Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2920(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0024/2013

Ingivna texter :

B7-0024/2013

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0026

Antagna texter
PDF 118kWORD 23k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Modernisering av statligt stöd
P7_TA(2013)0026B7-0024/2013

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2013 om modernisering av det statliga stödet (2012/2920(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 109,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (COM(2012)0725),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg (COM(2012)0730),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Modernisering av det statliga stödet i EU (COM(2012)0209),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande, antaget den 29 november 2012 vid kommitténs 98:e plenarsammanträde,

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 15/2011 Garanterar kommissionens förfaranden att kontrollen av statligt stöd utförs ändamålsenligt?,

–  med beaktande av ramavtalet av den 20 oktober 2010 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1) (nedan kallat ramavtalet), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om modernisering av statligt stöd (O-000213/2012 – B7-0102/2013),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen har lagt fram förslag till två förordningar om genomförande av programmet för modernisering av det statliga stödet, med artikel 109 i EUF-fördraget som rättslig grund. Denna rättsliga grund innebär att parlamentet endast ska höras, utan att ha något medbeslutande.

B.  Förslagens syfte är att resurserna ska inriktas på bedömning av de viktigaste stödexemplen och att man inte ska slösa tid på mindre fall och smärre klagomål som inte har någon inverkan på handeln mellan medlemsstaterna.

C.  Förslagen, i synnerhet den ändring som avser procedurförordningen (rådets förordning (EG) nr 659/1999), gäller de närmare villkoren för kommissionens kontroll av beslut som fattats av nationella och lokala valda organ, och det finns därför starka skäl till att Europaparlamentet bör utöva en demokratisk kontroll av dessa texter.

D.  I enlighet med artikel 15 i ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen bör parlamentet få medverka i förberedelserna av sådana förslag.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om modernisering av det statliga stödet och kommissionens nya förslag till förordningar, men uppmanar ändå kommissionen att se till att åtgärderna för att stimulera ekonomisk tillväxt, som är ett av reformens övergripande mål, inte på nytt leder till att statsskulderna ökar.

2.  Europaparlamentet betonar behovet av mindre men bättre inriktat statligt stöd, som ställer färre krav på statlig finansiering och inte snedvrider konkurrensen, samtidigt som övergången till en kunskapsekonomi främjas.

3.  Europaparlamentet betonar att statliga stöd måste utformas på ett sätt som främjar utvecklingen av tjänster, kunskap och infrastruktur i sig, i stället för att stödja specifika företag.

4.  Det främsta syftet med kontrollen av statliga stöd är att se till att förutsättningarna på den inre marknaden är lika för alla. Europaparlamentet välkomnar paketet för modernisering av det statliga stödet som en grundläggande del i den pågående processen för modernisering av konkurrenspolitiken och önskar att reformpaketet ska genomföras utan dröjsmål.

5.  Europaparlamentet erkänner den roll som det statliga stödet spelar för att motverka krisen, vilket möjliggjorts genom en särskild krisordning, men parlamentet anser också att en korrekt användning och kontroll av det statliga stödet kommer att vara viktigt för att målen i EU 2020-tillväxtstrategin ska uppnås.

6.  Europaparlamentet betonar att konkurrenspolitiken måste möjliggöra tillräckliga statliga stöd för att ekonomin ska omvandlas i ekologisk riktning, särskilt vad gäller förnybar energi och energieffektivitet, och att de nya riktlinjerna bör utgå från denna premiss.

7.  Europaparlamentet delar kommissionens syn att förfarandena för statligt stöd måste påskyndas så att man kan lägga större vikt vid komplicerade fall med allvarliga konsekvenser för konkurrensen på den inre marknaden. Parlamentet noterar kommissionens förslag att ge sig själv större rätt att avgöra hur klagomål ska hanteras och uppmanar kommissionen att i detalj redogöra för hur man i detta sammanhang ska särskilja viktiga och mindre viktiga fall. De lämpligaste sätten att göra denna distinktion vore att höja tröskelvärdena i förordningen om stöd av mindre betydelse och att utvidga de övergripande kategorierna i bemyndigandeförordningen och i den allmänna gruppundantagsförordningen.

8.  Europaparlamentet noterar att dessa mål redan har fastställts vid flera tidigare tillfällen och utgjort utgångspunkten för tidigare översyner av lagstiftningen om statliga stöd. Målen kan dock knappast sägas ha uppfyllts helt och hållet eftersom de nya förslagen nu är nödvändiga.

9.  Europaparlamentet hoppas att förslagen denna gång kommer att motsvara de mål som satts upp, samtidigt som missnöjda parter inte avskräcks från att uppmärksamma kommissionen på allvarliga fall av snedvridning av konkurrensen.

10.  Europaparlamentet noterar kommissionens allmänna avsikt att låta fler åtgärder vara undantagna från anmälningskravet och noterar i synnerhet att kommissionens förslag innebär att bemyndigandeförordningen ska omfatta kulturstöd och stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrofer. För att kontrollen även i fortsättningen ska vara tillräckligt bra betonar parlamentet ändå att medlemsstaterna i förväg måste kunna garantera att reglerna om statligt stöd är uppfyllda avseende stöd av mindre betydelse och gruppundantag. Samtidigt kommer kommissionen att fortsätta att utöva efterhandskontrollen av dessa fall. Parlamentet understryker att detta inte får leda till att det statliga stödet ökar. Kommissionen uppmanas att se till att det statliga stödet minskar på lång sikt.

11.  Europaparlamentet understryker att kommissionen måste skapa ett bättre utbyte med medlemsstaterna avseende kvaliteten och punktligheten när det gäller uppgiftslämnande och anmälningsskyldighet. Effektiva nationella system måste garantera att statsstödsåtgärder som är undantagna från kravet på förhandsanmälan är i överensstämmelse med EU-lagstiftningen.

12.  Hittills har relevant information för fall av statsstödskontroll endast lämnats av medlemsstaterna. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det kommer att behövas ytterligare personal för att utöka möjligheterna att samla in uppgifter och göra det möjligt för kommissionen att få direkt information från marknadsaktörer.

13.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över revisionsrättens uppgifter om att kommissionen inte systematiskt försöker avslöja stödåtgärder som inte anmälts eller göra en bedömning av vilken inverkan dess kontroll av det statliga stödet har i efterhand, sett i ett större perspektiv. Ytterligare klargöranden behövs när det gäller de 40 procent av fall där statligt stöd beviljats enligt gruppundantagsförordningen som kan vara problematiska. Parlamentet understryker den särskilda svårighet som detta innebär för nya aktörer och för små och medelstora företag, och den snedvridande effekt det får för konkurrensen.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att i samband med moderniseringen av det statliga stödet diskutera ovanstående frågor och se till att en eventuell försvagning av förhandsövervakningen av anmälningarna uppvägs av en effektiv och noggrann efterhandskontroll som utförs av kommissionen för att säkra att alla bestämmelser efterlevs.

15.  Europaparlamentet beklagar att den rättsliga grunden för de nya förslagen, artikel 109 i EUF-fördraget, endast föreskriver att parlamentet ska höras och inte ha medbeslutande, vilket parlamentet har på andra områden som gäller marknadsintegration och ekonomisk reglering alltsedan Lissabonfördraget trädde i kraft.

16.  Europaparlamentet anser att denna demokratiska brist inte kan tolereras i fråga om förslag som gäller hur kommissionen ska övervaka beslut och akter från nationella och lokala valda organ, särskilt vad gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse relaterade till grundläggande rättigheter.

17.  Europaparlamentet föreslår att denna brist ska avhjälpas genom interinstitutionella arrangemang och rättas till i samband med en eventuell framtida ändring av fördraget.

18.  Europaparlamentet uppmanar samtidigt kommissionen och rådet att ta största möjliga hänsyn till de förslag till ändringar som parlamentet förordar när det rådfrågas.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy