Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2920(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0024/2013

Внесени текстове :

B7-0024/2013

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0026

Приети текстове
PDF 280kWORD 25k
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
Модернизиране на държавната помощ
P7_TA(2013)0026B7-0024/2013

Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2013 г. относно модернизиране на държавната помощ на ЕС (2012/2920(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално член 109 от него,

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (COM(2012)0725),

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ и на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (COM(2012)0730),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Модернизиране на държавната помощ на ЕС“ (СOM(2012)0209),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите, прието на 98-то пленарно заседание, проведено на 29 ноември 2012 г.,

–  като взе предвид Специален доклад № 15/2011 на Европейската сметна палата, озаглавен „Гарантират ли процедурите на Комисията ефективно управление на контрола на държавните помощи?“,

–  като взе предвид Рамковото споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1) (наричано по-долу „Рамковото споразумение“) и по-специално параграфи 15 и 16 от него,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно модернизирането на държавната помощ на ЕС (O-000213/2012 – B7-0102/2013),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Комисията представи предложения за два регламента за изпълнение на програмата за модернизиране на държавната помощ на ЕС с правно основание член 109 от ДФЕС; като има предвид, че това правно основание предвижда само консултация с Парламента, а не съвместно вземане на решения;

Б.  като има предвид, че целта на предложенията е съсредоточаване на средства за оценка на по-сериозни случаи на оказване на помощ, а не на по-дребни случаи и незначителни оплаквания, които нямат отношение към търговията между държавите членки;

В.  като има предвид, че предложенията и по-специално изменението на процедурния Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета се отнасят до начина, по който Комисията контролира решенията, взети от изборни национални и местни органи, и като има предвид, че са налице сериозни аргументи за упражняването на демократичен контрол върху тези текстове от страна на Парламента;

Г.  като има предвид, че Парламентът следва да участва в подготовката на такива предложения, както се предвижда в параграф 15 от Рамковото споразумение между Парламента и Комисията;

1.  Приветства съобщението на Комисията относно модернизирането на държавната помощ на ЕС и новите предложения за регламенти на Комисията; независимо от това призовава Комисията да гарантира, че стимулирането на икономическия растеж като една от глобалните цели на тази реформа няма да доведе отново до увеличаване на публичния дълг;

2.  Подчертава необходимостта от по-малка по размер, но по-добре насочена държавна помощ, която да изисква по-малко публични разходи и да не нарушава конкуренцията, като същевременно подпомага прехода към икономика, основана на знанието;

3.  Подчертава, че държавната помощ трябва да бъде насочена към поощряване развитието на услугите, знанията и инфраструктурата като такива, а не към подпомагане на конкретни дружества;

4.  Подчертава факта, че основната роля на контрола на държавните помощи е да гарантира равнопоставени условия на конкуренция на вътрешния пазар; приветства Пакета за модернизиране на държавната помощ като ключов елемент в текущия процес на модернизиране на политиката в областта на конкуренцията; призовава за навременно прилагане на пакета за реформата;

5.  Признава ролята на държавната помощ за преодоляване на кризата, възможността за която бе създадена посредством специален режим във връзка с кризата; признава също така, че подходящото използване и контролиране на държавната помощ ще играе важна роля за постигането на целите на стратегията за растеж „ЕС 2020“;

6.  Подчертава, че политиката в областта на конкуренцията трябва да позволи подходяща държавна подкрепа за екологичното преобразуване на икономиката, по-специално по отношение на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, и че новите насоки следва да се основават на това условие;

7.  Споделя мнението на Комисията, че процедурите за предоставяне на държавни помощи трябва да бъдат ускорени, за да позволят съсредоточаване върху сложни случаи, които могат да имат сериозни последици за конкуренцията на вътрешния пазар; отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на нейната свобода на преценка при вземането на решения относно начина, по който да бъдат обработвани оплакванията; призовава Комисията да представи подробни критерии относно разграничаването на важните от по-маловажните случаи в този контекст; посочва, че подходящи начини за такова разграничаване биха били повишаването на праговите стойности за регламента „de minimis“ и разширяването на хоризонталните категории в оправомощаващия регламент и в общия регламент за групово освобождаване;

8.  Отбелязва, че тези цели са поставяни многократно в миналото и представляваха основа за предходните преразглеждания на правото в областта на държавната помощ, но явно не са постигнати напълно, като се има предвид това, че сега са необходими нови предложения;

9.  Изразява надеждата си, че в този случай предложенията ще постигнат поставените цели, без да обезкуражават жалбоподателите да привличат вниманието на Комисията към сериозни случаи на нарушаване на конкуренцията;

10.  Отбелязва общото намерение на Комисията да изключи повече мерки от изискването за уведомяване; отбелязва по-специално, че в предложението на Комисията е предвидено включване в приложното поле на оправомощаващата директива на помощта, предоставяна на културата, и на помощта за възстановяване на щетите, причинени от природни бедствия; подчертава обаче, че държавите членки ще трябва да гарантират предварителното съответствие с правилата за държавна помощ на мерките „de minimis“ и на схемите, които са предмет на групово освобождаване, за да запазят достатъчно равнище на контрол, като Комисията ще продължи да упражнява последващ контрол върху тези случаи; подчертава, че това не трябва да води до увеличаване на държавната помощ; призовава Комисията да гарантира дългосрочното намаляване на държавната помощ;

11.  Подчертава факта, че Комисията трябва да гарантира по-добър обмен с държавите членки по отношение на качеството и навременността на информацията и подготовката на уведомленията; подчертава, че ефективни национални системи трябва да гарантират, че мерките за държавни помощи, освободени от задължението за предварително уведомяване, са съобразени с правото на ЕС;

12.  Отбелязва, че към момента съответната информация относно случаи на контрол на държавна помощ бива предоставяна единствено от държавите членки; изисква от Комисията да извърши оценка на това, дали ще има нужда от допълнителни човешки ресурси с цел разширяване на нейните инструменти за събиране на информация и за да има възможност тя да получава информация директно от участниците на пазара;

13.  Изразява дълбока загриженост по повод заключенията на Сметната палата, че Комисията не полага систематични усилия да открие мерки за държавни помощи, за които не е извършено уведомяване, или да направи изчерпателна последваща оценка на въздействието на контрола на държавните помощи; изисква допълнително разяснение относно вероятно проблематичните 40 % от случаите на държавна помощ, предоставена по регламента за групово освобождаване; подчертава, че това представлява особена трудност за новите участници и за малките и средните предприятия и нарушава конкуренцията;

14.  Настоятелно призовава Комисията да вземе мерки относно гореспоменатите въпроси в контекста на държавната помощ и да гарантира, че евентуалното отслабване на предварителния контрол относно уведомяването ще бъде компенсирано от ефективен и строг последващ контрол от името на Комисията, за да се гарантира адекватното спазване на разпоредбите;

15.  Изразява съжаление по повод това, че правното основание за новите предложения, член 109 от ДФЕС, предвижда само консултация с Парламента, а не съвместно вземане на решение, както е в останалите области на пазарна интеграция и икономическо регулиране след влизането в сила на Договора от Лисабон;

16.  Изразява убеждението си, че не може да се толерира този демократичен дефицит по отношение на предложенията, които се отнасят до средствата за контрол от страна на Комисията над решенията и действията на изборни национални и местни органи, особено по отношение на услуги от общ икономически интерес, свързани с основните права;

17.  Предлага този дефицит да бъде преодолян посредством междуинституционални договорености и да бъде поправен при следваща промяна на Договора;

18.  Настоятелно призовава Комисията и Съвета междувременно да вземат предвид във възможно най-голяма степен предложенията за изменения, които Парламентът внася в рамките на процедурата на консултация;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност