Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2920(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0024/2013

Texte depuse :

B7-0024/2013

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0026

Texte adoptate
PDF 202kWORD 24k
Joi, 17 ianuarie 2013 - Strasbourg
Modernizarea ajutorului de stat
P7_TA(2013)0026B7-0024/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 17 ianuarie 2013 referitoare la modernizarea ajutoarelor de stat (2012/2920(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolul 109,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (COM(2012)0725),

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale și a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (COM(2012)0730),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Modernizarea ajutoarelor de stat în UE” (COM(2012)0209),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor adoptat la cea de-a 98-a sesiune plenară a acestuia, care a avut loc la 29 noiembrie 2012,

–  având în vedere Raportul special nr. 15/2011 al Curții de Conturi Europene intitulat „Procedurile Comisiei asigură o gestionare eficace a controlului ajutoarelor de stat?”,

–  având în vedere Acordul-cadru din 20 octombrie 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1) (denumit în continuare „Acordul-cadru”), în special punctul 15,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind modernizarea ajutoarelor de stat (O-000213/2012 – B7-0102/2013),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia a prezentat două propuneri de regulamente de punere în aplicare a programului de modernizare a ajutoarelor de stat, având drept temei juridic articolul 109 din TFUE; întrucât acest temei juridic prevede doar consultarea Parlamentului, nu codecizia;

B.  întrucât propunerile au drept obiectiv concentrarea resurselor asupra evaluării unor cazuri mai serioase de ajutor de stat, neocupându-se de cazurile mai puțin importante și de plângerile minore, care nu au nicio influență asupra comerțului dintre statele membre;

C.  întrucât propunerile și, în special, amendamentul la Regulamentul procedural (CE) nr.659/1999 se referă la modalitățile prin care Comisia controlează deciziile autorităților naționale și locale alese și întrucât există, prin urmare, motive întemeiate ca Parlamentul să-și exercite dreptul de supraveghere democratică a acestor texte;

D.  întrucât Parlamentul ar trebui asociat în pregătirea unor astfel de propuneri, după cum se prevede la punctul 15 al Acordului-cadru dintre Parlament și Comisie,

1.  salută Comunicarea Comisiei privind modernizarea ajutoarelor de stat și noile propuneri de regulament ale Comisiei; invită, cu toate acestea, Comisia să se asigure că stimularea creșterii economice, ca unul dintre obiectivele globale ale acestei reforme, nu va conduce din nou la o creștere a datoriei publice;

2.  subliniază necesitatea unor ajutoare de stat mai puține, dar mai bine direcționate, care să implice mai puține cheltuieli publice și să nu denatureze concurența, sprijinind în același timp trecerea la o economie a cunoașterii;

3.  subliniază faptul că ajutoarele de stat trebuie să fie concepute în așa fel încât să promoveze dezvoltarea serviciilor, a cunoștințelor și a infrastructurii în sine, mai degrabă decât să sprijine companii specifice;

4.  subliniază că rolul primordial al monitorizării ajutoarelor de stat este garantarea unor condiții de concurență echitabile în cadrul pieței interne; salută programul de modernizare a ajutoarelor de stat drept piatră de temelie în cadrul procesului de modernizare a politicii în domeniul concurenței aflat în desfășurare; solicită aplicarea la timp a pachetului de reformă;

5.  recunoaște rolul jucat de ajutoarele de stat, facilitat printr-un regim de criză special, în abordarea crizei; recunoaște, de asemenea, că utilizarea și monitorizarea corespunzătoare a ajutoarelor de stat va juca un rol important în realizarea obiectivelor strategiei de creștere UE 2020;

6.  subliniază faptul că politica în domeniul concurenței trebuie să faciliteze ajutoare de stat adecvate pentru transformarea ecologică a economiei, îndeosebi cu privire la sursele regenerabile de energie și la eficiența energetică, și că noile orientări ar trebui să se bazeze pe această premisă;

7.  împărtășește opinia Comisiei referitoare la faptul că procedurile privind ajutoarele de stat trebuie accelerate pentru a facilita o concentrare sporită asupra cazurilor complicate care pot avea efecte grave asupra concurenței în cadrul pieței interne; ia act de propunerea Comisiei privind sporirea gradului de libertate de care se bucură aceasta cu privire la adoptarea de decizii referitoare la modalitatea de abordare a plângerilor; invită Comisia să furnizeze criterii detaliate pentru diferențierea cazurilor importante de cele mai puțin importante în acest context; subliniază că printre modalitățile adecvate de diferențiere a acestor cazuri se numără ridicarea pragurilor pentru regulamentul de minimis și extinderea categoriilor orizontale din regulamentul de abilitare și din regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare;

8.  observă că aceste obiective au fost stabilite în numeroase ocazii în trecut și au stat la baza revizuirilor anterioare ale legislației privind ajutoarele de stat, dar se pare că nu au fost pe deplin realizate, dată fiind necesitatea noilor propuneri;

9.  își exprimă speranța că, cu această ocazie, propunerile vor îndeplini obiectivele stabilite, fără a descuraja reclamanții de la a sesiza Comisia în legătură cu cazuri grave de denaturare a concurenței;

10.  ia act de intenția generală a Comisiei de a excepta mai multe măsuri de la obligația notificării; constată, în special, faptul că propunerea Comisiei include acoperirea prin regulamentul de abilitare a ajutoarelor acordate culturii și a ajutoarelor pentru remedierea pagubelor cauzate de catastrofele naturale; cu toate acestea, subliniază că statele membre vor trebui să asigure conformitatea ex ante cu normele privind ajutoarele de stat a măsurilor de minimis și a schemelor care beneficiază de o exceptare pe categorii pentru a menține un nivel suficient de control, în timp ce Comisia va continua să efectueze controlul ex post al cazurilor respective; subliniază că acest lucru nu trebuie să ducă la creșterea nivelului ajutoarelor de stat; invită Comisia să garanteze o reducere pe termen lung a nivelului ajutoarelor de stat;

11.  subliniază că Comisia trebuie să asigure o cooperare mai bună cu statele membre în ceea ce privește calitatea și prezentarea în timp util a informațiilor, precum și pregătirea notificărilor; subliniază că sisteme naționale eficiente trebuie să asigure conformitatea cu legislația UE a măsurilor de ajutor de stat exceptate de la obligația notificării ex ante;

12.  constată faptul că, până în prezent, informațiile relevante pentru cazurile de control al ajutoarelor de stat au fost furnizate exclusiv de către satele membre; solicită Comisiei să evalueze dacă va fi nevoie de resurse umane suplimentare pentru a extinde instrumentele sale de colectare de informații și pentru a îi permite acesteia să primească informații direct de la participanții pe piață;

13.  își exprimă preocuparea cu privire la constatările Curții de Conturi Europene, potrivit cărora Comisia nu întreprinde în mod sistematic demersuri pentru detectarea măsurilor de ajutor care nu au fost notificate și nu evaluează în mod cuprinzător impactul ex post al activităților sale de control al ajutoarelor de stat; solicită clarificări suplimentare cu privire la 40% dintre cazurile de ajutor de stat acordat în temeiul regulamentelor de exceptare pe categorii de ajutoare, care ar putea fi problematice; subliniază că acest lucru reprezintă o problemă deosebită pentru noii participanți pe piață și pentru întreprinderile mici și mijlocii, având un efect de denaturare asupra concurenței;

14.  îndeamnă Comisia să abordeze, în contextul modernizării ajutoarelor de stat, chestiunile menționate anterior și să asigure faptul că o eventuală relaxare a monitorizării ex ante a notificărilor va fi compensată prin controale ex post stricte și eficiente desfășurate de Comisie pentru garantarea unei conformități adecvate;

15.  regretă că temeiul juridic pentru noile propuneri, articolul 109 din TFUE, prevede doar consultarea Parlamentului, nu codecizia la fel ca în alte domenii ale integrării pieței și ale reglementării economice în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

16.  consideră că acest deficit democratic nu poate fi tolerat în privința unor propuneri care se referă la mijloacele de supraveghere de către Comisie a deciziilor și actelor autorităților naționale și locale alese, în special în ceea ce privește serviciile de interes economic general legate de drepturile fundamentale;

17.  propune ca acest deficit să fie depășit prin acorduri interinstituționale și să fie corectat în cazul unei modificări viitoare a tratatului;

18.  îndeamnă Comisia și Consiliul, între timp, să ia în considerare în cea mai mare măsură posibilă propunerile de modificare pe care Parlamentul le prezintă în cadrul procedurii de consultare;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate