Котону) следва да бъде запазено, но ЕС остава верен на ангажимента си за подкрепа на местното население;

9.  Подкрепя целевите мерки, взети понастоящем от ЕС, които представляват отговор на политическата ситуация и положението на правата на човека в Зимбабве, с годишни решения, позволяващи на ЕС да държи високопоставените лица в правителството на Зимбабве под постоянно наблюдение; освен това изтъква, че тези мерки няма да бъдат засегнато от временното СИП;

10.  Призовава правителството на Зимбабве да предприеме необходимите стъпки, включително възстановяване на правовата държава, демокрацията и зачитането на правата на човека, както и по-специално провеждането на мирен и законен конституционен референдум и предизборна подготовка, която да отговаря на признатите международни норми, за да се създадат условия за отпадането на целевите мерки;

11.  Отново потвърждава готовността си да използва всички инструменти, с които разполага, в случай на значително влошаване на положението с правата на човека, включително, наред с другото, обмисляне на прилагането на разпоредбите на член 65 от споразумението (така наречената клауза за неизпълнение);

12.  Призовава делегацията на ЕС в Хараре да продължи да предоставя подкрепа на правителството на националното единство на Зимбабве, за да бъде подобрено положението с правата на човека, с цел мирни и законни избори, в съответствие с нормите, които ЕС очаква да бъдат спазвани от всеки от своите търговски партньори;

13.  Призовава правителството на Зимбабве да наложи идентифицирането и преследването на лицата, свързани с незаконния износ и търговия със слонова кост и освен това да работи в посока към засилване на прозрачността в добивните отрасли в Зимбабве, за да гарантира, че богатствата, произлизащи от законната експлоатация на природните ресурси на страната, биват обект на надлежна отчетност и принася полза на всички граждани на Зимбабве;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската служба за външна дейност, на правителството и парламента на Зимбабве и на правителствата на страните от Южноафриканската общност за развитие.

(1) OВ C 117 E, 06.5.2010 г., стp. 129.
(2) ОВ L 54, 28.02.2012 г., стр. 20.

Правна информация - Политика за поверителност