Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2924(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0008/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 12.9

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0030

Vastuvõetud tekstid
PDF 108kWORD 21k
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg
ELi ja Mercosuri kaubandussuhete hetkeseis
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2013. aasta resolutsioon ELi ja Mercosuri kaubandusläbirääkimiste kohta (2012/2924(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 17. mail 2010. aastal ELi ja Mercosuri IV tippkohtumisel tehtud ühisavaldust,

–  võttes arvesse ELi – Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna 18. mail 2010. aastal toimunud VI tippkohtumist,

–  võttes arvesse ELi ja Mercosuri läbirääkimiste taasalustamist eesmärgiga jõuda ulatusliku ja tasakaalustatud assotsieerimislepingu sõlmimiseni kahe osalise vahel,

–  võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga(1),

–  võttes arvesse oma 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ELi kaubandussuhete kohta Ladina-Ameerika riikidega(2),

–  võttes arvesse Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee 19. mai 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta,

–  võttes arvesse läbirääkimiste viimast vooru, mis toimus Brasílias 22.–26. oktoobril 2012. aastal,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi ja Mercosuri suhete kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et 2010. aastal alustati ELi ja Mercosuri vahel uuesti läbirääkimisi, et jõuda ulatusliku, tasakaalustatud ja vastastikku kasutoova lepingu sõlmimiseni;

B.  arvestades, et ELi ja Mercosuri kaubanduse osakaal on peaaegu sama suur kui ELi ülejäänud Ladina-Ameerika riikidega toimuva kaubanduse osakaal; arvestades, et EL on Mercosuri suurim kaubanduspartner ja suurim Mercosuri riikidesse investeerija; arvestades, et Mercosur on ELi kaubanduspartnerite seas kaheksandal kohal; arvestades, et ELi ja Mercosuri majandus täiendavad teineteist vastastikku (EL on Mercosurist eksporditavate põllumajandustoodete esmane turg ning ekspordib Mercosuri peamiselt tööstustooteid ja teenuseid);

C.  arvestades, et piirkondadevaheline leping hõlmab 800 miljonit kodanikku;

D.  arvestades, et alates läbirääkimiste ametlikust taasalustamisest on peetud üheksa läbirääkimisvooru;

E.  arvestades, et kõnealused kaks piirkonda järgivad samu väärtusi ja põhimõtteid, nagu inimõiguste, põhivabaduste ja demokraatia austamine, ka räägitakse neis samu keeli;

F.  arvestades, et EL kiitis äsja heaks assotsieerimislepingu Kesk-Ameerika riikidega ning lisaks varem Tšiili ja Mehhikoga allkirjastatud vabakaubanduslepingutele ka vabakaubanduslepingu sõlmimise Colombia ja Peruuga;

1.  rõhutab, kui suur majanduslik ja poliitiline tähtsus on ELi ja Mercosuri vahelistel läbirääkimistel, millega alustati 2010. aastal, et jõuda tasakaalustatud, õiglase, ulatusliku, tervikliku ja vastastikku kasutoova lepingu sõlmimiseni kõigis lepinguga hõlmatud valdkondades;

2.  rõhutab, et kaubandus on üks põhilistest vahenditest, mida poliitikakujundajad saavad kasutada majanduskasvu suurendamiseks ja töökohtade loomiseks;

3.  nõuab tihedamat koostööd ELi ja Mercosuri vahel ning on veendunud, et Euroopa Liidu ja Mercosuri majanduse tihedam integreerimine on mõlemale poolele kasulik;

4.  võtab teadmiseks viimase kahe aasta jooksul tehtud edusammud seoses lepingu kaubandussammast käsitleva normatiivosaga;

5.  peab kahetsusväärseks läbirääkimiste aeglast edenemist ja asjaolu, et siiani ei ole märkimisväärset edu saavutatud;

6.  on veendunud, et selliste läbirääkimiste edu tagamiseks peavad mõlemad pooled pidama läbirääkimisi avatuse ja vastastikuse usalduse vaimus, ning mõistab seetõttu hukka protektsionistlikud meetmed kaubanduse ja investeerimise valdkonnas, mida mõned Mercosuri riigid on viimastel kuudel võtnud; rõhutab, et on vaja luua stabiilne raamistik investeeringute paremaks kaitsmiseks;

7.  kordab, kui tähtis on kõikidesse ELi ja kolmandate riikide vahel sõlmitavatesse kaubanduslepingutesse lisada demokraatia põhimõtete, põhi- ja inimõiguste, õigusriikluse ning keskkonna- ja sotsiaalsete standardite järgimine, et saavutada välistegevuse järjepidevus, arvestades seejuures nii ELi majanduslikke huve kui ka propageerides tema põhiväärtusi;

8.  on seisukohal, et 2013. aasta jaanuari lõpus toimuvat järgmist ELi ja Mercosuri ministrite kohtumist, mis toimub samal ajal Tšiilis Santiagos peetava Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse ning ELi tippkohtumisega, tuleb käsitada soodsa võimalusena selgete ja kaalukate poliitiliste kohustuste võtmiseks ning läbirääkimistel edusammude tegemiseks;

9.  nõuab sellega seoses tungivalt, et mõlemad pooled tuleksid läbirääkimistele vajaliku poliitilise motivatsiooni ja tugeva poliitilise toetusega, et saaks jätkata arutelu piisavalt ulatusliku turulepääsu pakkumise üle kaupade, teenuste, investeeringute ja muude lepingu kaubandussamba peatükkide osas;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele, Mercosuri riikide valitsustele ja parlamentidele ning Mercosuri parlamendile (Parlasurile).

(1) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 54.
(2) ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 79.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika