Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2923(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0013/2013

Разисквания :

PV 17/01/2013 - 6
CRE 17/01/2013 - 6

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.8

Приети текстове :

P7_TA(2013)0029

Приети текстове
PDF 271kWORD 22k
Четвъртък, 17 януари 2013 г. - Страсбург
Регламент за задължително обозначаване на произхода на някои продукти, внесени от трети държави
P7_TA(2013)0029RC-B7-0013/2013

Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2013 г. относно обозначаването на страната на произход на определени продукти, внасяни в ЕС от трети държави (2012/2923(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обозначаването на страната на произход на определени продукти, внасяни от трети държави (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0273/2010),

–  като взе предвид своята позиция на първо четене, приета на 21 октомври 2010 г.(1),

–  като взе предвид приложението към съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комите и Комитета на регионите, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2013 г.“ от 23 октомври 2012 г. (COM(2012)0629),

–  като взе предвид всички свои предходни резолюции относно обозначаването на произхода,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 21 октомври 2010 г. Парламентът прие на първо четене своята позиция по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обозначаването на страната на произход на определени продукти, внасяни от трети държави с 525 гласа „за“, 49 гласа „против“ и 44 „въздържал се“;

Б.  като има предвид, че въпреки че са минали повече от две години, Съветът още не е приел своята обща позиция, което оставя процеса на съвместно вземане на решение в задънена улица;

В.  като има предвид, че в своята Работна програма за 2013 г. Комисията посочва, че в допълнение към липсата на споразумение със Съвета, поради последните промени в правното тълкуване на правилата на СТО от страна на апелативния орган на организацията предложението й вече не е актуално;

Г.  като има предвид, че ЕС няма действащи хармонизирани правила относно посочването на произхода на внасяните стоки, освен в някои случаи в сектора на селското стопанство;

Д.  като има предвид, че са въведени схеми за задължително обозначаване на произхода за определени продукти от държави извън ЕС, които са членки на СТО, като например Бразилия, Канада, Китай и САЩ;

Е.  като има предвид, че са необходими общи разпоредби, за да се засили конкурентоспособността между държавите членки на СТО и да се обезпечи равнопоставеност с производителите в основните държави партньорки на ЕС, които прилагат обозначаването на произхода;

Ж.  като има предвид, че информацията е един от крайъгълните камъни на гражданската свобода и защитата на потребителите;

1.  Изразява съжаление по повод намерението на Комисията да оттегли предложението за регламент относно обозначаването на страната на произход на определени продукти, внасяни от трети държави, който беше одобрен на първо четене от Парламента, без да го е информирала надлежно и своевременно за това и без да е предоставила на съзаконодателите подробно обяснение преди вземането на решението относно неговата цел;

2.  Приканва Комисията да преразгледа планираното си решение;

3.  Настоятелно призовава Комисията, като алтернативно решение, да предложи ново, съвместимо със СТО законодателство, което да позволи на ЕС да третира тези въпроси, първо визирани от първоначалното предложение;

4.  Приканва Комисията да уведоми Парламента за графика на бъдещите действия, необходими за възобновяване на законодателния процес и преодоляване на настоящия застой;

5.  Призовава Комисията спешно да стартира сравнително проучване на законодателните регламенти относно обозначаването на произхода, които понастоящем действат и се прилагат във всяка държава членка на СТО, с цел да се извърши анализ на основополагащите принципи и оценка на съвместимостта с правилата на СТО;

6.  За пореден път припомня, че е важно да се запази, като част от многостранната търговия, равнопоставеността между предприятията от ЕС и техните конкуренти от трети държави, както и да бъде възприет последователен подход с оглед обезпечаване защитата на потребителите; изтъква, че това е също така от значение, за да се придаде стойност на високите стандарти за качество на производството и екологичните и социалните стандарти в настоящия контекст на световна конкуренция, което е особено важно за МСП,

7.  Подчертава необходимостта, до влизането в сила на ново законодателство, да се използват по-ефективно всички налични средства – на регионално, национално, както и на европейско равнище – за да се даде възможност на потребителите в рамките на единния пазар да правят по-добре информиран избор при покупка, включително чрез образование и чрез повишаване на обществената осведоменост чрез средствата за масово осведомяване;

8.  Призовава Съвета да определи своята обща позиция след първото четене в Парламента, за да позволи протичането на нормални институционални разисквания;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 211.

Правна информация - Политика за поверителност