Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0370(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0319/2011

Ingediende teksten :

A7-0319/2011

Debatten :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Stemmingen :

PV 05/02/2013 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0034

Aangenomen teksten
PDF 202kWORD 84k
Dinsdag 5 februari 2013 - Straatsburg
Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee ***I
P7_TA(2013)0034A7-0319/2011
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0767),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0003/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 maart 2011(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 19 november 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0319/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij de onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 132 van 3.5.2011, blz. 82.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 februari 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad
P7_TC1-COD(2010)0370

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr.229/2013.)


Bijlage bij de wetgevingsresolutie

Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Gezien de specifieke kenmerken van de maatregelen ten gunste van landbouw op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee in het kader van de desbetreffende regeling verklaren het Europees Parlement, de Raad en de Commissie dat de met betrekking tot de aanpassing van de voorschriften van deze verordening bereikte overeenkomst niet vooruitloopt op de standpunten van de drie instellingen over gelijksoortige kwesties die zich wellicht zullen voordoen naar aanleiding van andere voorstellen voor EU-wetgeving.

Juridische mededeling - Privacybeleid