Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2890(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0534/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0028

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 23k
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg
Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2013. aasta resolutsioon tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovituste kohta seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (2012/2890(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 24. novembri 2012. aasta avaldust Lähis-Idas massihävitusrelvade vaba tsooni loomist käsitleva Helsingi konverentsi edasilükkamise kohta,

–  võttes arvesse nõukogu iga kuue kuu tagant koostatavat eduaruannet 2012. aasta augustist massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise kohta (2012/I)(1),

–  võttes arvesse kolme 2008. aasta juunis Pariisis toimunud Lähis-Ida julgeolekuolukorra, massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimise teemalist ELi seminari, 6.–7. juulil 2011. aastal Brüsselis toimunud tuumarelvade leviku tõkestamise ELi konsortsiumi esimest Lähis-Ida teemalist seminari ning 5.–6. novembril 2012. aastal toimunud tuumarelvade leviku tõkestamise ELi konsortsiumi teist Lähis-Ida teemalist seminari, mille eesmärgiks olid ettevalmistused Lähis-Ida massihävitusrelvade vaba tsooni loomist käsitlevaks ÜRO konverentsiks,

–  võttes arvesse massihävitusrelvade leviku vastast ELi strateegiat, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 12. detsembril 2003. aastal,

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuli 2012. aasta otsust 2012/422/ÜVJP, millega toetatakse protsessi, mille tulemusel luuakse Lähis-Idas tuumarelvadest ja kõigist muudest massihävitusrelvadest vaba tsoon,

–  võttes arvesse oma varasemaid, 26. veebruari 2004. aasta(2), 10. märtsi 2005. aasta(3), 17. novembri 2005. aasta(4) ja 14. märtsi 2007. aasta(5) resolutsioone tuumarelva leviku tõkestamise ja tuumadesarmeerimise kohta ning 10. märtsi 2010. aasta resolutsiooni tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kohta(6),

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 13. detsembri 2011. aasta resolutsiooni tuumarelvavaba tsooni loomise kohta Lähis-Ida piirkonnas,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 6. oktoobri 2010. aasta aruannet tuumarelva leviku ohu kohta Lähis-Idas,

–  võttes arvesse tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud lepingu osapoolte 2010. aasta konverentsi lõppdokumenti,

–  võttes arvesse 13. juulil 2008. aastal Pariisis toimunud Vahemeremaade tippkohtumise ühisdeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 2012. aasta detsembriks kavandatud Lähis-Idas tuumarelvadest ja muudest massihävitusrelvadest vaba tsooni loomisele pühendatud konverents on edasi lükatud;

B.  arvestades, et 2010. aastal toimunud massihävitusrelvade leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiskonverentsil kavandatud Lähis-Idas massihävitusrelvade vaba tsooni loomisele pühendatava konverentsi ärajätmine võib avaldada negatiivset mõju piirkonna julgeolekule ning rahvusvahelistele jõupingutustele tuumarelva likvideerimiseks;

C.  arvestades, et tuumarelva ja massihävitusrelvade leviku tõkestamise leping on rahvusvahelise julgeoleku nurgakivi; ning arvestades, et julgeoleku valdkonnas on kõige tähtsam mitte lasta uutel riikidel tuumarelva omandada või kasutada, vähendada kogu maailmas tuumarelvavarusid ja liikuda edasi tuumarelvavaba maailma poole;

D.  arvestades, et 2010. aasta tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise konverentsi lõppdokument sisaldab kokkulepet kutsuda 2012. aastal kokku konverents, et arutada tuumarelvadest ja muudest massihävitusrelvadest vaba tsooni loomist Lähis-Idas, ning et selline protsess on tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kehtivuse kinnitamiseks hädavajalik;

E.  arvestades, et konverentsi ettevalmistused on käinud sellest ajast, kui Soome aseriigisekretär Jaakko Laajava määrati konverentsi vahendajaks;

F.  arvestades, et tuumarelvavaba tsooni lepingud kehtivad juba mitmes teises piirkonnas, nimelt Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas, Vaikse ookeani lõunaosas, Kagu-Aasias, Aafrikas ja Kesk-Aasias; arvestades, et Mongoolia tuumarelvavaba staatust on tunnustatud ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga Mongoolia rahvusvahelise julgeoleku ja tuumarelvavaba staatuse kohta; arvestades, et teatavate piirkondade tuumarelvavabaks muutmist käsitletakse ka muudes lepingutes, nt Antarktika lepingus, avakosmoselepingus, Kuu lepingus ja merepõhja lepingus;

G.  arvestades, et EL õhutab kõiki piirkonna riike jätkama konstruktiivseid kontakte vahendajaga ning tegema uusi algatusi eesmärgiga likvideerida piirkonnas täielikult kõik massihävitusrelvad (tuuma-, keemia- ja bioloogilised relvad) ja nende kandeseadmed;

H.  arvestades, et Euroopa Liit koos kõikide Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluses osalejatega kirjutas 1995. aasta Barcelona deklaratsioonis alla eesmärgile edendada Lähis-Idas massihävitusrelvade vaba tsooni loomist; arvestades, et EL toetab vahendaja jõupingutusi ja eesmärki luua Lähis-Idas massihävitusrelvade vaba tsoon, eelkõige tuumarelvade leviku tõkestamise konsortsiumi ja rea temaatiliste seminaride (nt 2008. ja 2011. aastal ning 2012. aasta novembris peetud seminar) kaudu;

I.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon, Ühendkuningriik ja USA on tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise 1995. aasta konverentsi Lähis-Ida käsitleva resolutsiooni kaastoetajad ja lepingu depositaarriigid;

J.  arvestades, et Lähis-Ida poliitiline olukord on ikka veel väga ebakindel, piirkond on rahutu ja toimuvad pöördelised poliitilised muutused, sealhulgas ägeneb konflikt Süürias, Iraaniga ollakse ummikseisus, süvenevad pinged Iisraeli ning Palestiina ja teiste naaberriikide vahel;

K.  arvestades, et EL toetab ettevalmistuste jätkamist piirkonna kõigi riikide osalusel toimuvaks konverentsiks eesmärgiga jõuda eduka lõpptulemuseni, hoolimata segasest olukorrast ja poliitilistest muutustest Lähis-Idas;

L.  arvestades, et mitteühinemisliikumine avaldas üleskutse luua kiiresti Lähis-Ida tuumarelvavaba tsoon esimese sammuna piirkonnas massihävitusrelvade vaba tsooni loomise suunas;

1.  mõistab hukka 2010. aasta tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise konverentsil 2012. aastaks kavandatud Lähis-Idas tuumarelvade ja muude massihävitusrelvade vaba tsooni loomisele pühendatud konverentsi edasilükkamise;

2.  tunnustab ÜRO rolli vastastikku kontrollitava tuumarelvavaba tsooni rajamisel; märgib, et mitte kõik piirkonna riigid ei ole tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga ühinenud;

3.  nõuab tungivalt, et ÜRO peasekretär, ÜRO vahendaja, 1995. aasta Lähis-Ida resolutsiooni toetajad, liidu kõrge esindaja ja ELi liikmesriigid tagaksid, et 2012. aasta konverents toimuks 2013. aastal võimalikult varakult;

4.  on veendunud, et tuumarelvavaba tsooni loomine Lähis-Ida piirkonnas edendaks oluliselt rahvusvahelist rahu ja stabiilsust ning võiks olla eeskuju ja positiivne edasiminek kampaanias tuumarelvavaba maailma nimel;

5.  palub komisjoni asepresidendil ning kõrgel esindajal Catherine Ashtonil tagada, et Euroopa Liit jätkuvalt aktiivselt toetaks seda protsessi, eelkõige diplomaatiliste vahenditega aktiivselt õhutaks kõiki osapooli, et nad osaleksid läbirääkimistel konstruktiivselt ja suurema poliitilise tahtega;

6.  on rahul ELi osalemisega Lähis-Idas massihävitusrelvade vaba tsooni loomise protsessis; arvab, et hea tahte avaldused on esimene samm tekkinud ummikust väljumiseks; on seisukohal, et Lähis-Ida konfliktide rahumeelne lahendamine võiks tekitada usalduse, mis on vajalik massihävitusrelvade vaba tsooni loomiseks Lähis-Idas;

7.  tuletab kõigile asjaomastele sidusrühmadele meelde küsimuse pakilisust, võttes arvesse Süüria kodusõda ning Iraani tuumaprogrammiga seonduvat konflikti ja sellealaseid läbirääkimisi; tuletab meelde asjaolu, et Süüria valitsuse käsutuses on endiselt üks maailma võimsamaid ja ohtlikumaid keemiarelvade arsenale;

8.  kutsub kõiki piirkonna riike üles ühinema keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ja nende hävitamise konventsiooni ning bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooniga;

9.  rõhutab, kui suurt tähtsust omab jätkuv dialoog massihävitusrelvade vaba tsooni rajamise üle Lähis-Idas selleks, et uurida laiemat raamistikku ja vaheetappe, mis aitaksid tugevdada piirkonnas rahu ja julgeolekut; rõhutab, et kesksed elemendid peaksid hõlmama Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri üldiste kaitsemeetmete (ja lisaprotokolli) järgimist, relvade jaoks ettenähtud lõhustuvate materjalide tootmise ning uraani tavakütusega võrreldes suurema rikastamise keelustamist, bioloogiliste ja keemiarelvade keelustamise lepingutega ühinemist ning tuumarelvavaba tsooni loomist Lähis-Idas; toonitab, et need meetmed tugevdaksid oluliselt rahvusvahelist rahu ja julgeolekut;

10.  nõuab Helsingi protsessi eeskujust lähtuvat uut piirkondlikku usalduse suurendamise algatust, et saavutada pikaajaline eesmärk muuta Lähis-Ida sõjaliste konfliktideta piirkonnaks;

11.  palub komisjoni asepresidendil ning kõrgel esindajal Catherine Ashtonil hoida Euroopa Parlamenti kursis uute arengutega seoses jätkuvate püüdlustega kutsuda konverents uuesti kokku pärast selle edasilükkamist 2012. aasta detsembriks kavandatud ajalt;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO vahendajale ning Lähis-Ida riikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 237, 7.8.2012, lk 1.
(2) ELT C 98 E, 23.4.2004, lk 152.
(3) ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 253.
(4) ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 453.
(5) ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 146.
(6) ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 77.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika