Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0027/2013

Ingivna texter :

B7-0027/2013

Debatter :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 12.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0024

Antagna texter
PDF 123kWORD 23k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe
P7_TA(2013)0024B7-0027/2013

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2013 om genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (2013/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen, å andra sidan, vilket har tillämpats provisoriskt sedan den 14 maj 2012,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vilket undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av det allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), särskilt dess artikel XXIV,

–  med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000, i vilken millennieutvecklingsmålen fastställs,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2009 om det interimsavtal i vilket en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap upprättas mellan länderna i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan(1),

–  med beaktande av kommunikén från det extrainsatta toppmötet för Södra Afrikas utvecklingsgemenskap den 1 juni 2012,

–  med beaktande av rådets slutsatser om Zimbabwe av den 23 juli 2012 och rådets genomförandebeslut 2012/124/GUSP om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe(2),

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kapitlet om handelssamarbete i Cotonouavtalet, i vilket de av EU förlängda icke ömsesidiga handelsförmånerna till AVS-länder återfinns, upphörde att gälla den 31 december 2007. Alltsedan dess har situationen varit oförenlig med Världshandelsorganisationens regler.

B.  Avtalen om ekonomiskt partnerskap är WTO-förenliga avtal som syftar till att stödja regional integration genom handelsutveckling, hållbar tillväxt och fattigdomsminskning, samtidigt som en gradvis integrering av AVS-staternas ekonomier i världsekonomin främjas.

C.  Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe har undertecknat Cotonouavtalet. Respekt för mänskliga rättigheter är en viktig del av utvecklings- och samarbetsavtalet mellan EU och AVS-länderna.

D.  Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap kan ses som ett första steg i processen mot fullständiga avtal om ekonomiskt partnerskap eftersom de nu inte bara inbegriper regler för handel med varor, utan även kapitel om ursprungsregler och regler för skydd av nyetablerade industrier.

E.  Bestämmelser om sunt styrelseskick, öppenhet i politiska ämbeten och mänskliga rättigheter, enligt artiklarna 8, 11 b, 96 och 97 i Cotonouavtalet, måste ses som en del av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Seychellerna, Madagaskar, Mauritius och Zimbabwe, å andra sidan.

F.  Även om man ser vissa tecken på förbättring av den aktuella situationen i Zimbabwe, med hänsyn till mänskliga rättigheter och demokrati, återstår flera utmaningar för ett framtida samarbete mellan EU och Zimbabwe, framför allt ett fullständigt genomförande av den övergripande politiska överenskommelsen och ett slut på alla former av trakasserier och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

G.  Den ekonomiska återhämtningen i Zimbabwe är fortfarande bräcklig, och viss statlig politik utgör ett hot mot framtida ekonomiska förbindelser mellan EU och Zimbabwe.

H.  Zimbabwe visar uppenbar brist på respekt för internationella avtal och landets egna lagar genom att fortsätta tillåta försäljning av olagligt elfenben från elefanter.

1.  Europaparlamentet påpekar att EU måste främja rättvis handel mellan EU och utvecklingsländerna, grundad på full respekt och garantier för ILO:s arbetsrättsliga normer och arbetsförhållanden, och säkerställa att striktast möjliga sociala och miljömässiga normer tillämpas. Parlamentet anser att detta bland annat omfattar att betala rättvisa priser för utvecklingsländernas resurser och jordbruksprodukter.

2.  Europaparlamentet understryker att den provisoriska tillämpningen av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap är ett viktigt steg mot att stärka partnerskapet mellan EU och de fyra berörda afrikanska länderna inom tydliga rättsliga ramar. Parlamentet understryker vikten av att fortsätta förhandlingarna i syfte att nå en fullständig överenskommelse där man främjar ökad öppen och rättvis handel, investeringar och regional integration.

3.  Europaparlamentet anser att den lag om en kommission för de mänskliga rättigheterna som trätt i kraft i Zimbabwe är ett lovande steg för regeringen i syfte att förbättra människorättssituationen i landet och ett steg framåt i den överenskomna färdplanen för fredliga och trovärdiga val.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att trappa upp förhandlingarna med de sju återstående länderna i regionen och att tillämpa ett utvecklingsvänligt tillvägagångssätt som överensstämmer med såväl de strategiska målen och prioriteringarna för regionen och länderna i regionen som WTO:s regler.

5.  Europaparlamentet uttrycker dock sin oro över fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Zimbabwe, vilka urholkar de åtaganden som gjorts av Zimbabwes nationella enhetsregering under de senaste åren, framför allt över nyligen rapporterade trakasserier av människorättsförsvarare, journalister och företrädare för det civila samhället i Zimbabwe. Parlamentet uppmanar regeringen i Zimbabwe att vidta alla de åtgärder som krävs för att säkerställa att ingen person som tar upp frågor om mänskliga rättigheter utsätts för trakasserier eller hot.

6.  Europaparlamentet beklagar att det inte finns någon stark människorättsklausul i interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap och efterlyser på nytt människorättsklausuler i de handelsavtal som EU ingår. Parlamentet beklagar att det inte ingår något kapitel om hållbar utveckling eller något krav på att respektera internationell arbets- och miljörätt

7.  Europaparlamentet betonar att rätten till mötes-, förenings- och yttrandefrihet är väsentliga delar av demokratin som Zimbabwe i den övergripande politiska överenskommelsen åtog sig att följa till alla delar. Parlamentet uppmärksammar det aktuella godkännandeförfarandet i vilket man betonar att ratificeringen av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap med EU är ytterligare en möjlighet att på nytt framhålla behovet av att dessa åtaganden och skyldigheter genomförs fullt ut.

8.  Europaparlamentet betonar att EU:s utvecklingssamarbete (enligt artikel 96 i Cotonouavtalet) under rådande omständigheter inte bör återupptas men att EU fortfarande har ett åtagande att stödja lokalbefolkningen.

9.  Europaparlamentet stöder de målinriktade åtgärder som EU för närvarande tillämpar, och som är en reaktion på den politiska och människorättsliga situationen i Zimbabwe, genom årliga beslut som gör att EU kan hålla högt uppsatta personer inom den zimbabwiska regeringen under ständig uppsikt. Parlamentet betonar dessutom att dessa åtgärder inte kommer att påverkas av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap.

10.  Europaparlamentet uppmanar Zimbabwes regering att vidta nödvändiga åtgärder, däribland att återupprätta rättsstatsprincipen, demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna, och framför allt en fredlig och trovärdig folkomröstning om den nya konstitutionen och valförberedelser som uppfyller erkända internationella normer, så att de målinriktade åtgärderna kan avbrytas.

11.  Europaparlamentet upprepar att det är berett att tillgripa alla medel som står till dess förfogande om en avsevärd försämring av människorättssituationen noteras, däribland att överväga att tillämpa de bestämmelser som fastställs i artikel 65 i avtalet (den så kallade underlåtenhetsklausulen).

12.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation i Harare att fortsätta erbjuda hjälp till Zimbabwes nationella enhetsregering att förbättra människorättssituationen i syfte att uppnå fredliga och trovärdiga val som uppfyller de normer som EU fastställt för alla sina handelspartner.

13.  Europaparlamentet uppmanar Zimbabwes regering att vara pådrivande när det gäller att identifiera och åtala de aktörer som är inblandade i den illegala exporten av och handeln med elfenben, och att dessutom arbeta för att öka insynen inom Zimbabwes utvinningsindustri, i syfte att säkerställa att de rikedomar som genereras via laglig exploatering av landets naturresurser redovisas på ett korrekt sätt och kommer samtliga zimbabwier till godo.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europeiska utrikestjänsten, regeringen och parlamentet i Zimbabwe och regeringarna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap.

(1) EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 129.
(2) EUT L 54, 28.2.2012, s. 20.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy