Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2908(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0004/2013

Rozpravy :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Hlasování :

PV 17/01/2013 - 12.6

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0027

Přijaté texty
PDF 218kWORD 24k
Čtvrtek, 17. ledna 2013 - Štrasburk
Nedávné oběti požárů v textilních továrnách, zejména v Bangladéši
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2013 o nedávných obětech požárů v textilních továrnách, zejména v Bangladéši (2012/2908(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšem z roku 2001,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(1) a o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu(2),

–  s ohledem na zprávu Mezinárodní organizace práce (MOP) nazvanou „Globalizování sociálních práv: Mezinárodní organizace práce a další možnosti“,

–  s ohledem na zprávu MOP nazvanou „Práce na globálním Jihu: výzvy a alternativy pro pracovníky“,

–  s ohledem na zprávu MOP nazvanou „Globalizace, flexibilizace a pracovní podmínky v Asii a Tichomoří“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru globalizace(3),

–  s ohledem na aktualizované směrnice OECD pro nadnárodní podniky z roku 2011,

–  s ohledem na Úmluvu MOP o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2006, C-187) a na Úmluvu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (1981, C-155), které Bangladéš ani Pákistán neratifikoval, a na jejich příslušná doporučení (R-197); dále s ohledem na Úmluvu o inspekci práce (1947, C-081), jejíž smluvní stranou je jak Bangladéš, tak i Pákistán, a na doporučení (R-164) obsažená v této úmluvě,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014“ (COM(2011)0681),

–  s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že při nedávném požáru závodu společnosti Tazreen ve čtvrti Ašulia v Dháce zahynulo dne 24. listopadu 2012 nejméně 112 osob a dalších 289 životů si vyžádal požár v pákistánském Karáčí v září 2012;

B.  vzhledem k tomu, že při podobných nehodách v celé jižní Asii každoročně zahynou stovky dělníků, přičemž od roku 2005 zemřelo podle odhadů pouze v Bangladéši 600 pracovníků v oděvním průmyslu při požárech v závodech, z nichž mnohým bylo možné předejít;

C.  vzhledem k tomu, že pracovní podmínky v textilních továrnách jsou často špatné, pracovní práva, jako jsou práva uznávaná hlavními úmluvami MOP, jsou respektována jen minimálně a dodržování požární bezpečnosti je často nedostatečné nebo nulové; vzhledem k tomu, že mnoho majitelů těchto továren uniklo trestu, a učinilo proto jen málo pro zlepšení pracovních podmínek;

D.  vzhledem k tomu, že v Bangladéši existuje přibližně 5 000 textilních továren, které zaměstnávají více než 3,5 milionu osob, přičemž Bangladéš je po Číně druhým největším vývozcem konfekčních oděvů na světě;

E.  vzhledem k tomu, že evropský trh je největším dovozcem oděvů a textilních výrobků z Bangladéše, přičemž přední západní podniky přiznávají, že mají smluvně zajištěné dodávky oděvů od majitelů továrny Tazreen;

F.  vzhledem k tomu, že rostoucí mzdové náklady v jiných částech světa vedly k přesunu málo kvalifikované práce ve výrobních závodech do Indie, Pákistánu, Kambodže, Vietnamu, a především do Bangladéše, pro nějž v současnosti oděvy představují 75 % veškerého vývozu;

G.  vzhledem k tomu, že je politováníhodné, že některé společnosti se zpočátku snažily popřít spolupráci se společností, v níž vypukl v Dháce požár, a pouze později přiznaly, že jejich oblečení se vyrábělo na tomto místě;

H.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází k vystupňování napětí mezi bangladéšskou vládou a odborářskými aktivisty, přičemž dělníci protestují proti nízkým mzdám a špatným pracovním podmínkám;

I.  vzhledem k tomu, že vražda Aminula Isláma z dubna 2012, který kritizoval nebezpečné pracovní podmínky v průmyslových oděvních závodech v Bangladéši, stále nebyla vyřešena;

1.  vyjadřuje zármutek nad ztrátou životů při nedávných požárech v továrnách; projevuje svou soustrast rodinám obětí a zraněným; považuje počet dělníků, kteří v posledních letech zahynuli při požárech továren v jižní Asii, za zcela nepřijatelný;

2.  vyzývá vlády Bangladéše a Pákistánu, aby pokračovaly v důkladném vyšetřování nedávných událostí a přijaly opatření, která by zabránila opakování těchto tragédií, včetně toho, že by bylo zajištěno dodržování veškerých právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany všech výrobců (zejména zákoník práce z roku 2006 v Bangladéši) a byl by vytvořen účinný a nezávislý systém inspekcí práce a inspekcí průmyslových budov;

3.  vítá bangladéšskou dohodu týkající se požární bezpečnosti budov, která byla uzavřena mezi některými odbory, nevládními organizacemi a nadnárodními maloobchodními prodejci textilu s cílem zlepšit bezpečnostní normy v místě výroby, a skutečnost, že souhlasily s tím, že tato opatření uhradí, zejména vytvořením nezávislého systému inspekcí a aktivní podporou zřizování „výborů pro bezpečnost a ochranu zdraví“, mezi jejichž členy patří zástupci pracovníků v každém závodě a které jsou ze zákona povinné, i když často nefungují; vyzývá všechny příslušné značkové oděvní firmy, aby toto úsilí podpořily;

4.  naléhavě vyzývá všechny zainteresované strany k boji proti korupci v dodavatelském řetězci, která je patrná v mnoha jihoasijských státech, včetně tajných dohod mezi inspektory bezpečnosti práce a majiteli továren; vyzývá k většímu úsilí v rámci boje proti těmto praktikám;

5.  očekává, že se osoby odpovědné za trestuhodnou nedbalost a další trestnou činnost v souvislosti s uvedenými požáry dostanou před soud a že místní orgány a vedení továren budou spolupracovat s cílem zajistit všem obětem neomezený přístup k systému soudnictví, aby mohly žádat o odškodnění; vítá kroky, které učinila bangladéšská a pákistánská vláda na podporu obětí a jejich rodin;

6.  vítá činnost evropských maloobchodních prodejců, kteří již přispěly do systémů odškodnění obětí a jejich rodin, a vybízí ostatní, aby následovali jejich příklad; vyzývá k zajištění léčebné rehabilitace zraněných a k poskytnutí péče závislým rodinným příslušníkům zemřelých pracovníků;

7.  vyzývá významné mezinárodní značkové oděvní firmy, aby kriticky posoudily své dodavatelské řetězce a spolupracovaly se svými subdodavateli na zlepšení norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; vyzývá maloobchodní firmy, nevládní organizace a všechny zúčastněné subjekty, případně i Komisi, ke spolupráci na vytvoření normy pro označování výrobků, které by potvrzovalo, že výrobek byl vyroben v souladu se základními pracovními podmínkami Mezinárodní organizace práce;

8.  vyzývá Komisi, aby mezi společnostmi z EU podnikajícími v zahraničí aktivně propagovala závazný kodex chování upravující zodpovědné podnikání se zvláštním důrazem na zajištění přísného dodržování všech zákonem stanovených povinností ze strany těchto podniků, především mezinárodních norem a předpisů v oblasti lidských práv, pracovních podmínek a životního prostředí;

9.  vítá iniciativy, které v současné době předložila Komise a které jsou zaměřeny na poskytnutí podpory ke zlepšení bezpečnosti v továrnách v Bangladéši, například prostřednictvím projektu podpory pracovních norem v oděvním průmyslu („Promotion of Labour Standards in the RMG sector“) a na základě spolupráce s bangladéšským ředitelstvím protipožární ochrany a civilní obrany; vyzývá k prohloubení a rozšíření této spolupráce, tak aby zahrnovala případně i další země v tomto regionu;

10.  připomíná, že je třeba důsledně uplatňovat osm klíčových úmluv MOP; zdůrazňuje význam kvalitních ustanovení upravujících oblast bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků bez ohledu na zemi, v níž se nachází jejich pracoviště;

11.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistila, aby se úředníci EU pověření obchodními otázkami, kteří pracují na zastoupeních EU, pravidelně účastnili školení ohledně otázek sociální odpovědnosti podniků, a to zejména pokud se jedná o uplatňování rámce OSN „Chránit, dodržovat a napravovat“, a aby zastoupení EU fungovala jako kontaktní body EU pro stížnosti týkající se podniků z EU a jejich dceřiných společností;

12.  poukazuje na důležitou úlohu, kterou mohou sehrávat pracovníci a odbory, například prostřednictvím dalšího rozvoje bezpečnostních výborů vedených dělníky ve všech továrnách, a na význam přístupu odborů do továren s cílem informovat dělníky, jakým způsobem mohou chránit svá práva a svou bezpečnost, včetně práva odmítnout nebezpečnou práci;

13.  vítá úspěšnou snahu Bangladéše omezit dětskou práci v oděvním průmyslu a naléhavě vyzývá Pákistán, aby vystupňoval své úsilí v boji proti dětské práci;

14.  naléhavě žádá, aby bangladéšské orgány řádně prošetřily mučení a vraždu lidskoprávního aktivisty Aminula Isláma, a vyzývá vlády Bangladéše a Pákistánu, aby ukončily omezování činnosti odborů a kolektivního vyjednávání;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům Pákistánu a Bangladéše a generálnímu řediteli Mezinárodní organizace práce.

(1) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(2) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(3) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 131.

Právní upozornění - Ochrana soukromí