Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2890(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0534/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/01/2013 - 12.7

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0028

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 24k
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg
Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2013 ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suosituksista joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (2012/2890(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 24. marraskuuta 2012 antaman julkilausuman Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevan Helsingissä järjestettävän konferenssin lykkäämisestä,

–  ottaa huomioon elokuussa 2012 annetun puolivuosittaisen tilanneselvityksen joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanosta (2012/I)(1),

–  ottaa huomioon kolme EU:n seminaaria: Pariisissa kesäkuussa 2008 järjestetty Lähi-idän turvallisuutta, joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä ja aseistariisuntaa käsitellyt seminaari, Brysselissä 6.–7. heinäkuuta 2011 järjestetty EU:n asesulkukonsortion ensimmäinen Lähi-itää käsitellyt seminaari ja 5.–6. marraskuuta 2012 järjestetty toinen Lähi-itää käsitellyt seminaari, joiden tavoitteena oli valmistella Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista käsittelevää YK:n konferenssia,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/422/YUTP Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamiseen johtavan prosessin tukemisesta,

–  ottaa huomioon ydinaseiden leviämisen estämisestä ja ydinaseriisunnasta 26. helmikuuta 2004(2), 10. maaliskuuta 2005(3), 17. marraskuuta 2005(4) ja 14. maaliskuuta 2007(5) antamansa päätöslauselmat sekä ydinsulkusopimuksesta 10. maaliskuuta 2010(6) antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-idän alueelle,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 6. lokakuuta 2010 antaman raportin ydinaseiden leviämisvaarasta Lähi-idässä,

–  ottaa huomioon ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssin päätösasiakirjan,

–  ottaa huomioon Pariisissa 13. heinäkuuta 2008 pidetyn Välimeren maiden huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että joulukuulle 2012 suunniteltua Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevaa konferenssia on lykätty;

B.  katsoo, että ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa kaavaillun, Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevan konferenssin lykkäämisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia alueen turvallisuuteen ja kansainvälisiin ydinaseriisuntaponnisteluihin;

C.  ottaa huomioon, että ydinaseiden ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskeva sopimus on kansainvälisen turvallisuuden kulmakivi; katsoo, että turvallisuuden alalla on keskeisintä estää uusia valtioita saamasta haltuunsa tai käyttämästä ydinaseita, pienentää maailman ydinasevarastoja ja siirtyä vähitellen ydinaseettomaan maailmaan;

D.  ottaa huomioon, että ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssin päätösasiakirjassa sovittiin, että vuonna 2012 kutsutaan koolle konferenssi ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään; katsoo, että tällaista prosessia tarvitaan kiireesti, jotta voidaan palauttaa luottamus ydinsulkusopimuksen tarkoituksenmukaisuuteen;

E.  ottaa huomioon, että konferenssin valmistelut ovat olleet käynnissä siitä asti, kun alivaltiosihteeri Jaakko Laajava nimitettiin konferenssin tunnustelijaksi;

F.  huomauttaa, että ydinaseettomia vyöhykkeitä koskevia sopimuksia on jo tehty joillakin muilla maailman alueilla eli Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian valtioissa, eteläisen Tyynenmeren alueella, Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa ja Keski-Aasiassa; ottaa huomioon, että Mongolian julistautuminen ydinaseettomaksi alueeksi on jo tunnustettu YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa Mongolian kansainvälisestä turvallisuudesta ja ydinaseettomuudesta; toteaa, että myös eräissä muissa sopimuksissa käsitellään tiettyjen alueiden ydinaseettomaksi tekemistä ja että tällaisia sopimuksia ovat muun muassa Etelämannerta koskeva sopimus, ulkoavaruussopimus, kuusopimus ja merenpohjaa käsittelevä sopimus;

G.  toteaa, että EU kannustaa kaikkia alueen valtioita jatkamaan rakentavaa yhteistyötä tunnustelijan kanssa ja tekemään uusia aloitteita joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien täydelliseksi poistamiseksi alueelta – olipa kyse ydinaseista, kemiallisista tai biologisista aseista;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja kaikki Euro–Välimeri-kumppanuuden jäsenet tukivat Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen edistämistä koskevaa tavoitetta vuoden 1995 Barcelonan julistuksessa; toteaa, että EU on tukenut Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevaa tavoitetta sekä tunnustelijan toimia vyöhykkeen perustamisen edistämiseksi etenkin asesulkukonsortion kautta ja järjestämällä aiheesta seminaareja muun muassa vuosina 2008 ja 2011 ja marraskuussa 2012;

I.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat ydinsulkusopimuksen vuoden 1995 tarkistuskonferenssin Lähi-itää koskevan päätöslauselman kanssasuosittajia ja sopimuksen tallettajavaltioita;

J.  ottaa huomioon, että Lähi-idän poliittinen tilanne on edelleen hyvin epävakaa ja alueella ilmenee mullistuksia ja merkittäviä poliittisia muutoksia, muun muassa Syyrian konfliktin kärjistyminen, umpikuja suhteissa Iraniin sekä Israelin ja Palestiinan ja naapurimaiden välisten jännitteiden lisääntyminen;

K.  toteaa, että EU tukee käynnissä olevia valmisteluja, jotka tähtäävät siihen, että kaikki alueen valtiot osallistuvat konferenssiin ja se voidaan järjestää menestyksekkäästi, kun otetaan huomioon Lähi-idässä ilmenevät mullistukset ja poliittiset muutokset;

L.  ottaa huomioon sitoutumattomien maiden ryhmän kehotuksen perustaa pikaisesti Lähi-idän ydinaseeton vyöhyke, jota ryhmä pitää tärkeimpänä askelena kohti joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista alueelle;

1.  pitää valitettavana ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa vuodelle 2012 suunnitellun Lähi-idän ydinaseettoman ja joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamista koskevan konferenssin lykkäytymistä;

2.  panee tyytyväisenä merkille Yhdistyneiden kansakuntien roolin keskinäisesti todennettavissa olevan ydinaseettoman vyöhykkeen perustamisessa; toteaa, että kaikki alueen valtiot eivät ole ydinsulkusopimuksen osapuolia;

3.  kehottaa YK:n pääsihteeriä, YK:n tunnustelijaa, Lähi-idästä vuonna 1995 annetun päätöslauselman kanssasuosittajia, EU:n korkeaa edustajaa ja EU:n jäsenvaltioita varmistamaan, että vuodelle 2012 kaavailtu konferenssi järjestetään mahdollisimman pian vuonna 2013;

4.  uskoo vakaasti, että ydinaseettoman vyöhykkeen perustaminen Lähi-idän alueelle edistäisi huomattavasti maailmanrauhaa ja kansainvälistä vakautta ja voisi muodostaa esimerkin ja myönteisen askeleen eteenpäin Global Zero -kampanjan kannalta;

5.  kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonia varmistamaan, että Euroopan unioni tukee edelleen aktiivisesti tätä prosessia, erityisesti kannustamalla diplomatian keinoin aktiivisesti kaikkia osapuolia osallistumaan neuvotteluihin rakentavasti ja uutta poliittista tahtoa osoittaen;

6.  pitää myönteisenä, että EU osallistuu prosessiin, jolla pyritään Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamiseen; katsoo, että hyvän tahdon ilmaukset ovat ensimmäinen askel kohti nykyisen pattitilanteen purkamista; katsoo, että ainoastaan Lähi-idän konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen voi saada aikaan luottamuksen, jota Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustaminen edellyttää;

7.  muistuttaa kaikkia sidosryhmiä, että asia on kiireellinen Iranin ydinohjelmaa koskevan konfliktin ja neuvottelujen sekä Syyrian sisällissodan vuoksi; palauttaa mieliin, että Syyrian hallituksen hallussa on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja vaarallisimmista kemiallisten aseiden varastoista;

8.  kehottaa kaikkia Lähi-idän valtioita liittymään kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevaan yleissopimukseen sekä biologisia ja toksiiniaseita koskevaan yleissopimukseen;

9.  korostaa, että on tärkeää jatkaa vuoropuhelua Lähi-idän joukkotuhoaseettoman vyöhykkeen perustamisesta, jotta kartoitetaan laajempi kehys ja väliaikaiset toimet, joiden avulla voidaan vahvistaa alueen rauhaa ja turvallisuutta; korostaa, että tärkeimpiä osa-alueita ovat IAEA:n turvavalvontamääräysten (ja lisäpöytäkirjan) noudattaminen, aseisiin tarkoitetun halkeamiskelpoisen materiaalin tuotannon kieltäminen ja uraanin rikastamisen kieltäminen normaaleja polttoainetarkoituksia pidemmälle, liittyminen biologiset ja kemialliset aseet kieltäviin sopimuksiin sekä Lähi-idän ydinaseettoman vyöhykkeen perustaminen; korostaa, että näiden toimien avulla voitaisiin edistää merkittävästi kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta;

10.  kehottaa käynnistämään aluetasolla Helsinki-prosessin mallin mukaisesti uuden luottamusta lisäävän aloitteen, jotta voidaan saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettu sotilaallisista konflikteista vapaa Lähi-itä;

11.  pyytää korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonia tiedottamaan parlamentille aina, kun hänellä on uutta tietoa käynnissä olevista pyrkimyksistä konferenssin kutsumiseksi uudelleen koolle sen lykkäydyttyä joulukuusta 2012;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja tunnustelijalle sekä Lähi-idän alueen hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 237, 7.8.2012, s. 1.
(2) EUVL C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
(3) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
(4) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 453.
(5) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 146.
(6) EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 77.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö