Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0370(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0319/2011

Esitatud tekstid :

A7-0319/2011

Arutelud :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Hääletused :

PV 05/02/2013 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0034

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 44k
Teisipäev, 5. veebruar 2013 - Strasbourg
Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2010)0767),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 42 esimest lõiku ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0003/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. märtsi 2011. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 19. novembri 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7-0319/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 132, 3.5.2011, lk 82.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 5. veebruaril 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1405/2006
P7_TC1-COD(2010)0370

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL, Euratom) nr 229/2013) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioon

SAI programmi kohaselt Egeuse mere väikesaarte jaoks rakendatavate põllumajanduse erimeetmete iseärasusi arvestades deklareerivad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon, et käesoleva määrusega seotud ühtlustamise küsimustes saavutatud kokkulepe ei mõjuta ühegi eelnimetatud institutsiooni seisukohti samalaadsetes küsimustes, mida võidakse tõstatada seoses muude ELi seadusandlike ettepanekutega.„

Õigusteave - Privaatsuspoliitika