Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0027/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0027/2013

Keskustelut :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Äänestykset :

PV 17/01/2013 - 12.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0024

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 23k
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella (2013/2515(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen sekä Euroopan yhteisön välillä, jota on sovellettu väliaikaisesti 14. toukokuuta 2012 lähtien,

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) ja erityisesti sen XXIV artiklan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman vuosituhannen vaihteen julistuksen, jossa asetetaan vuosituhannen kehitystavoitteet,

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä(1),

–  ottaa huomioon eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ylimääräisessä kokouksessa 1. kesäkuuta 2012 annetun tiedonannon,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät Zimbabwesta sekä neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/124/YUTP Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kaupallista yhteistyötä koskeva Cotonoun sopimuksen luku, jonka perusteella Euroopan unioni ulotti ei-vastavuoroiset kauppaedut AKT-valtioihin, umpeutui 31. joulukuuta 2007, jonka jälkeen tilanne ei ole ollut Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukainen;

B.  katsoo, että talouskumppanuussopimukset ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, joilla pyritään tukemaan alueellista yhdentymistä kehittämällä kauppaa, edistämällä kestävää kasvua ja vähentämällä köyhyyttä ja helpottamaan samalla AKT-maiden talouksien asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen;

C.  ottaa huomioon, että Madagaskar, Mauritius, Seychellit ja Zimbabwe ovat allekirjoittaneet Cotonoun sopimuksen; toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen kuuluu olennaisena osana EU:n ja AKT-maiden väliseen kehitysyhteistyösopimukseen;

D.  katsoo, että väliaikaisia talouskumppanuussopimuksia voidaan pitää ensimmäisenä askeleena kohti varsinaisia talouskumppanuussopimuksia, koska niihin sisältyy tavarakauppaa koskevien sääntöjen lisäksi myös lukuja alkuperäsäännöistä sekä orastavien teollisuudenalojen suojelusta;

E.  katsoo, että tähän väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen Euroopan yhteisön ja Seychellien, Madagaskarin, Mauritiuksen ja Zimbabwen välillä on sisällytettävä hyvää hallintotapaa, poliittisten virkojen avoimuutta ja ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä Cotonoun sopimuksen 8, 11 b, 96 ja 97 artiklan mukaisesti;

F.  panee merkille, että ihmisoikeuksien ja demokratian yleinen tilanne Zimbabwessa on kohentumassa, mutta huomauttaa, että unionin ja Zimbabwen yhteistyö on haasteellista myös tulevaisuudessa pantaessa poliittista kokonaissopimusta täysimääräisesti täytäntöön ja pyrittäessä lopettamaan kaikenlainen ahdistelu ja ihmisoikeusloukkaukset;

G.  huomauttaa, että Zimbabwen talouden elpyminen on vielä hyvin herkässä vaiheessa ja valtion tietyt toimintalinjat uhkaavat unionin ja Zimbabwen välisiä tulevia taloussuhteita;

H.  katsoo, että Zimbabwe vaikuttaa vähät välittävän kansainvälisistä sopimuksista ja omasta lainsäädännöstään, kun se sallii norsunluun laittoman myynnin jatkuvan;

1.  korostaa, että EU:n on edistettävä itsensä ja kehitysmaiden välistä reilua kauppaa, joka perustuu ILO:n työstandardien täydelliseen noudattamiseen ja niiden mukaisten työolojen takaamiseen; korostaa, että EU:n on varmistettava mahdollisimman tiukkojen sosiaalisten normien ja ympäristönormien noudattaminen; katsoo, että tähän kuuluu oikeudenmukaisten hintojen maksaminen kehitysmaiden luonnonvaroista ja maataloustuotteista;

2.  korostaa, että väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen väliaikainen voimaantulo on tärkeä välivaihe lujitettaessa Euroopan unionin ja kyseisen neljän Afrikan maan välistä kumppanuutta vakaan oikeuskehyksen sisällä; pitää tärkeänä jatkaa neuvotteluja varsinaisesta sopimuksesta, jolla edistetään avointa ja oikeudenmukaista kauppaa, investointeja sekä alueellista yhdentymistä;

3.  pitää rohkaisevana sitä, että Zimbabwessa astui voimaan laki ihmisoikeuskomissiosta, koska tällainen laki sisältyi hyväksyttyyn suunnitelmaan rauhanomaisten ja uskottavien vaalien järjestämisestä ja sen avulla hallitus voi kohentaa maan ihmisoikeustilannetta;

4.  kehottaa komissiota tehostamaan neuvottelujaan alueen seitsemän muun maan kanssa ja noudattamaan kehitysmyönteistä lähestymistapaa, joka vastaa sekä alueen ja sen maiden strategisia tavoitteita ja painopisteitä että WTO:n sääntöjä;

5.  on kuitenkin huolissaan Zimbabwessa jatkuvista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista, jotka vaarantavat Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen viime vuosien sitoumukset, ja on erityisen huolissaan Zimbabwessa viime aikoina ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin kohdistetusta häirinnästä; kehottaa Zimbabwen hallitusta varmistamaan kaikin tarvittavin toimenpitein, ettei ihmisoikeuksien puolustajia häiritä tai pelotella;

6.  pitää valitettavana, että väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen ei sisälly painokkaita ihmisoikeuslausekkeita, ja muistuttaa kehottaneensa sisällyttämään EU:n kauppasopimuksiin sitovat ihmisoikeuslausekkeet; pitää valitettavana, että sopimukseen ei sisälly kestävää kehitystä koskevaa lukua eikä siinä vaadita kansainvälisten työ- ja ympäristöstandardien kunnioitusta;

7.  korostaa, että kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapaus on olennainen osa demokratiaa, johon Zimbabwe on poliittisessa kokonaissopimuksessa täysin sitoutunut; kehottaa kiinnittämään huomiota nykyiseen hyväksyntämenettelyyn ja korostaa, että Euroopan unionin kanssa tehtävän väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen ratifiointi on uusi tilaisuus toistaa, että nämä sitoumukset ja velvoitteet on pantava täysin täytäntöön;

8.  tähdentää, että Euroopan unionin kehitysyhteistyön keskeytystä olisi tässä tilanteessa jatkettava (Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti), mutta huomauttaa, että Euroopan unioni on edelleen sitoutunut tukemaan paikallista väestöä;

9.  tukee EU:n tämänhetkisiä kohdennettuja toimenpiteitä, jotka ovat vastaus Zimbabwen poliittiseen ja ihmisoikeustilanteeseen, sekä vuotuisia päätöksiä, jotka antavat EU:lle mahdollisuuden pitää Zimbabwen hallituksen vastuuhenkilöitä jatkuvasti silmällä; korostaa myös, että väliaikainen talouskumppanuussopimus ei vaikuta näihin toimenpiteisiin;

10.  katsoo, että kohdennetut toimenpiteet voidaan keskeyttää, jos Zimbabwen hallitus toteuttaa tarvittavat toimet, joita ovat muun muassa oikeusvaltion periaatteiden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen palauttaminen sekä etenkin rauhanomaisen ja uskottavan perustuslakia koskevan kansanäänestyksen ja vaalien järjestäminen yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten standardien mukaisesti;

11.  muistuttaa haluavansa hyödyntää kaikkia käytössään olevia välineitä, jos ihmisoikeustilanne pahenee merkittävästi, ja harkitsevansa myös muun muassa sopimuksen 65 artiklan määräysten käyttöä (ns. sopimuksen täyttämättä jättämistä koskeva lauseke);

12.  kehottaa unionin Hararen-edustustoa avustamaan edelleen Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallitusta ihmisoikeustilanteen parantamisessa, jotta voitaisiin järjestää rauhanomaiset ja uskottavat vaalit tavalla, joka vastaa unionin kaikille kauppakumppaneilleen asettamia vaatimuksia;

13.  kehottaa Zimbabwen hallitusta parantamaan menettelyjä, joilla se tunnistaa ja asettaa syytteeseen norsunluun laitonta vientiä ja kauppaa harjoittavat henkilöt; kehottaa sitä myös parantamaan maan kaivannaisteollisuuden avoimuutta, jotta varmistetaan, että kaikki zimbabwelaiset saavat korvauksen maan luonnonvarojen laillisesta käytöstä ja hyötyvät niistä saatavista rikkauksista;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Zimbabwen hallitukselle ja parlamentille sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 129.
(2) EUVL L 54, 28.2.2012, s. 20.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö