Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2924(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0008/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 12.9

Antagna texter :

P7_TA(2013)0030

Antagna texter
PDF 111kWORD 21k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Läget för handelsförbindelserna mellan EU och Mercosur
P7_TA(2013)0030RC-B7-0008/2013

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2013 om handelsförhandlingarna mellan EU och Mercosur (2012/2924(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den gemensamma kommunikén av den 17 maj 2010 från det fjärde toppmötet EU–Mercosur,

–  med beaktande av det sjätte toppmötet EU–Latinamerika och Västindien, som hölls den 18 maj 2010,

–  med beaktande av återupptagandet av förhandlingarna mellan EU och Mercosur i syfte att nå fram till ett ambitiöst och balanserat associeringsavtal mellan de båda parterna,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2010 om Europeiska unionens handelsförbindelser med Latinamerika(2),

–  med beaktande av Eurolat-resolutionen av den 19 maj 2011 om förutsättningarna för handelsförbindelser mellan EU och Latinamerika,

–  med beaktande av den senaste förhandlingsrundan, som ägde rum i Brasília den 22-26 oktober 2012,

–  med beaktande av sina övriga tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Mercosur,

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förhandlingarna mellan EU och Mercosur återupptogs 2010 i syfte att nå ett omfattande, ambitiöst och balanserat avtal som gynnar de båda parterna.

B.  Handeln mellan EU och Mercosur är nästan lika omfattande som EU:s handel med resterande Latinamerika totalt. EU är Mercosurs största handelspartner och den största investeraren i Mercosur. Mercosur är EU:s åttonde största handelspartner. EU:s och Mercosurs ekonomier kompletterar varandra (EU är den största marknaden för Mercosurs jordbruksexport, medan EU:s export till Mercosur i huvudsak utgörs av industriprodukter och tjänster).

C.  Detta interregionala avtal berör 800 miljoner medborgare.

D.  Sedan det officiella tillkännagivandet av att förhandlingarna skulle återupptas har nio förhandlingsrundor ägt rum.

E.  De två regionerna har gemensamma värden och principer, bland annat engagemanget när det gäller mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt demokrati, och de har även gemensamma språk.

F.  Utöver de avtal som EU tidigare ingått med Chile och Mexico har EU nyligen godkänt associeringsavtalet med Centralamerika och frihandelsavtalet med Colombia och Peru.

1.  Europaparlamentet betonar den ekonomiska och politiska betydelsen av förhandlingarna mellan EU och Mercosur, vilka återupptogs 2010 i syfte att nå ett balanserat, rättvist, ambitiöst och omfattande avtal som gynnar de båda parterna på samtliga områden som omfattas av avtalet.

2.  Europaparlamentet betonar att handel är ett av de viktigaste instrumenten som politiska beslutsfattare förfogar över för att främja ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen.

3.  Europaparlamentet efterlyser ett närmare samarbete mellan EU och Mercosur och anser att en djupare integration av EU:s och Mercosurs ekonomier kommer att gynna båda parterna.

4.  Europaparlamentet noterar de senaste två årens framsteg i fråga om den normativa delen av avtalets handelspelare.

5.  Europaparlamentet beklagar att förhandlingarna fortskrider långsamt och att det hittills inte gjorts några betydande framsteg.

6.  Europaparlamentet tror att båda sidor måste spela med öppna kort och ha förtroende för varandra för att förhandlingarna ska bli framgångsrika. Därför är det beklagligt att vissa Mercosurländer under de senaste månaderna har vidtagit protektionistiska åtgärder i fråga om handel och investeringar. Parlamentet betonar behovet av att skapa en stabil ram för ett bättre investeringsskydd.

7.  Europaparlamentet upprepar vikten av att samtliga avtal som ingås mellan EU och tredjeländer innehåller klausuler om demokratiska principer, grundläggande och mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen samt miljömässiga och sociala standarder, för att uppnå en bättre enhetlighet i de externa åtgärderna och se till att de både återspeglar EU:s ekonomiska intressen och främjar dess grundläggande värden.

8.  Europaparlamentet menar att nästa ministermöte EU–Mercosur, som kommer att hållas parallellt med toppmötet Celac–EU i Santiago (Chile) i slutet av januari 2013, bör ses som ett utmärkt tillfälle att ingå tydliga och betydande politiska åtaganden och att göra ytterligare framsteg i förhandlingarna.

9.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang de båda parterna att ge tillräckliga politiska impulser och ett betydande politiskt stöd till förhandlingarna, så att det görs framsteg i fråga om utbytet av tillräckligt ambitiösa erbjudanden om marknadstillträde för varor, tjänster, investeringar och de övriga kapitlen i avtalets handelspelare.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar, Mercosurländernas regeringar och parlament och till Mercosurs gemensamma parlamentariska församling (Parlasur).

(1) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 54.
(2) EUT C 70 E, 8.3.2012, s. 79.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy