Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0370(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0319/2011

Pateikti tekstai :

A7-0319/2011

Debatai :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Balsavimas :

PV 05/02/2013 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0034

Priimti tekstai
PDF 350kWORD 55k
Antradienis, 2013 m. vasario 5 d. - Strasbūras
Specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0767),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio pirmą pastraipą ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0003/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 19 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0319/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamai bendrai Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracijai;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 132, 2011 5 3, p. 82.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. vasario 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006
P7_TC1-COD(2010)0370

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 229/2013.)


Teisėkūros rezoliucijos priedas

Bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, atsižvelgdami į žemės ūkio priemonių mažosioms Egėjo jūros saloms ypatybes pagal šioms saloms taikomą sistemą, pareiškia, kad dėl šio reglamento nuostatų derinimo klausimais pasiektas susitarimas neturės įtakos trijų Institucijų pozicijai panašiais klausimais, kurie gali iškilti kitų ES pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamo akto atveju.

Teisinė informacija - Privatumo politika