Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0029/2013

Debatter :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0032

Antagna texter
PDF 133kWORD 29k
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain
P7_TA(2013)0032RC-B7-0029/2013

Europaparlamentets resolution av den 17 januari 2013 om läget för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (2013/2513(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 27 oktober 2011 om Bahrain(1) och av den 15 mars 2012 om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Bahrain(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2011 om Europeiska unionens förbindelser med Gulfstaternas samarbetsråd(3),

–  med beaktande av talmannens uttalanden av den 12 april 2011 om två bahrainska medborgarrättsaktivisters död och av den 28 april 2011, där han fördömer de dödsdomar som utfärdats mot fyra bahrainska medborgare för deltagande i fredliga demonstrationer för demokrati,

–  med beaktande av besöket till Bahrain (19–20 december 2012) av en delegation från Europaparlamentets underutskott om mänskliga rättigheter, och av delegationens presskommuniké,

–  med beaktande av Bahrains kassationsdomstols beslut av den 7 januari 2013 att godkänna domarna mot tretton politiska aktivister,

–  med beaktande av uttalandena om Bahrain från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, särskilt uttalandena av den 24 november 2011 om offentliggörandet av rapporten från Bahrains oberoende undersökningskommission, av den 5 september 2012 om Bahrains appellationsdomstols beslut i fallen avseende Abdulah al-Khawaja och nitton andra personer och av den 23 november 2012 om den första årsdagen av offentliggörandet av Bahrains oberoende undersökningskommissions rapport; uttalandena från den vice ordföranden/höga representantens talesperson av den 13 februari 2012 om årsdagen av de sociala oroligheterna i Bahrain, av den 10 april 2012 om läget för Abdulhadi al-Khawaja i Bahrain, av den 16 augusti 2012 om domen mot Nabeel Rajab i Bahrain och av den 24 oktober 2012 och 7 november 2012 om den senaste tidens våldshandlingar i Bahrain liksom uttalandena från den vice ordföranden/höga representanten inför parlamentet den 12 oktober 2011 om situationen i Egypten, Syrien, Jemen och Bahrain,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 24 maj 2011, 12 april 2011, 21 mars 2011 och 21 februari 2011 om Bahrain,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s generalsekreterare av den 23 juni 2011 och den 30 september 2011 om de straff som utdömts mot 21 bahrainska politiska aktivister, människorättsförsvarare och oppositionsledare, och uttalandena från generalsekreterarens talesperson av den 12 april 2012 om bombattacken i Bahrain och av den 30 september 2011, 15 februari, 24 april, 5 september och 1 november 2012 samt 8 januari 2013 om Bahrain,

–  med beaktande av Bahrains oberoende undersökningskommissions rapport, som offentliggjordes i november 2011, och uppföljningsrapporten från den 21 november 2012

–  med beaktande av uttalandet från Gulfstaternas samarbetsråds (GCC) ministerråd om terroristbombningarna i Manama den 5 november 2012,

–  med beaktande av artiklarna 61, 84, 87, 134, 135 och 146 i Bahrains straffprocesslag,

–  med beaktande av den bahrainska allmänna åklagarens uttalande av den 23 oktober 2011 om förnyad rättegång för läkare som tidigare åtalats vid militära domstolar,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, tre internationella instrument som Bahrain är part i,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från 2004, ändrade 2008,

–  med beaktande av 1949 års Genèvekonvention,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Människorättsläget i Bahrain fortsätter att vara kritiskt i efterdyningarna av nedslaget på personer som demonstrerade för demokrati 2011. Många av den bahrainska regeringens tillslag den senaste tiden fortsätter att allvarligt kränka och begränsa delar av den inhemska befolkningens rättigheter och friheter, särskilt människors rätt att fredligt demonstrera, yttra sig fritt och åtnjuta frihet på nätet. De bahrainska myndigheterna fortsätter att slå ned på fredliga politiska demonstranter.

B.  Säkerhetsstyrkorna och polisen fortsätter att använda oproportionerligt våld, vilket förorsakar skador och dödsfall. Det inkommer alltfler rapporter om de bahrainska myndigheternas övergrepp, bl.a. utomrättsliga gripanden, utomrättsliga tillslag mot byggnader, orättvisa rättegångar, medieattacker, hot mot och förnedring av medborgare vid kontrollstationer och massiv diskriminering på arbetsplatser och universitet.

C.  Den 16 oktober 2012 anhöll myndigheterna Mohammed al-Maskati, ordförande för Bahrains ungdomsförbund för mänskliga rättigheter, anklagad för att ha deltagit i en ”olaglig sammankomst” i Manama en vecka tidigare. Följande dag försattes al-Maskati på fri fot mot borgen, och inget rättegångsdatum har ännu fastställts.

D.  Den 18 oktober 2012 greps fyra män anklagade för att ha förtalat Bahrains kung på ett socialt nätverk, och under deras tid i häktet beslagtog säkerhetsstyrkor deras datorer och annan elektronisk utrustning. Alla fyra männen förnekade att de begått någon oförrätt.

E.  Den 30 oktober 2012 beordrade inrikesminister Shaikh Rashid bin Abdullah al Khalifa ett förbud mot alla offentliga massmöten och demonstrationer – även om han nu formellt har hävt förbudet – och meddelade att myndigheterna inte längre skulle tolerera protestaktioner mot regeringen.

F.  Den 5 november 2012 detonerade flera hemmagjorda bomber i huvudstaden Manama, varvid två arbetare dog och en tredje skadades.

G.  Utan rättslig prövning återkallade regeringen den 7 november 2012 medborgarskapet för 31 aktivister som hade deltagit i fredliga protester, och kränkte därmed bahrainska medborgares folkrättsliga rättigheter.

H.  Sayed Yousif al-Muhafdha, vice ordförande för Bahrains centrum för mänskliga rättigheter (BCHR), som oförtröttligt har kämpat för frigivningen av många aktivister, särskilt Nabeel Rajab, ordförande för BCHR, och Jalila al-Salman, tidigare vice ordförande för Bahrains lärarförbund, anhölls den 18 december 2012 anklagad för att ha utnyttjat de sociala medierna för att sprida falska nyheter. Hans fall har skjutits upp till den 17 januari 2013 och han är fortfarande häktad. Om han döms riskerar han en tvåårig fängelsedom. Han har vid flera tillfällen anhållits av de bahrainska myndigheterna som ett led i den pågående systematiska kampanj där bahrainska människorättsförsvarare görs till föremål för trakasserier och gripanden.

I.  Den 7 januari 2013 godkände Bahrains kassationsdomstol fängelsestraffen för tretton framstående aktivister anklagade för att ha konspirerat för att störta monarkin. Åtta av dessa aktivister, bland andra Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif, dömdes till livstids fängelse. Denna dom är slutgiltig och det enda hopp som återstår för de anklagade är att kungen benådar dem. Denna dom förefaller bekräfta det bahrainska rättsväsendets oförmåga att skydda grundläggande rättigheter.

J.  Alla fall som prövas av militärdomstolar granskas av civila domstolar. Dessa beviljar i allmänhet inte nya rättegångar utan granskar oftast fällande domar med utgångspunkt i de akter som sammanställts av de nationella säkerhetsdomstolarna.

K.  Trots de bahrainska myndigheternas löften att genomföra den bahrainska oberoende undersökningskommissionens rekommendationer och respektera grundläggande mänskliga rättigheter och friheter har de inte utrett våldshandlingarna eller ställt förövarna inför rätta. Det går långsamt att genomföra den oberoende undersökningskommissionens rekommendationer.

L.  I september 2012 var Bahrain föremål för den universella periodiska granskning som genomförs av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

M.  Den 7 december 2012 efterlyste kronprins Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifah en dialog med landets opposition för att bryta dödläget i den motspänstiga Gulfarabstaten. Det behövs en dialog grundad på samförstånd mellan alla parter för att nå en genomgripande lösning.

1.  Europaparlamentet fördömer de bahrainska myndigheternas och säkerhetsstyrkornas fortlöpande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt användningen av våld, den oproportionerliga användningen av tårgas, användningen av fågelhagel på kort avstånd, förbudet mot alla former av protester samt gripandet och anhållandet av fredliga demonstranter som valt att utöva sin rätt att yttra sig fritt och delta i fredliga sammankomster, trots den mycket välkomna uppsättningen rekommendationer från Bahrains oberoende undersökningskommission och trots de bahrainska myndigheternas uttryckliga åtagande att genomföra undersökningskommissionens reformer.

2.  Europaparlamentet anser att det på vägen mot rättvisa och verklig försoning – något som krävs för social stabilitet – är nödvändigt att ansvar utkrävs för begångna våldshandlingar Parlamentet ger därför sitt kraftfulla stöd till den bahrainska oberoende undersökningskommissionens rekommendationer, som också har godkänts av kung Hamad och hans regering.

3.  Europaparlamentet beklagar att den uppföljningsrapport som undersökningskommissionen offentliggjorde den 21 november 2012 inte har lett till några nämnvärda förändringar i de bahrainska myndigheterna agerande, särskilt när det gäller avsaknaden av framsteg för att nå en politisk lösning och den utlovande demokratiseringen av landet. Parlamentet uppmanar med kraft de bahrainska myndigheterna att se till att rekommendationerna snabbt genomförs, att fastställa en tidsram och att omedelbart respektera grundläggande mänskliga rättigheter och friheter.

4.  Europaparlamentet upprepar sin begäran att de bahrainska säkerhetsstyrkorna och myndigheterna ska upphöra med användningen av våld mot fredliga demonstranter och sätta stopp för det fortgående förtrycket av politiskt oliktänkande i form av förföljelser, gripanden och tortyr. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att helt och hållet respektera grundläggande friheter, särskilt mötes- och yttrandefriheterna, både på nätet och annorstädes, och att omedelbart avskaffa alla restriktioner i fråga om tillgång till information och kommunikationsteknik. Parlamentet uppmanar de bahrainska myndigheterna att genomföra nödvändiga demokratiska reformer och att främja en konstruktiv nationell dialog med deltagande av alla parter, inbegripet direkta samtal mellan regeringen och olika oppositionsgrupper som för närvarande inte deltar i samtal, i syfte att möjliggöra försoning och återupprätta ett samhällsklimat i landet som präglas av socialt samförstånd.

5.  Europaparlamentet beklagar i kraftfulla ordalag de senaste domarna mot oppositionsaktivister och sjukvårdspersonal, och begär ett omedelbart och villkorslöst frigivande av samtliga bahrainska politiska fångar, inbegripet lärare, läkare och annan sjukvårdspersonal, som har anhållits och anklagats för påstådda brott med anknytning till yttrandefriheten, rätten att delta i fredliga sammankomster samt föreningsfriheten, särskilt Sayed Yousif al-Muhafadha, Nabeel Rajab och Abdulhadi al-Khawaja.

6.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains regering att genomföra en snabb och oberoende utredning av alla fall övergrepp mot barn, bl.a. fall av gripanden, anhållanden och tortyr, och att säkerställa att barn och vuxna inte sätts i samma häkteslokaler liksom att barnärenden hanteras av experter på sådana ärenden inom rättsväsendet.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de bahrainska myndigheterna att omedelbart häva de restriktioner som i praktiken gäller för samtliga demonstrationer, eftersom sådana restriktioner är oförenliga med det åtagande att genomföra reformer som har tillkännagivits och inte kommer att bidra till nationell försoning eller skapa förtroende mellan parterna.

8.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains myndigheter att häva alla inreserestriktioner för utländska journalister och internationella människorättsorganisationer och att skapa utrymme för en oberoende mekanism som på plats ska övervaka hur situationen fortskrider. Parlamentet efterlyser inrättandet av en internationell övervakningsmekanism, via en resolution som FN:s råd för mänskliga rättigheter ska anta under sitt kommande sammanträde i mars 2013, med ett mandat att övervaka genomförandet av rekommendationerna i den bahrainska oberoende undersökningskommissionens rapport och FN:s universella periodiska granskning av Bahrain, bl.a. de rekommendationer som avser människorättsförsvarare. Parlamentet uppmanar Bahrains myndigheter att vidta åtgärder för att se till att de mänskliga rättigheterna inte kränks i framtiden.

9.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains myndigheter att se till att de 31 bahrainska medborgare som blivit av med sitt medborgarskap kan överklaga beslutet i domstol, eftersom det är tydligt att de bahrainska myndigheternas återkallande av politiska motståndares medborgarskap strider mot folkrätten.

10.  Europaparlamentet betonar sitt kraftiga ogillande över EU:s bristfälliga reaktion på det aktuella läget i Bahrain, och uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att fördöma de pågående kränkningarna av de grundläggande mänskliga rättigheterna och friheterna, att införa riktade sanktioner mot enskilda personer som är direkt ansvariga för eller inblandade i människorättskränkningar (enligt uppgifter i den bahrainska oberoende undersökningskommissionens rapport).

11.  Europaparlamentet begär att exporten av tårgas och utrustning för att kontrollera folkmassor ska avbrytas och förbjudas tills det har utretts i vilken utsträckning sådana produkter används på ett orättmätigt sätt och tills de ansvariga för sådan orättmätig användning har ställts till svars.

12.  Europaparlamentet efterlyser EU-exportrestriktioner på teknik som används för att spåra, censurera och övervaka information och kommunikationsflöden, vilket leder till människorättskränkningar.

13.  Europaparlamentet uppmanar Bahrains regering att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att landets rättsväsende är kompetent, oberoende och opartiskt och säkerställa att det handlar i full överensstämmelse med internationella människorättsstandarder, samt i synnerhet att säkerställa att domstolarna inte kan användas i politiska syften eller för att slå ned på det rättmätiga utövandet av universella rättigheter och friheter. Parlamentet uppmanar Bahrains regering att stärka åtalade personers rättigheter, bl.a. genom att säkerställa att de erhåller garantier om rättvisa rättegångar så att de verkligen kan göra invändningar mot den bevisning som har framlagts mot dem. Regeringen måste se till att det sker en oberoende rättslig kontroll av grunderna för anhållan och säkerställa att anhållna personer skyddas mot övergrepp under brottsutredningen.

14.  Europaparlamentet beklagar att den bahrainska regeringens avsikt att genomföra den bahrainska oberoende undersökningskommissionens rekommendationer, vilket den meddelade i samband med mötet om den universella periodiska granskningen i maj 2012 inför FN:s råd för mänskliga rättigheters sammanträde i september 2012 i Genève, tycks vara ett spel för gallerierna, eftersom lite av värde har gjorts sedan dess med avseende på såväl mänskliga rättigheter som demokrati i Bahrain.

15.  Europaparlamentet stöder rekommendationerna i den universella periodiska granskningen och uppmanar Bahrains regering att politiskt prioritera och anslå tillräckliga resurser till en korrekt och snabb uppföljning av dessa rekommendationer. Parlamentet uppmanar Bahrains regering att förbättra människorättsskyddet och att ratificera internationella människorättskonventioner, såsom det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, det fakultativa protokollet till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om skydd mot tvångsförsvinnande.

16.  Europaparlamentet stöder och vill uppmuntra samarbetet mellan FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Bahrains nationella människorättsinstitut (NHRI), och förespråkar att NHRI ytterligare ska stärkas på grundval av Parisprinciperna om pluralism och oberoende. Parlamentet stöder kraftfullt NHRI i dess arbete att övervaka och skydda samtliga bahrainska medborgares mänskliga rättigheter, men är ändå övertygat om att det måste ges garantier för att människorättsaktivister och oberoende icke-statliga organisationer i Bahrain kan verka fritt.

17.  Europaparlamentet anser nästa parlamentsval är en viktig del av den nationella försoningsprocessen, och uppmuntrar insatser för att garantera ett fritt och rättvist valförfarande i god tid före det allmänna valet 2014.

18.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att arbeta tillsammans för att ta fram en tydlig strategi för hur EU – både med offentliga och privata medel – aktivt ska arbeta för frigivningen av fängslade aktivister före de möten på ministernivå mellan EU och GCC som ska hållas i Bahrain i mitten av 2013. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang den vice ordföranden/höga representanten att samarbeta med medlemsstaterna för att se till att rådets (utrikes frågor) slutsatser om människorättsläget i Bahrain antas, vilka bör omfatta en särskild begäran om ett omedelbart och villkorslöst frigivande av de fängslade aktivisterna.

19.  Europaparlamentet anser att arbetet för att utöka samarbetet och främja ömsesidig förståelse och ömsesidigt förtroende mellan EU och Gulfregionen ovillkorligen måste fortsätta och anser att det är viktigt med regelbundna interparlamentariska möten mellan parlamentet och dess partner i regionen, eftersom detta är ett viktigt forum för utvecklingen av en konstruktiv och öppenhjärtig dialog om frågor av gemensamt intresse.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament och till Konungariket Bahrains regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0475.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0094.
(3) EUT C 247 E, 17.8.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy