Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0004/2013

Arutelud :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.6

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0027

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 23k
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg
Hiljutised ohvriterohked tulekahjud tekstiilivabrikutes, eelkõige Bangladeshis
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2013. aasta resolutsioon tekstiilivabrikute hiljutiste põlengute inimohvrite kohta, pidades eelkõige silmas Bangladeshi (2012/2908(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 2001. aastal Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud koostöölepingut,

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioone inimõiguste ning sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes(1) ning ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes(2),

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruannet „Sotsiaalõiguste globaliseerumine: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja laiem keskkond”,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruannet „Tööjõud lõunapoolkeral: töötajate probleemid ja alternatiivid”,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruannet „Üleilmastumine, paindlikustamine ja töötingimused Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas”,

–  võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue tööstuspoliitika kohta(3),

–  võttes arvesse OECD 2011. aastal ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2006. aastal vastu võetud tööohutust ja töötervishoidu arendavat raamistikku (nr 187) ning 1981. aastal vastu võetud tööohutuse ja töötervishoiu konventsiooni (nr 155), mida Bangladesh ja Pakistan ei ole ratifitseerinud, ning nende vastavaid soovitusi (R-197), võttes arvesse ka 1947. aastal vastu võetud konventsiooni töötingimuste järelevalve kohta (nr 81), mille Bangladesh ja Pakistan on allkirjastanud, ning selle soovitusi (R-164),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

–  võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Bangladeshis Dhakas Ashulia piirkonnas asuva Tazreeni vabriku põlengus sai 24. novembril 2012. aastal surma vähemalt 112 inimest ning Pakistanis Karachis toimunud tulekahjus hukkus 2012. aasta septembris 289 inimest;

B.  arvestades, et sarnastes õnnetustes hukkub kogu Lõuna-Aasias igal aastal sadu töötajaid ja alates 2005. aastast on ainuüksi Bangladeshis hukkunud ligi 600 tekstiilitöötajat vabrikupõlengutes, millest paljusid oleks saanud ära hoida;

C.  arvestades, et tingimused tekstiilivabrikutes on tihti halvad ja nendes ei järgita Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonides tunnustatud töötajate õigusi, ning et sageli eiratakse osaliselt või täielikult tuleohutuseeskirju; arvestades, et paljud selliste vabrikute omanikud on jäänud karistuseta ning ei ole seega töötingimuste parandamiseks midagi ette võtnud;

D.  arvestades, et Bangladeshis on üle 5000 tekstiilivabriku, mis annavad tööd ligi 3,5 miljonile inimesele, ja et Bangladesh on Hiina järel maailmas suuruselt teine valmisrõivaste eksportija;

E.  arvestades, et Euroopa turg on Bangladeshi rõivaste ja tekstiilitoodete suurim ekspordi sihtpunkt, ja et tuntud lääne äriühingud tunnistavad, et neil olid Tazreeni vabriku omanikega sõlmitud lepingud rõivaste tarnimiseks;

F.  arvestades, et muudes maailmajagudes tõusva tööjõukulu tõttu on madalat kvalifikatsiooni nõudvad tootmisvaldkonna töökohad koondunud Indiasse, Pakistani, Kambodžasse, Vietnami ja eelkõige Bangladeshi, kus rõivad moodustavad praegu juba 75% ekspordist;

G.  arvestades, et on kahetsusväärne, et mõned ettevõtted esialgu eitasid oma seotust Dhaka põlengus kannatada saanud ettevõttega ning tunnistasid alles hiljem, et nende rõivad toodeti kõnealuses vabrikus;

H.  arvestades, et viimastel kuudel on kasvanud pinged Bangladeshi valitsuse ja ametiühingute aktivistide vahel, ning töötajad on avalikult välja astunud oma madalate palkade ja halbade töötingimuste vastu;

I.  arvestades, et Bangladeshi rõivatööstuse vabrikutes ohtlikke töötingimusi kritiseerinud Aminul Islami mõrv 2012. aasta aprillis on jäänud lahendamata;

1.  väljendab meelehärmi hiljuti toimunud vabrikupõlengutes kaotatud elude pärast; avaldab kaastunnet leinavatele peredele ja vigastatuile; ei pea vastuvõetavaks, et viimastel aastatel on Lõuna-Aasias kaotanud vabrikutes toimunud tulekahjudes elu nii paljud töötajad;

2.  kutsub Bangladeshi ja Pakistani valitsusi üles jätkama hiljutiste sündmuste põhjalikku uurimist ja kehtestama meetmeid selliste tragöödiate kordumise ärahoidmiseks, sealhulgas tagama, et kõik ettevõtted järgiksid töötervishoiu- ja tööohutusalaseid õigusakte (eelkõige Bangladeshis 2006. aastal vastu võetud tööseadust), samuti looma tõhusat ja sõltumatut töötingimuste ja tööstusehitiste järelevalve süsteemi;

3.  peab tervitatavaks mitmete ametiühingute, valitsusväliste organisatsioonide ja tekstiilitoodete rahvusvaheliste jaemüüjate vahel sõlmitud Bangladeshi tule- ja ehitusohutusalast kokkulepet, mille eesmärk on parandada tootmispaikades ohutusstandardeid, eelkõige luues sõltumatu kontrollisüsteemi ja toetades aktiivselt „tervise- ja ohutuskomisjonide” loomist, mis on küll seadusega ette nähtud, ent tegutsevad harva, kaasates nendesse igast vabrikust töötajate esindajaid; samuti peab tervitatavaks valmidust selliste meetmete eest maksta; kutsub kõiki asjaomaseid tekstiilitööstuse kaubamärgiettevõtteid seda jõupingutust toetama;

4.  nõuab tungivalt, et kõik sidusrühmad võitleksid tarneahela korrumpeerumise vastu, mis on ilmne paljudes Lõuna-Aasia riikides, samuti ohutusinspektorite ja vabrikuomanike vahel kuritahtlikult sõlmitud kokkulepete vastu; nõuab, et võetaks rohkem meetmeid selliste tavade vastu;

5.  eeldab, et kuritegeliku hooletuse ja tulekahjudega seotud kuritegude eest vastutavad isikud võetakse kohtulikule vastutusele ning kohalikud ametiisikud ja vabriku juhtkond teevad koostööd tagamaks kõikidele ohvritele täielik juurdepääsu õigussüsteemile, et neil oleks võimalik nõuda hüvitist; peab tervitatavaks Bangladeshi valitsuse ja Pakistani valitsuse samme kannatanute ja nende perekondade toetamiseks;

6.  kiidab heaks Euroopa nende jaemüüjate tegevuse, kes on juba rahaliselt toetanud ohvrite ja nende perekondade toetamise kavasid, ning ärgitab teisi järgima nende eeskuju; nõuab vigastatutele tasuta meditsiinilist taastusravi ja hoolitsemist hukkunute pereliikmete eest;

7.  kutsub rõivatööstuse suuri rahvusvahelisi kaubamärgiettevõtteid üles uurima tähelepanelikult oma tarneahelaid ja tegema koostööd alltöövõtjatega, et parandada töötervishoidu ja ohutusstandardeid; kutsub jaemüüjaid, valitsusväliseid organisatsioone ja muid asjaosalisi, sealhulgas vajaduse korral ka komisjoni üles, tegema koostööd eesmärgiga töötada välja vabatahtlik märgistamise standard, mis tõendab toote tootmist kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peamiste töönormidega;

8.  kutsub komisjoni üles edendama aktiivselt kohustuslikku vastutustundlikku ärialast käitumist välismaal tegutsevate ELi äriühingute seas, pöörates erilist tähelepanu selle tagamisele, et nad järgiksid rangelt kõiki õiguslikke kohustusi, eelkõige inimõiguste-, töö- ja keskkonnaalaseid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju;

9.  tunneb heameelt Euroopa Komisjoni praeguste algatuste üle, mille eesmärk on toetada vabrikute ohutuse suurendamist Bangladeshis, näiteks ELi valmisrõivaste sektori tööstandardite edendamise projekti kaudu ning koostöö abil Bangladeshi tuletõrjeteenistuse ja kodanikukaitse direktoraadiga; nõuab sellise koostöö tugevdamist ja vajaduse korral selle laiendamist ka piirkonna teistesse riikidesse;

10.  tuletab meelde, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kaheksat peamist konventsiooni tuleb rakendada järjepidevalt; toonitab, kui olulised on kindlad tervist ja ohutust käsitlevad sätted töötajate jaoks, sõltumata sellest, millises riigis nende töökoht asub;

11.  palub Euroopa välisteenistusel tagada, et ELi saatkondades töötavad kaubandusnõunikud saavad korrapäraselt ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevat koolitust – eelkõige seoses ÜRO kaitsmise, austamise ja heastamise raamistiku rakendamisega – ning et ELi delegatsioonid toimivad ELi ettevõtete ja nende filiaalidega seonduvate kaebuste puhul kontaktpunktidena;

12.  võtab teadmiseks asjaolu, kui oluline võib olla töötajate ja ametiühingute roll, näiteks töötajate juhitud ohutuskomiteede jätkuv edasiarendamine kõikides vabrikutes ning ametiühingute võimalused anda töötajatele teavet selle kohta, kuidas nad saavad kaitsta oma õigusi ja ohutust, sealhulgas õigust keelduda ohtlikust tööst;

13.  toetab Bangladeshi edukaid jõupingutusi lapstööjõu vähendamiseks tekstiilitööstuses ning nõuab tungivalt, et Pakistan tõhustaks oma meetmeid lapstööjõu kasutamise vastu;

14.  nõuab, et Bangladeshi ametivõimud uuriksid nõuetekohaselt tööõiguste eest võidelnud aktivisti Aminul Islami piinamist ja mõrva, ning kutsub Bangladeshi ja Pakistani valitsust üles tühistama ametiühingute tegevust ja kollektiivläbirääkimisi piiravad meetmed;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, Pakistani ja Bangladeshi valitsustele ja parlamentidele ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektorile.

(1) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 31.
(2) ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 101.
(3) ELT C 199 E, 7.7.2012, lk 131.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika