Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2908(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0004/2013

Debatter :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 12.6

Antagna texter :

P7_TA(2013)0027

Antagna texter
PDF 124kWORD 24k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh
P7_TA(2013)0027RC-B7-0004/2013

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2013 om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av samarbetsavtalet mellan EG och Bangladesh från 2001,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(1) och om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal(2),

–  med beaktande av internationella arbetsorganisationens (ILO) rapport ”Globalising Social Rights: The International Labour Organisation and beyond”,

–  med beaktande av ILO:s rapport ”Labour in the Global South: Challenges and alternatives for workers”,

–  med beaktande av ILO:s rapport ”Globalisation, Flexibilisation and Working Conditions in Asia and the Pacific”,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om en industripolitik för en globaliserad tid(3),

–  med beaktande av OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag från 2011,

–  med beaktande av ILO:s konventioner om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö (2006, C–187) och om arbetarskydd och arbetsmiljö (1981, C–155), vilka inte har ratificerats av Bangladesh och Pakistan, samt av rekommendationerna i dessa (R-197), med beaktande även av konventionen om yrkesinspektion (1947, C–081), som Bangladesh och Pakistan har undertecknat, och dess rekommendationer (R-164),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om en förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681),

–  med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Minst 112 personer omkom i branden i Tazreenfabriken i Ashuliadistriktet utanför Dhaka i Bangladesh den 24 november 2012, och 289 personer miste livet i en brand i Karachi i Pakistan i september 2012.

B.  Varje år omkommer hundratals arbetstagare i liknande olyckor över hela södra Asien. Enbart i Bangladesh beräknas uppskattningsvis 600 textilarbetare ha omkommit i fabriksbränder sedan 2005, och många av dessa bränder hade kunnat undvikas.

C.  Arbetsförhållandena i textilfabrikerna är ofta dåliga; föga hänsyn tas till arbetstagarrättigheter såsom de som fastställs i ILO:s grundläggande konventioner, och brandsäkerheten beaktas ofta inte alls eller endast i ringa utsträckning. Många ägare av sådana fabriker har klarat sig undan straff och har därför gjort väldigt lite för att förbättra arbetsförhållandena.

D.  Det finns fler än 5 000 textilfabriker med omkring 3,5 miljoner anställda i Bangladesh, och landet är värdens näst största exportör av konfektionskläder efter Kina.

E.  Den europeiska marknaden är den största exportdestinationen för kläder och textiler från Bangladesh, och välkända företag från väst har medgett att de hade avtal om leverans av kläder med Tazreenfabrikens ägare.

F.  Stigande arbetskostnader i övriga världen har medfört att en stor del av den tillverkning som endast kräver lågutbildad arbetskraft har flyttats till Indien, Pakistan, Kambodja, Vietnam och framför allt Bangladesh, där kläder numera utgör 75 procent av exporten.

G.  Det är beklagligt att vissa företag till att börja med försökte förneka samröre med det företag som var inblandat i branden i Dhaka, och att de först senare medgav att deras kläder hade tillverkats av detta företag.

H.  Under de senaste månaderna har läget blivit alltmer spänt mellan Bangladeshs myndigheter och förespråkare för arbetstagares rättigheter, eftersom arbetstagarna har kritiserat sina låga löner och dåliga arbetsvillkor.

I.  Mordet på Aminul Islam i april 2012, efter det att han hade kritiserat de otrygga fabriksförhållandena i konfektionsindustrin i Bangladesh, är fortfarande olöst.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin sorg över dem som omkommit i den senaste tidens fabriksbränder och sitt deltagande med de familjer som förlorat sina nära och kära och med dem som skadats. Parlamentet anser att det är helt oacceptabelt att så många arbetstagare har omkommit i fabriksbränder i södra Asien under de senaste åren.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bangladesh och Pakistan att fortsätta med sina djupgående utredningar av den senaste tidens händelser och att vidta åtgärder för att förhindra liknande tragedier i framtiden, bland annat genom att se till att alla tillverkare följer lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (särskilt Bangladeshs arbetslagstiftning från 2006) och genom att införa ett system med effektiva och oberoende yrkesinspektioner och inspektioner av industrilokaler.

3.  Europaparlamentet välkomnar det avtal om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh som har ingåtts mellan en rad fackföreningar, icke-statliga organisationer och multinationella textildetaljhandlare för att förbättra säkerhetsstandarden vid produktionsanläggningar och gå med på att betala för dessa åtgärder, särskilt genom att införa ett system med oberoende inspektioner och aktivt stödja inrättandet av ”hälso- och säkerhetskommittéer” med arbetstagarrepresentation i varje fabrik, vilket krävs enligt lagstiftningen men sällan fungerar i praktiken. Parlamentet uppmanar alla berörda textilmärken att stödja detta arbete.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla berörda parter att bekämpa korruption i leverantörskedjan, inklusive hemliga överenskommelser mellan säkerhetsinspektörer och fabriksägare, vilket är ett vanligt förekommande problem i många sydasiatiska länder. Parlamentet vill se större insatser för att bekämpa detta problem.

5.  Europaparlamentet förväntar sig att de som gjort sig skyldiga till allmänfarlig vårdslöshet och annan brottslig verksamhet i samband med bränderna ställs inför rätta, och att lokala myndigheter och fabriksledningen samarbetar för att garantera alla offer för bränderna full tillgång till rättsväsendet, så att de kan kräva ersättning. Parlamentet välkomnar de åtgärder som redan har vidtagits av Bangladeshs och Pakistans regeringar för att hjälpa offren och deras anhöriga.

6.  Europaparlamentet välkomnar insatserna från de europeiska detaljhandelskedjor som redan har bidragit till skadeersättning för offren och deras anhöriga och uppmanar andra att följa deras exempel. Parlamentet kräver kostnadsfri medicinsk rehabilitering för skadade och omsorg om anhöriga till de omkomna arbetstagarna.

7.  Europaparlamentet uppmanar de stora internationella klädföretagen att kritiskt granska sina leverantörskedjor och tillsammans med sina underleverantörer arbeta för att förbättra standarderna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Parlamentet uppmanar detaljhandlare, icke-statliga organisationer och alla andra berörda aktörer, i förekommande fall kommissionen, att arbeta tillsammans för att undersöka möjligheten att utveckla en frivillig märkningsstandard som intygar att en produkt tillverkats i enlighet med ILO:s grundläggande arbetsrättsliga standarder.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja ett obligatoriskt, ansvarstagande affärstänkande bland EU-företag som verkar utomlands, med särskilt fokus på att se till att de strikt uppfyller alla sina juridiska skyldigheter, i synnerhet internationella standarder och bestämmelser på människorätts-, arbetsmarknads- och miljöområdena.

9.  Europaparlamentet välkomnar de aktuella initiativen från kommissionen om att stödja förbättringar av fabrikssäkerheten i Bangladesh, t.ex. genom ett projekt för främjande av arbetsrättsstandarder i konfektionsindustrin, liksom arbetsinsatser tillsammans med Bangladeshs direktorat för brandsäkerhet och civilförsvar. Parlamentet förespråkar att denna typ av samarbete ska stärkas och vid behov utvidgas till att omfatta andra länder i regionen.

10.  Europaparlamentet upprepar behovet av att konsekvent införa ILO:s åtta grundläggande konventioner och understryker betydelsen av att ha tydliga hälso- och säkerhetsbestämmelser för arbetstagare, oavsett i vilket land de arbetar.

11.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att se till att EU:s handelsansvariga, om de är stationerade vid EU:s delegationer, ges regelbunden utbildning i frågor om företagens sociala ansvar (CSR), i synnerhet när det rör genomförandet av FN:s program ”Skydda, respektera, åtgärda” (Protect, Respect and Remedy), och att EU:s delegationer fungerar som EU:s kontaktpunkter för klagomål rörande EU-företag och deras dotterbolag.

12.  Europaparlamentet konstaterar att arbetstagare och fackföreningar kan spela en viktig roll, bl.a. genom fortlöpande utveckling av arbetstagarledda säkerhetskommittéer i alla fabriker och genom att fackföreningar får tillträde till fabriker för att lära arbetstagarna hur de kan tillvarata sina rättigheter och garantera sin säkerhet, inbegripet rätten att vägra att utföra riskfyllt arbete.

13.  Europaparlamentet välkomnar Bangladeshs framgångsrika insatser för att minska förekomsten av barnarbete i konfektionsindustrin och uppmanar med kraft Pakistan att öka sina insatser mot barnarbete.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs myndigheter att noggrant utreda tortyren av och mordet på Aminul Islam, som verkade för arbetstagarnas rättigheter, och uppmanar Bangladeshs och Pakistans regeringar att avskaffa restriktionerna mot facklig verksamhet och kollektivförhandlingar.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, Pakistans och Bangladeshs regeringar och parlament samt ILO:s generaldirektör.

(1) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.
(2) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.
(3) EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 131.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy