Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2890(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0534/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 12.7

Antagna texter :

P7_TA(2013)0028

Antagna texter
PDF 121kWORD 26k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen
P7_TA(2013)0028RC-B7-0534/2012

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2013 om rekommendationerna från konferensen om utvärdering av icke-spridningsfördraget avseende upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern (2012/2890(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 24 november 2012 från Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om uppskjutandet av Helsingforskonferensen om upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern,

–  med beaktande av rådets halvårsvisa framstegsrapport från augusti 2012 om genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (2012/I)(1),

–  med beaktande av de tre EU-seminarierna om säkerhet i Mellanöstern, icke-spridning av massförstörelsevapen samt nedrustning som anordnades i Paris i juni 2008, det första seminariet om Mellanöstern inom ramen för EU-konsortiet för icke-spridning som anordnades i Bryssel den 6−7 juli 2011 och det andra seminariet om Mellanöstern inom ramen för EU-konsortiet för icke-spridning om Mellanöstern som anordnades den 5−6 november 2012, som hade som mål att förbereda FN-konferensen om en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern,

–  med beaktande av Europeiska unionens strategi mot spridning av massförstörelsevapen, som Europeiska rådet antog den 12 december 2003,

–  med beaktande av rådets beslut 2012/422/GUSP av den 23 juli 2012 till stöd för en process för att upprätta en zon i Mellanöstern som är fri från kärnvapen och alla andra slags massförstörelsevapen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 26 februari 2004(2), 10 mars 2005(3), 17 november 2005(4) och 14 mars 2007(5) om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen samt av den 10 mars 2010(6) om fördraget om icke-spridning av kärnvapen,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 13 december 2011 om upprättande av en kärnvapenfri zon i Mellanösternregionen,

–  med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare av den 6 oktober 2010 om risken för kärnvapenspridning i Mellanöstern,

–  med beaktande av slutdokumentet från 2010 års partskonferens om utvärdering av fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 13 juli 2008 från Paristoppmötet för Medelhavsområdet,

–  med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den konferens om upprättandet av en zon fri från kärnvapen och andra massförstörelsevapen i Mellanöstern som enligt planerna skulle ha ägt rum 2012 har skjutits upp.

B.  Inställandet av konferensen om upprättande av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern – en konferens som det flaggades för vid 2010 års konferens om utvärdering av icke-spridningsfördraget – kan få negativa följder för den regionala säkerheten och det internationella arbetet för kärnvapennedrustning.

C.  Fördraget om icke-spridning av kärnvapen och massförstörelsevapen är en hörnsten i den internationella säkerheten. De mest akuta säkerhetsprioriteringarna är att hindra ytterligare stater från att skaffa eller använda kärnvapen, att minska de globala lagren och att gå mot en kärnvapenfri värld.

D.  Slutdokumentet från 2010 års konferens om utvärdering av icke-spridningsfördraget innehåller en överenskommelse om att under 2012 sammankalla en konferens om upprättande av en zon fri från kärnvapen och andra massförstörelsevapen i Mellanöstern, och det finns ett brådskande behov av en sådan process för att på nytt bekräfta icke-spridningsfördragets giltighet.

E.  Förberedelserna inför denna konferens har pågått sedan Jaako Laajava, finsk understatssekreterare, utsågs till dess organisatör.

F.  Det finns redan ett antal fördrag om kärnvapenfria zoner för andra regioner i välden, nämligen Latinamerika och Karibien, Söderhavet, Sydostasien, Afrika och Centralasien. Mongoliet har självt förklarat sig ha kärnvapenfri status, vilket har blivit erkänt genom att FN:s generalförsamling har antagit en resolution om Mongoliets status sett till internationell säkerhet och frånvaron av kärnvapen. Det finns även andra fördrag om kärnavrustning i vissa områden, t.ex. Antarktisfördraget, Rymdavtalet, Månfördraget och Havsbottensfördraget (Seabed treaty).

G.  EU uppmanar samtliga stater i regionen att fortsätta sitt konstruktiva samarbete med medlaren för att ta ytterligare steg mot en total avrustning av alla massförstörelsevapen – såväl kärnvapen som kemiska och biologiska vapen – i regionen och av bärarsystemen till dessa.

H.  Europeiska unionen och samtliga medlemmar av Europa-Medelhavspartnerskapet anslöt sig till målet i Barcelonaförklaringen 1995 om att främja upprättandet av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern. EU stöder medlarens ansträngningar och målet att främja upprättandet av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern, särskilt genom ”icke-spridningskonsortiet” och en rad seminarier om frågan, till exempel de som hölls under 2008 och 2011 samt i november 2012.

I.  Ryska federationen, Förenade kungariket och Förenta staterna står bakom resolutionen från 1995 om ett icke-spridningsfördrag för Mellanöstern och är depositarier för detta fördrag.

J.  Den politiska situationen i regionen är fortsatt mycket instabil med oroligheter och dramatiska politiska förändringar i Mellanöstern, däribland upptrappningen av konflikten i Syrien, dödläget i förbindelserna med Iran och de tilltagande spänningarna mellan Israel och Palestina och grannländerna.

K.  EU stöder de pågående förberedelserna inför konferensen, med deltagande av samtliga stater i regionen och målet att nå ett bra resultat, mot bakgrund av den turbulenta situationen och de politiska omvälvningarna i Mellanöstern.

L.  Den alliansfria rörelsen har krävt att det snarast bör upprättas en kärnvapenfri zon i regionen som ett prioriterat steg mot upprättandet av en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern.

1.  Europaparlamentet beklagar beslutet att senarelägga den konferens om inrättande av en zon i Mellanöstern fri från kärnvapen och alla andra massförstörelsevapen som enligt 2010 års konferens för utvärdering av icke-spridningsfördraget skulle äga rum under 2012.

2.  Europaparlamentet välkomnar FN:s roll i upprättandet av en ömsesidigt verifierbar kärnvapenfri zon. Parlamentet konstaterar att inte alla stater i regionen är parter till icke-spridningsavtalet.

3.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen FN:s generalsekreterare, FN:s medlare, de parter som står bakom 1995 års resolution om Mellanöstern, EU:s höga representant och EU:s medlemsstater att se till att 2012 års konferens äger rum så tidigt som möjligt under 2013.

4.  Europaparlamentet anser fullt och fast att upprättandet av en kärnvapenfri zon i Mellanösternregionen avsevärt skulle förbättra den internationella freden och stabiliteten och kunde fungera som ett föredöme och ett positivt steg framåt för kampanjen för en kärnvapenfri värld.

5.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, att se till att EU förblir aktivt engagerat i stödet för denna process, särskilt genom aktiv diplomatisk uppmuntran av alla berörda parter att engagera sig konstruktivt och med förstärkt politisk vilja i förhandlingarna.

6.  Europaparlamentet välkomnar EU:s engagemang i processen mot en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern. Parlamentet anser att uttalanden om goda avsikter utgör ett första steg för att bryta det rådande dödläget. Parlamentet anser att en fredlig lösning på Mellanösternkonflikten skulle kunna skapa det förtroende som behövs för att en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern till sist ska kunna bli verklighet.

7.  Europaparlamentet påminner alla berörda parter om att denna fråga måste lösas snarast, mot bakgrund av konflikten kring och förhandlingarna om Irans kärnteknikprogram och inbördeskriget i Syrien. Dessutom erinrar parlamentet om att den syriska regeringen fortfarande kontrollerar en av de kraftfullaste och farligaste arsenalerna av kemiska vapen i världen.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla länder i regionen att ansluta sig till konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring och till konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen.

9.  Europaparlamentet understryker vikten av den pågående dialogen om en massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern i syfte att utforska den breda ram och de interimsåtgärder som skulle stärka freden och säkerheten i regionen. Parlamentet betonar att de viktigaste inslagen bör omfatta efterlevnad av IAEA:s övergripande säkerhetskontroller (och ett tilläggsprotokoll), ett förbud mot framställning av klyvbart material för vapen och mot urananrikning utöver normala bränsletal, anslutning till fördragen om förbud mot biologiska och kemiska vapen samt upprättandet av en kärnvapenfri zon i Mellanösternregionen. Parlamentet betonar att dessa åtgärder i hög grad skulle stärka den internationella freden och säkerheten.

10.  Europaparlamentet efterlyser ett nytt förtroendeskapande initiativ på regional nivå som med Helsingforsprocessen som förebild kan påskynda det långsiktiga målet att befria Mellanöstern från militära konflikter.

11.  Europaparlamentet ber vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, att hålla parlamentet informerat om all utveckling i samband med de pågående ansträngningarna att sammankalla konferensen efter senareläggningen från det planerade datumet i december 2012.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare och medlaren samt till regeringarna och parlamenten i Mellanöstern.

(1) EUT C 237, 7.8.2012, s.1.
(2) EUT C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
(3) EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
(4) EUT C 280E, 18.11.2006, s. 453.
(5) EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 146.
(6) EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 77.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy