Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0027/2013

Předložené texty :

B7-0027/2013

Rozpravy :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Hlasování :

PV 17/01/2013 - 12.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0024

Přijaté texty
PDF 218kWORD 24k
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk
Provádění dohody IEPA mezi Evropským společenstvím a státy východní a jižní Afriky s ohledem na současnou situaci v Zimbabwe
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne17. ledna 2013 o provádění prozatímní dohody o hospodářském partnerství (IEPA) mezi Evropským společenstvím a státy východní a jižní Afriky s ohledem na současnou situaci v Zimbabwe (2013/2515(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Prozatímní dohodu o hospodářském partnerství mezi Madagaskarem, Mauriciem, Seychelami a Zimbabwe na jedné straně a Evropským společenstvím na straně druhé, která je prozatímně prováděna od 14. května 2012,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

–  s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), a především na článek XXIV této dohody,

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů ze dne 8. září 2000, v níž jsou stanoveny rozvojové cíle tisíciletí,

–  s ohledem na usnesení ze dne 25. března 2009 o prozatímní dohodě, kterou se stanoví rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy východní a jižní Afriky na straně druhé(1),

–  s ohledem na komuniké z mimořádného summitu Jihoafrického společenství pro rozvoj ze dne 1. června 2012,

–  s ohledem na závěry Rady ohledně Zimbabwe ze dne 23. července 2012 a na prováděcí rozhodnutí Rady 2012/124/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe(2),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že kapitola dohody z Cotonou týkající se spolupráce, na jejímž základě EU nerecipročně poskytovala přednostní přístup na svůj trh zemím AKT, pozbyla platnosti dne 31. prosince 2007, jelikož tato situace byla v rozporu s pravidly WTO;

B.  vzhledem k tomu, že dohody o hospodářském partnerství (EPA) jsou slučitelné s dohodami WTO a jejich cílem posílit regionální integraci prostřednictvím rozvoje obchodu, udržitelného růstu a zmírnění chudoby a zároveň podpořit postupné začleňování ekonomik zemí AKT do světového hospodářství;

C.  vzhledem k tomu, že Madagaskar, Mauritius, Seychely a Zimbabwe jsou smluvními stranami dohody z Cotonou; vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je základním prvkem dohody o rozvoji a spolupráci mezi EU a zeměmi AKT;

D.  vzhledem k tomu, že prozatímní dohody o hospodářském partnerství (IEPA) lze považovat za první krok v procesu k plnohodnotným dohodám o hospodářském partnerství (EPA), jelikož nezahrnují pouze pravidla obchodu se zbožím, ale také kapitoly týkající se pravidel vzniku a ochrany teprve se rozvíjejících odvětví;

E.  vzhledem k tomu, že ustanovení o řádné správě, transparentnosti politických úřadů a lidských právech v souladu s článkem 8, čl. 11 odst. b a články 96 a 97 dohody z Cotonou je třeba považovat za součást této IEPA mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Seychelami, Madagaskarem, Mauriciem a Zimbabwe na straně druhé;

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli stav dodržování lidských práv a zásad demokracie zaznamenal v Zimbabwe zjevné zlepšení, budoucí spolupráce mezi Unií a Zimbabwe zůstává i nadále v mnoha ohledech problematická, zejména pokud jde o důsledné dodržování všeobecné politické dohody a ukončení všech forem pronásledování a porušování lidských práv;

G.  vzhledem k tomu, že obnovené zimbabwské hospodářství je stále křehké a některé vládní politiky představují hrozbu pro budoucí hospodářské vztahy mezi Unií a Zimbabwe;

H.  vzhledem k tomu, že Zimbabwe porušuje očividným způsobem mezinárodní dohody a své vnitrostátní zákony tím, že i nadále povoluje nezákonný prodej slonoviny;

1.  zdůrazňuje, že EU musí propagovat spravedlivý obchod mezi EU a rozvojovými zeměmi založený na úplném dodržování a zaručení pracovních norem a pracovních podmínek MOP a musí zajistit uplatňování co nejvyšší úrovně norem v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí; domnívá se, že tento přístup zahrnuje platbu spravedlivých cen za zdroje a zemědělské produkty z rozvojových zemí;

2.  poukazuje na to, že prozatímní uplatňování IEPA je důležitým krokem k posílení partnerství mezi EU a čtyřmi zúčastněnými africkými zeměmi na stabilním právním základě; zdůrazňuje význam pokračujících jednání v zájmu dosažení plnohodnotné dohody, jejímž cílem budou rozsáhlejší otevřené a spravedlivé obchodní vztahy, investice a regionální integrace;

3.  domnívá se, že vstupem zákona o komisi pro lidská práva v Zimbabwe v platnost učinila vláda správný krok ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v této zemi a že tak dojde k posunu v rámci sjednaného plánu na uspořádání pokojných a věrohodných voleb;

4.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila svá jednání se sedmi zbývajícími zeměmi regionu a aby byl její postup v zájmu rozvoje a v souladu jak se strategickými cíli a prioritami tohoto regionu a jeho zemí, tak s pravidly WTO;

5.  vyjadřuje však své znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv a základních svobod v Zimbabwe, které zpochybňuje závazky, jež zimbabwská vláda národní jednoty přijala v posledních letech, zejména nad případy nedávných zákroků proti obhájcům lidských práv, novinářům a příslušníkům občanské společnosti v Zimbabwe; vyzývá zimbabwskou vládu, aby učinila veškerá nutná opatření pro zajištění toho, aby nikdo nebyl kvůli svým názorům ohledně lidských práv obtěžován ani zastrašován;

6.  odsuzuje skutečnost, že IEPA neobsahuje důraznou doložku o lidských právech, a opakuje svou výzvu, aby obchodní dohody uzavírané EU obsahovaly závazné doložky o lidských právech; vyjadřuje své politování nad tím, že do dohody nebyla začleněna kapitola o udržitelném rozvoji ani požadavky na dodržování mezinárodních norem v oblasti práce a životního prostředí.

7.  zdůrazňuje, že svoboda shromažďování, sdružování a projevu je základním prvkem demokracie, k jejímuž budování se Zimbabwe v rámci všeobecné politické dohody zavázalo; poukazuje na stávající postup souhlasu a zdůrazňuje, že ratifikace IEPA s Evropskou unií je další příležitostí zopakovat, že je nutné tyto závazky a povinnosti důsledně dodržovat;

8.  zdůrazňuje, že za stávajících okolností by rozvojová spolupráce s EU (podle článku 96 dohody z Cotonou) měla zůstat pozastavena, nicméně vyzdvihuje skutečnost, že EU je i nadále odhodlána podporovat místní obyvatelstvo;

9.  podporuje cílená opatření, která EU v současnosti uplatňuje a která jsou reakcí na politickou a lidsko-právní situaci v Zimbabwe, tj. opatření, která EU dávají možnost díky každoročním rozhodnutím udržovat nad významnými členy zimbabwské vlády stálý dohled; zdůrazňuje také, že IEPA nebude mít na tato opatření vliv;

10.  vyzývá zimbabwskou vládu, aby učinila nezbytné kroky, včetně znovunastolení právního státu, demokracie a dodržování lidských práv, a zejména se zasadila o mírové a věrohodné ústavní referendum a volební přípravy, které odpovídají uznávaným mezinárodním normám, což umožní pozastavit cílená opatření;

11.  potvrzuje, že je připraven použít všech dostupných nástrojů, pokud by došlo k výraznému zhoršení situace v oblasti lidských práv, a to včetně použití ustanovení článku 65 dohody (tzv. „doložky o neplnění“),

12.  vyzývá delegaci EU v Harare, aby i nadále nabízela svou pomoc zimbabwské vládě národní jednoty s cílem zvýšit míru dodržování lidských práv s ohledem na pokojné a věrohodné volby v souladu s normami, jejichž respektování by EU očekávala od kteréhokoli ze svých obchodních partnerů;

13.  vyzývá zimbabwskou vládu, aby vymáhala identifikaci a trestní stíhání osob zapojených do nezákonného vývozu a obchodování se slonovinou a aby pracovala na zvýšení transparentnosti v zimbabwském těžebním průmyslu s cílem zajistit, aby bohatství získané zákonným využíváním přírodních zdrojů této země bylo náležitě zdokumentováno a bylo ku prospěchu všech obyvatel Zimbabwe;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Evropské službě pro vnější činnost, vládě a parlamentu Zimbabwe a vládám států Jihoafrického společenství pro rozvoj.

(1) Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 129.
(2) Úř. věst. L 54, 28.2.2012, s. 20.

Právní upozornění - Ochrana soukromí